Vi?c thi?t đ?t l?i máy tính tài kho?n trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216393 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đ?i v?i m?i Windows 2000 ho?c Windows XP máy tr?m ho?c máy ch? là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n, có là m?t kênh giao ti?p r?i r?c, đư?c g?i là kênh b?o m?t, v?i m?t đi?u khi?n vùng.

Kênh b?o m?t kh?u đư?c lưu tr? cùng v?i tài kho?n máy tính trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng. Cho Windows 2000 ho?c Windows XP, m?c đ?nh máy tính tài kho?n m?t kh?u thay đ?i đo?n này là m?i 30 ngày. N?u v? m?t s? l? do, m?t kh?u trương m?c máy tính và bí m?t LSA không đ?ng b? hóa, d?ch v? Netlogon b?n ghi m?t ho?c c? hai c?a các thông báo l?i sau đây:
NETLOGON t? ch?c s? ki?n ID 5723:
Thi?t l?p phiên làm vi?c t? máy tính DOMAINMEMBER th?t b?i trong vi?c xác th?c. Tên tài kho?n tham chi?u trong cơ s? d? li?u b?o m?t DOMAINMEMBER$.
L?i sau x?y ra:
Truy c?p b? t? ch?i.
NETLOGON t? ch?c s? ki?n ID 3210:
Th?t b?i trong vi?c xác th?c v?i \\DOMAINDC, b? ki?m soát mi?n Windows NT cho tên mi?n tên mi?n.
D?ch v? Netlogon trên b? đi?u khi?n tên mi?n đăng thông báo l?i sau khi m?t kh?u không đư?c đ?ng b?:
NETLOGON t? ch?c s? ki?n ID 5722 ngư?i:
Thi?t l?p phiên làm vi?c t? máy tính ComputerName th?t b?i trong vi?c xác th?c. Tên tài kho?n tham chi?u trong cơ s? d? li?u b?o m?t là AccountName$.
L?i sau x?y ra:
Truy c?p b? t? ch?i.
Bài vi?t này mô t? b?n cách đ? đ?t l?i máy tính tài kho?n trong Windows 2000 ho?c Windows XP. Nh?ng phương pháp này là như sau:
 • B?ng cách s? d?ng công c? d?ng l?nh Netdom.exe
 • B?ng cách s? d?ng công c? d?ng l?nh Nltest.exe

  Chú ý Các công c? Netdom.exe và Nltest.exe đ?u n?m trên đ?a CD-ROM máy ch? Windows trong thư m?c Support\Tools. Đ? cài đ?t các công c?, ch?y Setup.exe ho?c gi?i nén các t?p tin t? các t?p tin Support.cab.
 • B?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính Microsoft Management Console (MMC)
 • B?ng cách s? d?ng m?t Microsoft Visual Basic script
Nh?ng công c? này cho phép qu?n tr? t? xa và không ph?i t? xa. Netdom.exe và Nltest.exe là công c? d?ng l?nh thi?t l?p l?i m?t kênh an ninh đư?c thành l?p thành công. B?n không th? s? d?ng nh?ng công c? này khi các kênh b?o m?t là b? h?ng, và giao ti?p không làm vi?c m?t cách chính xác.

THÔNG TIN THÊM

Netdom.exe

Cho m?i thành viên, không có m?t kênh giao ti?p r?i r?c (các kênh b?o m?t) v?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. An ninh kênh đư?c s? d?ng b?i các d?ch v? Netlogon trên thành viên và trên b? đi?u khi?n tên mi?n đ? giao ti?p. Netdom làm cho nó có th? thi?t l?p l?i kênh b?o m?t c?a các thành viên. B?n có th? đ?t l?i thành viên an ninh kênh b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
netdom đ?t l?i /domain 'machinename':'domainname
nơi 'machinename' = tên máy tính đ?a phương và 'domainname' = tên mi?n nơi lưu tr? tài kho?n máy tính/máy.

Gi? s? b?n có m?t thành viên tên mi?n tên là DOMAINMEMBER trong m?t tên mi?n đư?c g?i là MYDOMAIN. B?n có th? đ?t l?i thành viên an ninh kênh b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
netdom đ?t l?i domainmember /domain:mydomain
B?n có th? ch?y l?nh này trên tài kho?n c?a DOMAINMEMBER ho?c trên b?t k? khác đi?u khi?n thành viên ho?c tên mi?n c?a các tên mi?n, mi?n là b?n đang đăng nh?p v?i trương m?c có quy?n truy c?p qu?n tr? viên đ? DOMAINMEMBER.

Nltest.exe

Nltest.exe có th? đư?c s? d?ng đ? ki?m tra các m?i quan h? tin c?y gi?a m?t máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows XP là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n và đi?u khi?n vùng mà trên đó tài kho?n máy cư trú.
C:\Ntreskit\Nltest.exe

Cách dùng: nltest [/OPTIONS]

/ SC_QUERY:DomainName – Truy v?n an ninh kênh cho tên mi?n ngày Tên máy chủ

/ MÁY CH?:Tên máy chủ

/ SC_VERIFY:DomainName -Đ? ki?m ch?ng các kênh an ninh trong mi?n đư?c ch? đ?nh cho m?t đ?a phương ho?c t? xa máy tr?m, máy ch?, ho?c tên mi?n khi?n.

C?: 30 HAS_IP HAS_TIMESERV
Tin c?y DC tên \\server.windows2000.com
Tin c?y t?nh tr?ng t?nh tr?ng k?t n?i DC = 0 0x0 NERR_Success
L?nh hoàn t?t thành công

Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính (DSA)

V?i Windows 2000 ho?c Windows XP, b?n c?ng có th? đ?t l?i trương m?c máy t? bên trong giao di?n ngư?i dùng đ? h?a (GUI). Trong các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính MMC (DSA), b?n có th? nh?p chu?t ph?i vào máy tính đ?i tư?ng trong máy tính hay thích h?p container và sau đó nh?p vào Đ?t l?i tài kho?n. Đi?u này đ?t l?i tài kho?n máy. Đ?t l?i m?t kh?u cho b? ki?m soát mi?n b?ng cách s? d?ng phương pháp này không đư?c cho phép. Vi?c thi?t đ?t l?i trương m?c máy tính phá v? k?t n?i máy tính đ? các tên mi?n và yêu c?u nó đ? tái tham gia các tên mi?n.

Chú ý Đi?u này s? ngăn ch?n m?t máy tính đư?c thi?t l?p k?t n?i v?i các tên mi?n và ch? nên đư?c s? d?ng cho m?t máy tính đ? ch? đư?c xây d?ng l?i.

Microsoft Visual Basic script

B?n có th? s? d?ng m?t k?ch b?n đ? thi?t l?p l?i tài kho?n máy. B?n c?n ph?i k?t n?i t?i trương m?c máy tính b?ng cách s? d?ng giao di?n IADsUser. B?n có th? s? d?ng các phương pháp SetPassword đ? đ?t m?t kh?u đ? m?t giá tr? ban đ?u. M?t kh?u đ?u tiên c?a m?t máy tính luôn luôn là "computername $".

Các k?ch b?n m?u sau có th? không làm vi?c trong các môi trư?ng t?t c? và nên đư?c ki?m tra trư?c khi th?c hi?n. Ví d? đ?u tiên là cho các tài kho?n máy tính Windows NT 4.0 và th? hai là cho Windows 2000 ho?c Windows XP máy tính tài kho?n.

M?u 1

Dim objComputer

Set objComputer = GetObject("WinNT://WINDOWS2000/computername$")
objComputer.SetPassword "computername$"

Wscript.Quit
				

M?u 2

Dim objComputer

Set objComputer = GetObject("LDAP://CN=computername,DC=WINDOWS2000,DC=COM")
objComputer.SetPassword "computername$"

Wscript.Quit
				
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u ngày và th?i gian c?a s? ki?n 5722 ngư?i phù h?p decoded ngày và th?i gian, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175024Vi?c thi?t đ?t l?i tên mi?n thành viên kênh b?o m?t
810977T? ch?c s? ki?n ID 5722 ngư?i đư?c đăng nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000 Server c?a b?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 216393 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB216393 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216393

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com