Ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows Server 2008 prestaje da se odaziva i zastaje u fazi ?Primena korisni?kih postavki? procesa prijavljivanja

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2379016 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pokrenete ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista servisni paket 2 (SP2) ili Windows Server 2008 servisni paket (SP2), ra?unar prestaje da se odaziva i zastaje u fazi procesa prijavljivanja ?Primena korisni?kih postavki? ili ?Primena postavki ra?unara?. 

Fascikla sa mre?nim vezama mo?e biti prazna. Pored toga, slede?e usluge se mo?da ne?e pokrenuti prilikom pokretanja.

Napomena Ove usluge su pode?ene na tip pokretanja ?Automatski?.
 • ?tampanje na ?ekanju
 • Usluge terminala
 • Usluga servera
 • Udaljeni registrator
 • Windows Management Instrumentation (WMI)
 • Distributed Transaction Coordinator
 • Sve usluge koje su povezane sa aplikacijama
Napomena Ovaj problem se obi?no javlja po?to instalirate certifikat servera i onda konfiguri?ete Secure Sockets Layer (SSL) na ra?unaru. Na primer, instalirate SSL certifikat servera u usluzi Internet Information Services (IIS) 7.0, a zatim omogu?ite HTTPS na svojoj Veb lokaciji da biste koristili certifikat.

UZROK

Ovaj problem se javlja zbog mrtve petlje u bazi podataka upravlja?a kontrole usluga.

Upravlja? kontrole usluga poku?ava da pokrene HTTP.sys uslugu, a zatim postavlja zaklju?avanje u bazi podataka upravlja?a kontrole usluge. Zatim HTTP.sys upu?uje poziv koji zahteva usluge za ?ifrovanje tokom pokretanja. Potom se ?alje zahtev za pokretanje kriptografskih usluga. Me?utim, zaklju?avanje je ve? postavljeno u bazi podataka upravlja?a kontrole usluge. Zato se pojavljuje mrtva petlja.

RE?ENJE

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do problema opisanog u ?lanku. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako se taj odeljak ne pojavljuje, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, ra?unar mora raditi pod operativnim sistemom Windows Vista servisni paket 2 (SP2) ili Windows Server 2008 servisni paket 2 (SP2).

Za vi?e informacija o nabavljanju Windows Vista servisnog paketa kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Kako da nabavite najnoviji Windows Vista servisni paket?
Za vi?e informacija o nabavljanju Windows Server 2008 servisnog paketa kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
968849 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2008

Informacije o registratoru

Da biste koristili hitnu ispravku iz ovog paketa, ne morate menjati registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Posle primene ove hitne ispravke morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Globalna verzija ove hitne ispravke instalira datoteke sa atributima navedenim u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena se mogu promeniti kada izvr?ite odre?ene operacije na datotekama.
Napomene za informacije o datotekama operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008
Va?no Hitne ispravke za operativni sistem Windows Vista i hitne ispravke za Windows Server 2008 uklju?ene su u iste pakete. Me?utim, samo je stavka ?Windows Vista? navedena na stranici ?Zahtev za hitnu ispravku?. Da biste zahtevali paket hitnih ispravki koji odnosi na jedan ili oba operativna sistema, izaberite hitnu ispravku koja je navedena u okviru stavke ?Windows Vista? na stranici. Uvek u ?lancima pogledajte odeljak ?Odnosi se na? da biste utvrdili na koji se operativni sistem svaka hitna ispravka odnosi.
 • Datoteke koje se odnose na odre?eni proizvod, SR_Level (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mogu?e je identifikovati pregledanjem brojeva verzija datoteka kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli.
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodSR_LevelGrana usluge
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) instalirane za svako okru?enje posebno su navedene u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za operativne sisteme Windows Server 2008 i Windows Vista?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i povezane datoteke bezbednosnog kataloga(.cat), izuzetno su va?ne za odr?avanje stanja a?uriranih komponenti. Datoteke bezbednosnog kataloga za koje nisu navedeni atributi potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Server 2008 i Windows Vista zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Http.sys6.0.6002.22490413,69617-Sep-201015:56x86
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Server 2008 i Windows Vista zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249033,79217-Sep-201017:22x64
Http.sys6.0.6002.22490620,54417-Sep-201015:33x64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249070,65617-Sep-201017:25IA-64
Http.sys6.0.6002.224901,183,74417-Sep-201015:39IA-64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86

ZAOBILA?ENJE

Re?enje za Windows Vista i Windows Server 2008

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50564

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.?Popravi?u sâm?

Da biste re?ili problem bez instaliranja hitne ispravke, kreirajte klju? registratora DependOnService da biste izmenili pona?anje HTTP.sys usluge. Zbog ovoga je za HTTP.sys potrebno da prvo bude pokrenuta crytosvc usluga. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit , a zatim pritisnite taster ENTER.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  UAC
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Vrednost vi?estruje niske.
 4. Otkucajte DependOnService, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku DependOnService, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte CRYPTSVC, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 8. Ponovo pokrenite ra?unar.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Dodatne informacije o datotekama

Dodatne informacije o datotekama za Windows Vista i za Windows Server 2008

Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,078
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_8fd7f41e67d3b22c7323e4b873c5217f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_a830704d9ca2c386.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_f00f5788d03e0238eabdd2760bdc3d8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4f7f86c025f21c90.manifest
File versionNot applicable
File size692
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aecfc7142f67cc69.manifest
File versionNot applicable
File size144,703
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot applicable
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameAmd64_5d9c9a8f6fcc4106a9c76695437e93af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4facdf98e1148184.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e195de3ac8015f4a5eefd1508ae6c65b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_74022a52f4983fc6.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_53d9a34e6c362a5a.manifest
File versionNot applicable
File size4,722
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_0aee6297e7c53d9f.manifest
File versionNot applicable
File size144,967
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,102
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameIa64_601d8237137f06914ab520941292da70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_13cb76d2d6eea0f3.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_a43d6409c0061cb4b69d3eb0aaece7fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_42b097d6c60227c6.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bcabc0b3d6c220.manifest
File versionNot applicable
File size4,715
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aed16b0a2f65d565.manifest
File versionNot applicable
File size144,957
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,257
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2379016 - Poslednji pregled: 31. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink KB2379016

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com