Identifikator ?lanka: 214269 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Excel 98 pogledajte 189519.

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Svoje podatke mo?ete da analizirate i da ih prika?ete u histrogramu (stubi?astom grafikonu koji prikazuje podatke o u?estalosti) tako ?to ?ete koristiti alatku Histogram u okviru programskog dodatka Analysis ToolPak u programu Microsoft Office Excel. Da biste kreirali histogram, morate da organizujete podatke u dve kolone radnog lista. Ove kolone moraju da sadr?e ulazne podatke i binarne brojeve. Ulazni podaci su podaci koje ?elite da analizirate kori??enjem alatke Histogram. Binarni brojevi su brojevi koji predstavljaju intervale koje ?elite da alatka Histogram koristi za merenje ulaznih podataka u analizi podataka.

Kada koristite alatku Histogram, Excel broji koliko ima ta?aka podataka u svakom binarnom podatku. Ta?ka podataka je uklju?ena u odre?ene binarne podatke ako je broj ve?i od najni?e ograni?ene vrednosti i jednak ili manji od najve?e ograni?ene vrednosti za binarne podatke. Ako izostavite binarni opseg, Excel kreira skup jednako distribuiranih binarnih vrednosti izme?u minimalnih i maksimalnih vrednosti ulaznih podataka.

Izlazna vrednost analize histograma prikazuje se na novom radnom listu (ili u novoj radnoj svesci) i prikazuje tabelu histograma i stubi?asti grafikon koji pokazuje podatke u tabeli histograma.

Pre kori??enja alatke Histogram, morate da se uverite da je programski dodatak Analysis ToolPak instaliran.

Uverite se da je programski dodatak Analysis ToolPak instaliran

Da biste se uverili da je programski dodatak Analysis ToolPak instaliran, sledite ove korake:


Excel 2010
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

  Excel 2013:

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2777226


  Excel 2010:

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2706099
 2. U oknu za navigaciju izaberite stavku Programski dodaci.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2777239

 3. Na listi Upravljanje, izaberite stavku Excel programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.
 4. U dijalogu Programski dodaci uverite se da je potvr?en izbor u polju Analysis ToolPak u odeljku Dostupni programski dodaci, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2777228


  Napomena Da bi se programski dodatak Analysis ToolPak prikazao u dijalogu Programski dodaci, mora da bude instaliran na ra?unaru. Ako ne vidite Analysis ToolPak u dijaloguProgramski dodaci, pokrenite Microsoft Excel instalaciju i dodajte ovu komponentu na listu instaliranih stavki.
Excel 2007
 1. Kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim kliknite na dugme Opcije programa Excel.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2706101
 2. U oknu za navigaciju izaberite stavku Programski dodaci.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2706102
 3. Na listi Upravljanje izaberite stavku Excel programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.
 4. U dijalogu Programski dodaci uverite se da je potvr?en izbor u polju Analysis ToolPak u odeljku Dostupni programski dodaci, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2706103
Excel 2003 i prethodne verzije programa Excel
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Programski dodaci.
 2. U dijalogu Programski dodaci uverite se da je potvr?en izbor u polju Analysis ToolPak u odeljku Dostupni programski dodaci, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2706103


  Napomena Da bi se programski dodatak Analysis ToolPak prikazao u dijalogu Programski dodaci, mora da bude instaliran na ra?unaru. Ako ne vidite Analysis ToolPak u dijaloguProgramski dodaci, pokrenite Microsoft Excel instalaciju i dodajte ovu komponentu na listu instaliranih stavki.

Kreiranje tabele histograma

Da biste kreirali tabelu histograma, sledite ove korake:
 1. Kopirajte i nalepite slede?e podatke u novi radni list.
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  8720
  2740
  4560
  6280
  3
  52
  20
  43
  74
  61
 2. Uradite ne?to od slede?eg:
  • U programu Excel 2013, Excel 2010 i Excel 2007, na kartici Podaci izaberite stavku Analiza podataka u grupi Analiza.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2777229

  • Za verziju Excel 2003 i prethodne verzije programa Excel, u meniju Alatke izaberite stavku Analiza podataka.
 3. U dijalogu Analiza podataka izaberite stavku Histogram, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2777230

 4. U polje Opseg unosa unesite A1:A10.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2777231

 5. U polje Binarni opseg unesite B1:B4.
 6. U odeljku Opcije izlaza izaberite stavku Nova radna sveska, potvrdite izbor u polju Izlazna vrednost grafikona, a zatim kliknite na dugme U redu.
Excel generi?e novu radnu svesku sa tabelom histograma i ugra?enim grafikonom.

Na osnovu uzorka podataka iz 1.koraka, tabela histograma ?e li?iti na slede?u tabelu:
  A1: Bin   B1: Frekvencija
  A2: 20 B2:    2
  A3: 40 B3:    1
  A4: 60 B4:    3
  A5: 80 B5:    3
  A6: Jo?  B6:    1
				
Va? grafikon ?e biti stubi?asti grafikon koji prikazuje podatke u tabeli histograma. U ovom primeru, binarna vrednost koja odgovara vrednostima podataka od 0 do 20 sadr?i dve ta?ke podataka: 3 i 20. 

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
214029 Kori??enje alatke za analizu podataka na grupisanim listovima
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 214269 - Poslednji pregled: 31. januar 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Klju?ne re?i: 
kbfunctions kbfuncstat kbaddin kbhowtomaster kbsmbportal KB214269

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com