XL: Làm th? nào đ? tính toán s? ngày trong m?t tháng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214313 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trong Microsoft Excel, b?n có th? s? d?ng ch?c năng ngày đ? tính toán s? ngày trong m?t tháng. Ví d?, b?n có th? s? d?ng công th?c sau đây đ? tr? v? s? ngày trong m?t tháng, d?a vào m?t ngày nh?t đ?nh kh?i đ?u
= NGÀY (NGÀY (NĂM)The_Date), THÁNG ()The_Date()) + 1,0))
nơi The_Date là ngày kh?i đ?u.

Công th?c này ho?t đ?ng b?ng cách t?m ngày "đ?nh" tháng sau khiThe_Date. V? không có ngày "đ?nh" c?a b?t k? tháng nào, ngày này đư?c coi là là ngày cu?i cùng c?a tháng có The_Date. Ch?c năng ngày sau đó chuy?n đ?i ngày này vào m?t s? ngày.

Ho?c, đ? tính toán s? ngày trong m?t tháng, đư?c đưa ra tháng và năm, s? d?ng ch?c năng sau đây
= NGÀY (NGÀY)my_year,my_month+1,1)-1)
nơi my_month là tháng mà b?n mu?n tr? l?i s? ngày, và my_year là năm. Ch?c năng này tính toán ngày đ?u tiên c?a tháng ti?p theo và tr? 1, b?ng ngày cu?i cùng c?a tháng hi?n t?i. Ch?c năng ngày sau đó mang l?i cho b?n vào ngày tháng.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các chuyên gia có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có h?n ch? kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đ?i tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

D?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n h? tr? có s?n và v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMSTrong Microsoft Excel, b?n c?ng có th? s? d?ng Visual Basic sau đây cho các ?ng d?ng th? t?c:
Sub Test()
  Dim m As Integer, y As Integer, DaysInMonth As Integer
  ' define variable for number of the month, in this example, November
  m = 11
  ' define variable for the year
  y = 1994
  DaysInMonth = DateSerial(y, m + 1, 1) - DateSerial(y, m, 1)
  MsgBox DaysInMonth
End Sub
				

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch?c năng, b?m Tr? giúp Microsoft Excel trên cácTrợ giúp tr?nh đơn, lo?i v? vi?c s? d?ng ch?c năng đ? tính toán giá tr? trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 214313 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB214313 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214313

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com