Làm th? nào đ? thêm và kích ho?t các ngôn ng? b? sung trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 177561 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13, 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm và cho phép h? tr? cho các ngôn ng? b? sung trên m?t máy tính ch?y Windows.


Windows NT. 4.0

B?n có th? thêm, s?, và đ?t c?u h?nh h? tr? cho nhi?u ngôn ng? b?ng cách s? d?ng công c? cài đ?t chuyên bi?t vùng trong Panel điều khiển. B?n c?ng có th? thêm m?t s? ngôn ng? không đư?c li?t kê trong công c? cài đ?t chuyên bi?t vùng t? đ?a compact Windows.

Đ? thêm m?t ngôn ng? b? sung trong Windows NT 4.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong m?c tin thư thoại Langpack trên Windows NT 4.0 CD-ROM, B?m chu?t ph?i <language>Inf.</language>, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.

  Lưu ?: m?t s? ngôn ng? yêu c?u các t?p tin t? m?c tin thư thoại I386 c?ng như các m?c tin thư thoại theLangpack. N?u b?n đư?c nh?c nh?p v? trí c?a m?t t?p tin đó không ph?i là trong m?c tin thư thoại Langpack, ch? đ?nh m?c tin thư thoại I386 và sau đó quay tr? l?i Langpackfolder sau khi b?n đư?c nh?c nh? cho m?t t?p tin.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ? b?t m?t ngôn ng? m?i đư?c thêm vào và ch? đ?nh m?t bố trí bàn phím trong Windows NT, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào cài đ?t chuyên bi?t vùng.
 3. Trên tab cài đ?t chuyên bi?t vùng , b?m vào ngôn ng? thích h?p, và sau đó b?m vào áp d?ng.
 4. Nh?p vào tab Đ?u vào mi?n đ?a phương .
 5. Trong h?p Đ?u vào mi?n đ?a phương , b?m vào ngôn ng? thích h?p, và sau đó b?m thu?c tính.
 6. Trong h?p bố trí bàn phím , nh?p vào cách bố trí bàn phím thích h?p, b?m OK, và sau đó nh?p vào OK.
B?ng sau li?t kê Inf. t?p tin có s?n trong m?c tin thư thoại Langpack.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?pMô t?
Arabic.infH? tr? ngôn ng? ti?ng ? R?p
Cyrillic.infH? tr? ngôn ng? d?a trên ti?ng Kirin
European.infH? tr? ngôn ng? châu Âu d?a trên ti?ng Latinh
Exchsrvr.infT?t c? các b?ng m? trang chuy?n đ?i cho Microsoft Exchange Server
Greek.infH? tr? ngôn ng? Hy L?p
Hebrew.infH? tr? ngôn ng? Hebrew
Japanese.infH? tr? ngôn ng? Nh?t b?n
Korean.infH? tr? ngôn ng? Cộng hòa Hàn Quốc
Schinese.infH? tr? ngôn ng? Ti?ng Trung gi?n th?
Tchinese.infH? tr? ngôn ng? Trung Qu?c truy?n th?ng
Thai.infH? tr? ti?ng Thái
Turkish.infH? tr? ngôn ng? Th? Nh? K?
Us_eng.infH? tr? ngôn ng? ti?ng Anh M?
Vietnam.infH? tr? Ti?ng Vi?t

Windows 2000

Đ? thêm m?t ngôn ng? b? sung trong Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào cài đ?t chuyên bi?t vùng.
 3. B?m tab chung , b?m đ? ch?n hộp kiểm bên c?nh nhóm appropriatelanguage b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào áp d?ng. H? th?ng s? ho?c là d?u ki?m nh?c cho m?t oraccess Windows 2000 CD-ROM h? th?ng t?p trên m?ng. M?t khi các ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, Windows 2000 s? nh?c b?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? b?t m?t ngôn ng? m?i đư?c thêm vào và ch? đ?nh m?t bố trí bàn phím trong Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào cài đ?t chuyên bi?t vùng.
 3. Nh?p vào tab Đ?u vào mi?n đ?a phương .
 4. Trong h?p Đ?u vào mi?n đ?a phương , b?m vào ngôn ng? thích h?p, và sau đó b?m thu?c tính.
 5. Trong h?p bố trí bàn phím , nh?p vào cách bố trí bàn phím thích h?p, b?m OK, và sau đó nh?p vào OK.

Internet Explorer Administration Kit (IEAK)

H? tr? ngôn ng? b? sung cho văn b?n Hi?n th? và ki?u nh?p văn b?n có th? đư?c bao g?m khi b?n t?o m?t gói IEAK cho khách hàng Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, và Windows NT. Đi?u này x?y ra trong "Giai đo?n 2 - t? đ?ng phiên b?n đ?ng b? hóa" c?a thu?t s? tu? bi?n IEAK.

IEAK hi?n không cung c?p h? tr? cho ngôn ng? văn b?n Hi?n th? và văn b?n đ?u vào cho Windows 2000 khách hàng, b?i v? s? h? tr? ngôn ng? đư?c bao g?m v?i hệ điều hành trên tab chung trong Khu v?c cài đ?t chuyên bi?t trong Panel điều khiển.


Windows XP

Đ? cài đ?t chuyên bi?t bố trí bàn phím và ngôn ng? khác trong Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong tiêu chu?n Windows XP Start menu, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.

  Trong Windows XP classic menu Bắt Đầu, b?m vào B?t đ?u, nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào Regional và LanguageOptions.
 3. Nh?p vào tab ngôn ng? , và sau đó b?m vào chi ti?t dư?i "Văn b?n b?n ghi d?ch v? và đ?u vào ngôn ng?".
 4. Nh?p vào Thêm theo "Cài đ?t d?ch v?", và sau đó nh?p vào ngôn ng? b?n mu?n thêm và bố trí bàn phím b?n mu?n s? d?ng cho ngôn ng? đó.
 5. Đ? c?u h?nh các thi?t đ?t thanh ngôn ng?, nh?p vào Thanh ngôn ng? theo "S? thích".

TÀI LI?U THAM KH?O

V?i LangPack cài đ?t chuyên bi?t, ngư?i dùng Internet Explorer 4.0 có th? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Nh?t b?n/Hàn Qu?c đ?u vào phương pháp biên t?p viên (IME) cho Windows 95 và Windows NT 4.0. Đi?u này s? cho phép ngư?i dùng đ? hi?n th? không ch? nhưng c?ng nh?p vào Nh?t b?n và Tri?u tiên văn b?n vào bi?u m?u Web và tin thư thoại e-mail Outlook Express 4.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
186113 Internet Explorer Input Method Editor 4,0 cho Nh?t b?n/Hàn Qu?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 177561 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB177561 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 177561

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com