Làm th? nào đ? nh?p kh?u và xu?t kh?u m?c tin thư thoại Internet Explorer yêu thích m?t phiên b?n 32-bit c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 211089 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? nh?p kh?u và xu?t kh?u m?c tin thư thoại Windows Internet Explorer yêu thích t? m?t 16-bit phiên b?n c?a Microsoft Windows đ? phiên b?n 32-bit c?a Microsoft Windows.

Thông tin thêm

B?n không th? tr?c ti?p nh?p kh?u và xu?t kh?u m?c tin thư thoại Internet Explorer yêu thích gi?a các phiên b?n c?a Internet Explorer, mà ch?y trên Microsoft Windows 3.1 ho?c Microsoft Windows NT 3.51 và Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, và Windows Millennium Edition, ho?c Windows NT 4.0 và Windows 2000. Chuy?n c?p ưa chu?ng gi?a hệ điều hành, b?n ph?i xu?t nó vào m?t t?p Netscape Bookmark.htm.

Xu?t kh?u

Internet Explorer 5

Đ? xu?t kh?u m?c tin thư thoại ưa thích, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào nh?p kh?u và xu?t kh?u, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 2. Nh?p vào Xu?t kh?u yêu thích đ? Netscape, b?m vào andthen Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Yêu thích, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p tên c?a t?p tin mà b?n mu?n xu?t kh?u thefavorites đ?. T?p tin m?c đ?nh là C:\Bookmark.htm.
 5. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 6. S? d?ng công c? chuy?n đ?i d?u ki?m trang đ? nh?p kh?u Bookmark.htmfile vào Internet Explorer trên Windows 95, Windows 98, Windows 98 SecondEdition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, ho?c Windows2000.

Internet Explorer 6

Đ? xu?t kh?u m?c tin thư thoại ưa thích, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào nh?p kh?u andExport, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Nh?p vào Xu?t chuy?n ưa chu?ng và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 4. Nh?p vào m?c ưa thích và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 5. Nh?p tên c?a t?p tin mà b?n mu?n xu?t kh?u thefavorites đ?. theo m?c đ?nh, các t?p tin xu?t kh?u đư?c đ?t tênBookmark.htm.
 6. Nh?p vào ti?p theo và sau đó nh?p vàok?t thúc.
 7. S? d?ng công c? chuy?n đ?i d?u ki?m trang đ? nh?p kh?u Bookmark.htmfile vào Internet Explorer trên Windows 95, Windows 98, Windows 98 SecondEdition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, ho?c Windows2000.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng d?u ki?m trang chuy?n đ?i công c? chuy?n nh?p t?p Bookmark.htm vào Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152681 Làm th? nào đ? s? d?ng Netscape Navigator d?u ki?m trang trong Internet Explorer

Internet Explorer 7

Đ? xu?t kh?u m?c tin thư thoại ưa thích, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, b?m vào Thêm vào m?c ưa thích, và sau đó nh?p vào nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 2. Trong thu?t s? chuy?n nh?p/xu?t chuy?n, b?m vào ti?p theo.
 3. Ch?n Xu?t kh?u yêu thích, và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 4. Nh?p vào m?c ưa thích và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 5. Ch?n m?c tin thư thoại Ưa chu?ng mà b?n mu?n xu?t kh?u. N?u b?n mu?n xu?t chuy?n ưa chu?ng t?t c?, ch?n c?p cao nh?t c?p ưa chu?ng. N?u không, h?y ch?n m?c tin thư thoại cá nhân mà b?n mu?n xu?t kh?u.
 6. Nh?p vào ti?p theo.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, Internet Explorer đ? t?o ra m?t t?p Bookmark.htm trong c?p tài li?u c?a b?n. N?u b?n mu?n s? d?ng m?t tên khác hơn so v?i Bookmark.htm, ho?c n?u b?n mu?n đ? lưu tr? các ưa chu?ng đ? xu?t chuy?n trong m?t m?c tin thư thoại khác hơn so v?i c?p tài li?u, ch? đ?nh các t?p tin m?i và tên m?c tin thư thoại.
 7. Nh?p vào ti?p theo.

  Lưu ? N?u b?n đ? có m?t t?p tin có cùng tên, Internet Explorer yêu c?u b?n đ? thay th? nó. Nh?p vào đ? thay th? các t?p tin. B?m không đ? cung c?p m?t t?p đ? đ?t tên tin m?i.
 8. B?m hoàn t?t.

Internet Explorer 8

Đ? xu?t kh?u m?c tin thư thoại ưa thích, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào ưa chu?ng, b?m vào m?i tên xu?ng bên c?nh Thêm vào m?c yêu thích, và sau đó b?m vào nh?p và xu?t.
 2. Nh?p vào xu?t chuy?n ra t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm yêu thích , và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Ch?n m?c tin thư thoại Ưa chu?ng mà b?n mu?n xu?t kh?u. N?u b?n mu?n xu?t chuy?n ưa chu?ng t?t c?, ch?n c?p cao nh?t c?p ưa chu?ng. N?u không, h?y ch?n m?c tin thư thoại cá nhân mà b?n mu?n xu?t kh?u.
 5. Nh?p vào ti?p theo.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, Internet Explorer đ? t?o ra m?t t?p Bookmark.htm trong c?p tài li?u c?a b?n. N?u b?n mu?n s? d?ng m?t tên khác hơn so v?i Bookmark.htm, ho?c n?u b?n mu?n đ? lưu tr? các ưa chu?ng đ? xu?t chuy?n trong m?t m?c tin thư thoại khác hơn so v?i c?p tài li?u, ch? đ?nh các t?p tin m?i và tên m?c tin thư thoại.
 6. Nh?p vào ti?p theo.

  Lưu ? N?u b?n đ? có m?t t?p tin có cùng tên, Internet Explorer yêu c?u b?n đ? thay th? nó. Nh?p vào đ? thay th? các t?p tin. B?m không đ? cung c?p m?t t?p đ? đ?t tên tin m?i.
 7. Nh?p vào xu?t kh?u.
 8. B?m hoàn t?t.

Nh?p kh?u

Chuy?n nh?p ưa chu?ng Internet Explorer 6 và trư?c đó

S? d?ng công c? chuy?n đ?i d?u ki?m trang đ? nh?p kh?u Bookmark.htmfile vào Internet Explorer trên Windows 95, Windows 98, Windows 98 SecondEdition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, ho?c Windows2000.

Chuy?n nh?p ưa chu?ng Internet Explorer 7

 1. Trong Internet Explorer 7, h?y b?m vào Thêm vào m?c yêu thích , và sau đó nh?p vào nh?p kh?u và xu?t kh?u.
 2. Trong thu?t s? chuy?n nh?p/xu?t chuy?n, b?m vào ti?p theo.
 3. Ch?n Chuy?n nh?p ưa chu?ng, và sau đó nh?p vào ti?p theo.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, Internet Explorer đ? t?o ra m?t t?p Bookmark.htm trong c?p tài li?u c?a b?n. Tuy nhiên, b?n có th? chuy?n nh?p ưa chu?ng đư?c lưu dư?i tên khác. Đ? làm đi?u này, nh?p vào tr?nh duy?t, ch?n m?t t?p tin ho?c g? v? trí và tên t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo. Ho?c, nh?p vào tr?nh duy?t, và sau đó nh?p vào ti?p theo đ? ch?p nh?n m?c đ?nh.
 4. Ch?n m?c tin thư thoại nơi b?n mu?n đ?t d?u ki?m trang đ? nh?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. B?m hoàn t?t.

Chuy?n nh?p ưa chu?ng Internet Explorer 8

 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào ưa chu?ng, b?m vào m?i tên xu?ng bên c?nh Thêm vào m?c yêu thích, và sau đó b?m vào nh?p và xu?t.
 2. Nh?p vào chuy?n nh?p t? m?t t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm yêu thích , và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. theo m?c đ?nh, Internet Explorer đ? t?o ra m?t t?p Bookmark.htm trong c?p tài li?u c?a b?n. Tuy nhiên, b?n có th? chuy?n nh?p ưa chu?ng đư?c lưu dư?i tên khác. Đ? làm đi?u này, nh?p vào tr?nh duy?t, ch?n m?t t?p tin ho?c g? v? trí và tên t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Ch?n m?c tin thư thoại nơi b?n mu?n đ?t d?u ki?m trang đ? nh?p, và sau đó nh?p vào nh?p kh?u.
 6. B?m hoàn t?t.

In ho?c xu?t chuy?n ưa chu?ng trong Internet Explorer

Đ? in ra danh sách ưa thích c?a b?n trong Internet Explorer, xu?t chuy?n ưa chu?ng c?a b?n vào m?t t?p tin .htm, và sau đó in các t?p tin .htm. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Cho Internet Explorer 6 và phiên b?n trư?c

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nchương tr?nh, và sau đó nh?p vào InternetExplorer.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào nh?p kh?u andExport.
 3. Trong nh?p kh?u và xu?t kh?u thu?t s?, b?m vàoti?p theo.
 4. Nh?p vào Xu?t chuy?n ưa chu?ng, và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 5. Nh?p vào m?c ưa thích, và sau đó nh?p vàoti?p theo.
 6. B?m vào xu?t chuy?n sang m?t t?p ho?c đ?a ch?, lo?ic:\bookmark.htm trong h?p xu?t kh?u vào m?t t?p tin orAddress , và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. B?m hoàn t?t, và sau đó nh?p vàoOK.
 8. Thoát kh?i Internet Explorer.
 9. Nh?p đúp vào My Computer, đôi-clickdrive C, và sau đó nh?p đúp vào t?pBookmark.htm .
 10. Trên t?p tr?nh đơn, nh?pin, b?m đ? ch?n hộp kiểm in b?ng oflinks và sau đó nh?p vào OK.

  Lưu ? N?u b?n không mu?n danh sách in đ? ch?a URL cho eachlink, b?m đ? b? ch?n hộp kiểm in b?ng các n?i k?t .
 11. Thoát kh?i Internet Explorer.

Đ?i v?i Internet Explorer 7 và cho Internet Explorer 8

In danh sách yêu thích c?a b?n, m? Bookmark.htm trong Internet Explorer và sau đó nh?p vào nút ch?n m?t in .

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184674 Làm th? nào Internet Explorer lưu web site thêm vào menu ưa chu?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 211089 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB211089 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 211089

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com