Raksta ID: 179113 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

DirectX jaun?k?s versijas instal??ana

Microsoft DirectX ir Windows oper?t?jsist?mu neat?emama da?a. Varat atjaunin?t DirectX, lietojot jaun?ko servisa pakotni vai citus atjaunin?jumus vietn? Windows Update.

T?l?k redzamaj? tabul? ir nor?d?ta jaun?k? DirectX versija, kuru varat instal?t oper?t?jsist?m?. Lai p?rbaud?tu DirectX versiju, skatiet rakstu Kura DirectX versija ir instal?ta?
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DirectX versijaAtbalst?t?s oper?t?jsist?mas
DirectX 11.2
 • Windows 8.1 Preview, Windows RT 8.1 Preview un Windows Server 2012 R2 Preview
DirectX 11.1
 • Windows 8, Windows RT un Windows Server 2012
 • Windows 7 1. servisa pakotne (SP1) un Windows Server 2008 R2 SP1 ar atjaunin?jumu 2670838 instal?ta
DirectX 11.0
 • Windows 7 un Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2) un Windows Server 2008 SP2 kop? ar atjaunin?jumu971644 vai 971512 instal?ta
DirectX 10.1
 • Windows Vista SP1 vai jaun?ka versija un Windows Server 2008 vai jaun?ka versija
DirectX 10.0
 • Windows Vista
DirectX 9.0C
 • Windows XP SP2 vai jaun?ka versija
 • Windows XP x64 Edition SP1 vai jaun?ka versija un Windows Server 2003 SP1 vai jaun?k? versija


Manu?la instal??ana

Varat ar? manu?li lejupiel?d?t un lietot t?l?k atrodamo atjaunin?jumu pakotni, kas atjaunina DirectX uz jaun?ko versiju.

Papildindorm?cija

Ja lietojumprogrammai vai sp?lei nepiecie?ama vec?ka DirectX versija

Da??m lietojumprogramm?m un sp?l?m ir nepiecie?ams DirectX 9. Tom?r j?su dator? ir ietverta jaun?ka DirectX versija. Ja instal?jat un p?c tam palai?at lietojumprogrammu vai sp?li, kuras darb?bai nepiecie?ams DirectX 9, iesp?jams tiks par?d?ts k??das zi?ojums, piem?ram, ?Programmu nevar start?t, jo dator? tr?kst faila d3dx9_35.dll. M??iniet atk?rtoti instal?t programmu, lai nov?rstu ?o probl?mu.?

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rejiet uz ??du Microsoft vietni, lai instal?tu DirectX lietot?ja izpildlaika pakotni: 
DirectX lietot?ja izpildlaika t?mek?a instal??anas programma
Piez?me Palai?ot ?o pakotni, j?su DirectX, Direct3D 9, Direct3D 10.x, Direct3D 11.x, DirectInput, DirectSound, DirectPlay, DirectShow vai DirectMusic versij? netiek veiktas izmai?as.

To failu k??mju saraksts, kuras tiek nov?rstas, instal?jot DirectX lietot?ja izpildlaika pakotni

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja rodas probl?ma, kur? notiek lietojumprogrammas k??me, jo tr?kst k?ds no t?l?k nor?d?tajiem failiem, iesp?jams, var?siet nov?rst k??mi, palai?ot DirectX izpildlaika pakotni:
 • No D3DX9_24.DLL l?dz D3DX9_43.DLL
 • No D3DX10.DLL l?dz D3DX10_43.DLL
 • No D3DCompiler_33.DLL l?dz D3DCompiler_43.DLL
 • ?D3DX11_42.DLL
 • D3DX11_43.DLL
 • D3DCSX_42.DLL
 • D3DCSX_43.DLL
 • No XACTENGINE2_0.DLL l?dz XACTENGINE2_9.DLL
 • No XACTENGINE3_0.DLL l?dz XACTENGINE3_7.DLL
 • XAUDIO2_0.DLL
 • XAUDIO2_1.DLL
 • XAUDIO2_2.DLL
 • XAUDIO2_3.DLL
 • XAUDIO2_4.DLL
 • XAUDIO2_5.DLL
 • XAUDIO2_6.DLL
 • XAUDIO2_7.DLL
 • No XAPOFX1_0.DLL l?dz XAPOFX1_5.DLL
 • No X3DAUDIO1_0.DLL l?dz X3DAUDIO1_7.DLL
 • XINPUT1_1.DLL
 • XINPUT1_2.DLL
 • XINPUT1_3.DLL
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Uzzi?as

Lietot?jiem m?j?sIzstr?d?t?jiem

Rekviz?ti

Raksta ID: 179113 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows RT
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo kbsetup KB179113

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com