Làm th? nào đ? lo?i b?, nh?p kh?u và xu?t kh?u k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179380 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng: Bài vi?t này ch?a thông tin v? ch?nh s?a registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c l?i nó N?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các Ch? đi?m tr? giúp "Khôi ph?c s? đăng k?" trong Regedit.exe ho?c các "Restoring m?t Registry Key"ch? đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? lo?i b?, xu?t kh?u và nh?p kh?u k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n trong Internet Explorer và Outlook Express.

THÔNG TIN THÊM

Gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s?, đư?c g?i là các ID s? th?c trong Outlook Express, có thư có ch? k? câu có liên k?t m?t c?p chính đư?c m? hóa v?i m?t ngư?i s? d?ng danh tính. Phím này có th? đư?c s? d?ng đ? đăng nh?p và m?t m? hóa thông tin k? thu?t s?. B?n có th? s? d?ng ch?ng ch? k? thu?t s? đ? xác minh r?ng m?t ngư?i có các quy?n s? d?ng m?t danh tính nh?t đ?nh.

K? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n có ch? k? c?a cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n đ? ban hành ch?ng ch?. M?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n là m?t công ty trách nhi?m phát hành các ID d?ng s? và liên t?c xác minh r?ng các ID s? th?c v?n c?n h?p l?. Ch?ng ch? k? thu?t s? g?m có m?t khóa công khai, m?t khóa riêng, và các thông tin nh?n d?ng khác. Ch?ng ch? k? thu?t s? c?ng có th? bao g?m Đ?a ch? e-mail c?a b?n đ? cho Outlook Express có th? s? d?ng nó đ? g?i thư ch? k? e-mail. Trong khi m?t khóa riêng g?n li?n v?i m?t gi?y ch?ng nh?n có th? đánh d?u là "không exportable," h?u h?t gi?y ch?ng nh?n và tư nhân liên k?t c?a h? phím có th? đư?c di chuy?n t? m?t máy tính khác n?u b?n làm theo các hư?ng d?n đư?c mô t? trong "Xu?t kh?u k? thu?t s? ch?ng ch?" và "Nh?p kh?u gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s?" ph?n sau này trong bài vi?t này.

B?n có th? đính kèm nhi?u k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n vào m?t tin nh?n ho?c giao d?ch, t?o thành m?t chu?i ch?ng nh?n nơi m?i gi?y ch?ng nh?n ch?ng minh các tính xác th?c c?a ch?ng ch? trư?c đó. Các ch?ng nh?n qu?c gia Th?m quy?n ph?i đư?c đ?c l?p đư?c bi?t đ?n và tin tư?ng c?a ngư?i nh?n.

Khi b?n cài đ?t m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? trong m?t tr?nh duy?t Web, nó ch?c năng như đi?n t? ?y nhi?m có th? đư?c s? d?ng b?i các trang Web an toàn. Đi?u này cho phép gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? s? đư?c s? d?ng ? v? trí c?a h?p tho?i m?t kh?u, d?ch v? yêu c?u thành viên, ho?c h?n ch? quy?n truy c?p vào các d?ch v? ngư?i s? d?ng c? th?.

Outlook Express h? tr? b?o m?t/Multipurpose Internet Mail Extensions Công ngh? (S/MIME). B?o v? thư đi?n t? an toàn trong Outlook Express c?a b?n Truy?n thông Internet b?ng cách s? d?ng các phương pháp sau đây:

 • Ch? k? s?
 • Mã hoá
Thư k? thông đi?p thư đi?n t? c?a b?n v?i m?t ID duy nh?t đ?m b?o cho ngư?i nh?ng ngư?i nh?n đư?c thông báo r?ng b?n là ngư?i g?i đúng thư, và đó tin nh?n không đư?c thay đ?i trong quá c?nh. M?t m? hóa thư mà b?n g?i đ?m b?o r?ng không có ai ngo?i tr? ngư?i nh?n d? đ?nh có th? đ?c n?i dung c?a các bài vi?t trong khi nó là quá c?nh. Khi b?n g?i c?a b?n ID s? th?c đ? nh?ng ngư?i khác, b?n đang th?c s? cho h? ch?a khóa công c?ng c?a b?n. Đ? cho nhau ngư?i g?i cho b?n m? hóa thư h? ph?i có ch?a khóa công c?ng c?a b?n. Khi m?t ngư?i khác g?i cho b?n e-mail bao g?m các khóa công c?ng c?a b?n, ch? có b?n có th? đ?c thư v? khóa riêng c?a b?n đư?c yêu c?u đ? gi?i m? nó.

Internet Explorer lưu gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? trong s? đăng k?. Outlook Express s? d?ng các ch?ng ch? k? thu?t s? k? thu?t s? đăng nh?p và m?t m? hóa thư đi?n t? an toàn

B?i v? Outlook Express có th? qu?n l? nhi?u tài kho?n e-mail, b?n có th? m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? k?t h?p v?i m?i ngư?i trong s? các tài kho?n e-mail c?a b?n. Các khóa registry ch?a các m?c cho gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? c?a b?n làm không ch?a b?t k? thông tin v? đ?a ch? Web mà nó là liên k?t. V? l? do này, n?u b?n có nhi?u tài kho?n e-mail cho mà b?n đ? thu đư?c m?t ch?ng ch? k? thu?t s?, b?n nên xu?t kh?u các gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? trư?c khi b?n lo?i b? nó.

Xu?t chuy?n ch?ng ch? k? thu?t s?

Lưu ?: Sau khi m?t ch?ng ch? cá nhân đ? đư?c mua l?i, b?n nên xu?t chuy?n ch?ng ch? đ?n m?t nơi an toàn. N?u t?p tin PWL c?a b?n s? tr? thành b? hư h?i ho?c b? thi?u, ch?ng ch? s? không s?n sàng cho s? d?ng và m?t l?i s? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? g?i thư đi?n t?. Đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? này, xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
190296 Không th? s? d?ng ch?ng ch? cá nhân trong Outlook Express
Xu?t chuy?n ch?ng ch? k? thu?t s?, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, b?m vào Control Panel, và sau đó đôi- b?m vào Internet.
 2. Trên tab n?i dung, nh?p vào cá nhân, b?m vào m?t ch?ng ch? b?n mu?n xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào xu?t kh?u.
 3. N?u c?n thi?t, g? tên và m?t kh?u đ? m?t m? hóa, xác nh?n các m?t kh?u, và sau đó b?m OK. Tên t?p tin c?n ph?i có m?t .pfx ph?n m? r?ng. Theo m?c đ?nh, các t?p tin đư?c lưu vào c?p tài li?u c?a tôi N?u nó t?n t?i. N?u thư m?c My Documents không t?n t?i, các t?p tin là lưu vào thư m?c Windows.

  Lưu ?: B?n có th? đư?c nh?c nhi?u l?n cho m?t kh?u.

Lo?i b? gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s?

Khi m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? đư?c l?y ra, b?t k? thư đi?n t? đư?c m?t m? hóa v?i liên k?t ID s? th?c không c?n có th? đ?c đư?c. Đi?u này bao g?m thư đi?n t? mà b?n nh?n đư?c trư?c khi b?n lo?i b? ch?ng ch? k? thu?t s?, c?ng như thư đi?n t? b?n nh?n đư?c sau khi b?n lo?i b? gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s?. E-mail là m?t m? hóa b?ng cách s? d?ng ch?a khóa công c?ng c?a b?n, và b?i v? ch?ng ch? k? thu?t s? có g? b?, b?n không c?n có khóa riêng c?n thi?t đ? gi?i m? nó. Đ? đ?c e-mail này m?t l?n n?a, b?n ph?i chuy?n nh?p ch?ng ch? k? thu?t s? tr? l?i Internet Explorer, và sau đó kích ho?t nó trong Outlook Express. Có không có phương pháp xu?t kh?u đ? m?t m? hóa e-mail đ?n m?t đ?nh d?ng m? hóa. N?u b?n nh?n đư?c b?t k? m? hóa thư mà b?n ph?i có kh? năng truy c?p, h?y ch?c ch?n r?ng b?n xu?t đ? chuy?n thành công ch?ng ch? k? thu?t s? trư?c khi b?n lo?i b? nó. B?n c?ng có th? không th? xem b?t k? trang Web mà yêu c?u khách hàng xác th?c d?a trên r?ng gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? cho đ?n khi b?n ho?c nh?p kh?u nó m?t l?n n?a, ho?c t?o ra m?t ch?ng ch? k? thu?t s? đ? s? d?ng cho r?ng Web Trang web.

Đ?i v?i nh?ng l? do này, Microsoft không khuyên b?n nên lo?i b? k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n. B?n nên gi? gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? hi?n nay và có đư?c m?t m?i nh?t cho m?t tài kho?n e-mail m?i ho?c trang web mà yêu c?u m?t trong. Tuy nhiên, N?u đi?u này là không th?, và m?t gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? ph?i đư?c lo?i b? do ho?t đ?ng không chính xác ho?c cho m?c đích g? r?i, h?y làm theo các bư?c sau:

C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng sai c?a Registry Biên t?p viên có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem các "thay đ?i phím Và các giá tr?"ch? đi?m tr? giúp trong Registry Editor (Regedit.exe) ho?c các" Add và Xoá thông tin trong đăng k?"và"Ch?nh s?a Registry Data"ch? đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe. Lưu ? r?ng b?n nên sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n ch?nh s?a nó.

Xóa t?t c? các thư m?c theo khóa registry sau đây, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates
Khi b?n lo?i b? gi?y ch?ng nh?n k? thu?t s? t? Internet Explorer, các liên k?t ID s? th?c đư?c l?y ra t? Outlook Express.

Chuy?n nh?p ch?ng ch? k? thu?t s?

Đ? chuy?n nh?p ch?ng ch? k? thu?t s? mà b?n trư?c đây xu?t kh?u, làm theo các bư?c sau:

 1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, b?m vào Control Panel, và sau đó đôi- b?m vào Internet.
 2. Trên tab n?i dung, nh?p vào cá nhân, và sau đó b?m vào nh?p kh?u.
 3. Trong h?p tho?i m?t kh?u, nh?p m?t kh?u c?a b?n.

  Lưu ?: B?n có th? đư?c nh?c nhi?u l?n cho m?t kh?u c?a b?n.
 4. Trong h?p gi?y ch?ng nh?n File đ? nh?p, g? tên t?p tin c?a các ch?ng ch? b?n mu?n chuy?n nh?p, và sau đó b?m OK.
 5. Nh?p vào đóng, và sau đó b?m OK.

THAM KH?O

Đ? bi?t thông tin v? cách s? d?ng m?t ID s? th?c trong Outlook Express, xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
168726 Làm th? nào đ? k? đi?n t? và m?t m? hóa thư trong Outlook Express
Đ? thêm thông tin v? ch?ng ch? k? thu?t s? và các ID s? th?c, trong Internet Explorer, b?m n?i dung và ch? m?c trên menu tr? giúp, b?m vào các Đánh ch? m?c tab, g? "ch?ng ch? cá nhân" (không có d?u ngo?c kép), và sau đó b?m hi?n th?. Trong Outlook Express, b?m n?i dung và ch? m?c trên các Giúp tr?nh đơn, nh?p vào "t?o và g?i thư đi?n t?", và sau đó nh?p vào "nh?ng g? là thư an toàn."

Thông tin v? b?o m?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Security/

Thu?c tính

ID c?a bài: 179380 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook Express 4.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB179380 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:179380
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com