Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong các tài li?u Microsoft Word 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 237361 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này-by-step gi?i thích phương pháp khác nhau mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?m thi?u s? lư?ng siêu d? li?u trong tài li?u Word c?a b?n.

B?t c? khi nào b?n t?o ra, m? ho?c lưu m?t tài li?u trong Microsoft Word 2000, các tài li?u có th? ch?a n?i dung mà b?n có th? không mu?n chia s? v?i nh?ng ngư?i khác khi b?n phân ph?i tài li?u đi?n t?. Thông tin này đư?c g?i là "siêu d? li?u". Siêu d? li?u đư?c s? d?ng cho nhi?u m?c đích đ? tăng cư?ng các ch?nh s?a, xem, n?p h? sơ và tra c?u tài li?u văn ph?ng.

M?t s? siêu d? li?u là d? dàng ti?p c?n thông qua giao di?n ngư?i dùng Microsoft Word; siêu d? li?u khác là ch? có th? truy c?p thông qua các phương ti?n b?t thư?ng, ch?ng h?n như vi?c m? m?t tài li?u trong m?t tr?nh so?n th?o t?p tin nh? phân c?p th?p. Dư?i đây là m?t s? ví d? c?a siêu d? li?u có th? lưu tr? trong tài li?u c?a b?n:
 • Tên b?n
 • Ch? cái đ?u c?a b?n
 • Tên công ty ho?c t? ch?c c?a b?n
 • Tên c?a máy tính c?a b?n
 • Tên c?a h? ph?c v? m?ng hay đ?a c?ng nơi b?n đ? lưu tài li?u
 • Thông tin thu?c tính và tóm t?t tin khác
 • Không có th? nh?n th?y nh?ng ph?n c?a các đ?i tư?ng nhúng OLE
 • Tên c?a tác gi? tài li?u trư?c đó
 • S?a đ?i tài li?u
 • Phiên b?n tài li?u
 • Thông tin m?u
 • Văn b?n ?n
 • ? ki?n
Siêu d? li?u đư?c t?o ra trong m?t s? cách trong tài li?u Word. Như k?t qu?, đó là không có phương pháp duy nh?t đ? lo?i b? t?t c? n?i dung t? b?n tài li?u. Các ph?n sau đây mô t? khu v?c mà siêu d? li?u có th? đư?c lưu trong Tài li?u Word.

Làm th? nào đ? lo?i b? tên ngư?i dùng c?a b?n t? các tài li?u c?a b?n

Đ? xem ho?c thay đ?i tên ngư?i dùng c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn. Ch?n các Thông tin ngư?i dùng tab.

  Ch?nh s?a h?p sau đây xu?t hi?n:
  Tên
  Tên vi?t t?t
  Đ?a ch? g?i thư
 2. N?u b?n không mu?n b?t k? thông tin này đ? xu?t hi?n trong tài li?u c?a b?n, nh?p không xác đ?nh chu?i ho?c d?u cách s?a đ?i thích h?p h?p, và sau đó b?m Ok ch?p nh?n nh?ng thay đ?i.
LƯU ?: B?t k? tài li?u m?i mà b?n t?o ra s? ch?a thông tin này, thay v? các giá tr? m?c đ?nh đ? nh?p khi b?n cài đ?t Office. Tuy nhiên, tài li?u hi?n có đ? có th? ch?a các thông tin này.

Làm th? nào đ? lo?i b? thông tin tóm t?t cá nhân

Khi b?n t?o ra ho?c lưu m?t tài li?u trong Word, tóm t?t thông tin có th? đư?c lưu trong tài li?u. Có m?t s? phương pháp b?n có th? s? d?ng đ? truy c?p thông tin này:

 • M? tài li?u. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính. Các Tóm tắt, Th?ng kê, N?i dung, và Tu? ch?nh tab có th? t?t c? ch?a các thu?c tính như tên c?a b?n, c?a b?n qu?n l? c?a tên, và tên công ty c?a b?n.
 • Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vào các tài li?u, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn phím t?t. Các tab trong các Thu?c tính h?p tho?i có th? ch?a thông tin.
 • Nó có th? s? d?ng m?t Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô ho?c m? chương tr?nh khác đ? đ?c các tài s?n đư?c hi?n th? trong các Thu?c tính h?p tho?i.
Đ? xóa thông tin tóm t?t t? m?t tài li?u hi?n có ho?c m?u, làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u hay m?u.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Tóm tắt tab, r? ràng các Tác gi?, Qu?n l?, Công ty, và b?t k? khác ch?nh s?a h?p mà b?n không mu?n đ? phân ph?i.
 4. Trên các Tu? ch?nh tab, xóa b? b?t k? tài s?n có ch?a thông tin mà b?n làm không mu?n phân ph?i.
 5. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok. Nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó b?m Đóng trên các Tệp tr?nh đơn.
Sau khi b?n đ? hoàn thành các bư?c, tài li?u nên không ch?a các thu?c tính.

Làm th? nào đ? lo?i b? thông tin tóm t?t cá nhân khi k?t n?i t?i m?ng

N?u b?n đang đăng nh?p vào m?t m?ng lư?i, tên ngư?i dùng m?ng có th? xu?t hi?n trong các Tác gi? ch?nh s?a h?p trên các Tóm tắt tab và trong các Lưu l?n cu?i b?i trư?ng vào các Th?ng kê tab, khi b?n lưu tài li?u m?t. Đi?u này có th? x?y ra ngay c? khi b?n có t?t c? các thông tin cá nhân khác kh?i máy tính c?a b?n.

Đ? lo?i b? thông tin tóm t?t t? m?t tài li?u khi b?n đang ? trên m?t m?ng lư?i:
 1. N?u các tài li?u đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? m?ng, sao chép nó đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n.
 2. Kh?i đ?ng máy tính, nhưng chưa đăng nh?p vào m?ng c?a b?n. Khi b?n nh?n th?y h?p tho?i đăng nh?p m?ng, b?m H?y b? ho?c b?m thoát.

  LƯU ?: N?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows b?ng cách nh?n thoát ra (ví d?, máy tính c?a b?n đang ch?y Windows NT), b?n không th? ti?p t?c các bư?c.
 3. M? tài li?u.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Tóm tắt tab, r? ràng các Tác gi?, Qu?n l?, Công ty, và b?t k? khác ch?nh s?a h?p có ch?a các thông tin b?n không b?n mu?n phân ph?i.
 6. Trên các Tu? ch?nh tab, xóa b? b?t k? tài s?n có ch?a thông tin mà b?n làm không mu?n phân ph?i.
 7. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok. Nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn. Sau đó b?m Đóng trên các Tệp tr?nh đơn.
Khi b?n đăng nh?p vào m?ng, không m? t?p. N?u b?n làm th?, tên ngư?i dùng m?ng có th? đư?c ghi vào t?p tin. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng Windows Explorer đ? sao t?p vào ho?c là m?t m?ng lư?i h? ph?c v? ho?c đ?a m?m.

Làm th? nào đ? lo?i b? ? ki?n trong tài li?u

Microsoft Word cung c?p kh? năng đ? thêm ? ki?n đ? tài li?u. Thông thư?ng, ? ki?n ch?a tên ngư?i t?o ra h?, do đó b?n có th? cho bi?t nh?ng ngư?i đ? vi?t chúng.

? ki?n thư?ng xu?t hi?n như là m?t đánh d?u ph?n văn b?n; b?n có th? nh?p chu?t ph?i vào bên trong b?nh lu?n, và sau đó Nh?p vào Xóa b?nh lu?n trên tr?nh đơn phím t?t.

B?t k? ? ki?n m?i mà b?n t?o không nên ch?a tên ngư?i dùng c?a b?n, b?i v? b?n đ? g? b? nó t? c?a b?n Tuỳ chọn h?p tho?i, như đư?c hi?n th? trư?c đó.

Làm th? nào đ? lo?i b? ph?n đ?u và cu?i trang t? các tài li?u

Ph?n đ?u và cu?i trang trong các tài li?u có th? ch?a xác đ?nh thông tin. Đ? lo?i b? thông tin t? ph?n đ?u và cu?i trang:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.
 2. Tiêu đ? và chân trang xu?t hi?n ? phía trên và dư?i cùng c?a m?i Trang trong tài li?u c?a b?n; thay đ?i chúng như b?n mu?n.
 3. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.

Làm th? nào đ? lo?i b? nh?n hi?u Revision

Tài li?u có th? ch?a b?n s?a đ?i nh?n hi?u, mà cho phép b?n đ? xác đ?nh ai làm cho thay đ?i c? th? vào tài li?u. Khi b?n ch?p nh?n ho?c t? ch?i S?a đ?i nh?n hi?u, văn b?n s?a đ?i đư?c lưu trong các tài li?u, và các phiên b?n nh?n hi?u đư?c g? b?.

Đ? ch?p nh?n ho?c t? ch?i s?a đ?i:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Theo d?i thay đ?i và sau đó nh?p vào Ch?p nh?n ho?c t? ch?i Thay đ?i.
 2. Trong các Ch?p nh?n ho?c t? ch?i thay đ?i h?p tho?i h?p, s? d?ng hai T?m nút đ? xác đ?nh v? trí c? th? s?a đ?i riêng ch?p nh?n ho?c t? ch?i, ho?c nh?p chu?t Ch?p nh?n t?t c? ho?c T? ch?i t?t c?.
 3. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Đóng.

Làm th? nào đ? t?t nhanh ti?t ki?m

Các tính năng ti?t ki?m nhanh t?c đ? lên quá tr?nh ti?t ki?m m?t tài li?u b?ng cách ti?t ki?m ch? nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n vào tài li?u.

V? thi?t k? tính năng nhanh chóng giúp ti?t ki?m, văn b?n b?n xóa t? m?t tài li?u có th? v?n c?n trong tài li?u, ngay c? sau khi b?n lưu tài li?u. N?u b?n đang quan tâm v? văn b?n đ? xóa c?n l?i trong tài li?u c?a b?n, b?n nên th?c hi?n các bư?c sau:

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 2. Ch?n các Lưu tab.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép ti?t ki?m nhanh ki?m tra h?p. Nh?p vào Ok.
Đ? thêm thông tin v? nhanh lưu, h?y xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
211209 WD2000: M? tài li?u Word trong tr?nh so?n th?o văn b?n hi?n th? xóa văn b?n
197978 WD2000: Câu h?i thư?ng g?p v? 'Cho phép ti?t ki?m nhanh'

Làm th? nào đ? t?m ki?m và lo?i b? văn b?n đ?nh d?ng như ?n

Trong tài li?u Word, có th? đ? đ?nh d?ng văn b?n như là ?n. B?i v? văn b?n ?n có th? ch?a thông tin b?n có th? không mu?n phân ph?i, b?n có th? mu?n b? ?n và h?y b? nó. Đ? lo?i b? t?t c? các văn b?n trong m?t tài li?u mà đư?c đ?nh d?ng như là ?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn. Ch?n các Xem tab.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Văn b?n ?n h?p ki?m tra, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thay th?.
 4. B?m vào các Nhi?u nút đ? m? r?ng h?p tho?i.
 5. Nh?p vào ch?nh s?a h?p bên c?nh T?m Cái g?.
 6. B?m vào các Định dạng nút, và sau đó b?m Phông ch?. Nh?n vào đây đ? ch?n các ?n h?p ki?m tra, và sau đó Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào Thay th? t?t c?.
T?t c? các văn b?n ?n đư?c l?y ra t? các tài li?u. Đ? t?t các hi?n th? văn b?n ?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn. Ch?n các Xem tab.
 2. Nh?n vào đây đ? xóa các Văn b?n ?n h?p ki?m. Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? lo?i b? siêu liên k?t t? các tài li?u

Tài li?u có th? ch?a các liên k?t đ?n các tài li?u ho?c các trang Web trên m?t m?ng n?i b? ho?c Internet. Siêu liên k?t thư?ng xu?t hi?n như màu xanh g?ch dư?i chu?i.

B?ng tay xóa m?t siêu liên k?t duy nh?t t? m?t tài li?u, Nh?p chu?t ph?i vào các siêu liên k?t, đi?m đ?n Siêu liên k?t vào phím t?t tr?nh đơn, và sau đó b?m Lo?i b? siêu n?i k?t.

N?u b?n mu?n xóa b? t?t c? các siêu liên k?t trong m?t tài li?u, b?n có th? s? d?ng m?t Visual Basic cho v? mô ?ng d?ng đ? làm đi?u này. Sau đây m?u Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô lo?i b? t?t c? các siêu liên k?t trong m?t tài li?u.

LƯU ?: Trong m?u sau v? mô, ch? là liên k?t đư?c l?y ra. Các văn b?n c?a các siêu liên k?t v?n c?n trong tài li?u.

Sub RemoveHyperlinks()

Dim oDoc As Document
Dim oStory As Range
Dim oHlink As Hyperlink

For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
  For Each oHlink In oStory.Hyperlinks
    oHlink.Delete
  Next
Next

End Sub
				
Đ? lo?i b? t?t c? d?u v?t c?a c? các siêu liên k?t và các văn b?n c?a các siêu liên k?t t? các tài li?u, b?n có th? s? d?ng macro m?u sau đ? thay th?.
Sub RemoveAllHyperlinks()

Dim oDoc As Document
Dim oStory As Range
Dim oHlink As Hyperlink

For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
  For Each oHlink In oStory.Hyperlinks
    oHlink.Range.Delete
  Next
Next

End Sub
				
Cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng m?u m? trong bài vi?t này, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
212536OFF2000: Làm th? nào đ? ch?y m?u m? t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c

Làm th? nào đ? lo?i b? phong cách t? tài li?u

Văn b?n có th? bao g?m phong cách ch?a siêu d? li?u. B?n có th? lo?i b? nh?ng phong cách ho?c đ?i tên chúng. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. M? tài li?u có ch?a các phong cách.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phong cách.
 3. Ch?n phong cách mà b?n mu?n xóa b? ho?c đ?i tên. Nh?p vào Xóa đ? xóa b? phong cách, ho?c nh?p vào S?a đ?i đ? đ?i tên nó.

Làm th? nào đ? lo?i b? các phiên b?n t?p tin c? t? tài li?u

Ch? bao g?m m?t t?p tin Phiên b?n tính năng cho phép b?n đ? ti?t ki?m nhi?u phiên b?n c?a cùng m?t tài li?u trong cùng m?t t?p tin. B?n có th? mu?n xóa các phiên b?n c? c?a tài li?u trư?c khi b?n chia s? nó v?i nh?ng ngư?i khác.

Đ? xóa m?t hay nhi?u phiên b?n c?a m?t tài li?u, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Các phiên b?n.
 2. Ch?n phiên b?n c?a tài li?u mà b?n mu?n xóa. B?n có th? ch?n nhi?u hơn m?t phiên b?n b?ng cách nh?n phím CTRL trong khi b?n ch?n các phiên b?n.
 3. Nh?p vào Xóa.
 4. Khi b?n hoàn t?t xóa các phiên b?n c? c?a các tài li?u, h?y nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn.

Làm th? nào đ? lo?i b? liên k?t t? l?nh v?c m?

H?nh ?nh đư?c liên k?t và các đ?i tư?ng khác trong tài li?u Word có th? ch?a liên k?t thông tin, ch?ng h?n như đư?ng d?n đ?n h?nh ?nh đư?c liên k?t ho?c đ?i tư?ng. B?n có th? lo?i b? n?i k?t thông tin t? tài li?u c?a b?n b?ng cách ch?nh s?a l?nh v?c M?.

Đ? hi?n th? m? s? l?nh v?c:

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn. Ch?n các Xem tab.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Mã trường h?p ki?m. Nh?p vào Ok.
Sau khi l?nh v?c m? đư?c hi?n th?, b?n có th? nh?n th?y cho dù b?t k? c?a h? ch?a thông tin nh?n d?ng.

Đ? lo?i b? các thông tin liên k?t t? m?t h?nh ?nh đư?c liên k?t ho?c đ?i tư?ng khác:
 1. Ch?n h?nh ?nh đư?c liên k?t ho?c đ?i tư?ng. Ho?c ch?n trư?ng m? cho h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng này, n?u l?nh v?c m? đư?c hi?n th?.
 2. B?m CTRL + SHIFT + F9.
H?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng là bây gi? b? liên k?t. Lưu ? r?ng unlinking m?t h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng có th? gây ra nó là uneditable.

Làm th? nào đ? lo?i b? các m?u tên và v? trí

T?t c? các tài li?u t?o trong Word đư?c d?a trên m?t b?n m?u. B?i m?c đ?nh, đây là tin n?m trong thư m?c Templates m?u Normal.dot. Tuy nhiên, b?n có th? t?o m?t tài li?u đó d?a trên m?t b?n m?u khác nhau trong m?t v? trí khác. Đư?ng d?n và tên c?a m?u này đư?c lưu tr? trong các thu?c tính c?a tài li?u.

Đ? xem các m?u tên và v? trí, nh?p vào Thu?c tính trên các Tệp Menu và ch?n các Tóm tắt tab.

Th?m chí n?u b?n không g?i các m?u v?i các tài li?u, tài li?u v?n gi? tên và v? trí c?a các m?u. Đ? thay đ?i tiêu b?n tên và v? trí không xác đ?nh các giá tr?, làm như sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào M?u và Add-in.
 2. Nh?p vào Đính kèm.
 3. Ch?n m?t m?u có m?t tên và v? trí không nh?y c?m ho?c đ?c đáo. Ví d?, b?i v? m?i máy tính có Microsoft T? cài đ?t bao g?m Normal.dot, b?n có th? mu?n ch?n Normal.dot.
 4. Nh?p vào M?. Sau đó b?m Ok.
LƯU ?: Các m?u có th? ch?a macro, autotext m?c, tu? ch?nh phong cách, và tùy ch?nh thanh công c?. Thay đ?i m?u có th? làm cho m?t s? nh?ng m?c này không s?n dùng cho tài li?u c?a b?n.

Làm th? nào đ? lo?i b? đ?nh tuy?n phi?u thông tin

N?u b?n g?i m?t tài li?u qua thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng m?t phi?u đ?nh tuy?n, đ?nh tuy?n thông tin có th? đư?c g?n vào tài li?u. Đ? lo?i b? thông tin này t? tài li?u này, b?n ph?i lưu các tài li?u trong m?t đ?nh d?ng mà không gi? l?i đ?nh tuy?n phi?u thông tin.

Trong Microsoft Word, lưu tài li?u c?a b?n trong RTF (Rich Text Format) ho?c đ?nh d?ng HTML. Đóng tài li?u, và sau đó m? l?i các t?p tin m?i. B?i v? nh?ng thông tin đ?nh tuy?n phi?u không c?n như v?y, bây gi? b?n có th? lưu tài li?u c?a b?n ? đ?nh d?ng Microsoft Word.

B?n có th? c?ng s? d?ng các bư?c sau:
 1. T?t Cho phép ti?t ki?m nhanh b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n trư?c đó trong bài vi?t này.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n G?i đ?n, và sau đó nh?p vào Các đ?nh tuy?n ngư?i nh?n.
 3. Nh?p vào R? ràng đ? lo?i b? phi?u đ?nh tuy?n. Sau đó b?m Ok.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
Tài li?u s? đư?c lưu bây gi? mà không có b?t k? phi?u đ?nh tuy?n thông tin.

Làm th? nào đ? lo?i b? các tên c?a các tác gi? trư?c đó

T? các c?a hàng tên c?a 10 ngư?i làm vi?c m?t tài li?u trong tài li?u. Đây là m?t tính năng t? đ?ng không th? đư?c b?t t?t.

Tuy nhiên, b?n có th? lo?i b? các tên c?a các tác gi? cu?i 10 t? m?t tài li?u b?ng cách ti?t ki?m tài li?u trong m?t đ?nh d?ng mà không gi? l?i như v?y thông tin. Ví d?, n?u b?n lưu tài li?u trong m?t trong hai RTF (Rich Text Đ?nh d?ng) ho?c đ?nh d?ng HTML, authoring thông tin b? m?t. B?n có th? sau đó đóng và m? l?i tài li?u RTF/HTML và lưu nó trong Microsoft Word đ?nh d?ng.

Làm th? nào đ? lo?i b? tên c?a b?n t? Visual Basic m?

Khi b?n ghi l?i m?t v? mô Visual Basic trong Word, v? mô ghi b?t đ?u v?i m?t tiêu đ? tương t? như sau:

  ' Macro1 Macro
  ' Macro recorded 3/11/1999 by <User Name>
				
Đ? lo?i b? tên c?a b?n t? b?t k? macro b?n đ? ghi l?i:
 1. M? tài li?u có ch?a các macro.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor. Ho?c nh?n ALT + F11.
 3. Trong c?a s? d? án, b?m đúp vào các mô-đun đó ch?a các macro.
 4. Lo?i b? tên c?a b?n t? m? v? mô đư?c ghi l?i.
Khi b?n đ? k?t thúc lo?i b? tên c?a b?n, nh?n ALT + Q tr? l?i chương tr?nh. Sau đó b?m Lưu trên các Tệp tr?nh đơn.

Làm th? nào đ? lo?i b? Visual Basic tham chi?u đ?n các t?p tin khác

Trong Visual Basic Editor, nó có th? t?o m?t tài li?u tham kh?o vào m?t t?p tin. N?u m?t ngư?i s? d?ng s? m? m?t tài li?u có ch?a tài li?u tham kh?o khác tác ph?m, ngư?i dùng có th? nh?n th?y tên c?a các t?p tin tham chi?u.

Đ? lo?i b? nh?ng tài li?u tham kh?o, làm như sau:
 1. M? tài li?u có ch?a tài li?u tham kh?o.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor. Ho?c nh?n ALT + F11.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo.
 4. Nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m bên c?nh đ? các t?p tin tham chi?u hay t?p tin. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok.
 5. Nh?n ALT + Q.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
LƯU ?: Lo?i b? tham chi?u đ?n các t?p tin khác có th? làm gi?m kh? năng c?a macro trong tài li?u c?a b?n ho?t đ?ng chính xác.

Làm th? nào đ? lo?i b? m?ng ho?c đ?a c?ng thông tin

Khi b?n lưu tài li?u m?t đ?a c?ng đ?a phương ho?c m?ng h? ph?c v?, thông tin nh?n d?ng đ?a c?ng c?c b? ho?c máy ch? m?ng có th? đư?c ghi vào tài li?u.

Đ? lo?i b? thông tin này t? các tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm. Lưu tài li?u vào ? đ?a m?m c?a b?n (thông thư?ng, A:).
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
 4. Lo?i b? đ?a m?m t? đ?a m?m c?a b?n ? đ?a.
Bây gi? b?n có th? s? d?ng Windows Explorer đ? sao chép tài li?u t? đ?a m?m đ? b?t k? đ?a c?ng ho?c máy ch? m?ng.

LƯU ?: Nh? v? tr? gi?i h?n c?a đ?a m?m (thư?ng 1.44 MB), phương pháp này không s? d?ng đư?c n?u kích thư?c t?p tin tài li?u vư?t quá s? ti?n c?a mi?n phí không gian trên đ?a m?m.

Các đ?i tư?ng nhúng trong các tài li?u có th? ch?a các siêu d? li?u

N?u b?n nhúng m?t đ?i tư?ng trong m?t tài li?u, các đ?i tư?ng v?n c?n gi? l?i thu?c tính c?a riêng c?a nó, b?t k? v? nh?ng g? b?n làm đ? tài li?u. Ví d?, n?u b?n nhúng m?t Microsoft Excel workbook trong m?t tài li?u Word, tài li?u và các b?ng tính t?ng có đ?c tính riêng c?a m?nh.

B?n có th? lo?i b? siêu d? li?u t? m?t đ?i tư?ng đ? nhúng b?ng cách kích ho?t đ?i tư?ng này, lo?i b? b?t k? siêu d? li?u như mô t? trư?c đó, reactivating tài li?u ch?a (b?ng cách s? d?ng ví d? trư?c đó, đi?u này là tài li?u Word), và sau đó lưu tài li?u ch?a.

LƯU ?: Khi b?n kích ho?t m?t đ?i tư?ng nhúng trong m?t tài li?u, ch? là m?t ph?n c?a đ?i tư?ng đ? nhúng đư?c hi?n th? trong tài li?u; các đ?i tư?ng có th? ch?a thông tin b? sung mà không xu?t hi?n. N?u b?n mu?n m?t tài li?u có ch?a ch? là m?t th? hi?n c?a đ?i tư?ng nhúng và không ph?i n?i dung, c?t gi?m các đ?i tư?ng và sau đó s? d?ng các Dán đ?c bi?t l?nh trên các Ch?nh s?a Menu đ? dán đ?i tư?ng vào tài li?u b?ng cách s? d?ng m?t Metafile đ?nh d?ng. Sau khi b?n làm đi?u này, b?n không c?n có th? ch?nh s?a đ?i tư?ng đ? nhúng; Tuy nhiên, nó s? không ch?a b?t k? siêu d? li?u.

Các bi?n tài li?u có th? ch?a các siêu d? li?u

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.
Cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng các m?u m? trong bài vi?t này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
212536OFF2000: Làm th? nào đ? ch?y m?u m? t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
Đ? xoá các bi?n tài li?u ch?a trong các tài li?u Word c?a b?n, s? d?ng macro ví d? sau đây:
Sub DeleteDocVars()

Dim Response
Dim myVar As Variable

  For Each myVar In ActiveDocument.Variables
   Response = MsgBox("The document variable: " & myVar.Name & vbCr & _
     "Value: " & myVar.Value & vbCr & vbCr & _
     "Do you want to delete the variable from this document?", vbYesNo)
      
   If Response = "6" Then
     ' Delete the variable.
     myVar.Delete
   Else
     End
   End If
  Next myVar
      
  MsgBox "There are no variables in the document."
  
End Sub
				
Cho bi?t thêm thông tin v? các bi?n, trong Visual Basic Biên t?p viên, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Visual Basic trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i Bi?n b?t đ?ng s?n trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

L?i đ? ngh? chung v? an ninh

Đây là m?t s? g?i ? chung mà b?n có th? s? d?ng đ? tăng m?c đ? an ninh trong môi trư?ng máy tính c?a b?n:
 • B?t c? khi nào b?n không ph?i là lúc máy tính c?a b?n, an toàn c?a nó v?i m?t m?t kh?u b?o v? màn h?nh ti?t ki?m, quy?n l?c vào m?t kh?u ho?c khóa Windows NT tính năng.
 • N?u máy tính c?a b?n có b?t k? c?p chia s?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n áp d?ng m?t kh?u cho h? đ? các ch? đư?c ?y quy?n ngư?i dùng có th? truy c?p c? ph?n c?a b?n. Đ? b?o m?t t?t hơn, s? d?ng c?p đ? ngư?i dùng truy c?p ki?m soát, do đó b?n có th? ki?m soát chính xác nh?ng ngư?i có th? truy c?p vào máy tính c?a b?n chia s?.
 • Khi b?n xoá b? m?t t?p, trút s?ch thùng rác ngay l?p t?c. B?n có th? xem xét m?t ti?n ích mà hoàn toàn xoá ho?c ghi đè t?p tin khi h? s? b? xóa.
 • Khi b?n sao lưu d? li?u c?a b?n, lưu tr? các t?p tin sao lưu trong m?t v? trí an toàn, như là m?t nơi an toàn, m?t h?p ti?n g?i an ninh, ho?c m?t t? khóa. Lưu m?t b?n sao c?a b?n sao lưu c?a b?n t?i m?t đ?a đi?m off-trang web an toàn trong trư?ng h?p c?a b?n v? trí chính là không s? d?ng đư?c.
 • Tài li?u quan tr?ng c?n đư?c b?o v? b?ng m?t kh?u, th?c hi?n ch?c ch?n r?ng ch? có ngư?i dùng đư?c ?y quy?n có th? m? chúng. M?t kh?u c?a b?n nên đư?c lưu tr? trong m?t v? trí an toàn, riêng bi?t. Lưu ? r?ng n?u b?n không th? nh? m?t kh?u, There's no way đ? khôi ph?c l?i n?i dung c?a m?t m?t kh?u b?o v? tài li?u.
 • Không phân ph?i các tài li?u ? d?ng đi?n t?. Thay vào đó, in chúng ra. Không s? d?ng nh?n d?ng các y?u t? như phông ch? đ?c bi?t, Watermarks, bi?u tư?ng, ho?c gi?y đ?c bi?t, tr? khi b?n c?n ph?i (ví d?, đ?i v?i m?t tr?nh bày).
 • Thư đi?n t? không ph?i là vô danh. Không e-mail m?t tài li?u n?u b?n có liên quan v? danh tính c?a b?n đang đư?c g?n vào trong b?t k? cách nào đ? các tài li?u.
 • Không g?i m?t tài li?u trên Internet b?ng cách s? d?ng m?t trong hai các Giao th?c HTTP ho?c FTP. Thông tin đư?c g?i qua nh?ng giao th?c này đư?c g?i trong "r? ràng văn b?n", có ngh?a là nó là k? thu?t t?t (Tuy nhiên không) cho nó đ? th? b? ch?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin

Đ? bi?t thêm thông tin liên quan đ?n ch? đ? th?o lu?n trư?c đó trong bài vi?t này, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
195007 WD2000: M?t s? thu?c tính tài li?u đư?c dân cư t? đ?ng
194606 WD2000: Thông tin tóm t?t dư?i thu?c tính không m?t m? hóa
209638 WD: Không có d?u nh?c m?t kh?u cho "S?a đ?i" trong ?ng d?ng thư khách

Thu?c tính

ID c?a bài: 237361 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsavefile kbopenfile kbnewfile kbhowto kbmt KB237361 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:237361

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com