"Không th? t?i lo?i 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" ngo?i l? l?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 982167 ho?c C?p Nh?t 982168

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2262911 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 982167 ho?c C?p Nh?t 982168, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i ngo?i l? tương t? như sau đây khi b?n ch?y ?ng d?ng Windows Communication Foundation:
Không th? t?i lo?i ' System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy

Nguyên nhân

C?p Nh?t 982167 và C?p Nh?t 982168 C?p Nh?t Khuôn kh? .NET 2.0 tính năng l?p trong các.NET Framework 3,5 SP1 gi?i thi?u m?i lo?i 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'. Lo?i h?nh m?i này đư?c s? d?ng b?i các tính năng m?i tương ?ng trong Windows Communication Foundation.

L?i x?y ra b?i v? tính năng l?p n?m bên dư?i c?a Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 m?ng lư?i khách hàng thư vi?n không đư?c c?p nh?t khi Windows Communication Foundation tính năng l?p đư?c C?p Nh?t đ? s? d?ng ki?u m?i. Tính năng l?p n?m bên dư?i c?a Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 m?ng lư?i khách hàng thư vi?n không h? tr? lo?i h?nh m?i này, và như v?y này l?i đư?c ném.

Trư?ng h?p này có th? x?y ra v? nhi?u l? do, bao g?m c? m?t s? cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i các v?n đ? có liên quan đ?n chi nhánh kép đ? b?o tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
960043 Hai chi nhánh ph?c v? cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2,Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2, và Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t hotfix 975954. Đ? t?i xu?ng các b?n C?p Nh?t MSI, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
  http://code.MSDN.Microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839
 2. Ch?y m?t s?a ch?a c?a s?n ph?m. Chúng tôi có th? s?a ch?a các s?n ph?m cho b?n t? đ?ng ho?c b?n có th? s?a ch?a các s?n ph?m cho m?nh.

  S?a ch?a nó cho tôi

  Đ? ch?y m?t s?a ch?a c?a các s?n ph?m t? đ?ng, nh?p vào liên k?t kh?c ph?c s? c? này. Sau đó b?m ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng, và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets fixit1
  Kh?c ph?c v?n đ? này
  Microsoft Fix nó 50468
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets fixit2

  Lưu ?Thu?t s? này là t?m th?i b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

  Lưu ?N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD đ? b?n có th? ch?y nó trên máy tính có s? c?.

  H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

  Đ? s?a ch?a các s?n ph?m cho m?nh, g? l?nh sau đây t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao:
  Msiexec/f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  Đi?u này gây ra t?t c? tính năng trong s?n ph?m các.NET Framework 2.0 SP2 ph?i tái th?m đ?nh trạm đậu cài đ?t chuyên bi?t c?a nó.
  Đi?u này gi?i quy?t v?n đ? và cho phép đ? C?p Nh?t 982167 ho?c 982168 đ? áp d?ng d? li?u tương ?ng c?a h?.
Lưu ? N?u bư?c 1 và 2 không làm vi?c, h?y th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t mà b?n cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n có kinh nghi?m l?i, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y m?t l?nh v?i đ?c quy?n cao, truy c?p vào web site Microsoft sau đây:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows7/Command-Prompt-Frequently-asked-questions
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đư?c h? tr? b?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa367988 (vs.85).aspx)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa367449 (vs.85).aspx)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2262911 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbbug kbexpertiseinter kbinfo kbsecurity kbmsifixme kbfixme kbmt KB2262911 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2262911

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com