M?t phiên d?ch v? bàn làm vi?c t? xa b? ng?t k?t n?i t? đ?ng n?u b?n áp d?ng các "đăng nh?p tương tác: hành vi lo?i b? th? thông minh" chính sách nhóm thi?t l?p trong Windows Server 2008 ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2301288 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7.
 • B?n áp d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm sau đây cho máy tính:

  Tên:

  Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Polices\Security Options\Đăng nh?p tương tác: hành vi lo?i b? th? thông minh

  Giá tr?:

  Ng?t k?t n?i n?u m?t phiên d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa

 • B?n làm cho m?t phiên d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đ?n máy tính b?ng cách s? d?ng th? thông minh.
 • B?n kéo th? khôn. Phiên d?ch v? bàn làm vi?c t? xa b? ng?t k?t n?i, d?a trên các thi?t l?p chính sách nhóm.
 • B?n c? g?ng đ? làm cho m?t k?t n?i t? xa máy tính đ? bàn d?ch v? m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng th? khôn.
Trong trư?ng h?p này, phiên d?ch v? bàn làm vi?c t? xa b? ng?t k?t n?i t? đ?ng trong khi tái k?t n?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? chính sách lo?i b? th? khôn không chính xác ng?t k?t n?i phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn d?ch v? ngay c? khi th? thông minh không kéo.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 r2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Winscard.dll6.1.7600.20861134,14418 Tháng mư?i hai, 201005: 31x 86
Winscard.dll6.1.7601.21624134,65618 Tháng mư?i hai, 201007: 57x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Winscard.dll6.1.7600.20861217,60018 Tháng mư?i hai, 201006: 09x 64
Winscard.dll6.1.7601.21624217,60018 Tháng mư?i hai, 201008: 52x 64
Winscard.dll6.1.7600.20861134,14418 Tháng mư?i hai, 201005: 31x 86
Winscard.dll6.1.7601.21624134,65618 Tháng mư?i hai, 201007: 57x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Winscard.dll6.1.7600.20861389,63218 Tháng mư?i hai, 201005: 19IA-64
Winscard.dll6.1.7601.21624389,63218 Tháng mư?i hai, 201009: 35IA-64
Winscard.dll6.1.7600.20861134,14418 Tháng mư?i hai, 201005: 31x 86
Winscard.dll6.1.7601.21624134,65618 Tháng mư?i hai, 201007: 57x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,773
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_65339e4fe3b928d571b97318a74cb2ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_19848741aa34c382.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_717268e4e08a613e3e3c03db81f9ca53_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_b88b282129a078d0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_19561379f3fdc518.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,933
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_1b6ab10df1010d45.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,933
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_42b2993e9250e3a75c4ce7ddcfe2f758_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_c90d116ee7d9d4bf.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6364167aa0d230a976f39290c5a896ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_6367a08e5aa0649c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,072
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_65339e4fe3b928d571b97318a74cb2ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_75a322c5629234b8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p714
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_717268e4e08a613e3e3c03db81f9ca53_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_14a9c3a4e1fdea06.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p714
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_88a847e4c477a8303734b261ac8be348_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_6a98cca62b945a11.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p716
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9c7fc2dbeef75972b080fd95b204575d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_3b930ca1291fe765.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,072
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_7574aefdac5b364e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,937
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06: 54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_77894c91a95e7e7b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,937
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)09: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,059
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_19561379f3fdc518.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,933
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_1b6ab10df1010d45.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,933
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_65339e4fe3b928d571b97318a74cb2ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_19862b37aa32cc7e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c713
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_6d473baa17ed986eae0894100946b5d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_2931db9ab0285661.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p714
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_717268e4e08a613e3e3c03db81f9ca53_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_b88ccc17299e81cc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p713
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_c5892fccf4e9121289491eb26e623a81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_a82831df172f4d10.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p714
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_1957b76ff3fbce14.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.935 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_1b6c5503f0ff1641.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.935 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)09: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,169
Ngày (UTC)13 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)01: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_19561379f3fdc518.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,933
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s..cardsubsystemclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_1b6ab10df1010d45.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,933
Ngày (UTC)18 Tháng mư?i hai, 2010
Th?i gian (UTC)08: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2301288 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2301288 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2301288

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com