Straipsnio ID: 213367 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omi du b?dai, kaip palyginti ?Microsoft Excel? darbalapio dviej? stulpeli? duomenis ir surasti pasikartojan?ius ?ra?us.

Daugiau informacijos

1 b?das: Darbalapio formul?s naudojimas

Nor?dami panaudoti darbalaukio formul? dviej? stulpeli? duomenims palyginti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Excel?.
 2. Naujame lape ?ra?ykite ?iuos duomenis (B stulpel? palikite tu??i?):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 3. B1 langelyje ?ra?ykite ?i? formul?:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Pa?ym?kite langelius B1:B5.
 5. Jei naudojate ?Microsoft Office Excel 2003? ar ankstesnes ?Excel? versijas, nukreipkite ?ymikl? ? U?pildas, esan?iame meniu Redagavimas ir spustel?kite ?emyn.

  Programose ?Microsoft Office Excel 2007? ir ?Excel 2010? spustel?kite U?pildyti, grup?je Redagavimas, tada spustel?kite ?emyn.

  Pasikartojantys skai?iai rodomi B stulpelyje, kaip parodyta pavyzdyje:
    A1: 1  B1:   C1: 3
    A2: 2  B2: 2  C2: 5
    A3: 3  B3: 3  C3: 8
    A4: 4  B4:   C4: 2
    A5: 5  B5: 5  C5: 0
  					

2 b?das: ?Visual Basic? makrokomandos naudojimas

?Microsoft? pateikia tik programavimo pavyzd?ius, ta?iau nesuteikia joki? ai?ki? arba numanom? garantij?. ?skaitant, bet neapsiribojant, numanomas perkamumo ar tinkamumo konkre?iam tikslui garantijas. ?is straipsnis para?ytas darant prielaidas, kad j?s mokate pateikt? programavimo kalb? ir esate susipa?in?s su ?rankiais, naudojamais proced?roms kurti ir derinti. ?Microsoft? palaikymo in?inieriai gali pad?ti paai?kindami tam tikros proced?ros funkcin? galimyb?. Ta?iau jie nekeis ?i? pavyzd?i?, kad numatyt? papildom? funkcin? galimyb? arba sukurt? j?s? reikalavimus atitinkan?ias proced?ras. Nor?dami naudoti ?Visual Basic? makrokomand? dviej? stulpeli? duomenims palyginti, atlikite veiksmus, kaip parodyta pavyzdyje:
 1. Paleiskite ?Excel?.
 2. Paspauskite klavi?us ALT+F11, kad paleistum?te ?Visual Basic? rengykl?.
 3. Meniu ?terpimas spustel?kite Modulis.
 4. Modulio lape ?ra?ykite ?? kod?:
  Sub Find_Matches()
    Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
    ' Set CompareRange equal to the range to which you will
    ' compare the selection.
    Set CompareRange = Range("C1:C5")
    ' NOTE: If the compare range is located on another workbook
    ' or worksheet, use the following syntax.
    ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _
    '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")
    '
    ' Loop through each cell in the selection and compare it to
    ' each cell in CompareRange.
    For Each x In Selection
      For Each y In CompareRange
        If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
      Next y
    Next x
  End Sub
  					
 5. Paspauskite klavi?us ALT+F11, kad gal?tum?te gr??ti ? ?Excel?.
 6. ?ra?ykite ?iuos duomenis (B stulpel? palikite tu??i?):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 7. Pa?ym?kite srit? A1:A5.
 8. Jei naudojate ?Excel 2003? ar ankstesnes versijas, nukreipkite ?ymikl? ? Makrokomanda, esant? meniu ?rankiai ir spustel?kite Makrokomandos.

  Programose ?Excel 2007? ir ?Excel 2010? spustel?kite skirtuk? K?r?jas, tada grup?je Kodas spustel?kite Makrokomanda.
 9. Spustel?kite Rasti_atitikmenis, ir tada spustel?kite Vykdyti.
Pasikartojantys skai?iai rodomi B stulpelyje. Pasikartojantys skai?iai bus rodomi ?alia pirmojo stulpelio, pavyzd?iui:
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2: 2  C2: 5
  A3: 3  B3: 3  C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5: 5  C5: 0
				
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 213367 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Rakta?od?iai: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com