Programmas Skype izmanto?ana kop? ar t?mek?a kameru LifeCam

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2262196
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? t?mek?a kameru LifeCam konfigur?t izmanto?anai kop? ar programmu Skype. 

PAPILDINDORM?CIJA

1. darb?ba. Instal?jiet t?mek?a kameras LifeCam un programmas Skype jaun?ko programmat?ru

Piez?me. Ja dator? jau ir instal?ta t?mek?a kameras LifeCam un programmas Skype programmat?ra, 1. darb?bu varat izlaist.

Lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko LifeCam programmat?ru 


Lai lejupiel?d?tu jaun?ko LifeCam programmat?ru, veiciet ??das darb?bas:  

1. Apmekl?jiet ?o Microsoft aparat?ras vietni: http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=ICE
2. Lodzi?? Select type of product (Atlasiet produkta veidu) atlasiet Webcams (T?mek?a kameras).
3. Lodzi?? Select your product (Atlasiet produktu) atlasiet savu LifeCam produktu. 
4. Lodzi?? Select your operating system (Atlasiet oper?t?jsist?mu) atlasiet savu sist?mas Windows versiju. 
5. Lodzi?? Select your operating system language (Atlasiet oper?t?jsist?mas valodu) atlasiet sist?mas Windows valodu. 
6. Noklik??iniet uz Go (Aiziet!).
7. Noklik??iniet uz ??s saites, lai lejupiel?d?tu visjaun?ko LifeCam programmat?ras versiju. 

Lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko Skype programmat?ru

1. Apmekl?jiet Skype vietni: http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-computer/windows
2. Noklik??iniet uz Download Now (Lejupiel?d?t t?l?t).
3. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai lejupiel?d?tu un instal?tu Skype programmat?ru. 

2. darb?ba. P?rbaudiet, vai kamera darbojas LifeCam programmat?r?

1. Pievienojiet t?mek?a kameru LifeCam datoram.
2. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Microsoft LifeCam un noklik??iniet uz Microsoft LifeCam. 
3. P?rbaudiet, vai redzat sevi LifeCam log?, k? par?d?ts t?l?kaj? att?l?: 


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
J?su att?ls


3. Aizveriet LifeCam programmat?ru.

Piez?me. Ja sevi neredzat, m??iniet pievienot t?mek?a kameru LifeCam citam USB portam. Ja probl?ma joproj?m past?v, veiciet darb?bas, kas aprakst?tas zin??anu b?zes rakst?: 933311.

4. Ja redzat sevi LifeCam programmat?r?, veiciet n?kamo darb?bu. 

3. darb?ba. Iestatiet t?mek?a kameru LifeCam izmanto?anai kop? ar programmu Skype

1. Lai palaistu Skype, noklik??iniet uz pogas S?kt vai uz Windows ikonas.
2. Noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Skype un p?c tam noklik??iniet uz Skype.
3. Ja nepiecie?ams, pierakstieties.
4. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Uzst?d?jumi.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
R?ki Uzst?d?jumi

5. Sada?? Galvenie (kreisaj? pus?) noklik??iniet uz Ska?as iek?rtas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Audio


6. Atlasiet LifeCam ier?ci k? noklus?juma mikrofonu. Piem?ram, atlasiet Cinema Microsoft LifeCam. 

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Ska?as iek?rtas7. Navig?cijas r?t? Skype log? Uzst?d?jumi, noklik??iniet uz Video uzst?d?jumi. Jums vajadz?tu redz?t sevi t?mek?a kameras priek?skat?jum?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2264133


Piez?me. Ja programma Skype nenoteica j?su LifeCam ier?ci, tiks par?d?ts zi?ojums ?Skype couldn?t find a webcam. With a webcam, you can make video calls to anyone else on Skype, anywhere in the world.? (Skype neatrada t?mek?a kameru. Izmantojot t?mek?a kameru, varat veikt videozvanus jebkuram, kas lieto Skype, vis? pasaul?.) Ja rodas ?? k??da, p?rliecinieties, vai LifeCam ier?ce ir pievienota un dator? ir instal?ta jaun?k? programmat?ra. Ja probl?ma joproj?m past?v, veiciet darb?bas, kas aprakst?tas zin??anu b?zes rakst?: 933311.

8. Noklik??iniet uz Save (Saglab?t).
9. P?rbaudiet LifeCam, veicot Skype p?rbaudes zvanu. 

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? konfigur?t programmu Skype, l?dzu, apmekl?jiet, ?o Skype vietni: http://support.skype.com

Ja programm? Skype joproj?m neredzat sevi vai nevarat dzird?t citu personu, tas var b?t ??du iemeslu d??:

·          Tre??s puses ugunsm?ris ir instal?ts/konfigur?ts blo??t piek?uvi.

·          J?su IPS (Interneta pakalpojumu sniedz?js) nav atv?ris noteiktus portus, lai at?autu piek?uvi.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2262196 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 10. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb dftsdahomeportal KB2262196

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com