Mô t? v? các tính năng b?o v? t?p c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 222193 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? b?o v? t?p tin Windows (WFP) tính năng.

THÔNG TIN THÊM

B?o v? t?p c?a Windows (WFP) ngăn ch?n chương tr?nh t? thay th? Windows h? th?ng t?p tin quan tr?ng. Các chương tr?nh ph?i không ghi đè lên đây các t?p tin v? chúng đư?c s? d?ng b?i h? đi?u hành và các chương tr?nh khác. B?o v? nh?ng t?p tin ngăn ng?a nh?ng v?n đ? v?i các chương tr?nh và các ho?t đ?ng h? th?ng.

WFP b?o v? t?p tin h? th?ng quan tr?ng đ? đư?c cài đ?t như là m?t ph?n Windows (ví d?, các t?p tin v?i m?t ph?n m? r?ng .dll, .exe, .ocx, và .sys và m?t s? phông đúng ki?u ch?). WFP s? d?ng t?p tin ch? k? và t?p catalô đang đư?c t?o ra b?i m? k? đ? xác minh n?u t?p tin đư?c b?o v? h? th?ng là đúng Các phiên b?n Microsoft. Thay th? t?p h? th?ng đư?c b?o v? đư?c h? tr? ch? thông qua các cơ ch? sau đây:
 • Windows Service Pack cài đ?t b?ng cách s? d?ng Update.exe
 • Hotfixes đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng Hotfix.exe ho?c Update.exe
 • H? đi?u hành nâng c?p b?ng cách s? d?ng Winnt32.exe
 • Windows Update
N?u m?t chương tr?nh s? d?ng m?t phương pháp khác nhau đ? thay th? đư?c b?o v? tác ph?m, WFP khôi ph?c l?i các t?p g?c. Windows Installer dân cư, WFP khi cài đ?t h? th?ng quan tr?ng t?p tin và các cu?c g?i WFP v?i m?t yêu c?u đ? cài đ?t ho?c thay th? t?p đư?c b?o v? thay v? c?a c? g?ng đ? cài đ?t ho?c thay th? m?t t?p đư?c b?o v? chính nó.

Cách tính năng WFP ho?t đ?ng

Tính năng WFP cung c?p b?o v? cho h? th?ng t?p tin b?ng cách s? d?ng hai cơ ch?. Cơ ch? đ?u tiên ch?y dư?i n?n. B?o v? này là đư?c kích ho?t sau khi WFP s? nh?n đư?c m?t thông báo thay đ?i thư m?c cho m?t t?p tin trong m?t b?o v? thư m?c. Sau khi WFP s? nh?n đư?c thông báo này, WFP s? xác đ?nh mà t?p đư?c thay đ?i. N?u t?p tin đư?c b?o v?, WFP trông lên t?p tin ch? k? trong T?p catalô đ? xác đ?nh xem các t?p tin m?i là phiên b?n chính xác. N?u t?p tin không ph?i là phiên b?n chính xác, WFP s? thay th? t?p m?i v?i các t?p tin t? các b? nh? cache thư m?c (n?u nó là trong thư m?c b? nh? cache) ho?c t? ngu?n cài đ?t. WFP t?m ki?m cho t?p tin chính xác trong các đ?a đi?m sau đây, theo th? t? này:
 1. B? đ?m ?n c?p (theo m?c đ?nh, % systemroot%\system32\dllcache).
 2. M?ng cài đ?t đư?ng d?n, n?u h? th?ng đ? đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng cài đ?t m?ng.
 3. Đ?a CD-ROM Windows, n?u h? th?ng đ? đư?c cài đ?t t? Đ?A CD-ROM.
N?u WFP t?m th?y t?p tin trong thư m?c b? nh? cache ho?c n?u ngu?n cài đ?t t? đ?ng n?m, WFP âm th?m thay th? t?p và các b?n ghi m?t s? ki?n mà tương t? như sau trong đăng nh?p h? th?ng:
T? ch?c s? ki?n ID: 64001
Ngu?n: B?o v? t?p c?a Windows
Mô t?: Thay th? t?p đ? c? g?ng vào b?o v? h? th?ng t?p tin c:\winnt\system32\ file_name. T?p này đư?c khôi ph?c l?i phiên b?n g?c đ? duy tr? s? ?n đ?nh h? th?ng. Phiên b?n t?p c?a h? th?ng t?p tin là x.x:x.x.

N?u không th? WFP t? đ?ng t?m th?y t?p tin trong b?t k? các đ?a đi?m này, b?n nh?n đư?c m?t trong các Theo thông báo, nơi file_name là tên c?a t?p đ? đư?c thay th? và s?n ph?m là các S?n ph?m Windows b?n đang s? d?ng:
 • B?o v? t?p c?a Windows
  T?p tin đó là c?n thi?t cho Windows ch?y đúng đ? đư?c thay th? b?i các phiên b?n không đư?c công nh?n. Đ? duy tr? s? ?n đ?nh h? th?ng, Windows ph?i khôi ph?c l?i các Phiên b?n g?c c?a nh?ng t?p tin này. Chèn c?a b?ns?n ph?m Đ?a CD-ROM bây gi?.
 • B?o v? t?p c?a Windows
  T?p tin đó là c?n thi?t cho Windows ch?y đúng đ? đư?c thay th? b?i các phiên b?n không đư?c công nh?n. Đ? duy tr? s? ?n đ?nh h? th?ng, Windows ph?i khôi ph?c l?i các Phiên b?n g?c c?a nh?ng t?p tin này. V? trí m?ng t? mà các t?p tin nên đư?c sao chép, \\h? ph?c v?\chia s?, không có s?n. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n ho?c chèns?n ph?m Đ?a CD-ROM bây gi?.
Chú ý N?u ngư?i qu?n tr? không đăng nh?p, WFP không th? hi?n th? m?t trong hai c?a các h?p tho?i. Trong t?nh hu?ng này, WFP s? hi?n th? h?p tho?i sau khi m?t ngư?i qu?n tr? đăng nh?p. WFP có th? ch? cho ngư?i qu?n tr? đ? đăng nh?p vào trong các k?ch b?n sau đây:
 • Các m?c nh?p registry SFCShowProgress b? thi?u ho?c đư?c thi?t l?p đ? 1, và các máy ch? đư?c thi?t l?p đ? quét m?i khi máy tính kh?i đ?ng. Trong t?nh hu?ng này, WFP ch? đ?i cho m?t đăng nh?p giao di?n đi?u khi?n. Do đó, các máy ch? RPC không b?t đ?u cho đ?n khi quét đư?c th?c hi?n. Máy tính đ? không có b?o v? trong th?i gian này.

  Chú ý B?n v?n có th? ánh x? ? đ?a m?ng, s? d?ng h? th?ng t?p tin và s? d?ng d?ch v? đ?u cu?i đ? đăng nh?p vào h? ph?c v?. WFP không xem xét các ho?t đ?ng như m?t đăng nh?p giao di?n đi?u khi?n, và gi? ch? đ?i vô th?i h?n.
 • WFP đ? khôi ph?c t?p t? m?t c?p m?ng. T?nh h?nh này có th? x?y ra n?u các t?p tin không ph?i là hi?n di?n trong c?p Dllcache ho?c n?u các t?p tin b? h?ng. Trong t?nh hu?ng này, WFP có th? không có các ch?ng ch? đúng đ? truy c?p nh?ng chia s? t? các v?t ch?a cài đ?t trên m?ng.
B?o v? th? hai cơ ch? đư?c cung c?p b?i các tính năng WFP là ki?m tra t?p tin h? th?ng Công c? (Sfc.exe). ? ph?n cu?i c?a GUI ch? đ? thi?t l?p, các công c? ki?m tra t?p tin h? th?ng quét t?t c? các t?p tin đư?c b?o v? đ? đ?m b?o r?ng h? không thay đ?i b?i chương tr?nh đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng m?t cài đ?t không giám sát. H? th?ng Công c? ki?m tra t?p tin c?ng ki?m tra t?t c? các t?p catalô đư?c s? d?ng đ? theo d?i Phiên b?n t?p tin chính xác. N?u b?t k? t?p catalô đang thi?u ho?c b? hư h?ng, WFP đ?i tên t?p catalô b? ?nh hư?ng và l?y m?t phiên b?n cache c?a t?p tin đó t? b? nh? cache thư m?c. N?u b?n sao đ?m ?n c?a t?p danh m?c không có s?n trong b? nh? cache thư m?c, các tính năng WFP yêu c?u các phương ti?n truy?n thông thích h?p đ? l?y m?t b?n sao m?i c?a các t?p tin vào c?a hàng.

Công c? ki?m tra h? th?ng t?p tin s? cho m?t ngư?i qu?n tr? kh? năng quét t?t c? các t?p tin đư?c b?o v? đ? xác minh c?a h? các phiên b?n. Công c? ki?m tra t?p tin h? th?ng c?ng ki?m tra và repopulates b? nh? cache c?p (theo m?c đ?nh, % SystemRoot%\System32\Dllcache). N?u thư m?c cache s? tr? thành b? hư h?ng ho?c không s? d?ng đư?c, b?n có th? dùng ho?c các SFC /scanonce l?nh ho?c các SFC /scanboot b? ch? huy t?i m?t d?u nh?c l?nh đ? s?a ch?a các n?i dung c?a thư m?c.

Các
SfcScan
giá tr? trong khóa registry sau đây có ba có th? cài đ?t:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Các thi?t đ?t cho các
SfcScan
giá tr? là:
 • 0x0
  = không quét t?p tin đư?c b?o v? sau khi kh?i đ?ng l?i. (M?c đ?nh giá tr?)
 • 0x1
  = quét t?t c? các b?o v? t?p tin sau khi kh?i đ?ng l?i m?i (đ?t n?u SFC /scanboot ch?y).
 • 0x2
  = quét t?t c? b?o v? các t?p tin m?t th?i gian sau khi kh?i đ?ng l?i (đ?t n?u SFC /scanonce ch?y).
Theo m?c đ?nh, t?t c? các h? th?ng t?p tin đư?c lưu tr? trong b? nh? cache thư m?c, và kích c? m?c đ?nh c?a b? nh? cache là 400 MB. Do dung lư?ng đ?a cân nh?c, nó có th? không đư?c h?p d?n đ? duy tr? các phiên b?n cache c?a t?t c? h? th?ng t?p tin trong thư m?c b? nh? cache. Đ? thay đ?i kích thư?c b? nh? cache, thay đ?i các thi?t l?p c?a các
SFCQuota
giá tr? trong khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Các c?a hàng WFP xác minh các phiên b?n t?p tin trong Dllcache thư m?c trên đ?a c?ng. S? lư?ng các t?p tin đư?c lưu tr? đư?c xác đ?nh b?i các thi?t l?p c?a các
SFCQuota
giá tr? (kích c? m?c đ?nh là 0xFFFFFFFF, ho?c 400 MB). Các ngư?i qu?n tr? có th? làm cho các thi?t l?p các
SFCQuota
giá tr? l?n hay nh? khi c?n thi?t. Lưu ? r?ng n?u b?n đ?t các
SFCQuota
giá tr? đ?
0xFFFFFFFF
, WFP tính năng lưu tr? t?t c? các t?p tin h? th?ng đư?c b?o v? (x?p x? 2.700 file).

Có hai trư?ng h?p trong đó b? nh? cache thư m?c có th? không ch?a b?n sao c?a t?t c? các t?p đư?c b?o v?, b?t k? c?a giá tr? SFCQuota:
 1. Không đ? không gian đ?a.

  Dư?i Windows XP, WFP đi?m d?ng populating c?p Dllcache khi ít hơn (600 MB + Kích thư?c t?i đa c?a» t?p hoán trang) không gian có s?n trên đ?a c?ng.
  Dư?i Windows 2000, WFP d?ng populating c?p Dllcache khi ít hơn 600 MB c?a không gian là có s?n trên đ?a c?ng.
 2. Cài đ?t m?ng.

  Khi Windows 2000 ho?c Windows XP đư?c cài đ?t qua m?ng, t?p trong thư m?c i386\lang này không dân cư trong thư m?c Dllcache.
Ngoài ra, t?t c? các tr?nh đi?u khi?n trong t?p tin Driver.cab đư?c b?o v?, nhưng h? không ph?i dân cư trong thư m?c Dllcache. WFP có th? khôi ph?c các t?p này t? Driver.cab t?p tin tr?c ti?p mà không c?n nh?c ngư?i dùng cho ngu?n phương ti?n truy?n thông. Tuy nhiên, ch?y các SFC/scannow l?nh cư các t?p tin t? các t?p tin Driver.cab vào các Dllcache c?p.

N?u WFP phát hi?n m?t thay đ?i t?p tin và t?p tin b? ?nh hư?ng là không ph?i trong thư m?c b? nh? cache, WFP ki?m tra phiên b?n c?a các thay đ?i t?p tin đó h? đi?u hành đang s? d?ng. N?u t?p tin là hi?n nay trong s? d?ng là phiên b?n chính xác, WFP sao đó phiên b?n c?a t?p tin vào b? nh? cache thư m?c. N?u t?p tin là hi?n nay trong vi?c s? d?ng không ph?i là phiên b?n chính xác, ho?c n?u các t?p tin không đư?c lưu tr? trong thư m?c b? nh? cache, WFP c? g?ng xác đ?nh v? trí các cài đ?t ngu?n. N?u WFP không th? t?m th?y ngu?n cài đ?t, WFP s? nh?c m?t ngư?i qu?n tr? đ? đưa vào phương ti?n thích h?p đ? thay th? t?p hay các cache Phiên b?n t?p.

Các
SFCDllCacheDir
giá tr?)
REG_EXPAND_SZ
) trong đăng k? sau khóa ch? đ?nh v? trí c?a các Dllcache c?p.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
D? li?u giá tr? m?c đ?nh cho các SFCDllCacheDir giá tr? là
%SystemRoot%\System32
. Các
SFCDllCacheDir
giá tr? có th? là m?t con đư?ng đ?a phương. Theo m?c đ?nh, các
SFCDllCacheDir
giá tr? không đư?c li?t kê trong các
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
khóa s? đăng k?. Đ? thay đ?i v? trí b? nh? cache, b?n ph?i thêm đây giá tr?.

Khi Windows kh?i đ?ng, WFP đ?ng b? hóa (b?n sao) cài đ?t WFP t? khóa registry sau đây
B?o v? t?p c?a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows
đ? khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
V? v?y, n?u các
SfcScan
,
SFCQuota
, ho?c
SFCDllCacheDir
giá tr? là hi?n di?n trong các
B?o v? t?p c?a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows
subkey, các giá tr? đư?c ưu tiên hơn các giá tr? tương t? trong các
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
subkey.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng WFP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
222473Thi?t đ?t đăng k? cho b?o v? t?p c?a Windows
Cho bi?t thêm thông tin v? các công c? ki?m tra h? th?ng t?p tin trong Windows XP và Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310747Mô t? c?a Windows XP và Windows Server 2003 ki?m tra h? th?ng t?p tin (Sfc.exe)
Cho bi?t thêm thông tin v? các công c? ki?m tra h? th?ng t?p tin trong Windows năm 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
222471Mô t? c?a Windows 2000 System File Checker (Sfc.exe)

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng WFP, ghé thăm Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa382551.aspx
Cho thông tin thêm v? Windows Installer và WFP, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa372820.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 222193 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB222193 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:222193

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com