Làm th? nào đ? s? d?ng các ch?c năng b?ng ch? s? và k?t h?p v?i nhi?u tiêu chí trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214142 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t Microsoft Excel 98 và phiên b?n trư?c đó c?a bài vi?t này, xem các 59482.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t s? ví d? s? d?ng các ch? m?c và Phù h?p v?i ch?c năng b?ng tính trong Microsoft Excel đ? t?m m?t giá tr? d?a trên nhi?u tiêu chí.

THÔNG TIN THÊM

Các ví d? sau s? d?ng b?ng ch? m?c và tr?n đ?u ch?c năng đ? t?m m?t giá tr? d?a trên nhi?u tiêu chí.

Ví d? 1: D? li?u trong c?t

Phương pháp 1

 1. Khởi động Excel.
 2. Nh?p d? li?u sau vào m?t b?ng tính m?i:
    A1: Part  B1: Code  C1: Price  D1: Find Part E1: Find Code
    A2: x   B2: 11   C2: 5.00  D2: y     E2: 12
    A3: x   B3: 12   C3: 6.00  D3: y     E3: 11
    A4: y   B4: 11   C4: 7.00  D4: x     E4: 12
    A5: y   B5: 12   C5: 8.00  D5: x     E5: 11
  					
 3. Đ? l?y giá cho ph?n y v?i m? 12 và tr? l?i giá tr? đ?n t? bào F2, g? công th?c sau đây trong t? bào F2:
  =INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2,IF($B$2:$B$5=E2,$A$2:$A$5),0))
 4. Nh?n CTRL + SHIFT + ENTER đ? vào công th?c như là m?t m?ng công th?c.

  Công th?c tr? v? giá tr? 8,00.
 5. Ch?n ô F2, l?y tay c?m đi?n vào, và sau đó đi?n xu?ng t? bào F5 đ? l?y giá cho m?i m?t ph?n và m? k?t h?p.

Phương pháp 2

M?t phương pháp th? hai s?n lư?ng các k?t qu? tương t? nhưng s? d?ng n?i Thay vào đó. Công th?c m?u sau có th? t?t hơn cho phù h?p v?i d? li?u ch?ng l?i hơn hai tiêu chí v? nó không đ?i h?i l?ng nhau n?u phát bi?u. Đi?u này phương pháp là gi?ng h?t v?i phương pháp 1, ngo?i tr? vi?c b?n thay th? công th?c trong bư?c 3 v?i công th?c sau đây:
=INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2&E2,$A$2:$A$5&$B$2:$B$5,0))

Ví d? 2: D? li?u đư?c s?p x?p trong d?ng

Phương pháp 1

 1. Khởi động Excel.
 2. Nh?p d? li?u sau vào m?t b?ng tính m?i:
    A1: Part    B1: x   C1: x   D1: y    E1: y
    A2: Code    B2: 11   C2: 12  D2: 11   E2: 12
    A3: Price    B3: 5.00  C3: 6.00 D3: 7.00  E3: 8.00
    A4: Find Part  B4: y   C4: y   D4: x    E4: x
    A5: Find Code  B5: 12   C5: 11  D5: 12   E5: 11
  					
 3. Đ? l?y giá cho ph?n y v?i m? 12 và tr? l?i giá tr? đ?n t? bào B6, g? công th?c sau đây trong t? bào B6:
  =INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4,IF($B$2:$E$2=B5,$B$1:$E$1),0))
 4. Nh?n CTRL + SHIFT + ENTER đ? vào công th?c như là m?t m?ng công th?c.

  Công th?c tr? v? giá tr? 8,00.
 5. Ch?n ô B6, l?y tay c?m đi?n vào, và sau đó đi?n vào ngay đ?n t? bào E6 đ? l?y giá cho m?i m?t ph?n và m? k?t h?p.

Phương pháp 2

M?t phương pháp th? hai s?n lư?ng các k?t qu? tương t? nhưng s? d?ng n?i Thay vào đó. Công th?c m?u sau có th? t?t hơn cho phù h?p v?i d? li?u ch?ng l?i hơn hai tiêu chí v? nó không đ?i h?i l?ng nhau n?u phát bi?u. Đi?u này phương pháp là gi?ng h?t v?i phương pháp 1 (dư?i ví d? 2) ngo?i tr? vi?c b?n thay th? các công th?c trong bư?c 3 v?i công th?c sau đây:
=INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4&B5,$B$1:$E$1&$B$2:$E$2,0))

Thu?c tính

ID c?a bài: 214142 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbquery kbfunctions kbhowto kbmt KB214142 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214142

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com