Microsoft Access neatbild par Hewlett-Packard (HP) ma??nas ar ciparu Persona biometrijas ier?ci

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2397391
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Microsoft Access Office 2.010 vai Microsoft 2007 Office Access vairs nerea??, kad, m??iniet veikt k?du no ??m darb?b?m ar HP datoru, digit?lo Persona biometrijas autentifik?cijas pakalpojums iesp?jots:

 • Atveriet datu b?zi, kas ir s?kuma forma
 • Import?t Microsoft Office Excel izkl?jlapu
 • Atveriet tabulu datu lapas skat?
Gad?jum? tre?ais pas?kums, pirmais ieraksts tabul? pirmo v?rt?bu var par?d?t nepareizi, bet p?r?j? lapas par?d?t k? balto atstarpi. Var paiet vair?kas min?tes, l?dz tabulas satura par?d??anu.

IEMESLS

Jaut?jums rodas, HP datoros ir instal?ta HP ProtectTools dro??bas vad?t?js un dro??bas p?rvaldnieka ietver digit?lo Persona biometrijas autentifik?cijas pakalpojums (pirkstu nospiedumu las?t?js), vai citu biometrijas ier?ci.

RISIN?JUMS

1. Metode

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet jaun?ko versiju no HP ProtectTools dro??bas vad?t?js no HP m?jas lap?. Lai to izdar?tu, izpildiet darb?bas, kas j?veic, lai j?su piez?mju gr?mati?as veida.

Pat?r?t?ju klases piez?mjdatoriem ("HP Pavilion" vai "HP Envy" vai "HP Touchsmart")

 1. Apmekl?jiet HP t?mek?a vietn?:
  http://Search.HP.com
 2. Atlasiet draiverus un lejupiel?des.
 3. Noklik??iniet uz draiverus un programmat?ru.
 4. Ievadiet pilnu mode?a numuru un p?c tam nospiediet Mekl?t.
 5. Ja tiek par?d?ts notebook mode?a numuru saraksts, atlasiet piez?mju gr?mati?as konkr?t? mode?a numuru.
 6. Izv?ln? izv?lieties oper?t?jsist?mu, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Izv?lieties programmat?ru - risin?jumus.
 8. Izv?lieties HP SimplePass, Digital Persona.
 9. Lejupiel?d?t ??du izpild?mo failu sist?mas atbilsto?i:
 • 32 bitu: SP55910.exe
 • 64 bitu: SP55909.exe

Ja neredzat HP SimplePass ar ciparu Persona k? vienu no opcij?m sada?? Software - risin?jumus, atbilsto?i j?su sist?mas izmantojiet vienas no ??m sait?m:

Windows 7 32 bitu:

http://h10025.www1.HP.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=OB-101966-1 & cc = mums & dlc = lv & lc = lv & os = 4062 & product = 5036754 & sw_lang =

Windows 7 64 bitu:

http://h10025.www1.HP.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=OB-101951-1 & cc = mums & dlc = lv & lc = lv & os = 4063 & product = 5036754 & sw_lang =

Ja jums rodas k?das gr?t?bas, sazinieties ar HP, noklik??inot uz "Sazinieties ar HP" saites apak?? HP lejupiel?des vietni.

Commercial grade piez?mjdatoriem ("ProBook" vai "Elitebook")

 1. Apmekl?jiet HP t?mek?a vietn?:
  http://Search.HP.com
 2. Atlasiet draiverus un lejupiel?des.
 3. Noklik??iniet uz draiverus un programmat?ru.
 4. Ievadiet pilnu mode?a numuru un p?c tam nospiediet Mekl?t.
 5. Ja tiek par?d?ts notebook mode?a numuru saraksts, atlasiet piez?mju gr?mati?as konkr?t? mode?a numuru.
 6. Izv?ln? izv?lieties oper?t?jsist?mu, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Oper?t?jsist?mas sarakst? izv?lieties j?su sist?m?.
 8. Izv?lieties programmat?ru - dro??ba.
 9. Noklik??iniet uz saites, HP ProtectTools dro??bas p?rvaldnieku.
 10. Noklik??iniet uz cilnes P?rskat?jumu v?sturi .
 11. Atlasiet jaun?ko faila versiju (5.1.0.736 vai jaun?ku).
 12. Noklik??iniet uz lejupiel?d?t , lai lejupiel?d?tu failu.
 13. Palaist izpild?mo uzlabot pirkstu nospiedumu las?t?ja programmat?ra.

Ja jums ir k?di jaut?jumi par to, k? uzst?d?t HP dro??bas p?rvaldnieku, noklik??inot uz saites sazinieties ar HP, HP lejupiel?des vietne apak??, sazinieties ar HP.

Metode 2

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, palaist Microsoft Access k? administator, kur? ir paaugstin?ts ties?bas katru reizi, kad atverat Access. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:

 1. Programm? Windows Explorer atrodiet faila Msaccess. exe ?aj? map? sist?mas vajadz?bas:
  • 32 bitu: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • 64 bitu: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office14
  Piez?me Ja jums rodas probl?mas ar Microsoft Access 2007, Msaccess. exe b?s nd_Office12, nevis Office14 mapi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Msaccess. exe.
 3. Noklik??iniet uz Palaist k? administrators.

J?konfigur? Microsoft Access vienm?r palaist k? administratoram. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:

 1. Programm? Windows Explorer atrodiet faila Msaccess. exe ?aj? map? sist?mas vajadz?bas:
  • 32 bitu: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • 64 bitu: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office14
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Msaccess. exe.
 3. Atlasiet Rekviz?ti.
 4. Atlasiet cilni Sader?ba .
 5. Priviliege l?menis, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u palaist ?o programmu k? administratoram .

Piez?me Jums j?piesak?s dator? k? lok?l?s administratoru grupas, lai veiktu ?o oper?ciju. Restart?jot Microsoft Access, noklik??iniet, lai at?autu izmai?as, ja sa?emat ??du lietot?ja konta kontroles zi?ojumu: "vai j?s v?laties, lai at?autu ??du programmu, lai veiktu izmai?as ?aj? dator?? Programmas: Microsoft Access. "

Metode 3

Attiec?b? uz tre?o darb?bu, sada?? "Simptomi" (kur? paiet vair?kas min?tes, tabulas satura par?d??anu datu lapas skat?), Access tabul? vispirms j?atver noform?juma skat? un p?c tam p?rsl?dzieties uz datu lapas skatu.

Piez?me ?is raksts iztirz? tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das tie?as vai netie?as garantijas, par par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu jums atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez iepriek??ja br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2397391 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 5. marts - P?rskat??ana: 2.0
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2397391 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2397391

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com