Raksta ID: 240797 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir nor?d?ts, k? p?rl?kprogramm? Microsoft Internet Explorer un Windows Internet Explorer varat aptur?t ActiveX vad?klas darb?bu. To var izdar?t, modific?jot ActiveX vad?klas klases identifikatoram (CLSID) paredz?t?s sader?bas karodzi?u DWORD v?rt?bas datu v?rt?bu.

Piez?me. Datoros ar sist?m?m Microsoft Windows XP un Windows Server 2003 administratori var izmantot Programmat?ras ierobe?ojumu politiku, lai ActiveX vad?klai ne?autu darboties Active Directory dom?na vides programm?s vai datoros. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par programmat?ras ierobe?ojumu politiku, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457006.aspx

PAPILDINDORM?CIJA

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP


Br?din?jums Microsoft neiesaka no?emt izn?cin??anu (atsaukt iesl?gto izn?cin??anas darb?bu) ActiveX vad?klai. T? r?kojoties, var tikt izveidota dro??bas ievainojam?ba. Blo??jo?ais bits parasti ir iestat?ts kritiski svar?gu probl?mu d??, un t?d?? ActiveX vad?klas izn?cin??anas darb?bu j?atsauc ?oti uzman?gi. Turkl?t, t? k? ?? ir ?oti tehniska proced?ra, neturpiniet, ja neesat piln?b? p?rliecin?ts par proced?ru; pirms s?k?anas ieteicams izlas?t pilnu proced?ras aprakstu.

ActiveX vad?klas CLSID ir attiec?g?s vad?klas GUID. J?s varat aptur?t ActiveX vad?klas darb?bu p?rl?kprogramm? Internet Explorer, iestatot blo??jo?o bitu, lai noklus?juma iestat?jumu izmanto?anas laik? p?rl?kprogramma Internet Explorer nekad neizsauktu ?o vad?klu.

Blo??jo?ais bits ir konkr?ta re?istra ActiveX vad?klas sader?bas karodzi?u DWORD v?rt?ba. Tas at??iras no opcijas ?dro?a skriptiem? atsauk?anas ActiveX vad?kl?. Kad tiek atsaukta opcija ?dro?a skriptiem?, Internet Explorer joproj?m izsauc vad?klu un par?da uzvedni ar br?din?jumu, ka ActiveX vad?kla var b?t nedro?a. Atkar?b? no j?su izv?les vad?klu var palaist. Tom?r p?c tam, kad blo??jo?ais bits ir iestat?ts ActiveX vad?klai, Internet Explorer ?o vad?klu visp?r neizsauc, ja vien p?rl?kprogramm? Internet Explorer nav iesp?jota opcija Inicializ?t un skriptot ActiveX vad?klas, kas nav atz?m?tas k? skripto?anai dro?as. Lai iestat?tu blo???anas bitu, r?kojieties ??di:
 1. Nosakiet ActiveX vad?klas CLSID, kuru v?laties atsp?jot. Ja neesat p?rliecin?ts par vad?klas CLSID, sazinieties ar ra?ot?ju. Ja vad?kla ir instal?ta, iesp?jams, var?sit noteikt t?s CLSID, ja zin?t t? draudz?go nosaukumu. Lai to izdar?tu, izp?tiet virknes Default v?rt?bu atsl?gai ProgID katrai CLSID atsl?gai, kas atrodas
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID
  . Jums, iesp?jams, b?s j?no?em p?c iesp?jas vair?k ActiveX vad?klas, iz?emot to vad?klu, kuru v?laties atsp?jot, lai var?tu viegl?k identific?t atbilsto?o CLSID. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? no?emt ActiveX vad?klas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  154850 K? sist?m? Windows no?emt ActiveX vad?klas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 2. Izmantojiet re?istra redaktoru, skatiet ActiveX objekta CLSID sader?bas karodzi?u DWORD v?rt?bu ??d? re?istra atsl?g?
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\
  ActiveX vad?klas CLSID
  , kur ActiveX vad?klas CLSID ir atbilsto??s ActiveX vad?klas klases identifikators.

  Piez?me. Parasti ?? re?istra atsl?ga j?izveido manu?li.
 3. Mainiet sader?bas karodzi?u DWORD v?rt?bu uz 0x00000400.
Ja blo??jo?ais bits ir iestat?ts ActiveX vad?klai un ir izlaista jauna ActiveX vad?klas versija ar citu CLSID, varat iesp?jot, lai vietnes ar iepriek??jo CLSID turpina darboties, k? paredz?ts. To var izdar?t, taj? pa?? re?istra l?men? k? sader?bas karodzi?u v?rt?bu pievienojot jauno v?rt?bu. V?rt?bai j?b?t REG_SZ virknei ar nosaukumu ?AlternateCLSID?. AlternateCLSID v?rt?ba b?s redzama fig?riekav?s. Piem?ram, t? var izskat?ties ??di:
{ABCDEF12-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123456}
Piem?ram:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\

{izn?cin?t?s ActiveX vad?klas CLSID}, sader?bas karodzi?i, 0x0400

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\

{izn?cin?t?s ActiveX vad?klas CLSID}, AlternateCLSID, ?{alternat?vas ActiveX vad?klas CLSID}?
Internet Explorer interpret?s ?o v?rt?bu un izveidos instanci ar ActiveX vad?klu, kas ir min?ta AlternateCLSID v?rt?b?, nevis vad?klu, kas sa??ma blo??jo?o bitu.

Piez?me. Lai AlternateCLSID v?rt?ba b?tu efekt?va, blo??jo?o bitu j?iestata s?kotn?j? CLSID.
ActiveX vad?klas izstr?d?t?ji var izmantot TreatAs vai AlternateCLSID re?istra v?rt?bas ar ?kill bit?, lai p?rl?kprogramma Internet Explorer p?rbaud?tu, vai atsp?jot?s ActiveX vad?klas viet? nav nodro?in?ta atjaunin?ta ActiveX vad?kla. Lai uzzin?tu, k? izmantot TreatAs v?rt?bu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/ms679737.aspx
Lai iestat?tu AlternateCLSID v?r?bu, r?kojieties ??di:
 1. Izmantojiet re?istra redaktoru, ??d? re?istra atsl?g? atrodiet atsp?jot? ActiveX objekta CLSID:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\
  ActiveX vad?klas CLSID
  , kur ActiveX vad?klas CLSIDir atbilsto??s ActiveX vad?klas klases identifikators.

  Sader?bas karodzi?u v?rt?ba b?s iestat?ta k? DWORD 00000400.
 2. CLSID atsl?gai pievienojiet AlternateCLSID virknes v?rt?bu.
 3. Iestatiet AlternateCLSID virknes v?rt?bas datus uz {alternat?v?s ActiveX vad?klas CLSID}, kur {ActiveX vad?klas CLSID} ir atjaunin?t?s ActiveX vad?klas klases identifikators.
AlternateCLSID v?rt?ba instru? p?rl?kprogrammu Internet Explorer p?rvirz?t uz atjaunin?t?s ActiveX vad?klas CLSID. Novirz?t?jus varat sa??d?t dzi?um? l?dz desmit l?me?iem.

AlternateCLSID v?rt?ba tiek atbalst?ta nor?d?taj?s Internet Explorer versij?s.
 • Internet Explorer 5.01 2. servisa pakotne vai jaun?ka versija oper?t?jsist?mai Windows 2000 ar MS03-004 vai jaun?ku
 • Internet Explorer 5.5 2. servisa pakotne ar MS02-068 vai jaun?ku
 • Internet Explorer 6 1. servisa pakotne
 • Internet Explorer 6 oper?t?jsist?mai Windows XP ar MS02-068 vai jaun?ku
 • Internet Explorer 6 oper?t?jsist?mai Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 oper?t?jsist?mai Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 oper?t?jsist?mai Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7.0 sist?mai Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7.0 sist?mai Windows Vista
Piez?me. Rakst? nemin?t?s Internet Explorer versijas ir pagarin?taj? produkta dz?ves cikla f?z? vai vairs netiek atbalst?tas. Lai gan ?aj?s Windows un Internet Explorer versij?s t?pat varat iestat?t blo??jo?o bitu, Microsoft iesaka ar? jaunin?t uz atbalst?to Internet Explorer versiju un attiecin?t visus atbilsto?os jaunin?jumus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? noteikt, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija ir instal?ta, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
164539 K? noteikt, kura programmas Internet Explorer versija ir instal?ta
Papildinform?ciju par blo???anas bitu ActiveX vad?kl?m skatiet ?ajos Microsoft dro??bas ievainojam?bas izp?tes & aizsardz?bas emu?ra rakstos:
Bie?i uzdotie jaut?jumi par blo??jo?o bitu: 1. da?a no 3
http://blogs.technet.com/srd/archive/2008/02/06/The-Kill_2D00_Bit-FAQ_3A00_-Part-1-of-3.aspx
The Kill-Bit FAQ: 2. da?a no 3
http://blogs.technet.com/srd/archive/2008/02/07/The-Kill_2D00_Bit-FAQ_3A00_-Post-2-of-3.aspx
The Kill-Bit FAQ: 3. da?a no 3
http://blogs.technet.com/srd/archive/2008/02/08/The-Kill_2D00_Bit-FAQ_3A00_-Part-3-of-3.aspx

Inform?cija lietojumprogrammu pieg?d?t?jiem

Lietojumprogrammu pieg?d?t?ji, kam ir dro??bas probl?mas ar tiem piedero?o ActiveX vad?klu, var piepras?t, lai Microsoft palai? blo??jo?o bitu, kas aptur to ActiveX vad?klas darb?bu p?rl?kprogramm? Internet Explorer. Apstiprin?tie piepras?jumi tiks apstr?d?ti turpm?k? atjaunin?jumu apkopojum? ActiveX blo??jo?o bitu dro??bas bi?eten?. Microsoft palaid?s blo??jo?o bitu tikai ActiveX vad?kl?m, kur?m atkl?ta ievainojam?ba, un tikai, ja neatkar?gais programmat?ras ra?ot?js (independent software vendor ? ISV) ar ?pa?umties?b?m jau ir ra?ojis atjaunin?tu ActiveX vad?klas versiju. ISV ar ievainojam?m ActiveX vad?kl?m var nos?t?t piepras?jumus uz e-pasta adresi msvr@microsoft.com, ieverot atbildes uz ??diem jaut?jumiem:
 • K?ds ir atjaunin?t?s ActiveX vad?klas publiskais vietr?dis URL?
 • K?ds ir CLSID ActiveX vad?klai, kurai pieprasa sa?emt blo??jo?o bitu p?rl?kprogramm? Internet Explorer?
 • Vai ?? atjaunin?t? ActiveX vad?kla sa??ma jaunu CLSID, kas procesa laik? iestata blo??jo?o bitu ievainojamajam CLSID? Process, k? to paveikt, ir dokument?ts ?aj? zin??anu b?zes rakst?.
 • Vai piepras?t? ActiveX vad?kla ir atz?m?ta k? dro?a skriptiem vai dro?a inicializ??anai?
 • Vai ir vec?kas piepras?t?s ActiveX vad?klas versijas? Ja atbilde ir ?j??, k?di ir to CLSID?
 • K?ds ir prim?rais piepras?t?s ActiveX vad?klas pieg?des meh?nisms pat?r?t?jiem?
 • K?ds ir ISV bi?etena, kas atkl?j ievainojam?bu, publiskais vietr?dis URL?

Rekviz?ti

Raksta ID: 240797 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 13.1
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 3. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbhowto KB240797

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com