Raksta ID: 2028551 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

?aj? rakst? pirmoreiz apl?kots atjaunin?jums, kur? ietverti atjaunin?jumi XML pap?ra specifik?cijai (XPS) dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. ?is atjaunin?jums ietver optimiz?cijas XPS uz grafisko ier??u interfeisa (GDI) p?rveidot?ju, lai uzlabotu veiktsp?ju, druk?jot no XPS lietojumprogramm?m, izmantojot GDI drukas draiverus.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin??ana
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem

Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Nek?di priek?nosac?jumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 failu inform?ciju
Svar?gi! Sist?mas Windows 7 labojumfaili un sist?mas Windows Server 2008 R2 labojumfaili ir iek?auti vien?s un taj?s pa??s pakotn?s. Tom?r labojumfaili labojumfailu piepras??anas lap? ir nor?d?ti pie ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Vienm?r skatiet rakstu sada?u "Attiecas uz", lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? "Papildinform?cija par failiem sist?mai Windows Server 2008 R2 un Windows 7" ir nor?d?ti atsevi??i. MUM un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.16590279,55209-May-201009:15x86
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.20710279,55209-May-201009:19x86
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.16590135,16809-May-201009:15x86
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.20710135,16809-May-201009:19x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.16590466,43209-May-201009:46x64
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.20710466,43209-May-201009:05x64
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.16590229,88809-May-201009:46x64
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.20710229,88809-May-201009:05x64
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.16590991,74408-May-201006:57IA-64
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.20710991,74408-May-201006:31IA-64
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.16590519,16808-May-201006:57IA-64
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.20710519,16808-May-201006:31IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameX86_280d369b89045668f4cae6901dbc6d89_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_e9049e9afd4a27c7.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_40db63b694f4918ec1da1e9e59c04007_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_dacd8d6c0d88f6d3.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_4b8d993452e7e729cd355fef3054b6ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_28793f4c65dc6f48.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_72adc59021050cdb69753c95a34a21b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_ed26f09c033a19c7.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_12b2fe1b4cb0f486.manifest
File versionNot applicable
File size2,461
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_13931c2c658db1ef.manifest
File versionNot applicable
File size2,461
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:44
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_1a63e5928d612be6.manifest
File versionNot applicable
File size2,464
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:23
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_1b4403a3a63de94f.manifest
File versionNot applicable
File size2,464
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:42
PlatformNot applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_16b5f2777441380eb9c2fe9bc7c83de7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_399c3ea097ff110e.manifest
File versionNot applicable
File size1,076
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4b8d993452e7e729cd355fef3054b6ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_8497dad01e39e07e.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_72adc59021050cdb69753c95a34a21b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_49458c1fbb978afd.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c0f54742a0cdd05baa58bce16aece978_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_58929d19208e5ebb.manifest
File versionNot applicable
File size1,076
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_dfb7106835460bce8cde5dd26cf41216_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_8a4b92975685fedd.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f198cbd96b56be2c540fde7fc79bc595_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_26d1b5a93b8d0663.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_6ed1999f050e65bc.manifest
File versionNot applicable
File size2,463
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_6fb1b7b01deb2325.manifest
File versionNot applicable
File size2,463
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_7682811645be9d1c.manifest
File versionNot applicable
File size2,466
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_77629f275e9b5a85.manifest
File versionNot applicable
File size2,466
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:47
PlatformNot applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameIa64_69377fa2b6f89fe9db1b9faf25714d84_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_d67f472da11f5222.manifest
File versionNot applicable
File size1,072
Date (UTC)10-May-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_90974c367e2ac6710bf1fe036d5df787_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_8c09fcb953ad0241.manifest
File versionNot applicable
File size1,074
Date (UTC)10-May-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_c2acfc91fc32dbe1fee53893338908d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_fcb1f2ffd22e66ff.manifest
File versionNot applicable
File size1,072
Date (UTC)10-May-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_fefb8f57e34c3a688f1f318d9afc31f1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_940b5e2601e385f8.manifest
File versionNot applicable
File size1,074
Date (UTC)10-May-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_12b4a2114caefd82.manifest
File versionNot applicable
File size2,462
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_1394c022658bbaeb.manifest
File versionNot applicable
File size2,462
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_1a6589888d5f34e2.manifest
File versionNot applicable
File size2,465
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:43
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_1b45a799a63bf24b.manifest
File versionNot applicable
File size2,465
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:43
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2028551 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2010. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload KB2028551

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com