DirectX: Mô t? v? công c? ch?n đoán DirectX

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 190900 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? c?a b?n ph?n c?ng liên quan v?n đ?, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? nh?ng công c? ch?n đoán DirectX (Dxdiag.exe) đi kèm v?i Microsoft DirectX.

THÔNG TIN THÊM

Công c? ch?n đoán DirectX đư?c thi?t k? đ? giúp b?n g? r?i các v?n đ? liên quan đ?n DirectX.

Thư m?c cài đ?t m?c đ?nh cho Dxdiag.exe cho Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP là:
C:\windows\system32
Đ? b?t đ?u công c? ch?n đoán DirectX, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dxdiag trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

Danh sách sau đây có ch?a m?t mô t? c?a m?i tab trong các Công c? ch?n đoán DirectX h?p tho?i.

Các vấn đề

Các Các vấn đề tab cung c?p h? th?ng thông tin v? máy tính c?a b?n và xác đ?nh phiên b?n c?a DirectX đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính.

DirectX Files

Các DirectX Files tab li?t kê tên t?p tin và s? phiên b?n c?a m?i t?p tin DirectX đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, như c?ng như tên t?p tin và s? phiên b?n c?a nhi?u t?p tin thư?ng đư?c s? d?ng b?i tr? chơi đang ch?y dư?i DirectX.

N?u ch?n đoán DirectX Công c? phát hi?n m?t v?n đ? v?i m?t t?p tin DirectX, m?t thông đi?p c?nh báo xu?t hi?n trong các Chú ý h?p.

Hi?n th? 'N'

('Nlà s? hi?u thi?t b? v?t l? màn h?nh.)

Các Màn hình tab danh sách c?a b?n thi?t đ?t hi?n t?i, và cho phép b?n đ? vô hi?u hoá DirectDraw, Direct3D và AGP k?t c?u tăng t?c. Tab này c?ng cho phép th? nghi?m DirectDraw và Direct3D. Đi qua nh?ng th? nghi?m ch? ra r?ng các đ? h?a DirectX th?i gian ch?y t?p này đư?c cài đ?t và ho?t đ?ng đúng. Nó không ph?i là m?t bài ki?m tra toàn di?n c?a ph?n c?ng màn h?nh máy tính c?a b?n.

Các Màn hình tab c?ng li?t kê b? nh? có s?n c?a thi?t b? và có th? cho b?n bi?t n?u tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n có thông qua c?a Microsoft Windows ph?n c?ng ch?t lư?ng Labs (WHQL) ki?m tra ch? đ? b?ng cách ki?m tra cho dù các WHQL Logo s? đư?c thi?t l?p đ? Có ho?c Không.

Chú ý Dxdiag.exe không th? báo cáo b? nh? s? d?ng t?i th?i đi?m đó nó b?t đ?u. Do đó, nó không ph?i là không ph? bi?n đ? xem ít b? nh? báo cáo hơn c?a b?n card màn h?nh th?c s? có.

N?u công c? ch?n đoán DirectX phát hi?n m?t v?n đ? v?i thi?t đ?t hi?n th? c?a b?n, m?t thông đi?p c?nh báo xu?t hi?n trong các Chú ý h?p.

Âm thanh

Các Âm thanh tab hi?n âm thanh hi?n t?i c?a b?n cài đ?t, và cho phép b?n th? nghi?m DirectSound. Các Âm thanh tab có th? cho b?n bi?t n?u tr?nh đi?u khi?n âm thanh c?a b?n "đăng" - mà ch? ra r?ng nó có thông qua c?a Microsoft Windows ph?n c?ng ch?t lư?ng ph?ng thí nghi?m th? nghi?m ch? đ?.

Thanh trư?t c?p đ? tăng t?c ph?n c?ng âm thanh đư?c s? d?ng đ? s?a âm thanh ?n mà có th? đư?c gây ra b?i m?t s? tr?nh đi?u khi?n âm thanh. Vi?c gi?m s? tăng t?c c?a m?t trong nh?ng notch và re-testing ?ng d?ng là cách t?t nh?t đ? kh?c ph?c s? c? V?n đ? âm thanh DirectSound. Làm gi?m m?c đ? tăng t?c ph?n c?ng âm thanh t? thi?t l?p m?c đ?nh c?a "tăng t?c đ?y đ?" có th? vô hi?u hoá âm thanh nâng cao x? l? k? thu?t, ch?ng h?n như 3D spatialization t? ho?t đ?ng.

N?u công c? ch?n đoán DirectX phát hi?n m?t v?n đ? v?i cài đ?t âm thanh c?a b?n, m?t thông đi?p c?nh báo s? đư?c hi?n th? trong ô ghi chú.

Âm nh?c

Các Âm nh?c tab s? hi?n th? c?a b?n hi?n t?i MIDI cài đ?t, và cho phép b?n đ? ki?m tra các thành ph?n DirectMusic c?a DirectX.

N?u công c? ch?n đoán DirectX phát hi?n m?t v?n đ? v?i DirectMusic, m?t thông đi?p c?nh báo s? đư?c hi?n th? trong ô ghi chú.

Chú ý DirectMusic là m?t thành ph?n m?i bao g?m trong DirectX 6.1.

Đ?u vào

Tab đ?u vào danh sách các thi?t b? đ?u vào k?t n?i v?i máy tính c?a b?n và các tr?nh đi?u khi?n đ?u vào đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

N?u DirectX Công c? ch?n đoán phát hi?n m?t v?n đ? v?i thi?t b? đ?u vào ho?c m?t thi?t b? đ?u vào tr?nh đi?u khi?n, m?t thông đi?p c?nh báo s? đư?c hi?n th? trong ô ghi chú.

Mạng

Các Mạng tab li?t kê đăng k? DirectPlay Cung c?p d?ch v?. Đây là nh?ng phương pháp k?t n?i DirectPlay s? ho?t đ?ng trên. M?t v?n đ? đăng k? ? đây b?nh thư?ng có th? đư?c gi?i quy?t b?i cài đ?t l?i DirectX.

Lobyable DirectPlay đăng k? Các ?ng d?ng ph?n danh sách t?t c? các ?ng d?ng có thông báo DirectX mà h? s? s? d?ng DirectPlay cho nhu c?u giao ti?p m?ng. M?t đăng k? l?i ? đây b?nh thư?ng có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách g? b? và cài đ?t l?i mà ?ng d?ng.

Ki?m tra DirectPlay s? m? ra m?t c?a s? tr? chuy?n trên DirectPlay dùng các thi?t đ?t b?n ch? đ?nh. H? th?ng thành công không th? tr? chuy?n v?i m?t trong nh?ng khác ? đây g?n như ch?c ch?n s? không th? thi?t l?p k?t n?i m?ng trong tr? chơi.

N?u công c? ch?n đoán DirectX phát hi?n m?t v?n đ? v?i DirectPlay cung c?p d?ch v? ho?c ?ng d?ng, m?t thông đi?p c?nh báo đư?c hi?n th? trong h?p ghi chú.

Tr? giúp thêm

N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? DirectX c?a b?n b?ng cách s? d?ng trư?c đó gi?i đáp th?c m?c tab, b?n có th? s? d?ng các Tr? giúp thêm Tab đ? ti?p t?c x? l? s? c? v?n đ?.

Danh sách sau đây có ch?a m?t mô t? các ch?c năng c?a m?i nút trên các Nhi?u Trợ giúp th?:
 • G? r?i
  Các G? r?i nút b?t đ?u m?t tr?nh g? r?i DirectX.
 • Âm thanh
  Các Âm thanh nút b?t đ?u m?t âm thanh g? r?i.
 • MSInfo
  Các MSInfo nút b?t đ?u Msinfo32.exe, m?t ti?n ích mà t?p h?p các h? th?ng thông tin v? máy tính c?a b?n. T?p đư?c t?o ra b?i Msinfo32.exe có th? đư?c g?i đ?n h? tr? k? thu?t c?a Microsoft đ? giúp gi?i quy?t các v?n đ? liên t?c.
 • Ghi đè
  Các Ghi đè nút thay đ?i t?c đ? làm tươi DirectDraw.
Chú ý Microsoft không khuyên b?n nên thay đ?i t?c đ? làm tươi DirectDraw như m?t bư?c x? l? s? c? t?ng quát.

Thu?c tính

ID c?a bài: 190900 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbdisplay kbsound kbnetwork kbinfo kbui kbmt KB190900 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:190900

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com