WD2000: Ogólne informacje o nagłówkach i stopkach

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 211432 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL211432
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule wyjaśniono, czym są nagłówki i stopki, jak wpływają na ustawienia marginesów, jak je umieszczać na stronie, jak je tworzyć, a także jakie są różne typy nagłówków i stopek.

Więcej informacji

Czym są nagłówki i stopki?

Nagłówek lub stopka to tekst lub grafika, które są zwykle drukowane na górze lub dole każdej strony dokumentu. Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie; stopka jest drukowana na dolnym marginesie.

Nagłówki i stopki mogą być proste, jak tytuł dokumentu i numer strony, można też tworzyć nagłówki i stopki zawierające grafikę, wiele akapitów i pola. Istnieje możliwość określenia innego nagłówka i stopki dla nieparzystych i parzystych stron lub użycia innego nagłówka lub stopki dla pierwszej strony sekcji lub dokumentu. Dzieląc dokument na sekcje, można użyć różnych nagłówków i stopek w każdej sekcji. Na przykład można chcieć umieścić w nagłówku każdej sekcji tytuł tej sekcji.

Jak dodawać lub usuwać nagłówki i stopki

Aby utworzyć nagłówek lub stopkę, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka. Program Word wyświetli pasek narzędzi Nagłówek i stopka i przełączy się do widoku układu wydruku.
 2. Aby przełączyć między nagłówkiem i stopką, kliknij przycisk Przełącz między nagłówkiem i stopką na pasku narzędzi Nagłówek i stopka.
Obszary nagłówka i stopki zostaną otoczone przerywaną linią, która nie będzie widoczna na wydruku. Widać tekst i grafikę dokumentu, ale są one zacieniowane. Aby wyświetlić lub ukryć tekst dokumentu, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj tekst dokumentu na pasku narzędzi Nagłówek i stopka.

W obszarze nagłówka i stopki można wpisywać i formatować tekst w taki sam sposób, jak w dokumencie głównym. Po utworzeniu nagłówka i stopki kliknij przycisk Zamknij na pasku narzędzi Nagłówek i stopka, aby powrócić do głównej części dokumentu. W widoku układu wydruku (w menu Widok kliknij przycisk Układ strony) nagłówki i stopki są widoczne, ale zacieniowane.

Aby edytować istniejący nagłówek lub stopkę, kliknij polecenie Nagłówek i stopka w menu Widok lub w widoku układu wydruku, kliknij dwukrotnie zacieniowany nagłówek lub stopkę, aby szybko przełączyć się do nagłówka lub stopki.

Aby usunąć nagłówek lub stopkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Umieść punkt wstawiania gdzieś na głównym obszarze tekstu dokumentu.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 3. Zaznacz w nagłówku lub stopce informacje, które chcesz usunąć, a następnie wciśnij na klawiaturze klawisz DELETE lub BACKSPACE.
 4. Aby powrócić do dokumentu, kliknij przycisk Zamknij na pasku narzędzi Nagłówek i stopka lub kliknij dwukrotnie główny obszar tekstu dokumentu.

Jak nagłówki i stopki wpływają na ustawienia marginesów

Program Word drukuje nagłówki i stopki na marginesach górnych i dolnych. Jeśli nagłówek lub stopka jest zbyt duży, aby zmieścić się na marginesie, program Word dostosuje górny i dolny margines do nagłówka lub stopki. Oznacza to, że jeśli nagłówek lub stopka będzie zbyt duży w pionie, aby zmieścić się w marginesie, margines będzie się rozciągał w dół (dla nagłówka) i w górę (dla stopki), zmniejszając ilość tekstu wyświetlanego w treści dokumentu.

Aby zapobiec przesuwaniu przez program Word tekstu dokumentu głównego (w dół lub w górę), jeśli nagłówek lub stopka nie będą się mieścić na marginesie, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.
 2. Kliknij kartę Marginesy.
 3. Wpisz łącznik (-) przed ustawieniem marginesu Górny lub Dolny.
UWAGA: Jeśli nagłówek lub stopka są zbyt duże, mogą zastąpić (nałożyć się) tekst dokumentu głównego.

Jak umieścić na stronie nagłówki i stopki

Można zmienić pozycję nagłówka i stopki. Pozycję w poziomie można zmienić, wykonując następujące kroki:
 • Środkując nagłówek lub stopkę między lewym i prawym marginesem.
 • Równając do lewego lub prawego marginesu.
 • Równając tekst nagłówka lub stopki do lewego lub prawego marginesu.
Obszary nagłówka i stopki mają dwa domyślnie ustawione tabulatory: wyśrodkowany między domyślnymi marginesami lewym i prawym (8 centymetrów) oraz prawy, wyśrodkowany do prawego domyślnego marginesu (16 centymetrów). Powyższe tabulatory ułatwiają wyśrodkowanie tytułu rozdziału lub umieszczenie ciągu numerów stron przy prawym marginesie. Jeśli zmienisz marginesy dokumentu, możesz chcieć dostosować te tabulatory.

Aby zmienić poziome położenie informacji wewnątrz nagłówka lub stopki, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 2. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka klikaj przyciski Pokaż następne i Pokaż poprzednie, aby odnaleźć nagłówek lub stopkę, którą chcesz dostosować.
 3. Aby ustalić pozycję nagłówka lub stopki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć w nagłówku lub stopce test wyrównany do lewej, wpisz tekst. Punkt wstawiania ustawiany jest domyślnie przy lewym marginesie dokumentu.
  • Aby utworzyć w nagłówku lub stopce tekst wyśrodkowany, wciśnij jeden raz klawisz TAB, aby przenieść punkt wstawiania do wyśrodkowanego tabulatora, a następnie wpisz tekst. Wpisany tekst będzie wyśrodkowany do tabulatora.
  • Aby utworzyć w nagłówku lub stopce tekst wyrównany do prawej, wciśnij klawisz TAB kolejny raz, aby przenieść punkt wstawiania do tabulatora wyrównanego do prawej, a następnie wpisz tekst.
  • Aby utworzyć nagłówek lub stopkę wyśrodkowaną do lewego lub prawego marginesu, można ustawić ujemne wcięcia następująco:
  1. W menu Format kliknij polecenie Akapit.
  2. Kliknij kartę Wcięcia i odstępy.
  3. Wpisz ujemną liczbę dla wcięć z lewej i/lub z prawej. Na przykład, jeśli chcesz, aby tekst nagłówka wyrównany do lewej rozpoczynał się 0,5 centymetra w lewym marginesie, wpisz -0,5 cm w polu wcięcia od lewej. Ujemna wartość wcięcia z lewej przenosi tekst do lewego marginesu, a ujemna wartość wcięcia od prawej przenosi tekst w prawo, do prawego marginesu.
 4. Aby dokonać dodatkowych zmian dotyczących wcięć, użyj przycisków wcięć na pasku narzędzi Formatowanie, ustaw inne tabulatory na linijce lub przeciągnij znaczniki wcięć na linijce.
Można zmienić pozycję w pionie, dostosowując odległość nagłówka lub stopki od górnej lub dolnej krawędzi strony. Można także dostosować ilość miejsca między nagłówkiem lub stopką a tekstem dokumentu głównego. Aby przeprowadzić te zmiany, wykonaj następujące kroki:
 1. Umieść punkt wstawiania w określonym obszarze dokumentu, który zawiera nagłówek lub stopkę, którą chcesz dostosować.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Marginesy.
  • Aby zmienić odległość od krawędzi strony do nagłówka lub stopki, zmień ustawienie Od krawędzi strony. Domyślnym ustawieniem jest 1,25 centymetra. Zwiększenie ustawienia przesuwa cały nagłówek lub stopkę bliżej środka dokumentu. Zmniejszanie ustawienia przenosi cały nagłówek lub stopkę bliżej krawędzi strony.
  • Aby zmienić odległość między tekstem dokumentu a nagłówkiem lub stopką, zmień ustawienia marginesów Górny i Dolny. Zmniejszanie górnego marginesu przenosi tekst dokumentu dalej na stronę, pozostawiając nagłówek w tym samym miejscu. Zmniejszanie górnego marginesu przesuwa tekst dokumentu w górę, pozostawiając nagłówek w tym samym miejscu. To samo dotyczy dolnego marginesu i stopki.
 3. Aby powrócić do dokumentu, kliknij przycisk OK.

Różne typy nagłówków i stopek

Nagłówki i stopki na pierwszej stronie:

Aby utworzyć inny nagłówek lub stopkę dla pierwszej strony dokumentu lub sekcji, wykonaj następujące kroki:
 1. Umieść punkt wstawiania na pierwszej stronie dokumentu lub sekcji, a następnie kliknij polecenie Nagłówek i stopka w menu Widok.
 2. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Ustawienia strony.
 3. Kliknij kartę Układ.
 4. W obszarze Nagłówki i stopki zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli jest to konieczne, klikaj przyciski Pokaż następne lub Pokaż poprzednie, aby przejść do nagłówka lub stopki pierwszej strony dokumentu lub sekcji. Słowa „Nagłówek pierwszej strony” lub „Stopka pierwszej strony” pojawiają się w lewym górnym rogu pola nagłówka lub stopki.
 6. Utwórz nagłówek lub stopkę, która ma się pojawić na pierwszej stronie. Jeśli nie chcesz, aby na pierwszej stronie pojawiał się nagłówek lub stopka, pozostaw obszar nagłówka lub stopki pusty.
 7. Kliknij przycisk Pokaż następne, aby przejść do nagłówka lub stopki (nie na pierwszej stronie) dokumentu lub sekcji. W lewym górnym rogu pola nagłówka lub stopki pojawi się słowo „Nagłówek” lub „Stopka”.
 8. Utwórz nagłówek lub stopkę, które mają się pojawić w pozostałej części dokumentu lub sekcji. Jeśli nie chcesz, aby nagłówek lub stopka pojawiały się w dalszej części dokumentu lub sekcji, pozostaw pole nagłówka lub stopki puste.
 9. Aby powrócić do dokumentu, kliknij przycisk Zamknij na pasku narzędzi Nagłówek i stopka.

Nagłówki i stopki na stronach parzystych i nieparzystych:

Aby utworzyć inne nagłówki i stopki dla stron nieparzystych i parzystych, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 2. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Ustawienia strony.
 3. Kliknij kartę Układ.
 4. W obszarze Nagłówki i stopki zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych, a następnie kliknij przycisk OK. Program Word zastosuje opcję dla całego dokumentu.
 5. Jeśli jest to konieczne, klikaj przyciski Pokaż następne lub Pokaż poprzednie, aby przejść do nagłówka lub stopki strony parzystej. W lewym górnym rogu pola nagłówka lub stopki pojawi się tekst „Nagłówek strony parzystej”.
 6. Utwórz nagłówek lub stopkę, która ma się pojawiać na stronach parzystych dokumentu lub sekcji. Jeśli nie chcesz wyświetlać nagłówka lub stopki na stronach parzystych dokumentu lub sekcji, pozostaw obszar nagłówka lub stopki pusty.
 7. Kliknij przycisk Pokaż następne lub Pokaż poprzednie, aby przejść do nieparzystego nagłówka lub stopki. W lewym górnym rogu pola nagłówka lub stopki pojawi się tekst „Nagłówek strony nieparzystej”.
 8. Utwórz nagłówek lub stopkę, która ma się pojawiać na stronach nieparzystych dokumentu lub sekcji. Jeśli nie chcesz wyświetlać nagłówka lub stopki na stronach nieparzystych dokumentu lub sekcji, pozostaw obszar nagłówka lub stopki pusty.
 9. Aby powrócić do dokumentu, kliknij przycisk Zamknij na pasku narzędzi Nagłówek i stopka.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia różnych nagłówków i stopek, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu Pomoc, wpisz Jak ustawiać różne nagłówki i stopki w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Jak utworzyć różne nagłówki i stopki dla sekcji dokumentu

Kiedy dzieli się dokument na sekcje, program Word korzysta z nagłówków i stopek z pierwszej sekcji jako domyślnych dla każdej następnej sekcji. Wszystkie nagłówki dokumentu i wszystkie stopki dokumentu są wstępnie połączone, tak więc ich zawartość jest identyczna. Na przykład, jeśli zmieni się nagłówek w trzeciej sekcji dokumentu, program Word zmieni odpowiednio wszystkie nagłówki w całym dokumencie. Jeśli nagłówki i stopki w sekcji zawierającej punkt wstawiania są połączone z poprzednią sekcją, zaznaczony jest przycisk Taki jak poprzednio na pasku narzędzi Nagłówek i stopka i w prawym górnym rogu pola nagłówka lub stopki pojawi się tekst „Taki jak poprzednio”.

Jeśli chcesz utworzyć inny nagłówek lub stopkę dla każdej sekcji, musisz przerwać łącze między poprzednim nagłówkiem lub stopką, klikając przycisk Taki jak poprzednio na pasku narzędzi Nagłówek i stopka. Program Word użyje wtedy utworzonego w tej sekcji nagłówka lub stopki dla wszystkich dalszych sekcji. Jeśli zadecydujesz o ponownym ustanowieniu połączenia między nagłówkiem lub stopką w bieżącej sekcji i poprzednich nagłówkach lub stopkach, ponownie kliknij przycisk Taki jak poprzednio. Program Word zastąpi informacje zawarte w bieżącym nagłówku lub stopce informacjami z poprzedniego nagłówka lub stopki.

Nagłówki i stopki z jednej sekcji są automatycznie łączone z nagłówkami i stopkami z poprzedniej sekcji, dopóki nie klikniesz przycisku Taki jak poprzednio na pasku narzędzi Nagłówek i stopka, aby wyłączyć to ustawienie. Na przykład nagłówki są łączone tylko z normalnym nagłówkiem, nie z nagłówkiem pierwszej strony. Nagłówek pierwszej strony jest łączony tylko z nagłówkiem pierwszej strony.

Poniżej podano różne typy połączeń między nagłówkami i stopkami dokumentu:
 • Nagłówki są łączone tylko z nagłówkami.
 • Stopki są łączone tylko ze stopkami.
 • Nagłówki pierwszej strony są łączone tylko z nagłówkami pierwszej strony.
 • Stopki pierwszej strony są łączone tylko ze stopkami pierwszej strony.
 • Nagłówki stron nieparzystych są łączone tylko z nagłówkami stron nieparzystych.
 • Stopki stron nieparzystych są łączone tylko ze stopkami stron nieparzystych.
 • Nagłówki stron parzystych są łączone tylko z nagłówkami stron parzystych.
 • Stopki stron parzystych są łączone tylko ze stopkami stron parzystych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dzielenia dokumentów na sekcje w programie Microsoft Word, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
211723 WD2000: General Information About Section Breaks
Aby utworzyć inny nagłówek lub stopkę dla każdej sekcji dokumentu, wykonaj następujące kroki:
 1. Umieść punkt wstawiania w sekcji nagłówka lub stopki, który chcesz zmienić (odłącz od poprzedniego nagłówka lub stopki).
 2. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 3. Kliknij przycisk Taki jak poprzednio na pasku narzędzi Nagłówek i stopka, aby odłączyć nagłówki i stopki w bieżącej sekcji od poprzedniej sekcji. Słowa „Taki jak poprzednio” znikną w prawym górnym rogu pola nagłówka lub stopki.
 4. Utwórz nagłówek i stopkę dla bieżącej sekcji.

  UWAGA: Program Word wstawia nagłówek i stopkę również we wszystkich sekcjach po sekcji bieżącej. Aby utworzyć inne nagłówki lub stopki w dalszych sekcjach, powtórz kroki 3 i 4 dla każdej sekcji.
 5. Aby powrócić do dokumentu, kliknij przycisk Zamknij na pasku narzędzi Nagłówek i stopka.
Aby ponownie połączyć nagłówek lub stopkę z poprzednim nagłówkiem lub stopką, wykonaj następujące kroki:
 1. Umieść punkt wstawiania w sekcji z nagłówkiem lub stopką, którą chcesz połączyć z poprzednim nagłówkiem lub stopką.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 3. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Taki jak poprzednio.

  UWAGA: Jeśli program Word zapyta o potwierdzenie usunięcia bieżącego nagłówka lub stopki i połączenia z poprzednim nagłówkiem lub stopką, kliknij przycisk Tak. Poprzedni nagłówek lub stopka zostanie powtórzony w bieżącej sekcji.
 4. Aby powrócić do dokumentu, kliknij przycisk Zamknij na pasku narzędzi Nagłówek i stopka.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nagłówków i stopek, kliknij polecenie Microsoft Word - Pomoc w menu Pomoc, wpisz nagłówek (lub stopka) w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić temat.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nagłówków i stopek, kliknij numer artykułów poniżej w celu wyświetlenia tego artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
189175 WD2000: Incorrect SectionPages or NumPages Field When Printed

207772 WD2000: How to Create a Template with Different First Page or Different Odd and Even Headers and Footers

Właściwości

Numer ID artykułu: 211432 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo wd2000 kbdta kblayout KB211432

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com