Mô t? v? cách Word t?o t?p t?m th?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 211632 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Word 97 c?a bài vi?t này, xem các 89247.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích khi nào, ? đâu, và làm th? nào Microsoft Word cho Windows t?o ra t?p tin t?m th?i.

THÔNG TIN THÊM

Đ?nh ngh?a c?a m?t t?p tin t?m th?i

M?t t?p tin t?m th?i là m?t t?p tin đư?c t?o ra đ? t?m th?i lưu tr? thông tin đ? gi?i phóng b? nh? cho các m?c đích khác, ho?c đ? ho?t đ?ng như m?t an toàn net đ? ngăn ng?a m?t d? li?u khi m?t chương tr?nh th?c hi?n m?t s? ch?c năng. Cho Ví d?, t? xác đ?nh t? đ?ng ? đâu và khi nó c?n đ? t?o ra t?p t?m th?i. Các t?p tin t?m th?i ch? t?n t?i trong phiên giao d?ch hi?n t?i c?a Word. Khi t? đóng c?a trong m?t th?i trang b?nh thư?ng, t?t c? các t?p tin t?m th?i đ?u tiên đóng c?a và sau đó xóa.

T?i sao t? t?o t?p t?m th?i?

T?c đ?

N?u không có đ? b? nh? s?n dùng đ? gi? tài li?u v?i t?t c? các s?a đ?i c?a nó trong b? nh? và v?n c?n th?c hi?n thao tác như v?y như phân lo?i, kéo, di chuy?n, và r?t nhanh chóng cùng v?i b?t k? khác các ?ng d?ng đang ch?y, sau đó di chuy?n t? m?t ph?n c?a m? c?a nó mà không ph?i là đư?c s? d?ng ho?c m?t ph?n c?a tài li?u mà không đư?c ch?nh s?a t? b? nh? đ? đ?a. Phong trào này đ? t?p tin t?m th?i trên đ?a gi?i phóng b? nh? nhi?u hơn cho văn b?n thao tác ho?c lưu tr? c?a các b? ph?n c?a tài li?u đang tích c?c ch?nh s?a.

Toàn v?n d? li?u

Word s? d?ng t?p tin t?m th?i như m?t "m?ng lư?i an toàn" đ? b?o v? ch?ng l?i h? th?ng l?i trong đ? án ti?t ki?m t?p tin c?a nó. B?i lưu vào m?t t?p tin t?m th?i đ?u tiên và sau đó đ?i tên t?p tin đ? tên thích h?p, Word, đ?m b?o tính toàn v?n d? li?u c?a b?n t?p tin ban đ?u ch?ng l?i v?n đ? (ví d? như h?ng ngu?n ho?c k?t n?i b? m?t m?ng) mà có th? x?y ra trong khi t?p đang đư?c vi?t.

Lo?i t?p t?m th?i

MS-MS-DOS trên t?p tin

Đây là nh?ng tiêu chu?n MS-DOS các t?p tin.

Tài li?u t?p tin trên t?p tin

S? khác nhau gi?a đi?u này t?p tin và t?p tin MS-DOS truy?n th?ng là nhi?u chương tr?nh có th? đ?c và vi?t nh?ng t?p tin mà không có b?n g?c ch? s? h?u bi?t v? nó. Ngoài ra, file tài li?u có tài s?n v?n có cho phép t? đ? t?o ra các t?p tin và thư m?c trong t?p tin. Lúc kh?i đ?ng, t? t?o ra m?t t?m th?i (tr?c ti?p) tài li?u t?p tin g?i là ~ wrfxxxx.tmp. B?n có th? xác đ?nh r?ng nó là m?t t?p tin tài li?u b?i v? kích thư?c ban đ?u là 1.536 byte. Tranh tài li?u t?m th?i đư?c s? d?ng đ? lưu tr? t?t c? các đ?i tư?ng OLE thu?c v? tài li?u không r? tên, lùi l?i, b?ng t?m, và tài li?u đ?nh d?ng có ngu?n g?c không ph?i là đ?nh d?ng tài li?u (ví d?, txt, .rtf, và tài li?u Word 2.0). Word có th? m? file tài li?u b?ng cách s? d?ng hai khác nhau ch? đ?: transacted và tr?c ti?p. Các ch? đ? này s? đư?c th?o lu?n sau này trong bài vi?t này.

Transacted file tài li?u

Transacted t?p tin cho phép t? đ? m? m?t t?p tin, vi?t thư cho nó, và có các chương tr?nh khác--ch?ng h?n như Microsoft Excel--vi?t thư cho nó, nhưng v?n gi? l?i quy?n đ? khôi ph?c l?i các t?p tin đ? nhà nư?c nó trong khi t? l?n đ?u tiên m? nó.

Đ? làm đi?u này, các t?p tin tài li?u t?o ra ma h?nh ?nh (thư?ng ~ dftxxxx.tmp) c?a t?t c? các thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các t?p tin sau khi nó đư?c m? ra; N?u Word gi? t?t c? các thay đ?i, n?i dung c?a ~dftxxxx.tmp h?p nh?t v?i các t?p tin ban đ?u, và sau đó lưu m?t phiên b?n đ?y đ? c?a nó. Ngư?c l?i, n?u t? lo?i b? t?t c? thay đ?i, sau đó ~dftxxxx.tmp xóa, và t?p g?c không thay đ?i. Word s? m? ra t?t c? các t?p tin b?n x? t? b?ng cách s? d?ng t?p tin transacted, mà t?o linh h?nh ?nh trong thư m?c Temp. Khi b?n b?t đ?u t?, Normal.dot thư?ng đư?c m? trong ch? đ? transacted, và m?t con ma t?p đư?c t?o ra cho nó đư?c g?i là dftxxxx.tmp. FastSave, ví d?, nh?p đây hai t?p tin khi x?y ra m?t lưu.

Tr?c ti?p

Word s? d?ng tr?c ti?p lưu tr? khi m? t?p tài li?u t?m th?i và khi th?c hi?n ho?c là m?t Save As hay m?t đ?y đ? lưu (non-FastSave lưu). Lo?i t?p này là m?c th?p (n?u có) ngư?i tiêu dùng b? nh? và không t?o ra m?t h?nh ?nh ma quái khi t?o ho?c m?.

T?p c? th? t? t?o ra

B?ng dư?i đây li?t kê m?t s? các t?p tin t?m th?i c? th? T? đó t?o ra.
  Files typically created when Word is started        File name
  ------------------------------------------------------------------------
  MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes   ~wrf0000.tmp
  MS-DOS-based scratch file           0 bytes   ~mfxxxx.tmp
  Compound file - transacted          0 bytes   ~dftxxxx.tmp
  Compound file - direct            1536 bytes  ~wrf0001.tmp
  (unnamed non-Word/OLE files)


  Word recovery files                    File name
  -----------------------------------------------------------------------
  Temporary file for AutoRecovery             ~wraxxxx.tmp
  AutoRecovery           AutoRecovery save of <docname>.asd

  Other Word temporary files                 File name
  -----------------------------------------------------------------------
  Copy of another document                  ~wrcxxxx.tmp
  Word document                       ~wrdxxxx.tmp
  Temp document file                     ~wrfxxxx.tmp
  Dictionary                         ~wrixxxx.tmp
  Clipboard                         ~wrlxxxx.tmp
  Macro                           ~wrmxxxx.tmp
  Word OLE document                     ~wroxxxx.tmp
  Scratch file                        ~wrsxxxx.tmp
  Converted (foreign) document                ~wrvxxxx.tmp
				

M?t l?n xem đơn gi?n c?a đ? án đư?c s? d?ng đ? lưu t?p tin edited

Create temp file           Create ~wrdxxxx.tmp
Write temp file           Save example data to ~wrdxxxx.tmp
Delete original file         Delete EXAMPLE.DOC
Move temp to target name       Move ~wrdxxxx.tmp to Example.doc
				
T? đ?t t?c đ? đáng k? hi?u su?t b?ng cách đ?t t?m th?i t?p tin trong thư m?c tương t? như t?p tin đ? lưu. N?u Word đ?t t?p t?m th?i ? nh?ng nơi khác, nó s? có th? s? d?ng l?nh MS-DOS COPY đ? di chuy?n t?m th?i t?p tin t? thư m?c khác đ?n v? trí đ? lưu. B?ng cách đ? l?i t?m th?i t?p tin trong thư m?c tương t? như các t?p tin đ? lưu tài li?u, t? có th? s? d?ng MS-DOS Di chuy?n l?nh đ? nhanh chóng ch? t?p tin t?m th?i như là tài li?u đ? lưu.

Khi nào và nơi Word t?o t?p t?m th?i

V? trí nơi t? t?o ra các t?p tin t?m th?i là hardcoded thông tin và không th? đư?c ch?nh s?a. V? v?y, đi?u quan tr?ng là NTFS quy?n cho ngư?i dùng đư?c thi?t l?p cho phù h?p. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
277867C?p phép Windows NTFS đư?c yêu c?u khi b?n ch?y t? trên b?t k? phân vùng NTFS có Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 ho?c Windows Vista cài đ?t
Nói chung, t? t?o ra t?p tin t?m th?i cho các lo?i sau đây c?a d? li?u.

T? các đ?i tư?ng nhúng (Temp Thư m?c)

Khi t? ho?t đ?ng như m?t chương tr?nh h? ph?c v? OLE, các nhúng T? các đ?i tư?ng đư?c lưu tr? như t?p t?m th?i trong thư m?c Temp.

OLE 2.0 đ?i h?i thêm ? đ?a lưu tr?. Khi b?n b?t đ?u chương tr?nh OLE, t? nhu c?u đ? cung c?p b?n sao c?a d? li?u t?i h? ph?c v?. Nó không ph?i là không b?nh thư?ng cho m? r?ng OLE 2.0 s? d?ng trong m?t phiên duy nh?t c?a m?t chương tr?nh đ? tích l?y m?t s? lư?ng l?n t?m th?i lưu tr? trên ? c?ng.

Cào File (Temp thư m?c)

Khi ch? ch?y ra kh?i b? nh? n?i b? truy c?p ng?u nhiên (RAM), nó luôn luôn t?o ra m?t đ?a đơn t?m th?i đ?u t?p tin trong thư m?c Temp đ? gi? thông tin. Đ?u này t?p tin ch?a thông tin đư?c đ?i ch? ra t? b? nh? cache t? t?p tin n?i b?, đó đư?c giao t? b? nh? h? th?ng toàn c?u. T?p đ?u thay đ?i kích thư?c t? 64 kilobyte (KB) t?i 3,5 megabyte (MB).

Kích thư?c b? nh? cache m?c đ?nh trong Word là 64 KB.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? tăng kích thư?c b? nh? cache trong T?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
212242Nơi thi?t đ?t đư?c lưu tr? trong đăng k? cho Word 2000

Ghi v? mô (Temp thư m?c)

Khi b?n ghi l?i m?t v? mô, t? t?o ra m?t t?p tin t?m th?i trong Windows Temp thư m?c.

Chuy?n đ?i t?p tin (Temp thư m?c)

T? chuy?n đ?i b? vi x? l? đư?c cung c?p v?i Word t?o t?p t?m th?i trong Rich Text Đ?nh d?ng (RTF), Word s? d?ng đ? truy c?p vào chuy?n đ?i c? th?.

B? khóa T?p tin (Temp thư m?c)

Khi b?n m? m?t t?p tin b? khóa, ho?c là b?i v? nó đư?c m? trong m?t c?a s? khác c?a Word ho?c v? ngư?i dùng khác trên các m?ng có nó m?, b?n có th? làm vi?c v?i m?t b?n sao c?a t?p tin. T? nơi này sao chép vào thư m?c Windows Temp. Tương t?, n?u m?t m?u g?n li?n v?i m?t tài li?u b? khóa, Word t? đ?ng làm cho m?t b?n sao c?a các m?u trong Temp thư m?c. B?n sao c?a m?t t?p tin b? khóa không t? đ?ng C?p Nh?t b?n g?c Ch? đ?u tư c?a t?p tin.

Lưu t?p tin (cùng m?t thư m?c t?p tin đ? lưu)

Khi b?n nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn, sau đây x?y ra:
 1. Word xây d?ng m?t t?p tin t?m th?i m?i b?ng cách s? d?ng phiên b?n edited c?a tài li?u này.
 2. Sau khi t? t?o ra các t?p tin t?m th?i, t? xóa các Phiên b?n trư?c c?a tài li?u.
 3. T? các t?p tin t?m th?i đ?i tên đ? cùng tên v?i các Phiên b?n trư?c c?a tài li?u.
Văn b?n dán gi?a t?p tin (cùng m?t thư m?c t?p tin ngu?n):

Khi t? b?n sao và b?t nh?o gi?a các tài li?u, nó có th? t?o ra m?t t?p t?m th?i trong cùng m?t thư m?c t?p tin ngu?n. Đi?u này đ?c bi?t đúng n?u các t?p ngu?n đ? lưu ho?c đóng c?a. Các t?p tin t?m th?i đ?i di?n cho các thông tin mà đ? đư?c tham chi?u b?i Clipboard trư?c đ? lưu t?p tin. T? t?o ra t?p tin t?m th?i này do đ?i tên b?n sao c? c?a các t?p tin vào m?t t?p tin t?m th?i Tên.

Ch? s? h?u t?p tin (cùng m?t thư m?c t?p tin ngu?n)

Khi m?t trư?c đó đ? lưu t?p đư?c m? ra đ? ch?nh s?a, cho in ?n, ho?c đ? xem xét, t? t?o ra m?t t?p tin t?m th?i có m?t m? r?ng tên file .doc. Ph?n m? r?ng tên t?p này b?t đ?u v?i m?t d?u ng? (~) đó theo sau m?t k? hi?u đôla ($), mà theo sau là ph?n c?n l?i c?a t?p tin g?c Tên. T?p t?m th?i này ch?a tên đăng nh?p c?a ngư?i đ? m? t?p. T?p t?m th?i này đư?c g?i là "t?p tin ch? s? h?u."

Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin là có s?n trên m?ng và đó đ? đư?c m? b?i ngư?i khác, t?p tin này cung c?p các tên ngư?i dùng Đ?i v?i thông báo l?i sau:
Đi?u này t?p đ? đư?c m? b?i tên ngư?i dùng. B?n có mu?n t?o m?t b?n sao c?a t?p này đ? s? d?ng?
T? có th? không th? t?o m?t t?p tin ch? s? h?u. Ví d?, t? không th? t?o m?t t?p tin ch? s? h?u khi tài li?u trên m?t chia s? ch?-đ?c. Trong trư?ng h?p này, các thông báo l?i đ? thay đ?i thông báo l?i sau:
T?p này đ? đư?c m? b?i ngư?i dùng khác. S? b?n mu?n t?o m?t b?n sao c?a t?p này đ? s? d?ng?
Chú ý Word t? đ?ng xóa b? t?p t?m th?i này kh?i b? nh? khi b?n g?c t?p tin đư?c đóng l?i.

Khi b?n m? m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng giao th?c HTTP ho?c FTP, t?p tin đ?u tiên đư?c sao chép vào thư m?c t?m. Sau đó, các t?p tin đư?c m? t? các thư m?c t?m.

Khi b?n m? m?t t?p tin trên m?t chia s? UNC v?i Word 2007, l?n đ?u tiên sao t?p đ?n thư m?c t?m. Sau đó, các t?p tin đư?c m? t? các thư m?c t?m.

T? đ?ng lưu

T? đ?ng t? Khôi ph?c lưu thư m?c

T?p tin t?m th?i đư?c t?o ra khi Word th?c hi?n m?t t? đ?ng lưu đư?c lưu tr? trong thư m?c Temp, tr? khi có không ph?i là m?t c?p Temp h?p l?. Trong trư?ng h?p này, t? lưu các t?p tin t?m th?i trong cùng m?t thư m?c nơi nó lưu tài li?u.

V? trí t?p t?m th?i khi đóng m?t t?p tin

T? th?nh tho?ng có th? duy tr? m?t liên k?t đ?n m?t t?p tin sau khi nó đóng c?a. Đi?u này x?y ra khi văn b?n đ? đư?c sao chép vào Clipboard t? các t?p tin. Khi b?n đóng m?t t?p tin, t? c? g?ng hành đ?ng sau đây:
 • N?u l?a ch?n đư?c sao vào b?ng t?m không ch?a nhi?u ph?n ho?c m?t h?nh ?nh, ho?c là không l?n, t? sao các m?nh tài li?u cho các t?p tin đ?u.
 • N?u l?a ch?n m?o ch?a h?nh ?nh ho?c nhi?u ph?n, ho?c n?u các t?p tin vào đ?a m?m, t? sao chép các t?p tin toàn b? đ? thư m?c Temp và di chuy?n con tr? có.

Thu?c tính

ID c?a bài: 211632 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbfile kbinfo kbnetwork kbmt KB211632 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:211632

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com