Ki?m soát CertEnroll không làm vi?c trong Internet Explorer trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2078942 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n phát tri?n m?t web site s? d?ng gi?y ch?ng nh?n ki?m nh?p (CertEnroll) ki?m soát đ? phát hành ch?ng ch?.
 • B?n truy c?p vào web site b?ng cách s? d?ng Windows Internet Explorer trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n c? g?ng đ? làm m?i ho?c yêu c?u m?t ch?ng ch? m?i t? các web site.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? làm m?i ho?c có đư?c gi?y ch?ng nh?n. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
CertEnroll::CX509EnrollmentWebClassFactory::CreateObject: Không xác đ?nh l?i 0x80004005 (-2147467259)
CertEnroll::CX509EnrollmentWebClassFactory::CreateObject: Các ho?t đ?ng đ? b? h?y b? b?i ngư?i dùng. 0X800704C7 (WIN32: 1223)
Lưu ? V?n đ? này x?y ra khi b?n lưu tr? ki?m soát CertEnroll trong m?t y?u t? khung ho?c trong m?t y?u t? khung n?i tuy?n trên web site.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trên máy tính.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Certenroll.dll6.1.7600.165951,321,47219 Tháng m?t năm 201014:59x 86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214 Tháng b?y, 200901:14x 86
Certenroll.dll6.1.7600.207151,321,47219 Tháng m?t năm 201014:51x 86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214 Tháng b?y, 200901:14x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Certenroll.dll6.1.7600.165951,975,29619 Tháng m?t năm 201019:58x 64
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414 Tháng b?y, 200901:38x 64
Certenroll.dll6.1.7600.207151,975,29619 Tháng m?t năm 201014:39x 64
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414 Tháng b?y, 200901:38x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Certenroll.dll6.1.7600.165953,850,75219 Tháng m?t năm 201014:37IA-64
Certenrollctrl.exe6.1.7600.16385112,12814 Tháng b?y, 200901:44IA-64
Certenroll.dll6.1.7600.207153,850,75219 Tháng m?t năm 201014:27IA-64
Certenrollctrl.exe6.1.7600.16385112,12814 Tháng b?y, 200901:44IA-64
Certenroll.dll6.1.7600.165951,321,47219 Tháng m?t năm 201014:59x 86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214 Tháng b?y, 200901:14x 86
Certenroll.dll6.1.7600.207151,321,47219 Tháng m?t năm 201014:51x 86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214 Tháng b?y, 200901:14x 86

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp đư?c li?t kê trong blog Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
Làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh khi ki?m soát CertEnroll đư?c lưu tr? trong m?t y?u t? khung ho?c trong m?t y?u t? khung n?i tuy?n không làm vi?c trong Windows 7

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_3e80de4d054d02648bead6d63196e9e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_7c33df40f0ad716a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
N?n t?ngkhông áp d?ng

t?p đ? đ?t tên tinX86_a9a02f6f031df470faad1dcbb0e659d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_af5d149b09cde38e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
N?n t?ngkhông áp d?ng

t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_f36240f5f0028bc7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin368,537
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:24
N?n t?ngkhông áp d?ng

t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_f4425f0708df4930.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin368,537
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_11b6bcb89edb4d82e74ae88bc9c9bce1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_74891a7e602d67eb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
N?n t?ngkhông áp d?ng

t?p đ? đ?t tên tinAmd64_76efe3f1b03f9b417eda590935c74e3c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_1d9b57d085f21735.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
N?n t?ngkhông áp d?ng

t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_4f80dc79a85ffcfd.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin368,541
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:48
N?n t?ngkhông áp d?ng

t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_5060fa8ac13cba66.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin368,541
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_358f53de68a5fc2840146a1642004537_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_f01a25fc448c66f4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
t?p đ? đ?t tên tinIa64_3ccaf82a9043e313733b4b78c3748858_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_85a138e3d782eba6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,072
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_f363e4ebf00094c3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin368,539
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_f44402fd08dd522c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin368,539
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.664 ngư?i
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16595_none_f36240f5f0028bc7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin368,537
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-x...rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20715_none_f4425f0708df4930.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin368,537
Ngày (UTC)20 Tháng 5, 2010
Th?i gian (UTC)09:12

Thu?c tính

ID c?a bài: 2078942 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2078942 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2078942

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com