Raksta ID: 2288085 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Uzdevumjoslas pazi?ojumu apgabal? tiek par?d?ts br?din?jums, kur? nor?d?ts, ka Windows ugunsm?ris ir izsl?gts. Br?din?jums tiek par?d?ts k? Windows dro??bas br?din?jums sist?m? Windows XP un Windows Vista un k? darb?bu centra zi?ojums sist?m? Windows 7.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Dro??bas br?din?jums sist?m? Windows XPDro??bas br?din?jums sist?m? Windows VistaDarb?bu centra zi?ojums sist?m? Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
XP br?din?jums
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Vista br?din?jums
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Windows 7 br?din?jums
Sist?m? Windows XP vai Windows Vista veiciet dubultklik??i uz dro??bas br?din?juma, lai atv?rtu Windows dro??bas centru. Windows dro??bas centrs par?da br?din?jumu, ja Windows ugunsm?ris ir izsl?gts. Sist?m? Windows 7 noklik??iniet uz darb?bu centra zi?ojuma un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt darb?bu centru. Darb?bu centrs par?da br?din?jumu, ja Windows ugunsm?ris ir izsl?gts.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja Windows ugunsm?ra pakalpojuma darb?ba ir p?rtraukta.

Labot patst?v?gi

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, manu?li iesl?dziet Windows ugunsm?ri, ja probl?ma radusies p?rtrauktas Windows ugunsm?ra pakalpojuma darb?bas d??.

Sist?m? Windows XP

 1. Windows dro??bas centr? sada?? Firewall (Ugunsm?ris) noklik??iniet uz Recommendations (Ieteikumi).
 2. Dialoglodzi?? Recommendation (Ieteikums) noklik??iniet uz Enable now (Iesp?jot t?l?t).
Sist?m?

Windows Vista

Windows dro??bas centr? sada?? Ugunsm?ris noklik??iniet uz Iesl?gt t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lietot?ja konta kontroles at?auja
Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.

Sist?m?

Windows 7

Darb?bu centr? sada?? Dro??ba vienumam T?kla ugunsm?risnoklik??iniet uz Iesl?gt t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lietot?ja konta kontroles at?auja
Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai labotu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne, labojot ?o probl?mu

Citas probl?mas, kuras labo MATS pakotne

2292301 Nevar piek??t kop?gotiem failiem vai printeriem sist?m? Windows
2271812 Windows ugunsm?ri nevar iesl?gt dro??bas centr?
2289618 Nevar izmantot att?lo pal?dz?bu, lai pied?v?tu pal?dz?bu
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2288085 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2288085

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com