Lm th? no ? xem HTML Source Code cho cc trang Web trong Internet Explorer

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 176222 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bi vi?t ny m t? cch xem ngn ng? nh d?u siu vn b?n (HTML) m? ngu?n cho cc trang Web trong Internet Explorer.

THNG TIN THM

Cc trang web i?n h?nh bao g?m ? h?a v vn b?n ?c vi?t trong HTML. Web cc trang web c?ng c th? s? d?ng script ngn ng? khc nh Java, JavaScript, Common Gateway Interface (CGI), v Visual Basic script.

Internet Explorer c th? hi?n th? m? ngu?n HTML cho cc trang Web, nhng n khng th? hi?n th? ?c m? ha t?p l?nh ho?c bin d?ch m-un nh ActiveX i?u khi?n. Internet Explorer c?ng khng th? hi?n th? m? ngu?n cho m?t Ho?t ?ng my ch? trang (ASP). M?t v d? v? m?t trang ASP l: http://www.Microsoft.com/Default.asp.

? xem HTML m? ngu?n cho m?t trang Web b?ng cch s? d?ng Internet Explorer 3.x v sau , b?m ngu?n vo tr?nh n xem. ? xem HTML m? ngu?n Web m?t trang b?ng cch s? d?ng Internet Explorer 2.x, b?m chu?t ph?i vo trang Web, v sau b?m vo View Source.

Nhi?u trang Web s? d?ng khung ? hi?n th? m?t s? cc trang Web trn cng m?t mn h?nh. ? xem HTML m? ngu?n cho m?t trang Web c ch?a cc khung bn ph?i- Nh?p vo cc trang Web trong m?t khung, v sau b?m vo View Source.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 176222 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? kha:
kbhowto kbui kbmt KB176222 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:176222

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com