Làm th? nào đ?: T?t tính năng AutoFormat Word trong Word 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 212339 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? t?t tính năng AutoFormat trong Microsoft Word.

Tính năng AutoFormat trong Word làm vi?c đ?ng sau h?u trư?ng đ? s?n xu?t m?t tài li?u h?p d?n, d? đ?c trong khi b?n t?p trung vào n?i dung. T? phân tích m?i đo?n đ? xem làm th? nào nó đư?c s? d?ng trong tài li?u (ví d?, như m?t nhóm ho?c như m?t kho?n m?c trong danh sách đánh s?) và sau đó áp d?ng m?t phong cách thích h?p cho m?c đó. Word c?ng t? đ?ng đ?nh d?ng Internet, m?ng, và đ?a ch? thư đi?n t? như siêu liên k?t; áp d?ng đ?m ho?c g?ch dư?i k? t? đ?nh d?ng văn b?n bao quanh b?i các d?u sao ho?c underscores; thay th? hai d?u g?ch ngang v?i m?t g?ch ngang em; và như v?y.

AutoFormat ho?t đ?ng trong nh?ng cách này:
 • Đ?nh t? t? đ?ng d?ng đ? m?c, danh sách d?u đ?u d?ng, đánh s?, biên gi?i, con s?, k? hi?u, vv như b?n g? tài li?u c?a b?n. B?n có th? ki?m soát mà thay đ?i t? đ?ng t? làm cho, ho?c b?n có th? t?t AutoFormat hoàn toàn.
 • B?n có th? t? đ?ng đ?nh d?ng tài li?u đ? ch?n văn b?n ho?c toàn b? tài li?u chưa đ?nh d?ng, ch?ng h?n như thư đi?n t?, trong m?t đèo v?i l?nh AutoFormat. B?n có th? xem l?i, ch?p nh?n ho?c t? ch?i m?i thay đ?i.
 • Word t? đ?ng đ?nh d?ng tiêu đ? và danh sách trong thư WordMail đ?ng b?ng văn b?n c?a b?n khi b?n m? chúng. B?n có th? d? dàng phân bi?t thư hi?n th?i t? thư trư?c đó trong d?ng thư đi?n t?.
Theo m?c đ?nh, AutoFormat là "ngày" l?n đ?u tiên b?n b?t đ?u t?. B?n có th? t?t các tùy ch?n mà b?n không mu?n.

T?t tùy ch?n "AutoFormat như b?n lo?i"

Đ? t?t m?t s? tính năng t? đ?ng đ?nh d?ng khi b?n g? tài li?u c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào AutoCorrect.
 2. B?m vào các AutoFormat như b?n lo?i tab.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  AutoFormat như b?n g? tab trong h?p tho?i AutoCorrect.


 3. Nh?n vào đây đ? xóa h?p ki?m cho các cài đ?t theo các Áp d?ng khi b?n g?, Thay th? như b?n lo?i, và T? đ?ng khi b?n lo?i ph?n. Xóa h?p ki?m cho b?t k? cài đ?t b?n mu?n đ?nh d?ng b?ng tay.
 4. Nh?p vào Ok.

T?t tính năng AutoFormat

Đ? t?t tính năng t? đ?ng đ?nh d?ng nào đó khi b?n nh?p vào AutoFormat trên các Định dạng tr?nh đơn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào AutoFormat.
 2. Nh?p vào Tuỳ chọn.
 3. Trên các AutoFormat tab, nh?n vào đây đ? xóa t?t c? các h?p ki?m cho các cài đ?t theo các Áp d?ng, Thay th?, Khu b?o t?n, và Luôn luôn AutoFormat ph?n mà b?n không mu?n t? đ? t? đ?ng đ?nh d?ng.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  AutoFormat tab trong h?p tho?i AutoCorrect.


 4. Nh?p vào Ok.
Khi b?n nh?p vào Ok trong các AutoFormat h?p tho?i đ? t? đ?ng đ?nh d?ng tài li?u Word hi?n có c?a b?n, s? d?ng t? ch? các tính năng mà b?n đ? ch?n đ? đ?nh d?ng tài li?u c?a b?n.

Nơi các tùy ch?n AutoFormat là đ? lưu?

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Khi b?n thay đ?i các AutoFormatAutoFormat như b?n lo?i tùy ch?n, nh?ng thay đ?i đư?c lưu vào registry Windows ch?a khóa t? d? li?u.

N?u nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n cho các AutoFormatAutoFormat như b?n lo?i l?a ch?n đư?c không đư?c lưu, m?t ph?n c?a Windows registry có th? b? h?ng. Đ? s?a v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau đ? thi?t l?p l?i ch?a khóa d? li?u:
 1. Thoát kh?i Word và t?t c? các chương tr?nh khác.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí và ch?n khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa.
 6. Nh?p vào Có đ? thông báo sau đ? xác minh r?ng b?n mu?n xóa b? khóa d? li?u:
  B?n có ch?c b?n mu?n xóa b? khóa này?
 7. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
 8. B?t đ?u t?. Word t? đ?ng tái t?o các d? li?u t? khóa trong Windows registry.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng AutoFormat, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên cácTrợ giúp tr?nh đơn, lo?i AutoFormat trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

231430 OFF2000: Làm th? nào đ? đ?t l?i thi?t đ?t văn ph?ng đăng k? đ? m?c đ?nh c?a h?

Thu?c tính

ID c?a bài: 212339 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbgraphxlink kbgraphxlinkcritical kbhowto kbhowtomaster kbproof kbmt KB212339 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:212339

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com