XL: Opis i przykłady sprawdzania poprawności danych

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 211485 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL211485
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 97: 159252.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 98 w wersji dla komputera Macintosh: 181323.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Sprawdzanie poprawności danych jest funkcją dostępną w programie Microsoft Excel. Pozwala ona na następujące operacje:
 • Tworzenie listy wpisów ograniczających wartości dozwolone w komórce.
 • Tworzenie monitu wyjaśniającego, jaki rodzaj danych jest dozwolony w komórce.
 • Tworzenie komunikatów pojawiających się po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.
 • Sprawdzanie nieprawidłowych wpisów za pomocą paska narzędzi Inspekcja.
 • Ustawianie zakresu wartości numerycznych, które można wprowadzić do komórki.
 • Określanie prawidłowości wpisu na podstawie obliczeń w innej komórce.

Więcej informacji

W tym artykule opisano niektóre sposoby korzystania z funkcji sprawdzania poprawności danych w programie Microsoft Excel, jak również przykłady ilustrujące sposób implementacji tej funkcji.

UWAGA: W poniższym przykładzie założono, że pracujesz z nowym skoroszytem programu Microsoft Excel i rozpoczynasz od pierwszego przykładu, kontynuując wykonywanie przykładów w przedstawionej tu kolejności.

Tworzenie listu wpisów ograniczających wartości dozwolone w komórce

Można utworzyć listę wartości akceptowanych w komórce arkusza. Za pomocą funkcji sprawdzania poprawności danych można więc ograniczyć akceptowane w komórce wartości do listy.

Aby utworzyć listę rozwijaną i ograniczyć wartości w komórkach do wpisów z listy, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaznacz komórkę A1.
 2. W menu Dane kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności.
 3. Na karcie Ustawienia kliknij pozycję Lista na liście rozwijanej Dozwolone.
 4. Domyślnie, zaznaczone są pola wyboru Ignoruj puste i Rozwinięcia w komórce. Nie zmieniaj ich.
 5. W polu Źródło wpisz a,b,c .

  UWAGA: Można również wprowadzić zakres z nazwą lub odwołanie do komórki, jeśli zawierają listę wartości. W obu przypadkach wpis należy poprzedzić znakiem równości.
 6. Kliknij przycisk OK.

  Obok komórki A1 jest teraz lista rozwijana, którą można wykorzystać do wyboru wartości wprowadzanej do komórki.
 7. Kliknij listę rozwijaną, a następnie kliknij dowolny element z listy.
Wartość zostanie wprowadzona do komórki.

UWAGA: Można ręcznie wprowadzić w komórce wartości „a”, „b” lub „c” (bez znaków cudzysłowu); nie musisz wybierać tych wartości z listy. Jeśli spróbujesz ręcznie wprowadzić cokolwiek innego niż te wartości, pojawi się odpowiedni komunikat i nie będzie można zatrzymać tej wartości w komórce. Jedynymi opcjami są Ponów próbę lub Anuluj.

Tworzenie monitu wyjaśniającego, jaki rodzaj danych jest dozwolony w komórce

Można utworzyć komunikat objaśniający typ danych, które można wprowadzić do komórki. Jeśli zaznaczysz komórkę, wiadomość pojawi się obok komórki. W razie potrzeby można ją przenieść; wiadomość pozostanie, dopóki nie przejdziesz do innej komórki lub nie wciśniesz klawisza ESC. Jeśli Asystent pakietu Office jest widoczny, wiadomość pojawi w dymku obok Asystenta pakietu Office.

Kontynuując poprzedni przykład, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz komórkę A1.
 2. W menu Dane kliknij polecenie Sprawdzanie danych, a następnie kliknij kartę Komunikat wejściowy.

  UWAGA: Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Pokaż komunikat wejściowy przy wyborze komórki.
 3. W polu Tytuł wpisz Lista dla komórki A1 .

  To jest tytuł pola komunikatu, który się pojawi. Będzie wyświetlony czcionką pogrubioną.
 4. W polu Komunikat wejściowy wpisz Proszę wybrać a, b lub c z listy rozwijanej .

  To jest treść komunikatu.
 5. Kliknij przycisk OK.

  Komunikat pojawia się, ponieważ zaznaczona jest komórka A1.
 6. Zaznacz komórkę A10.

  Zniknie lista rozwijana i komunikat dla komórki A1.
 7. Zaznacz komórkę A1.

  Zarówno lista rozwijana, jak i komunikat pojawiają się obok komórki A1.

  UWAGA: Jeśli Asystent pakietu Office jest widoczny, komunikat pojawi się w dymku nad Asystentem pakietu Office.
 8. Przenieś komunikat do innego miejsca w arkuszu.

  Jeśli zaznaczysz inną komórkę, a następnie znów zaznaczysz komórkę A1, wiadomość pojawi się w nowym miejscu.

  UWAGA: Nie można zmienić formatu komunikatów.

Tworzenie komunikatów pojawiających się po wprowadzeniu nieprawidłowych danych

Styl komunikatu o błędzie wyświetlanego przez program Microsoft Excel przy wprowadzaniu nieprawidłowych danych określa, czy ograniczenia są wymuszone. Można wyświetlić komunikat, który uniemożliwia wprowadzanie wartości danych oprócz tych określonych. Można także wyświetlić objaśnienie i komunikaty ostrzegawcze, które pozwolą na wprowadzenie danych spoza zakresu, lub można ustawić ograniczenia dla danych, które nie będą wyświetlać żadnych komunikatów.

Kontynuując poprzedni przykład, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz komórkę A1.
 2. W menu Dane kliknij polecenie Sprawdzanie danych, a następnie kliknij kartę Alert błędu.

  UWAGA: Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Pokaż alert błędu po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

  Tworzenie komunikatu zatrzymania

  Jeśli utworzysz komunikat zatrzymania i wprowadzisz nieprawidłowe dane w komórce, jedynymi opcjami są Ponów próbę lub Anuluj; nie wolno wprowadzać nieprawidłowych danych w komórce.

  1. Na liście Styl kliknij pozycję Zatrzymaj.
  2. W polu Tytuł wpisz Ostrzeżenie dla komórki A1 . To jest tytuł pola komunikatu, który się pojawi.
  3. W polu edycji Komunikat o błędzie wprowadź Jedynymi dozwolonymi wartościami dla komórki A1 są a, b lub c . To jest treść komunikatu, która się pojawi i jest ograniczona do 255 znaków.
  4. Kliknij przycisk OK.
 3. Ręcznie wprowadź w komórce A1 wartość t .

  Pojawi się utworzony komunikat zatrzymania i jedynymi opcjami są Ponów próbę lub Anuluj.
 4. Kliknij przycisk Anuluj w oknie komunikatu Stop.
 5. Zaznacz komórkę A1.
 6. W menu Dane kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności, a następnie kliknij kartę Alert błędu.

  UWAGA: Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Pokaż alert błędu po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

  Tworzenie komunikatu ostrzeżenia

  Jeśli utworzysz komunikat ostrzeżenia i wprowadzisz w komórce nieprawidłowe dane, opcje są nieco bardziej elastyczne niż przy komunikacie zatrzymania. Komunikat ostrzeżenia ma trzy opcje: Tak, aby zezwolić na wprowadzenie nieprawidłowych danych; Nie, aby umożliwić wprowadzenie prawidłowych danych, oraz Anuluj, aby usunąć nieprawidłowy wpis.

  1. Na liście Styl kliknij pozycję Ostrzeżenie.
  2. W polu Tytuł wpisz Ostrzeżenie dla komórki A1 . To jest tytuł pola komunikatu, który się pojawi.
  3. W polu Komunikat o błędzie wpisz Jedynymi dozwolonymi wartościami w komórce A1 są a, b lub c . To jest treść komunikatu, która się pojawi i jest ograniczona do 255 znaków.
  4. Kliknij przycisk OK.
 7. Ręcznie wprowadź do komórki A1 wartość j .

  Pojawi się utworzony komunikat ostrzeżenia z pytaniem, czy chcesz kontynuować.
 8. Kliknij przycisk Tak.

  Do komórki A1 zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość „j”.
 9. Zaznacz komórkę A1.
 10. W menu Dane kliknij polecenie Sprawdzanie danych, a następnie kliknij kartę Alert błędu.

  UWAGA: Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Pokaż alert błędu po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

  Tworzenie komunikatu informacyjnego

  Jeśli utworzysz komunikat informacyjny i wprowadzisz nieprawidłowe dane do komórki, dostępne opcje są najelastyczniejsze. Jeśli pojawi się komunikat informacyjny, możesz kliknąć przycisk OK, aby zaakceptować nieprawidłową wartość, lub Anuluj, aby ją odrzucić.

  1. Na liście Styl kliknij pozycję Informacje.
  2. W polu Tytuł wpisz Ostrzeżenie dla komórki A1 . To jest tytuł dla komunikatu, który się pojawi.
  3. W polu Komunikat o błędzie wpisz Jedynymi dozwolonymi wartościami dla komórki A1 są a, b lub c . To jest treść komunikatu, która się pojawi i jest ograniczona do 255 znaków.
  4. Kliknij przycisk OK.
 11. Ręcznie wprowadź do komórki A1 wartość p .

  Pojawi się utworzony komunikat informacyjny, pytający, czy chcesz zaakceptować czy też odrzucić wprowadzoną wartość.
 12. Kliknij przycisk OK.

  Do komórki A1 zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość „p”.

Sprawdzanie nieprawidłowych wpisów za pomocą paska narzędzi Inspekcja

Po wprowadzeniu danych można wyszukać wpisy spoza określonego zakresu. Kiedy klikniesz przycisk Zakreśl nieprawidłowe dane na pasku narzędzi Inspekcja, wokół komórek zawierających nieprawidłowe dane pojawią się kółka. Jeśli poprawisz nieprawidłowy wpis, kółko zniknie.

Kontynuując poprzedni przykład, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dostosuj.
 2. W oknie dialogowym Dostosowywanie kliknij kartę Paski narzędzi.
 3. Na liście Paski narzędzi kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Inspekcja (jeśli nie jest już zaznaczone), następnie kliknij przycisk Zamknij.
 4. Na pasku narzędzi Inspekcja kliknij formant Zakreśl nieprawidłowe dane. Komórka A1 zostanie otoczona kółkiem.
 5. Zaznacz komórkę A1.
 6. Kliknij listę rozwijaną obok komórki A1, a następnie kliknij jeden z wpisów na liście. Kółko zniknie.

Ustawianie zakresu wartości numerycznych, które można wprowadzić do komórki

Można ustalić limity dla danych wprowadzanych do komórki, ustawić minima i maksima lub sprawdzić, jaki wpływ miał wpis na inną komórkę.

 1. Zaznacz komórkę A5.
 2. W menu Dane kliknij polecenie Sprawdzanie danych, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Na liście Dozwolone kliknij pozycję Pełna liczba.
 4. Na liście Wartości danych kliknij pozycję między.
 5. W polu Minimum wprowadź 1.
 6. W polu Maksimum wprowadź 10.

  UWAGA: Aby określić komórki zawierające wartości minimalne i maksymalne, można użyć odwołań do tych komórek w krokach 5 i 6.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. W komórce A5 wprowadź wartość 3. Wartość zostanie wprowadzona bez błędu.
 9. Wprowadź wartość 33 w komórce A5.

  Ponieważ ustawienia sprawdzania poprawności danych utworzone w komórce A1 (komunikat informacyjny) nie dotyczą komórki A5, otrzymasz komunikat zatrzymania (który jest domyślną wartością) i jedyne opcje, które można kliknąć, to Ponów próbę lub Anuluj.
 10. Kliknij przycisk Anuluj. W komórce pojawi się wartość 3.

Określanie prawidłowości wpisu na podstawie obliczeń w innej komórce

W oknie dialogowym sprawdzania poprawności danych można użyć wzoru, wyrażenia lub odwołania do obliczeń w innej komórce, aby określić prawidłowość wprowadzonych danych.
 1. Wprowadź wartość 1 do komórki B10.
 2. Zaznacz komórkę A10.
 3. W menu Dane kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 4. Na liście Dozwolone kliknij pozycję Niestandardowe.
 5. W polu Formuła wprowadź następującą formułę:

  =JEŻELI(A10>B10;PRAWDA;FAŁSZ)

  UWAGA: Wprowadzona formuła musi rozpoczynać się znakiem równości jej wynikiem musi być fałsz lub prawda. Nie musi to być wynik funkcji JEŻELI.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Wprowadź wartość -1 do komórki A10.

  Otrzymasz komunikat zatrzymania, informujący o nieprawidłowości wpisu.
 8. Kliknij przycisk Ponów próbę.
 9. Wprowadź wartość 3 do komórki A10.

  Nie otrzymasz żadnego komunikatu o błędzie, ponieważ wartość jest większa niż wartość wprowadzona w komórce B10.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sprawdzania poprawności danych, kliknij polecenie Microsoft Excel – Pomoc w menu Pomoc, wpisz tekst sprawdzanie poprawności danych , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Właściwości

Numer ID artykułu: 211485 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbtool kbualink97 kbfaq KB211485

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com