Identifikator ?lanka: 2398768 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje kako da potpuno uklonite sa ra?unara Microsoft Office for Mac 2011.


Slede?i zahtevi moraju da budu ispunjeni da biste mogli da pratite bilo koji od koraka u ovom ?lanku.  
 • Morate da iza?ete iz svih aplikacija.
 • Morate da budete prijavljeni kao administrator.
 • Proverite da li sve ?to se nalazi u fascikli Trash (Sme?e) mo?e da bude izbrisano.

Dodatne informacije

VA?NO Lokacije nekih datoteka ?e se razlikovati ako imate instaliran servisni paket 2 (SP2). Da biste proverili da li je instaliran, otvorite Word, a zatim kliknite na O programu Word u Word meniju. Ako je broj verzije 14.2.0 ili ve?i, imate servisni paket 2 i trebalo bi da pratite korake za servisni paket 2 navedene u ovom ?lanku.

1. korak: Zatvorite sve Office for Mac aplikacije

Aktivnu Office for Mac aplikaciju mo?ete da zatvorite pomo?u jednog od slede?ih metoda:
 • Izaberite ime aplikacije pored ikone Apple, a zatim kliknite na Quit (Zatvori) <Ime aplikacije<.
  Primer: Ako je aktivan Word for Mac, kliknite na Word pored ikone Apple u sistemu menija, a zatim kliknite na Quit Word (Zatvori Word).

 • Ako se ikona programa prikazuje na traci sa aplikacijama, pritisnite taster CONTROL, zatim kliknite na ikonu, a potom izaberite Quit (Zatvori).

2. korak: Uklanjanje fascikle Microsoft Office 2011

 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Applications (Aplikacije).
 2. Prevucite fasciklu Microsoft Office 2011 u fasciklu Trash (Sme?e)

3. korak: Uklanjanje Office ?eljenih postavki

Upozorenje Uklanjanjem ?eljenih postavki izbrisa?e se sva prilago?avanja koja ste uneli. Ova prilago?avanja obuhvataju promene traka sa alatkama, prilago?ene re?nike i pre?ice na tastaturi koje su kreirane.

Da biste uklonili ?com.microsoft? datoteke, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Home (Po?etna).
 2. Otvorite fasciklu Library (Biblioteka).
  Napomena Fascikla Library (Biblioteka) je sakrivena u operativnom sistemu Mac OS X Lion. Da biste prikazali ovu fasciklu, dr?ite pritisnutim taster OPTION i istovremeno kliknite na meni Go (Kreni).

 3. Otvorite Preferences (?eljene postavke).
 4. Rasporedite datoteke i fascikle po abecednom redosledu.
 5. Prevucite sve datoteke koje po?inju sa ?com.microsoft? u fasciklu Trash (Sme?e).
Da biste uklonili fasciklu Office 2011, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Home (Po?etna).
 2. Otvorite fasciklu Library (Biblioteka).
  Napomena Fascikla Library (Biblioteka) je sakrivena u operativnom sistemu Mac OS X Lion. Da biste prikazali ovu fasciklu, dr?ite pritisnutim taster OPTION i istovremeno kliknite na meni Go (Kreni).

 3. Otvorite Preferences (?eljene postavke), a zatim otvorite Microsoft.
  Napomena Ako imate instaliran servisni paket 2, otvorite Application Support (Podr?ka za aplikacije) umesto Preferences (?eljene postavke).

 4. Prevucite fasciklu Office 2011 u fasciklu Trash (Sme?e).


Da biste uklonili com.microsoft.office.licensing.helper.plist, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Ra?unar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu ?vrstog diska. Podrazumevano ime ?e biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite LaunchDaemons.
 4. Prevucite com.microsoft.office.licensing.helper.plist u fasciklu Trash (Sme?e).
Da biste uklonili com.microsoft.office.licensing.helper.plist, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Ra?unar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu ?vrstog diska. Podrazumevano ime ?e biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite PrivilegedHelperTools.
 4. Prevucite com.microsoft.office.licensing.helper u fasciklu Trash (Sme?e).

4. korak: Uklanjanje datoteke licence

 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Ra?unar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu ?vrstog diska. Podrazumevano ime ?e biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite Preferences (?eljene postavke).
 4. Prevucite com.microsoft.office.licensing.plist u fasciklu Trash (Sme?e).

5. korak: Remove /Library/Application Support/Microsoft/

 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Ra?unar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu ?vrstog diska. Podrazumevano ime ?e biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite Application Support (Podr?ka za aplikaciju).
 4. Prevucite fasciklu Microsoft u fasciklu Trash (Sme?e)
Upozorenje Ako je dodatna komponenta Microsoft Silverlight instalirana na ra?unaru, mo?da ?ete morati ponovo da je instalirate nakon ?to uklonite ovu fasciklu. Kliknite ovde da biste ponovo instalirali Microsoft Silverlight.

6. korak: Uklanjanje potvrda

 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Ra?unar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu ?vrstog diska. Podrazumevano ime ?e biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite Receipts (Potvrde).
 4. Prevucite sve datoteke koje po?inju sa ?Office2011_? u fasciklu Trash (Sme?e).
Napomena Ove datoteke se ne nalaze uvek na ra?unaru.

Ako imate MAC OS X Snow Leopard (10.6) ili Lion (10.7), nastavite sa ovim koracima:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Go to Folder (Pre?i u fasciklu).
 2. Otkucajte tekst u polju Go to folder (Pre?i u fasciklu), a zatim kliknite na Go (Kreni):
  /private/var/db/receipts

 3. Rasporedite datoteke i fascikle po abecednom redosledu.
 4. Prevucite sve datoteke koje po?inju sa ?com.microsoft.office? u fasciklu Trash (Sme?e).

7. korak: Remove /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/

Upozorenje Ovim ?e se izbrisati sve datoteke prilago?enog predlo?ka koje ste mo?da kreirali.
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Home (Po?etna).
 2. Otvorite fasciklu Library (Biblioteka).
  Napomena Fascikla Library (Biblioteka) je sakrivena u operativnom sistemu MAC OS X Lion. Da biste prikazali ovu fasciklu, dr?ite pritisnutim taster OPTION i istovremeno kliknite na meni Go (Kreni).

 3. Otvorite Application Support (Podr?ka za aplikaciju).
 4. Otvorite Microsoft, a zatim prevucite fasciklu Office u fasciklu Trash (Sme?e).

8. korak: Uklanjanje Microsoft fontova 

Da biste uklonili Microsoft fontove koji su instalirani sa sistemom Office for Mac 2011, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Ra?unar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu ?vrstog diska. Podrazumevano ime ?e biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite Fonts (Fontovi).
 4. Prevucite fasciklu Microsoft u fasciklu Trash (Sme?e)

9. korak: Pra?njenje fascikle Trash (Sme?e)


Upozorenje Proverite da li sve datoteke i fascikle u fascikli Trash (Sme?e) mogu da budu izbrisane.
 1. U meniju Finder izaberite stavku Empty Trash (Isprazni sme?e).
 2. U meniju Apple izaberite stavku Restart (Ponovo pokreni).

10. korak: Preme?tanje fascikle ?Microsoft User Data? na radnu povr?inu

Upozorenje Identifikacione informacije programa Outlook for Mac 2011 se nalaze na slede?oj lokaciji: /Users/korisni?ko ime/Documents/Microsoft User Data/. Ako izbri?ete ovu fasciklu, izgubi?ete sve informacije za program Outlook i podatke za Citation Source Manager. Nemojte da uklanjate fasciklu Microsoft User Data ako ?elite da zadr?ite ove podatke. Preporu?ujemo da umesto toga premestite fasciklu.

Va?no Ako se fascikla Microsoft User Data nalazi na radnoj povr?ini, preimenujte je pre nego ?to po?nete da sledite ove korake.

Da biste premestili fasciklu Microsoft User Data, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Documents (Dokumenti).
 2. Prevucite fasciklu Microsoft User Data na radnu povr?inu. 
 3. U meniju Apple izaberite stavku Restart (Ponovo pokreni).

11. korak: Uklanjanje ikona Office aplikacija sa trake sa aplikacijama

Da biste uklonili ikone Office aplikacija sa trake sa aplikacijama Dock, sledite ove korake:
 1. Dr?ite pritisnutim taster CONTROL i kliknite na ikonu Office aplikacije na traci sa aplikacijama Dock, na primer Microsoft Word.
 2. Kliknite na Options (Opcije), a zatim na Remove from Dock (Ukloni sa trake sa aplikacijama). (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod.)

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Slika ekrana za ovaj korak


 3. Ponovite prethodna dva koraka da biste uklonili sve ikone Office aplikacija sa trake sa aplikacijama Dock.

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2398768 - Poslednji pregled: 5. februar 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal KB2398768

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com