Neder?gas produkta atsl?gas k??das programmat?r? Office for Mac 2011

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2390862
Pazi?ojums
Svar?gi! ?aj? rakst? ietvert? inform?cija sniedz nor?d?jumus par to, k? samazin?t dro??bas iestat?jumus vai k? izsl?gt datora dro??bas l?dzek?us. ??s izmai?as varat veikt, lai izvair?tos no k?das noteiktas probl?mas. Pirms izmai?u veik?anas ieteicams nov?rt?t risku, kas saist?ts ar ??da risin?juma izmanto?anu konkr?t? vid?. Ja izmantojat ?o risin?jumu, veiciet visas atbilsto??s papilddarb?bas, kas pal?dz aizsarg?t datoru.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

P?c Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 vai Office for Mac Home and Student 2011 instal??anas m??inot ievad?t produkta atsl?gu, kad tas tiek pras?ts, tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums.

Produkta atsl?ga nav der?ga. P?rliecinieties, vai esat ievad?jis pareizo atsl?gu. Ja atsl?ga nedarbojas, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta dienestu.

Risin?jums

1. metode. P?rbaudiet, vai ir ievad?ta pareiz? produkta atsl?gaPiez?me. Produkta atsl?gas at??iras atkar?b? no Office for Mac 2011 versijas. Ir noteikti j?ievada pareiz? produkta atsl?ga, kas atbilst produktam, kas jums pieder.

Lai p?rliecin?tos, vai ievad?t pareizo produkta atsl?gu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rbaudiet, vai ierakst?t produkta atsl?gu un to, vai neierakst?t k?du no ?iem numuriem:
  • kompaktdisku komplekta numuru;
  • diska mont??as numuru;
  • partijas numuru;
  • 27 rakstz?mju PIN kodu.

  Svar?gi!
  Produkta atsl?g? ietvertas 25 rakstz?mes. Ja redzamas 27 rakstz?mes, tas ir PIN kods nevis produkta atsl?ga. Lai ieg?tu 25 rakstz?mju produkta atsl?gu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to t?mek?a vietni un izmantojiet 27 rakstz?mju PIN kodu:
  http://www.microsoft.com/mac/getkey
 2. Produkta atsl?gas atra?an?s vieta at??iras atkar?b? no ieg?d?t? produkta veida. Ja ieg?d?j?ties iepakotu produktu, 25 rakstz?mju produkta atsl?ga atrodas diska v?ci?a iek?pus? vai ar? diska kabati?as aizmugur? uz taisnst?rveida oran?as eti?etes, kas iek?auta kop? ar instal?cijas datu nes?ju.

  Ja ieg?d?j?ties produktu t?mek?a vietn?, produkta atsl?ga tiek ats?t?ta e-pasta zi?ojum?, kura t?ma ir ?Microsoft Office for Mac Latvijas veikals ? pas?t?juma apstiprin?jums?.

  Numurs tiek par?d?ts ??d? form?t?:

  PRODUKTA ATSL?GA:
  XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX


  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2504597
 3. Lai izmantotu paaugstino?o produkta atsl?gu, dator? ir j?b?t instal?tai un aktiviz?tai Home and Student versijai. Ja dator? nav aktiviz?ta Home and Student versija, ir j?izmanto kop? ar Home and Student versiju iek?aut? produkta atsl?ga, lai to aktiviz?tu. Paaugstino?o jaunin??anas atsl?gu nevar izmantot, lai aktiviz?tu Home and Student produktu. Ja dator? nav instal?ta Home and Student versija, t? vispirms j?instal? pirms paaugstino??s jaunin??anas atsl?gas izmanto?anas programmat?ras Outlook for Mac aktiviz??anai.
 4. Atk?rtoti ierakstiet produkta atsl?gu. P?rliecinieties, vai ierakst?t pareiz?s rakstz?mes. Bie?i tiek sajauktas t?l?k nor?d?t?s rakstz?mes.
  • B un 8
  • G un 6
  • U un V
  • Q un O
  • Burts O un skaitlis 0 (nulle)
  • Burts L un skaitlis 1
 5. P?rliecinieties, vai izmantojat produkta atsl?gu kop? ar pareizo produktu. Produkta atsl?gas darbojas tikai ar to produktu, kam pie??irta produkta atsl?ga.

  Ja ievad?t pareizo rakstz?mju kopu un joproj?m sa?emat to pa?u k??das zi?ojumu, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Oper?t?jsist?mas probl?mu nov?r?ana


Lai p?rliecin?tos, vai nepast?v probl?ma saist?b? ar oper?t?jsist?mu Mac, Mac lietot?ja profilu vai iepriek??ju Office for Mac 2011 instal?ciju, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

1. darb?ba. Ciet? diska nosaukuma p?rbaude

Piez?me. Ja ciet? diska nosaukum? ietverta atstarpe, t?das rakstz?mes k? sl?psv?tra (/) vai komati, aktiviz?cijas vedni nevar start?t.
 1. Noklik??iniet tuk?? darbvirsmas viet?, lai aktiviz?tu funkciju Finder.
 2. Izv?ln? Go (P?riet) noklik??iniet uz Computer (Dators).
 3. Sada?? Ier?ces noklik??iniet uz ciet? diska ikonas. 
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Ieg?t inform?ciju.
 5. Sada?? Nosaukums un papla?in?jums p?rbaudiet, vai ciet? diska nosaukums ir Macintosh HD. Ja t? nav, mainiet nosaukumu uz Macintosh HD.
  Piez?me. P?rliecinieties, vai nav iek?autas atstarpes vai speci?l?s rakstz?mes, piem?ram, komati, sl?psv?tras utt.
 6. Aizveriet logu.
 7. V?lreiz palaidiet Office uzst?d??anas vedni un m??iniet aktiviz?t programmu, ievadot produkta atsl?gu.

Ja k??da joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s darb?bas.

2. darb?ba.Office licences faila no?em?ana

Lai no?emtu Office licences failu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Izv?ln? Go (P?riet) noklik??iniet uz Computer (Dators).
 2. Veiciet dubultklik??i uz ciet? diska ikonas. Noklus?juma nosaukums b?s Macintosh HD.
 3. Atveriet Library (Bibliot?ka), tad atveriet Preferences.
 4. Velciet com.microsoft.office.licensing.plist uz Trash (Atkritne).
Ja k??da joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s darb?bas.

3. darb?ba. Jauna Mac lietot?ja konta izveide

Da?reiz Mac lietot?ja konts var b?t boj?ts. Tas var rad?t probl?mas ar aktiviz?ciju. Lai noteiktu, vai Mac lietot?ja konts ir boj?ts, piesakieties k? jauns lietot?js vai izveidojiet jaunu lietot?ja kontu un p?c tam test?jiet lietojumprogrammu. Nor?d?jumus un instrukcijas par to, k? izveidot jaunu lietot?ja kontu, lasiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?: 

2439218  Lietot?ja konta test??ana, lai nov?rstu Office for Mac lietojumprogrammu probl?mas

Ja k??da joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s darb?bas.

4. darb?ba. Test??ana dro?aj? re??m? 

Lai nov?rstu probl?mu, varat izmantot dro?o re??mu. Inform?ciju par to, k? restart?t datoru dro?aj? re??m?, lasiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?: 

2398596 Veiciet t?ru start??anu (dro?u s?kn??anu), lai noteiktu, vai programmat?ras Office for Mac darb?bu trauc? fona programmas.

Ja k??da joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s darb?bas. 

5. darb?ba. Opcijas ?Labot diska at?aujas? izmanto?ana 

Varat izmantot opciju Labot diska at?aujas , lai nov?rstu probl?mas saist?b? ar at?auj?m oper?t?jsist?m? Mac OS X 10.2 vai jaun?k?s t?s versij?s. Lai izmantotu opciju Labot diska at?aujas veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet tuk?? darbvirsmas viet?, lai aktiviz?tu funkciju Finder.
 2. Izv?ln? Aiziet! noklik??iniet uz Util?tas.
 3. Atveriet vienumu Diska util?ta.
 4. Oper?t?jsist?m? Mac atlasiet prim?ro cieto disku (piem?ram, Macintosh HD).
 5. Noklik??iniet uz cilnes Pirm? pal?dz?ba.
 6. Noklik??iniet uz Labot diska at?aujas.

Ja k??da joproj?m past?v, p?rejiet pie n?kam?s darb?bas. 

6. darb?ba. Piln?b? no?emiet programmat?ru Office no datora un p?c tam p?rinstal?jiet to 

Dator? ir manu?li j?no?em visi programmat?ras Office for Mac faili. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dator? no?emt programmat?ru Office for Mac, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

2398768 Piln?ga programmat?ras Office for Mac 2011 no?em?ana

Ja ??s darb?bas neatrisina probl?mu, p?rejiet uz sada?u ?3. metode. Nomai?as produkta atsl?gas ieg??ana?. 

3. metode. Nomai?as produkta atsl?gas ieg??ana

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par jaunas produkta atsl?gas ieg??anu, lasiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:  
2279109 Jaunas produkta atsl?gas programmat?rai Office for Mac ieg??ana

Bie?i uzdotie jaut?jumi


1. jaut?jums. Vai programmu Outlook var aktiviz?t, izmantojot Home and Student versijas produkta atsl?gu?

1. atbilde. N?. Ja dator? ir instal?ta programmat?ra Office for Mac Home and Student 2011, ar iek?auto produkta atsl?gu var aktiviz?t vien?gi programmas Word, Excel un PowerPoint. Outlook for Mac 2011 nevar aktiviz?t, izmantojot Home and Student versijas produkta atsl?gu. Programmu Outlook 2011 var palaist, noklik??inot uz opcijas Izm??in?t bez maksas 30 dienas, vai ar? varat noklik??in?t uz Ieg?d?ties produkta atsl?gu tie?saist?, lai jaunin?tu uz Home and Business versiju.

2. jaut?jums. Vai pirms Home and Business versijas produkta atsl?gas ievad??anas vispirms ir j?aktiviz? Home and Student versija?

2. atbilde. J?. Vispirms ir j?aktiviz? Home and Student versija un p?c tam j?ievada Home and Business produkta atsl?ga, lai veiktu jaunin??anu.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par jaunin??anu uz Office for Mac Home and Business 2011 versiju, lasiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:  
2393959 Office for Mac Home and Student 2011 jaunin??ana uz Microsoft Office for Mac Home and Business 2011

Rekviz?ti

Raksta ID: 2390862 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 3.0
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal KB2390862

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com