XL: Làm th? nào đ? t?o ra m?t bi?u đ? đư?ng cong chuông

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 213930 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t đư?ng cong chuông là m?t âm mưu c?a phân ph?i b?nh thư?ng c?a m?t t?p d? li?u nh?t đ?nh. Bài vi?t này mô t? như th? nào b?n có th? t?o ra m?t bi?u đ? c?a m?t đư?ng cong chuông trong Microsoft Excel.

THÔNG TIN THÊM

Trong ví d? sau, b?n có th? t?o ra m?t đư?ng cong chuông c?a d? li?u đư?c t?o ra b?i Excel s? d?ng công c? th? h? s? ng?u nhiên trong phân tích ToolPak. Sau khi Microsoft Excel t?o ra m?t t?p các s? ng?u nhiên, b?n có th? t?o ra m?t bi?u đ? b?ng cách s? d?ng nh?ng s? ng?u nhiên và các công c? bi?u đ? t? phân tích ToolPak. T? bi?u đ?, b?n có th? t?o ra m?t bi?u đ? đ?i di?n cho m?t đư?ng cong chuông.

Đ? t?o ra m?t đư?ng cong chuông m?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Excel.
 2. Nh?p các đ? m?c c?t sau trong m?t b?ng tính m?i:
    A1:Original B1:Average C1:Bin D1:Random E1:Histogram G1:Histogram
  					
 3. Nh?p d? li?u sau vào cùng m?t b?ng tính:
    A2: 23   B2:
    A3: 25   B3: STDEV
    A4: 12   B4:
    A5: 24
    A6: 27
    A7: 57
    A8: 45
    A9: 19
  					
 4. Nh?p công th?c sau đây trong cùng m?t b?ng tính:
    B2: =AVERAGE(A2:A9)
    B3:
    B4: =STDEV(A2:A9)
  						
  Các công th?c s? t?o ra b?nh (có ngh?a là) và tiêu chu?n đ? l?ch c?a d? li?u g?c, tương ?ng.
 5. Nh?p công th?c sau đây đ? t?o ra d?y bin cho các bi?u đ?:
    C2: =$B$2-3*$B4
  						
  Đi?u này t?o ra gi?i h?n dư?i c?a d?y bin. Con s? này đ?i di?n cho ba đ? l?ch chu?n th?p hơn m?c trung b?nh.
    C3: =C2+$B$4
  						
  Công th?c này cho bi?t thêm m?t trong nh?ng tiêu chu?n đ? l?ch s? đư?c tính ? các t? bào ? trên.
 6. Ch?n Cell C3, l?y tay c?m đi?n vào, và sau đó đi?n vào công th?c xu?ng t? t? bào C3 đ?n t? bào C8.
 7. Đ? t?o ra d? li?u ng?u nhiên, mà s? t?o thành cơ s? cho đư?ng cong chuông, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Phân tích d? li?u.
  2. Trong các Công c? phân tích h?p, b?m vào Ng?u nhiên s? Generation, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Trong các S? lư?ng các bi?n h?p, lo?i 1.
  4. Trong các S? lư?ng s? ng?u nhiên h?p, lo?i năm 2000.

   LƯU ?: Thay đ?i con s? này s? tăng ho?c gi?m tính chính xác c?a đư?ng cong chuông.
  5. Trong các Phân ph?i h?p, ch?n Normal.
  6. Trong các Tham s? c?a s?, nh?p s? tính toán trong t? bào B2 (29 trong ví d?) trong các Có ngh?a là h?p.
  7. Trong các Đ? l?ch chu?n h?p nh?p s? tính toán trong t? bào B4 (14.68722).
  8. Đ? l?i các H?t gi?ng ng?u nhiên h?p tr?ng.
  9. Trong các Tùy ch?n đ?u ra c?a s?, b?m Ph?m vi đ?u ra.
  10. Lo?i D2 trong các Ph?m vi đ?u ra h?p.

   Đi?u này s? t?o ra 2.000 s? ng?u nhiên mà phù h?p trong m?t phân ph?i b?nh thư?ng.
  11. Nh?p vào Ok.
 8. Đ? t?o ra m?t bi?u đ? cho các d? li?u ng?u nhiên, làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Phân tích d? li?u.
  2. Trong các Công c? phân tích h?p, ch?n Bi?u đ?, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Trong các Ph?m vi đ?u vào h?p, lo?i D2:D2001.
  4. Trong các Bin ph?m vi h?p, lo?i C2:C8.
  5. Trong các Tùy ch?n đ?u ra c?a s?, b?m Ph?m vi đ?u ra.
  6. Lo?i E2 trong các Ph?m vi đ?u ra h?p.
  7. Nh?p vào Ok.
 9. Đ? t?o ra m?t bi?u đ? cho d? li?u g?c, theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Phân tích d? li?u.
  2. Nh?p vào Bi?u đ?, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Trong các Ph?m vi đ?u vào h?p, lo?i A2:A9.
  4. Trong các Bin ph?m vi h?p, lo?i C2:C8.
  5. Trong các Tùy ch?n đ?u ra c?a s?, b?m Ph?m vi đ?u ra.
  6. Lo?i G2 trong các Ph?m vi đ?u ra h?p.
  7. Nh?p vào Ok.
 10. T?o nh?n cho truy?n thuy?t trong bi?u đ? b?ng cách nh?p dư?i đây:
    E14: =G1&"-"&G2
    E15: =E1&"-"&F2
    E16: =G1&"-"&H2
  					
 11. Ch?n ph?m vi c?a các t? bào, E2:H10, trên b?ng tính.
 12. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào B?ng x?p h?ng.
 13. Dư?i Lo?i bi?u đ?, b?m XY (Scatter).
 14. Dư?i Bi?u đ? sub-type, trong hàng trung, nh?p vào bi?u đ? trên bên ph?i.

  LƯU ?: Ngay dư?i các sub-types 5, mô t? s? nói "Scatter v?i d? li?u đi?m đư?c k?t n?i b?i smoothed d?ng mà không có d?u hi?u."
 15. Nh?p vào Ti?p theo.
 16. B?m vào các Lo?t tab.
 17. Trong các Tên h?p, xóa tham chi?u di đ?ng, và sau đó ch?n ô E15.
 18. Trong các X giá tr? h?p, xóa tham chi?u ph?m vi, và sau đó ch?n ph?m vi E3:E10.
 19. Trong các Các giá tr? y h?p, xóa tham chi?u ph?m vi, và sau đó ch?n ph?m vi F3:F10.
 20. Nh?p vào Thêm đ? thêm m?t lo?t.
 21. B?m vào các Tên h?p, và sau đó ch?n ô E14.
 22. B?m vào các X giá tr? h?p, và sau đó ch?n ph?m vi E3:E10.
 23. Trong các Các giá tr? y h?p, xóa giá tr? là có, và sau đó ch?n ph?m vi G3:G10.
 24. Nh?p vào Thêm đ? thêm m?t lo?t.
 25. B?m vào các Tên h?p, và sau đó ch?n di đ?ng E16.
 26. B?m vào các X giá tr? h?p, và sau đó ch?n ph?m vi E3:E10.
 27. B?m vào các Các giá tr? y h?p, xóa giá tr? là có, và sau đó ch?n ph?m vi H3:H10.
 28. Nh?p vào K?t thúc.

  B?ng x?p h?ng s? có hai cong lo?t và m?t lo?t ph?ng d?c theo tr?c x.
 29. B?m đúp vào d?ng th? hai; nó nên đư?c g?n nh?n "-Bin" trong truy?n thuy?t.
 30. Trong các Đ?nh d?ng d? li?u Series h?p tho?i h?p, b?m vào các Phe tr?c tab.
 31. Nh?p vào Trung h?c tr?c, và sau đó nh?p vào Ok.
Bây gi? b?n có m?t bi?u đ? so sánh m?t t?p d? li?u nh?t đ?nh đ? m?t đư?ng cong chuông.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o charts, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Excel trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i t?o ra m?t bi?u đ? trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 213930 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB213930 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:213930

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com