วิธีการใช้แมโครเพื่อเพิ่มป้ายชื่อให้กับจุดข้อมูลในแผนภูมิกระจาย xy หรือในแผนภูมิฟองใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 213750 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ใน Microsoft Excel ไม่มีคำสั่งที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งติดป้ายข้อความที่จุดข้อมูลในแผนภูมิ xy (กระจาย) หรือแผนภูมิฟองโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างแมโคร Microsoft Visual Basic for Applications ที่ทำเช่นนี้ได้ บทความนี้มีตัวอย่างแมโครที่สามารถทำงานนี้ได้ในแผนภูมิกระจาย XY อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้รหัสเดียวกันนี้ได้สำหรับแผนภูมิฟอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ ตัวอย่างรหัสในบทความนี้อนุมานว่าข้อมูลและป้ายชื่อที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดเรียงในแผ่นงานตามรูปแบบต่อไปนี้:
 • คอลัมน์แรกมีป้ายชื่อข้อมูล
 • คอลัมน์ที่สองมีค่า x สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย)
 • คอลัมน์ที่สามและคอลัมน์ต่อไปมีค่า y สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย)
หมายเหตุ: แม้ว่าตัวอย่างที่แสดงจะมีคอลัมน์ข้อมูลสำหรับค่า y เพียงคอลัมน์เดียว แต่คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งชุด

เมื่อต้องการใช้แมโครในบทความนี้ ให้สร้างแผนภูมิโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:
  A1: ป้ายชื่อ    B1: ค่า X  C1: ค่า Y
  A2: DataPoint1  B2: 12     C2: 5
  A3: DataPoint2  B3: 9     C3: 7
  A4: DataPoint3  B4: 5     C4: 3
  A5: DataPoint4  B5: 4     C5: 8
  A6: DataPoint5  B6: 1     C6: 4
หมายเหตุ: ตารางไม่ควรมีคอลัมน์ใดเว้นว่างไว้ และไม่ควรแยกคอลัมน์ที่มีป้ายชื่อข้อมูลจากคอลัมน์ที่มีค่า x ต้องจัดป้ายชื่อและค่าต่างๆ ให้ตรงกับรูปแบบที่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ (เซลล์ด้านซ้ายบนไม่จำเป็นต้องเป็นเซลล์ A1 เสมอไป)

เมื่อต้องการติดป้ายข้อความที่จุดข้อมูลในแผนภูมิ xy (กระจาย) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนแผ่นงานที่มีข้อมูลตัวอย่าง ให้เลือกช่วงเซลล์ B1:C6
 2. ใน Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก แผนภูมิ ในเมนู แทรก
  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ - ขั้นที่ 1 จาก 4 - ชนิดแผนภูมิ คลิกแท็บ ชนิดมาตรฐาน ใต้ ชนิดแผนภูมิ คลิก XY (กระจาย) แล้วคลิก ถัดไป
  3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ - ขั้นที่ 2 จาก 4 - แหล่งข้อมูลของแผนภูมิ คลิกแท็บ ช่วงข้อมูล ใต้ ชุดข้อมูลใน คลิก คอลัมน์ แล้วคลิก ถัดไป
  4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ - ขั้นที่ 3 จาก 4 - ตัวเลือกแผนภูมิ คลิก ถัดไป
  5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ - ขั้นที่ 4 จาก 4 - ตำแหน่งแผนภูมิ คลิกตัวเลือก เป็นแผ่นงานใหม่ แล้วคลิก เสร็จสิ้น
  ใน Microsoft Office Excel 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกแท็บ แทรก คลิก กระจาย ในกลุ่ม แผนภูมิ แล้วเลือกชนิด
  2. บนแท็บ ออกแบบ คลิก ย้ายแผนภูมิ ในกลุ่ม ตำแหน่ง คลิก แผ่นงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง
 3. กด ALT+F11 เพื่อเริ่ม Visual Basic Editor
 4. ในเมนู แทรก คลิก โมดูล
 5. พิมพ์ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ในแผ่นงานโมดูล:
  Sub AttachLabelsToPoints()
  
    'Dimension variables.
    Dim Counter As Integer, ChartName As String, xVals As String
  
    ' Disable screen updating while the subroutine is run.
    Application.ScreenUpdating = False
  
    'Store the formula for the first series in "xVals".
    xVals = ActiveChart.SeriesCollection(1).Formula
  
    'Extract the range for the data from xVals.
    xVals = Mid(xVals, InStr(InStr(xVals, ","), xVals, _
     Mid(Left(xVals, InStr(xVals, "!") - 1), 9)))
    xVals = Left(xVals, InStr(InStr(xVals, "!"), xVals, ",") - 1)
    Do While Left(xVals, 1) = ","
     xVals = Mid(xVals, 2)
    Loop
  
    'Attach a label to each data point in the chart.
    For Counter = 1 To Range(xVals).Cells.Count
     ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).HasDataLabel = _
       True
     ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).DataLabel.Text = _
       Range(xVals).Cells(Counter, 1).Offset(0, -1).Value
    Next Counter
  
  End Sub
 6. กด ALT+Q เพื่อกลับไปยัง Excel
 7. สลับไปยังแผ่นงานแผนภูมิ
 8. ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า ชี้ไปที่ แมโคร บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก แมโคร คลิก AttachLabelsToPoints แล้วคลิก เรียกใช้ เพื่อเรียกใช้แมโคร

  ใน Excel 2007 คลิกแท็บ ผู้พัฒนา คลิก แมโคร ในกลุ่ม รหัส เลือก AttachLabelsToPoints แล้วคลิก เรียกใช้
แมโครจะติดป้ายชื่อในเซลล์ A2:A6 ที่จุดข้อมูลบนแผนภูมิ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 213750 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbchart kbprogramming kbdtacode KB213750

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com