Apra?ymas Windows registro tikrinimo ?rankio (Scanreg.exe)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 183887
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Kai ?jungiate kompiuter? s?kmingai, Windows registro tikrinimo ?rankio (Scanreg.exe) sukuria atsargin? kopij? sistemos fail? ir registro konfig?racijos informacij? (?skaitant vartotojo abonemento informacij?, protokol? jung?i?, programin?s ?rangos programos parametrai ir vartotojo pageidavimus) vien? kart? per par?. Failus, Windows registro tikrintuvo palaiko iki ?traukti System.dat, User.dat, System.ini, ir Win.ini. ?iame straipsnyje apra?oma Windows registro tikrinimo ?rankio.

Daugiau informacijos

Windows registro tikrintuvas automati?kai nuskaito sistemos registre negaliojan?ius ?ra?? ir tu??ias duomen? blok? kai tai prasid?jo. Jei netinkamas registro ?ra?ai yra aptikta, Windows registro tikrintuvas automati?kai atkuria pra?jusios dienos atsargin? kopij?. Tai prilygsta veikia scanreg /autorun komand? i? komandin?s eilut?s. Jei n?ra atsargin?s kopijos taip yra, Windows registro tikrintuvo bando padaryti remonto ir registro. Tai prilygsta veikia scanreg /fix komand? i? komandin?s eilut?s. Jeigu registre yra daugiau nei 500 KB tu??i? duomen? blokus, Windows registro tikrintuvo automati?kai optimizuoja ji.

Windows s?ranka veikia Windows registro tikrinimo ?rankio patikrinti esam? registro vientisum? prie? tai atlieka atnaujinti. Jei ji aptinka registro pa?eidimus, jis bando j? automati?kai i?spr?sti.

Apsaugotojo re?imo versija Windows registro tikrinimo ?rankio (Scanregw.exe) galite sukurti atsargin? kopij? sistemos fail? ir nuskaityti negaliojan?ius ?ra?? registras. Nusta?ius negaliojan?ius ?ra?? jame kalbama realiojo re?imo versija Windows registro tikrinimo ?rankio (Scanreg.exe) d?l rezoliucijos.

Galite konfig?ruoti Windows registro tikrintuvo su Scanreg.ini fail?. Galite konfig?ruoti parametrus ?eina:
  • ?galinti arba i?jungti ?rank?
  • Atsargines kopijas pri?i?rimi (ne daugiau kaip penki rekomenduojama) skai?ius
  • Atsargini? kopij? aplanko vieta
  • Parametrus Nor?dami prid?ti papildom? fail? atsargin?s kopijos rinkin?
Papildomos informacijos apie Scanreg.ini fail?, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
183603 Kaip tinkinti registro tikrinimo ?rankio nustatymai
Nor?dami paleisti Windows registro tikrinimo ?rank?, spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo scanregw.exe lauke Atidaryti ir spustel?kite gerai.

Pastaba: naudojant parametr?/atkurti Windows registro tikrinimo ?rankio, turite paleisti ?rank? i? komandin?s eilut?s veikia ne Windows. Kai jums tai padaryti, galite pasirinkti iki penki? registro atsargin?s kopijos failai i?vardyti jums atkurti.

Atkurti atskirus failus

Nor?dami atkurti atskirus failus, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? rasti, ir tada spustel?kite Failus ar aplankus.
  2. Lauke vardas , ?veskite rb0*.cab, tada spustel?kite Rasti dabar.
  3. Dukart spustel?kite kabinetinio formato failas, kuriame yra failas, kur? norite atkurti.
  4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail?, kur? norite atkurti, spustel?kite I?skleisti, o tada pasirinkite aplank? kurioje d?ti nauj? fail?. Microsoft rekomenduoja, kad padedate fail? aplanke Temp.
  5. Paleiskite kompiuter? i? naujo MS-DOS re?imu (Windows Millennium Edition, tai reikia kad jums paleisti su Windows Millennium Edition paleisties disk?).
  6. Nukopijuokite fail?, kad j?s, i?gauti ? reikiam? aplank?. Atkreipkite d?mes?, kad registro .dat failus paprastai pa?ym?tos kaip pasl?pti ir tik skaityti, tod?l jums reikia naudoti abi attrib ir kopija komand? pakeist? esamas failas su naujai i?gauti.

?inomos problemos, Windows registro tikrintuvo

Jei j?s? registre yra pateikiamas ?ra?o, kuris nuorodos failas (pvz., .vxd failas), nebeegzistuoja, tai ne suremontuot? Windows registro Tikrintuvas. Tokios klaidos n?ra paprastai kenkia, ir j?s galite rankiniu b?du pa?alinti ?ra??. Papildomos informacijos apie toki? klaid?, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
132008 Klaidos prane?imas: Nepavyko rasti ?renginio failo, reikalinga...
?prastini? atminties, reikalingas Windows registro tikrintuvo lemia j?s? registro dydis. Windows registro tikrintuvo gali reikalauti 580 KB arba daugiau nemokamai ?prastini? atminties u?baigti taisymo proces?. Jei susid?r?te su "i? atminties" klaidos prane?im?, optimizuoti savo ?prastini? atmin?iai. Papildomos informacijos apie optimizuoti atminties, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
134399 Kaip padidinti tradicini? atminties MS-DOS re?imu vykdom? program?
Pastaba: didesn?s atminties reikalingas Windows registro tikrintuvo tinkam? veikim?, tod?l ji veikia kai ?jungiate kompiuter? su Saugaus re?imo Komandin? vienintelis pasirinkimas. I?imtis yra scanreg /restore komand?, kuri yra tik Scanreg funkcija, kad galite paleisti be didesn?s atminties atmintis.

Nuorodos

Papildomos informacijos apie registro tikrinimo komand? eilut?s jungikliai, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
184023 Komand? eilut?s perjungikliai programai registro tikrinimo ?rankio

Savyb?s

Straipsnio ID: 183887 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbenv kbinfo kbmt KB183887 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 183887

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com