Mô t? s? d?ng ? đ?a lưu tr? v?i SQL Server r?ng m?i ngư?i qu?n tr? cơ s? d? li?u nên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234656 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t h? th?ng cơ s? d? li?u đ?u tiên và trư?c h?t là ch?u trách nhi?m v? các chính xác lưu tr? và l?y d? li?u, ngay c? trong trư?ng h?p c?a h? th?ng b?t ng? th?t b?i.

H? th?ng ph?i đ?m b?o atomicity và đ? b?n c?a các giao d?ch, trong khi k? toán cho vi?c th?c hi?n hi?n t?i, nhi?u giao d?ch, và các đi?m th?t b?i khác nhau. Đi?u này thư?ng đư?c g?i là AXÍT (Atomicity, Thu?c tính th?ng nh?t, s? cô l?p và đ? b?n).

Bài vi?t này Đ?a ch? các tác đ?ng c?a m?t ? đ?a lưu tr?. Đó khuy?n cáo r?ng b?n đ?c các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft cho thêm làm r? v? b? nh? đ?m và thay th? các cu?c th?o lu?n th?t b?i ch? đ?:
86903 SQL Server và b? đi?u khi?n đ?a b? nh? đ?m
46091 B?ng cách s? d?ng b? đi?u khi?n đ?a c?ng b? nh? đ?m v?i SQL Server
230785 Đăng nh?p SQL Server 7.0 và SQL Server 2000 và thu?t toán d? li?u lưu tr? m? r?ng đ? tin c?y d? li?u
Các tài li?u sau đây c?ng đư?c gi?i thi?u:

THÔNG TIN THÊM

Microsoft SQL Server 2005, SQL Server 2000, SQL Server 7.0, Phiên b?n trư?c c?a SQL Server, và nhi?u s?n ph?m ch? đ?o cơ s? d? li?u trên các th? trư?ng ngày nay s? d?ng giao th?c vi?t-trư?c đăng nh?p (WAL).
Vi?t-trư?c đăng nh?p giao th?c (WAL)
Giao th?c h?n là m?t cách tuy?t v?i đ? mô t? WAL. Nó là m?t c? th? và đư?c xác đ?nh b? th?c hi?n các bư?c c?n thi?t đ? đ?m b?o r?ng d? li?u đư?c lưu tr? và trao đ?i đúng cách và có th? đư?c ph?c h?i vào m?t nhà nư?c đư?c bi?t đ?n trong các s? ki?n c?a m?t s? th?t b?i. C?ng gi?ng như m?t m?ng ch?a m?t giao th?c đư?c xác đ?nh đ? trao đ?i d? li?u m?t cách nh?t quán và đư?c b?o v?, như v?y quá hi?n WAL mô t? giao th?c đ? b?o v? d? li?u.
T?t c? các phiên b?n c?a SQL Server m? các t?p tin đăng nh?p và d? li?u b?ng cách s? d?ng Win32 CreateFile ch?c năng. Các dwFlagsAndAttributes thành viên bao g?m các FILE_FLAG_WRITE_THROUGH tùy ch?n khi m? ra b?i SQL Server.
FILE_FLAG_WRITE_THROUGH
Tùy ch?n này ch? th? cho h? th?ng vi?t thông qua b?t k? Trung c?p b? nh? cache và đi tr?c ti?p vào đ?a. H? th?ng v?n có th? nh? cache vi?t các ho?t đ?ng, nhưng không th? lazily tuôn ra chúng.

Các Tùy ch?n FILE_FLAG_WRITE_THROUGH đ?m b?o r?ng khi m?t ho?t đ?ng vi?t tr? v? hoàn thành các d? li?u chính xác đư?c lưu tr? trong lưu tr? ?n đ?nh. Đi?u này g?n v?i đ?c đi?m k? thu?t giao th?c vi?t trư?c đăng nh?p (WAL) đ? đ?m b?o các d? li?u.
Nhi?u ? đ?a (SATA, ATA, SCSI và IDE d?a) ch?a trên tàu cache 512 KB, 1 MB, và l?n hơn. ? đ?a lưu tr? thư?ng d?a vào m?t t? đi?n và không m?t pin ?ng h? gi?i pháp. Các b? nh? đ?m cơ ch? không th? đ?m b?o vi?t trên m?t quy?n l?c chu k? hay th?t b?i tương t? như đi?m. H? ch? đ?m b?o hoàn thành các l?nh v?c ho?t đ?ng ghi. Như các ? đ?a ti?p t?c phát tri?n trong kích thư?c, các cache tr? thành l?n hơn, và h? có th? phơi bày m?t lư?ng l?n d? li?u trong m?t th?t b?i.

Nâng cao h? th?ng đi?u khi?n b? nh? đ?m vô hi?u hóa b? nh? cache trên đ?a và cung c?p m?t ch?c năng pin-sao b? nh? đ?m gi?i pháp. Các lưu tr? có th? duy tr? các d? li?u trong b? nh? cache cho m?t vài ngày và th?m chí cho phép th? b? nh? đ?m đư?c đ?t trong m?t máy tính th? hai. Khi quy?n l?c là đúng cách ph?c h?i, d? li?u unwritten là hoàn toàn đ? ?ng trư?c khi b?t k? truy c?p d? li?u thêm đư?c cho phép. Nhi?u ngư?i trong s? h? cho phép t? l? ph?n trăm c?a đ?c so v?i ghi nh? cache đ? đư?c thành l?p cho t?i ưu hi?u su?t. M?t s? ch?a l?n b? nh? lưu tr? khu v?c. Trong th?c t?, đ?i v?i m?t r?t phân đo?n c? th? c?a th? trư?ng, m?t s? nhà cung c?p ph?n c?ng cung c?p cao c?p pin-sao đ?a b? nh? đ?m h? th?ng v?i nhi?u Gigabyte c?a b? nh? cache. Đây có th? cơ s? d? li?u hi?u su?t c?i thi?n đáng k?.

I/O chuy?n đư?c th?c hi?n mà không c?n s? d?ng m?t b? nh? cache có th? dài hơn đáng k? v? ? đ?a c?ng quay t? giá, th?i gian cơ khí đó là c?n thi?t đ? di chuy?n các ? đ?a ngư?i đ?ng đ?u, và các y?u t? h?n ch? khác. SQL Server cài đ?t đư?c nh?m m?c tiêu t?i h? th?ng cung c?p các b? đi?u khi?n b? nh? đ?m. Các b? đi?u khi?n vô hi?u hoá vào đ?a lưu tr? và cung c?p ?n đ?nh phương ti?n lưu tr? đ? đáp ?ng yêu c?u SQL Server I/O. H? tránh các v?n đ? hi?u su?t liên quan đ?n đ?a t?m ki?m và vi?t l?n b?ng cách s? d?ng các t?i ưu hóa khác nhau c?a b? đi?u khi?n b? nh? đ?m.

Có r?t nhi?u lo?i c?a vi?c tri?n khai h? th?ng ph?. RAID và SAN là hai ví d? v? các lo?i vi?c tri?n khai h? th?ng ph?. Các h? th?ng này thư?ng đư?c xây d?ng v?i SCSI d?a trên ? đ?a. Có nhi?u l? do cho vi?c này. Sau ph?n chung mô t? cao c?p ? cân nh?c.

? đ?a SCSI:
 • Thư?ng đư?c s?n xu?t cho nhi?m v? n?ng s? d?ng.
 • Thư?ng nh?m m?c tiêu t?i multiuser, d?a trên máy ch? vi?c tri?n khai.
 • Thông thư?ng có t?t hơn th?i gian ch? đ?i đ? th?t b?i t? giá so v?i khác vi?c tri?n khai.
 • Ch?a tinh vi ch?n đoán đ? giúp d? đoán s?p x?y ra th?t b?i.
Khác hi?n th?c ? đ?a, ch?ng h?n như IDE, ATA và SATA:
 • Thư?ng đư?c s?n xu?t cho nhi?m v? ánh sáng và trung b?nh s? d?ng.
 • Thư?ng nh?m m?c tiêu vào đơn ngư?i s? d?ng d?a trên các ?ng d?ng.
 • M?t s? hi?n th?c m?i hơn ch?a tinh vi ch?n đoán đ? giúp d? đoán th?t b?i s?p x?y ra.
Non-SCSI, b? đi?u khi?n máy tính đ? bàn d?a trên yêu c?u b? chính b? x? l? Băng thông (CPU), và thư?ng gi?i h?n b?i m?t l?nh ho?t đ?ng duy nh?t. Cho Ví d?, khi m?t ? đ?a SCSI không ph?i là đi?u ch?nh m?t kh?i x?u, ? đ?a yêu r?ng các l?nh máy ch? ch? đ?i. Xe bu?t ATA tr?nh bày m?t ví d? khác. Xe bu?t ATA các thi?t b? h? tr? 2, nhưng ch? là m?t l?nh duy nh?t có th? ho?t đ?ng. Đi?u này lá m?t trong ? đ?a nhàn r?i trong khi ? đ?a khác d?ch v? đang ch? x? l? l?nh. H? th?ng RAID đư?c xây d?ng trên máy tính đ? bàn công ngh? có th? t?t c? kinh nghi?m nh?ng tri?u ch?ng này và r?t nhi?u b? ?nh hư?ng b?i responder ch?m nh?t. Tr? khi các h? th?ng này s? d?ng thi?t k? tiên ti?n, hi?u su?t c?a h? s? không như là hi?u qu? như hi?u su?t d?a trên ki?u SCSI h? th?ng.

Có nh?ng t?nh hu?ng mà trong đó m?t máy tính đ? bàn d?a trên ? đ?a ho?c m?ng là m?t gi?i pháp chi phí th?p thích h?p. Ví d?, n?u b?n đ? thi?t l?p m?t ch? đ?c cơ s? d? li?u cho báo cáo, b?n không nên g?p ph?i r?t nhi?u hi?u su?t y?u t? c?a m?t cơ s? d? li?u OLTP khi đ?a b? nh? đ?m vô hi?u hóa.

Ổ đĩa Kích thư?c ti?p t?c tăng. Chi phí th?p, cao dung lư?ng ? đ?a có th? r?t h?p d?n. Nhưng khi b?n c?u h?nh các ? đ?a cho SQL Server và doanh nghi?p c?a b?n th?i gian đáp ?ng nhu c?u, b?n nên c?n th?n xem xét các v?n đ? sau:
 • Truy c?p vào đư?ng d?n thi?t k?
 • Các yêu c?u đ? vô hi?u hóa b? đ?m ?n trên đ?a
B?ng dư?i đây cung c?p cao c?p ki?n. Các b?nh lu?n thông tin d?a trên c?u h?nh s?n xu?t ph? bi?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
? đ?a ki?u h? th?ng cơ b?n? ki?n
IDE và ATA
 • Quay t?i 7.200 v?ng/phút.
 • Nh?m m?c tiêu vào máy tính đ? bàn và ngư?i dùng các ?ng d?ng.
 • Theo m?c đ?nh, b? nh? cache c?a đ?a đư?c kích ho?t. S? d?ng các ' đ?a Thu?c tính, ph?n c?ng tab đ? truy c?p vào các 'thu?c tính', 'Chính sách' tab đ? ki?m soát thi?t đ?t b? nh? cache đ?a.

  Chú ý M?t s? ? đ?a không tôn vinh các thi?t đ?t này. ? đ?a này đ?i h?i m?t nhà s?n xu?t c? th? ti?n ích đ? vô hi?u hóa b? nh? cache.
 • Đ?a b? nh? đ?m nên đư?c vô hi?u hóa đ? s? d?ng các ? đ?a v?i SQL Server.
 • IDE và ATA d?a trên h? th?ng có th? tr? ho?n máy ch? l?nh khi h? th?c hi?n các ho?t đ?ng như đi?u ch?nh x?u kh?i. Đi?u này có th? d?n đ?n th?i k? b? đ?nh tr? I/O ho?t đ?ng.
IDE/Portable máy tính
 • Quay t?i 5.200 v?ng/phút.
 • Nh?m m?c tiêu vào máy tính xách tay.
 • Xem các ? ki?n trong IDE and ATA.
 • ReadyDrive và NAND Flash lưu tr? có th? cung c?p ?n đ?nh I/O kh? năng.
SATA
 • Quay t?i 7.200 v?ng/phút.
 • Nh?m m?c tiêu vào máy tính đ? bàn và t?m trung các máy ch?.
 • Theo m?c đ?nh, b? nh? cache c?a đ?a đư?c kích ho?t. S? d?ng các ' đ?a Thu?c tính, ph?n c?ng tab đ? truy c?p vào các 'thu?c tính', 'Chính sách' tab đ? ki?m soát thi?t đ?t b? nh? cache đ?a.

  Chú ý M?t s? ? đ?a không tôn vinh các thi?t đ?t này. ? đ?a này đ?i h?i m?t nhà s?n xu?t c? th? ti?n ích đ? vô hi?u hóa b? nh? cache.
 • Lưu tr? l?n hơn l?n hơn và dung lư?ng lưu tr? hơn IDE và m?t ph?n s? lư?t truy c?p ATA.
 • Đ?a b? nh? đ?m nên đư?c vô hi?u hóa đ? s? d?ng các ? đ?a v?i SQL Server.
 • Nh? hơn cáp và interconnects.
 • D? dàng k?t n?i v?i Serial kèm theo SCSI (SAS) ? đ?a và cài đ?t.
 • M?t s? bao g?m d? đoán th?t b?i xây d?ng.
SCSI
 • Quay t?i 10.000 và 15.000 v?ng/phút.
 • Đư?c thi?t k? cho các máy ch? và multiuser các ?ng d?ng.
 • Đư?c thi?t k? cho nhi?m v? n?ng hơn chu k? và gi?m t? l? th?t b?i.
 • Theo m?c đ?nh, b? nh? cache c?a đ?a đư?c kích ho?t. S? d?ng các ' đ?a Thu?c tính, ph?n c?ng tab đ? truy c?p vào các 'thu?c tính', 'Chính sách' tab đ? ki?m soát thi?t đ?t b? nh? cache đ?a.

  Chú ý M?t s? ? đ?a không tôn vinh các thi?t đ?t này. ? đ?a này đ?i h?i m?t nhà s?n xu?t c? th? ti?n ích đ? vô hi?u hóa b? nh? cache.
 • Đ?a b? nh? đ?m nên đư?c vô hi?u hóa đ? s? d?ng các ? đ?a v?i SQL Server.
 • M?ng và SAN h? th?ng thư?ng s? d?ng cáp nh? hơn và interconnects.
 • Bao g?m c?u trúc d? đoán th?t b?i.
SCSI g?n n?i ti?p (SAS) bao g?m nâng cao x?p hàng lên đ?n 256 c?p đ?. SAS c?ng bao g?m các tính năng như là ngư?i đ?ng đ?u hàng đ?i và ra kh?i tr?t t? X?p hàng. SAS backplane đư?c thi?t k? theo m?t cách mà cho phép vi?c s? d?ng c?a c? hai SAS và SATA ? đ?a trong cùng m?t h? th?ng. Nh?ng l?i ích c?a vi?c thi?t k? SAS là r? ràng.

Cài đ?t SQL Server c?a b?n ph? thu?c vào b? đi?u khi?n kh? năng đ? vô hi?u hóa b? đ?m ?n trên đ?a và cung c?p m?t b? nh? cache I/O ?n đ?nh. B?ng văn b?n d? li?u ra kh?i tr?t t? các đ?a không ph?i là m?t tr? ng?i cho SQL Server mi?n là b? đi?u khi?n cung c?p các phương ti?n truy?n thông ?n đ?nh đúng kh? năng b? nh? đ?m. Các ph?c t?p c?a thi?t k? đi?u khi?n tăng v?i b?o m?t cao c?p d? li?u k? thu?t như là ánh x?.

Đ? hoàn toàn an toàn d? li?u c?a b?n, b?n nên đ?m b?o r?ng t?t c? d? li?u b? nh? đ?m đư?c x? l? đúng cách. Trong nhi?u t?nh hu?ng, đi?u này có ngh?a là b?n ph?i vô hi?u hóa b? nh? đ?m vi?t ? đ?a.

LƯU ? Đ?m b?o r?ng b?t k? thay th? cơ ch? b? nh? đ?m có th? x? l? đúng nhi?u lo?i s? th?t b?i.

Microsoft đ? th?c hi?n th? nghi?m trên m?t s? SCSI và IDE các ? đ?a b?ng cách s? d?ng các SQLIOStress Ti?n ích. Ti?n ích này mô ph?ng n?ng không đ?ng b? đ?c/ghi ho?t đ?ng cho m?t thi?t b? mô ph?ng d? li?u và thi?t b? đăng nh?p. Ki?m tra th?ng kê hi?u su?t hi?n th? b?nh vi?t ho?t đ?ng / giây gi?a 50 và 70 cho m?t ? đ?a v?i khuy?t t?t vi?t b? nh? đ?m và m?t lo?t các v?ng/phút gi?a 5.200 và 7,200.

Cho thêm thông tin và chi ti?t v? SQLIOStress, xem bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base:
231619 INF: Ti?n ích SQLIOStress đ? căng th?ng đ?a h? th?ng ph? như SQL Server
Nhi?u nhà s?n xu?t PC (ví d?, Compaq, Dell, Gateway hay HP) đ?t hàng các ? đ?a v?i b? nh? cache vi?t t?t. Tuy nhiên, th? nghi?m cho th?y r?ng Đi?u này có th? không luôn luôn là các trư?ng h?p v? v?y b?n nên luôn luôn ki?m tra nó hoàn toàn.

LƯU ? N?u có b?t k? câu h?i như đ? t?nh tr?ng b? nh? đ?m c?a ? đ?a c?a b?n lái xe, xin vui l?ng liên h? v?i h?ng ch? t?o và có đư?c đúng ti?n ích ho?c jumper thi?t đ?t đ? vô hi?u hóa các ho?t đ?ng b? nh? đ?m vi?t.

THAM KH?O

Cho đ?y đ? chi ti?t v? yêu c?u SQL Server I/O, ghé thăm Microsoft Web site sau: http://www.Microsoft.com/SQL/alwayson/Overview.mspx
SQL máy ch? yêu c?u h? th?ng h? tr? 'b?o đ?m giao hàng đ? phương ti?n truy?n thông ?n đ?nh' như đư?c nêu trong chương tr?nh Microsoft SQL Server Always-On lưu tr? gi?i pháp Review. FoĐ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u đ?u vào và đ?u ra cho cơ s? d? li?u SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
967576Microsoft SQL Server cơ s? d? li?u công c? đ?u vào/đ?u ra yêu c?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 234656 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB234656 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:234656

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com