Raksta ID: 211089 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? import?t un eksport?t Windows Internet Explorer mapi Mana izlase no Microsoft Windows 16 bitu versijas uz Microsoft Windows 32 bitu versiju.

PAPILDINDORM?CIJA

Internet Explorer mapi Mana izlase nevar tie?i import?t un eksport?t starp da??d?m Internet Explorer versij?m, kas darbojas sist?m?s Microsoft Windows 3.1 vai Microsoft Windows NT 3.51 un Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition un Windows Millennium Edition, vai Windows NT 4.0 un Windows 2000. Lai p?rs?t?tu mapi Mana izlase no vienas oper?t?jsist?mas uz citu, t? j?eksport? uz Netscape Bookmark.htm failu.

Eksport?t

Internet Explorer 5

Lai eksport?tu mapi Mana izlase, r?kojieties ??di:
 1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Import?t un eksport?t un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 2. Noklik??iniet uz Eksport?t mapi Mana izlase uz Netscape un p?c tam uz T?l?k.
 3. Noklik??iniet uz Mana izlase un p?c tam uz T?l?k.
 4. Ievadiet faila nosaukumu, uz kuru v?laties eksport?t izlasi. Noklus?juma fails ir C:\Bookmark.htm.
 5. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt.
 6. Izmantojot gr?matz?mju p?rveido?anas r?ku, import?jiet failu Bookmark.htm p?rl?kprogramm? Internet Explorer, kas darbojas sist?m? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 vai Windows 2000.

Internet Explorer 6

Lai eksport?tu mapi Mana izlase, r?kojieties ??di::
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Import?t un eksport?t un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Noklik??iniet uz Eksport?t mapi Mana izlase un p?c tam uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Mana izlase un p?c tam uz T?l?k.
 5. Ievadiet faila nosaukumu, uz kuru v?laties eksport?t izlasi. P?c noklus?juma eksporta faila nosaukums ir Bookmark.htm.
 6. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt.
 7. Izmantojot gr?matz?mju p?rveido?anas r?ku, import?jiet failu Bookmark.htm p?rl?kprogramm? Internet Explorer, kas darbojas sist?m? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 vai Windows 2000.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izmantot gr?matz?mju p?rveido?anas r?ku, lai import?tu failu Bookmark.htm p?rl?kprogramm? Internet Explorer, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
152681 K? p?rl?kprogramm? Internet Explorer izmantot Netscape Navigator gr?matz?mes (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Internet Explorer 7

Lai eksport?tu mapi Mana izlase, r?kojieties ??di::
 1. P?rl?kprogramm? Internet Explorer noklik??iniet uz Pievienot izlasei un p?c tam uz Import??ana un eksport??ana.
 2. Import??anas/eksport??anas vedn? noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Atlasiet Eksport?t mapi Mana izlase un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Mana izlase un p?c tam uz T?l?k.
 5. Map? Mana izlase atlasiet to mapi, kuru v?laties eksport?t. Ja v?laties eksport?t visas mapes Mana izlase, atlasiet aug??j? l?me?a mapi Mana izlase. Pret?j? gad?jum? atlasiet atsevi??u eksport?jamo mapi.
 6. Noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. P?c noklus?juma Internet Explorer failu Bookmark.htm izveido map? Dokumenti. Ja v?laties Bookmark.htm viet? izmantot citu nosaukumu vai saglab?t eksport?to mapi Mana izlase cit? map?, nor?diet jauno faila un mapes nosaukumu.
 7. Noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Ja fails ar t?du nosaukumu jau past?v, Internet Explorer vaic?, vai to aizst?t. Noklik??iniet uz J?, lai aizst?tu failu. Noklik??iniet uz N?, lai nor?d?tu jaunu faila nosaukumu.
 8. Noklik??iniet uz Pabeigt.

Internet Explorer 8

Lai eksport?tu mapi Mana izlase, r?kojieties ??di:
 1. P?rl?kprogramm? Internet Explorer noklik??iniet uz Mana izlase, p?c tam uz lejupv?rst?s bulti?as pie Pievienot izlasei, un p?c tam uz Import??ana un eksport??ana.
 2. Noklik??iniet uz Eksport?t uz failu un p?c tam uz T?l?k.
 3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Mana izlase, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Map? Mana izlase atlasiet to mapi, kuru v?laties eksport?t. Ja v?laties eksport?t visas mapes Mana izlase, atlasiet aug??j? l?me?a mapi Mana izlase. Pret?j? gad?jum? atlasiet atsevi??u eksport?jamo mapi.
 5. Noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. P?c noklus?juma Internet Explorer failu Bookmark.htm izveido map? Dokumenti. Ja v?laties Bookmark.htm viet? izmantot citu nosaukumu vai saglab?t eksport?to mapi Mana izlase cit? map?, nor?diet jauno faila un mapes nosaukumu.
 6. Noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Ja fails ar t?du nosaukumu jau past?v, Internet Explorer vaic?, vai to aizst?t. Noklik??iniet uz J?, lai aizst?tu failu. Noklik??iniet uz N?, lai nor?d?tu jaunu faila nosaukumu.
 7. Noklik??iniet uz Eksport?t.
 8. Noklik??iniet uz Pabeigt.

Import??ana

Mapes Mana izlase import??ana uz Internet Explorer 6 un jaun?k?m versij?m

Izmantojiet ?o gr?matz?mju p?rveido?anas r?ku, lai import?tu failu Bookmark.htm file p?rl?kprogramm? Internet Explorer, kas darbojas sist?m? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 vai Windows 2000.

Mapes Mana izlase import??ana uz Internet Explorer 7

 1. P?rl?kprogramm? Internet Explorer 7 noklik??iniet uz Pievienot izlasei un p?c tam uz Import??ana un eksport??ana.
 2. Import??anas/eksport??anas vedn? noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Atlasiet Import?t mapi Mana izlase un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. P?c noklus?juma Internet Explorer failu Bookmark.htm izveido map? Dokumenti. Tom?r varat import?t izlases mapes, kas saglab?tas ar citu nosaukumu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz P?rl?kot, atlasiet failu vai ievadiet atra?an?s vietu un faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k. Vai noklik??iniet uz P?rl?kot un p?c tam uz T?l?k, lai pie?emtu noklus?jumu.
 4. Atlasiet mapi, kur? v?laties saglab?t import?t?s gr?matz?mes, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Noklik??iniet uz Pabeigt.

Mapes Mana izlase import??ana uz Internet Explorer 8

 1. P?rl?kprogramm? Internet Explorer noklik??iniet uz Mana izlase, p?c tam uz lejupv?rst?s bulti?as pie Pievienot izlasei, un p?c tam uz Import??ana un eksport??ana.
 2. Noklik??iniet uz Import?t no faila un p?c tam uz T?l?k.
 3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Mana izlase, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. P?c noklus?juma Internet Explorer failu Bookmark.htm izveido map? Dokumenti. Tom?r varat import?t izlases mapes, kas saglab?tas ar citu nosaukumu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz P?rl?kot, atlasiet failu vai ievadiet atra?an?s vietu un faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Atlasiet mapi, kur? v?laties saglab?t import?t?s gr?matz?mes, un p?c tam noklik??iniet uz Import?t.
 6. Noklik??iniet uz Pabeigt.

Izlases druk??ana vai eksport??ana p?rl?kprogramm? Internet Explorer

Lai p?rl?kprogramm? Internet Explorer druk?tu izlases sarakstu, eksport?jiet izlasi uz failu .htm un p?c tam ?o failu izdruk?jiet. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.

Internet Explorer 6 un jaun?k?s versij?s

 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Internet Explorer.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Import??ana un eksport??ana.
 3. Import??anas un eksport??anas vedn? noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Eksport?t mapi Mana izlase un p?c tam uz T?l?k.
 5. Noklik??iniet uz Mana izlase un p?c tam uz T?l?k.
 6. Noklik??iniet uz Eksport?t uz failu vai adresi, lodzi?? Eksport?t uz failu vai adresi ievadiet c:\bookmark.htm un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Noklik??iniet uz Pabeigt un p?c tam uz Labi.
 8. Aizveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 9. Veiciet dubultklik??i uz Mans dators, veiciet dubultklik??i uz C diska un p?c tam veiciet dubultklik??i uz faila Bookmark.htm.
 10. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Druk?t, noklik??iniet, lai atlas?tu Druk?t sai?u tabulu, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Ja nev?laties, lai izdruk?taj? sarakst? b?tu katras saites vietr?dis URL, noklik??iniet, lai no?emtu atz?mi izv?les r?ti?? Druk?t sai?u tabulu.
 11. Aizveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.

Internet Explorer 7 un Internet Explorer 8

Lai izdruk?tu izlases sarakstu, p?rl?kprogramm? Internet Explorer atveriet failu Bookmark.htm un p?c tam noklik??iniet uz pogas druk?t.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
184674 K? Internet Explorer saglab? izv?lnei Mana izlase pievienot?s t?mek?a lapas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 211089 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 6.3
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • the operating system: Microsoft Windows XP
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, ja tiek lietots kop? ar:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 1. servisa pakotne, ja tiek lietots kop? ar:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows NT 3.51 5. servisa pakotne
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 2. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 2. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbprb KB211089

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com