May tinh ang chay Windows Vista hoc Windows Server 2008 ngng phan hi va treo giai oan "Ap dung Cai t Ngi dung" cua qua trinh ng nhp

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2379016 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban khi ng may tinh ang chay Windows Vista Goi Dich vu 2 (SP2) hoc Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 (SP2), may tinh ngng phan hi va treo giai oan "Ap dung Cai t Ngi dung" hoc "Ap dung Cai t May tinh" cua qua trinh ng nhp.

Ban co th gp phai hin tng cp "kt ni mang" bi trng. Ngoai ra, cac dich vu sau co th khng khi ng khi khi ng may tinh.

Chu y Nhng dich vu nay c t loai khi ng "T ng".
 • B m May in
 • Dich vu u cui
 • Dich vu may chu
 • S ng ky T xa
 • Phng tin Quan ly cua Windows (WMI)
 • iu phi Giao dich Phn tan
 • Bt ky dich vu nao lin quan n cac ng dung
Chu y S c nay thng xay ra sau khi ban cai t chng chi may chu ri cu hinh Lp Socket Bao mt (SSL) trn may tinh. Vi du: ban cai t chng chi may chu SSL trong Dich vu Thng tin Internet (IIS) 7.0 ri kich hoat HTTPS trn website cua ban s dung chng chi.

NGUYN NHN

S c nay xay ra do gian oan trong c s d liu cua Trinh quan ly iu khin Dich vu.

Trinh quan ly iu khin Dich vu c gng khi ng dich vu HTTP.sys ri t khoa vao ung vi tri trong c s d liu cua Trinh quan ly iu khin Dich vu. Sau o, HTTP.sys thc hin lnh goi yu cu Dich vu Mt ma hoa trong khi khi ng. Sau o, yu cu c gi i khi ng Dich vu Mt ma hoa. Tuy nhin, khoa a c t ung vi tri trong c s d liu cua Trinh quan ly iu khin Dich vu. Do vy, hin tng gian oan xay ra.

GI?I PHP

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuy?n ngh? b?n ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? c p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn&ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

ap dung hotfix nay, ban phai chay Windows Vista Goi Dich vu 2 (SP2) hoc Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 (SP2).

bit thm thng tin v cach ly goi dich vu Windows Vista, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
935791 Cach nhn goi dich vu Windows Vista mi nht
bit thm thng tin v cach ly goi dich vu Windows Server 2008, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
968849 Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Thng tin s ng ky

s dung hotfix trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu c?u kh?i ?ng l?i

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Ban sa li khn cp nay khng thay th ban sa li khn cp a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban va nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows Vista va Windows Server 2008
Quan trong Cac hotfix Windows Vista va cac hotfix Windows Server 2008 c bao gm trong cung goi. Tuy nhin, chi "Windows Vista" c lit k trn trang Yu cu Hotfix. yu cu goi hotfix ap dung cho mt hoc ca hai h iu hanh, hay chon hotfix c lit k trong "Windows Vista" trn trang nay. Lun tham khao phn "Ap dung cho" trong bai vit xac inh h iu hanh thc ma mi ban sa li khn cp c ap dung.
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau.
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista va Windows Server 2008SP2LDR
 • Tp MANIFEST (.manifest) va tp MUM (.mum) c cai t cho tng mi trng c lit k ring trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows Server 2008 va Windows Vista". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u rt quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
i vi tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Server 2008 va Windows Vista
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Http.sys6.0.6002.22490413,69617-Sep-201015:56x86
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 va Windows Vista
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249033,79217-Sep-201017:22x64
Http.sys6.0.6002.22490620,54417-Sep-201015:33x64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249070,65617-Sep-201017:25IA-64
Http.sys6.0.6002.224901,183,74417-Sep-201015:39IA-64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86

CCH GI?I QUY?T KHC

Khc phuc s c cho Windows Vista va cho Windows Server 2008

yu cu chung ti khc phuc s c nay cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t khc phuc s c, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho tikhc phuc s c t ng, hay bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. Trong hp thoai Tai Tp xung, bm Chay ri lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50564

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.ti t khc phuc s c

khc phuc s c ma khng cn cai t hotfix, hay tao khoa ng ky DependOnService sa i hanh vi cua HTTP.sys. Vic nay khin HTTP.sys phu thuc vao dich vu crytosvc c khi ng trc tin. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Nut bt u
  , go regedit vao Bt u Tim kim ri nhn ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  UAC
  Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu hoc cung cp xac nhn.
 2. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP
 3. Trn menu Chinh sa, tro chut vao Mi ri bm Gia tri a chui.
 4. Go DependOnService ri nhn ENTER.
 5. Bm chut phai vao DependOnService ri bm Sa i.
 6. Trong D liu gia tri, go CRYPTSVC ri bm OK.
 7. Thoat khoi Registry Editor.
 8. Khi ng lai may tinh.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

THNG TIN THM

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows Vista va Windows Server 2008

Thng tin tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x86 cua Windows Vista va Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,078
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_8fd7f41e67d3b22c7323e4b873c5217f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_a830704d9ca2c386.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_f00f5788d03e0238eabdd2760bdc3d8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4f7f86c025f21c90.manifest
File versionNot applicable
File size692
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aecfc7142f67cc69.manifest
File versionNot applicable
File size144,703
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot applicable
Cac tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Vista va Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_5d9c9a8f6fcc4106a9c76695437e93af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4facdf98e1148184.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e195de3ac8015f4a5eefd1508ae6c65b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_74022a52f4983fc6.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_53d9a34e6c362a5a.manifest
File versionNot applicable
File size4,722
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_0aee6297e7c53d9f.manifest
File versionNot applicable
File size144,967
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,102
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Cac tp b sung danh cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_601d8237137f06914ab520941292da70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_13cb76d2d6eea0f3.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_a43d6409c0061cb4b69d3eb0aaece7fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_42b097d6c60227c6.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bcabc0b3d6c220.manifest
File versionNot applicable
File size4,715
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aed16b0a2f65d565.manifest
File versionNot applicable
File size144,957
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,257
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2379016 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink KB2379016

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com