ID c?a bài: 240797 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? ngăn ch?n đi?u khi?n ActiveX t? ch?y trong Microsoft Internet Explorer và Windows Internet Explorer. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách s?a đ?i d? li?u giá tr? c?a kh? năng tương h?p v? sau c? DWORD giá tr? cho các bộ nhận diện lớp (CLSID) c?a đi?u khi?n ActiveX.

Lưu ? D?a trên Microsoft Windows XP và Windows Server 2003 d?a trên máy tính, qu?n tr? viên có th? s? d?ng chính sách h?n ch? ph?n m?m đ? ngăn ch?n đi?u khi?n ActiveX t? ch?y trong m?i chương tr?nh trên máy tính trong m?t ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n môi trư?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách h?n ch? ph?n m?m, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457006.aspx

Thông tin thêm

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


C?nh báo Microsoft không khuyên b?n nên unkilling (hoàn tác hành đ?ng gi?t ngày) đi?u khi?n ActiveX. N?u b?n làm như v?y, b?n có th? t?o ra l? h?ng b?o m?t. Bit gi?t thư?ng đư?c thi?t l?p cho m?t l? do có th? là quan tr?ng, và b?i v? đi?u này, c?c chăm sóc ph?i đư?c s? d?ng khi b?n unkill m?t đi?u khi?n ActiveX. Ngoài ra, b?i v? th? t?c sau đây là k? thu?t cao, không ti?p t?c tr? khi b?n r?t tho?i mái v?i các th? t?c và b?n đó là m?t ? tư?ng t?t đ? đ?c toàn b? th? t?c trư?c khi b?n B?t đ?u.

CLSID cho m?t đi?u khi?n ActiveX là m?t GUID cho r?ng ki?m soát. B?n có th? ngăn ch?n đi?u khi?n ActiveX t? ch?y trong Internet Explorer b?i thi?t l?p gi?t chút đ? cho s? ki?m soát không bao gi? đư?c g?i là b?i Internet Explorer khi thi?t đ?t m?c đ?nh đư?c s? d?ng.

Bit gi?t là m?t giá tr? c? th? cho kh? năng tương h?p v? sau c? DWORD giá tr? cho đi?u khi?n ActiveX trong s? ki?m nh?p. Đi?u này là khác nhau t? thu h?i "an toàn cho k?ch b?n" tùy ch?n trong đi?u khi?n ActiveX. Khi "an toàn cho k?ch b?n" tùy ch?n b? thu h?i, Internet Explorer v?n c?n g?i cho đi?u khi?n và sau đó s? nh?c b?n v?i m?t thông báo c?nh báo r?ng đi?u khi?n ActiveX có th? không an toàn. Tùy thu?c vào s? l?a ch?n b?n th?c hi?n, b? đi?u khi?n có th? đư?c ch?y. Tuy nhiên, sau khi gi?t bit đư?c thi?t l?p cho m?t đi?u khi?n ActiveX, r?ng đi?u khi?n không đư?c g?i b?ng Internet Explorer ? t?t c? tr? khi các kh?i t?o và script các đi?u khi?n ActiveX không đư?c đánh d?u ki?m là an toàn tùy ch?n đư?c kích ho?t trong Internet Explorer. Đ? đ?t các bit gi?t, làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh CLSID cho đi?u khi?n ActiveX mà b?n mu?n vô hi?u hóa. N?u b?n không ch?c ch?n c?a CLSID cho s? ki?m soát, liên h? v?i các nhà s?n xu?t. N?u đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? xác đ?nh c?a nó CLSID n?u b?n bi?t tên thân thi?n c?a nó. Đ? th?c hi?n vi?c này, ki?m tra m?c đ?nh chu?i giá tr? cho phím ProgID cho m?i phím CLSID trong
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID
  . B?n có th? ph?i lo?i b? đi?u khi?n ActiveX càng nhi?u càng t?t, ngo?i tr? m?t mà b?n mu?n đ? vô hi?u hóa, đ? làm cho nó d? dàng hơn đ? xác đ?nh CLSID thích h?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? đi?u khi?n ActiveX, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  154850Làm th? nào đ? lo?i b? đi?u khi?n ActiveX trong Windows
 2. S? d?ng Registry Editor đ? xem giá tr? d? li?u kh? năng tương h?p v? sau c? DWORD giá tr? c?a các đ?i tư?ng ActiveX CLSID trong khoá ki?m nh?p sau
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\
  CLSID c?a đi?u khi?n ActiveX
  nơi CLSID c?a đi?u khi?n ActiveX là các bộ nhận diện lớp c?a thích h?p ActiveX ki?m soát.

  Lưu ? Thông thư?ng, b?n s? ph?i t? t?o khóa ki?m nh?p này.
 3. Thay đ?i giá tr? c?a giá tr? tương h?p v? sau c? DWORD đ? 0x00000400.
N?u killbit m?t đư?c thi?t l?p cho m?t đi?u khi?n ActiveX và m?t phiên b?n m?i c?a đi?u khi?n ActiveX đư?c phát hành v?i m?t CLSID khác nhau, b?n có th? cho phép các web site mà s? d?ng CLSID c? đ? ti?p t?c làm vi?c như d? đ?nh. B?n làm đi?u này b?ng cách thêm giá tr? m?i ? m?c đ? tương t? như giá tr? tương h?p v? sau c? trong s? ki?m nh?p. Giá tr? này nên là m?t chu?i REG_SZ đư?c đ?t tên "AlternateCLSID." Giá tr? AlternateCLSID s? xu?t hi?n kín trong ni?ng răng. Ví d?, nó s? gi?ng như sau:
{ABCDEF12-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123456}
Ví d?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\

{CLSID thi?t m?ng đi?u khi?n ActiveX}, Kh? năng tương h?p v? sau c?, 0x0400

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\

{CLSID thi?t m?ng đi?u khi?n ActiveX}, AlternateCLSID, "{CLSID c?a đi?u khi?n ActiveX thay th?}"
Internet Explorer s? gi?i thích giá tr? này và t?o m?t th? hi?n c?a đi?u khi?n ActiveX đư?c tham chi?u trong giá tr? AlternateCLSID thay v? m?t trong đó đ? nh?n đư?c m?t killbit.

Lưu ? Đ?i v?i giá tr? AlternateCLSID là có hi?u qu?, killbit ph?i đư?c đ?t trên CLSID ban đ?u.
Nhà phát tri?n đi?u khi?n ActiveX có th? s? d?ng các TreatAs ho?c AlternateCLSID giá tr? đ?ng k? v?i "gi?t chút" có Internet Explorer ki?m tra đ? xem n?u C?p Nh?t đi?u khi?n ActiveX đ? đư?c cung c?p đ? s? d?ng thay v? m?t đi?u khi?n ActiveX Khuy?t t?t. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng giá tr? TreatAs, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms679737.aspx
Đ? thi?t l?p giá tr? AlternateCLSID, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng Registry Editor đ? xác đ?nh v? trí đ?i tư?ng ActiveX Khuy?t t?t CLSID trong khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\
  CLSID c?a đi?u khi?n ActiveX
  Nơi CLSID c?a đi?u khi?n ActiveX là các bộ nhận diện lớp c?a thích h?p ActiveX ki?m soát.

  B?n có th? th?y giá tr? c?a nh?ng lá c? kh? năng tương h?p v? sau đư?c thi?t l?p đ? DWORD 00000400.
 2. Thêm m?t AlternateCLSID chu?i giá tr? đ? CLSID phím.
 3. Thi?t l?p d? li?u AlternateCLSID chu?i giá tr? đ? {CLSID c?a đi?u khi?n ActiveX thay th?}, nơi {CLSID c?a đi?u khi?n ActiveX} là các bộ nhận diện lớp c?a đi?u khi?n ActiveX C?p Nh?t.
Giá tr? AlternateCLSID ch? th? Internet Explorer đ? chuy?n hư?ng đ?n CLSID cho đi?u khi?n ActiveX C?p Nh?t. B?n có th? chu?i chuy?n hư?ng đ?n 10 c?p đ? sâu.

AlternateCLSID giá tr? đư?c h? tr? trên các phiên b?n sau c?a Internet Explorer.
 • Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 ho?c m?i hơn cho Windows năm 2000 v?i MS03-004 ho?c m?i hơn
 • Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 v?i MS02-068 ho?c sau này
 • Internet Explorer 6 gói b?n ghi d?ch v? 1
 • Internet Explorer 6 cho Windows XP v?i MS02-068 ho?c sau này
 • Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 trên IA64
 • Windows Internet Explorer 7 cho Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7.0 cho Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7,0 trong Windows Vista
Lưu ? Phiên b?n c?a Internet Explorer mà không đư?c li?t kê trong bài vi?t này là m?t trong hai trong giai đo?n m? r?ng v?ng đ?i s?n ph?m ho?c không c?n đư?c h? tr?. M?c dù b?n có th? thi?t l?p gi?t chút v? các phiên b?n c?a Windows và Internet Explorer, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n c?ng nâng c?p lên m?t phiên b?n đư?c h? tr? c?a Internet Explorer và áp d?ng t?t c? các C?p Nh?t phù h?p.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
969393Thông tin v? Internet Explorer phiên b?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bit gi?t cho đi?u khi?n ActiveX, xem bài vi?t Microsoft Security Vulnerability nghiên c?u & qu?c ph?ng Blog sau đây:
Kill-Bit FAQ: Ph?n 1 / 3
http://blogs.technet.com/SRD/Archive/2008/02/06/The-Kill_2D00_Bit-FAQ_3A00_-Part-1-of-3.aspx
Kill-Bit FAQ: Ph?n 2 / 3
http://blogs.technet.com/SRD/Archive/2008/02/07/The-Kill_2D00_Bit-FAQ_3A00_-post-2-of-3.aspx
Kill-Bit FAQ: Ph?n 3 c?a 3
http://blogs.technet.com/SRD/Archive/2008/02/08/The-Kill_2D00_Bit-FAQ_3A00_-Part-3-of-3.aspx

Thông tin cho nhà cung c?p ?ng d?ng

Nhà cung c?p ?ng d?ng mà có v?n đ? b?o m?t v?i m?t đi?u khi?n ActiveX mà h? riêng có th? yêu c?u r?ng Microsoft phát hành m?t chút gi?t đ? ngăn ch?n c?a đi?u khi?n ActiveX t? ch?y trong Internet Explorer. Yêu c?u đư?c ch?p thu?n s? đư?c x? l? trong m?t b?n C?p Nh?t Rollup trong tương lai cho ActiveX gi?t bit Security Advisory. Microsoft s? phát hành m?t chút gi?t ch? cho đi?u khi?n ActiveX đư?c t?m th?y có m?t l? h?ng, và ch? khi đ?i l? owning ph?n m?m đ?c l?p (ISV) đ? s?n xu?t m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a đi?u khi?n ActiveX. ISV có đi?u khi?n ActiveX d? b? t?n thương có th? e-mail yêu c?u đ? msvr@microsoft.com cùng v?i câu tr? l?i cho các câu h?i sau đây:
 • URL công c?ng cho đi?u khi?n ActiveX C?p Nh?t là g??
 • CLSID c?a đi?u khi?n ActiveX đư?c yêu c?u đ? nh?n m?t chút gi?t trong Internet Explorer là g??
 • đi?u khi?n ActiveX C?p nh?t này đ? nh?n đư?c m?t CLSID m?i mà đ?t m?t chút gi?t đ? CLSID d? b? t?n thương trong quá tr?nh? Quá tr?nh th?c hi?n vi?c này là tài li?u trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này.
 • đi?u khi?n ActiveX đư?c yêu c?u đư?c đánh d?u ki?m như Két an toàn cho script ho?c Két an toàn cho kh?i t?o?
 • Có các phiên b?n c? c?a đi?u khi?n ActiveX đư?c yêu c?u? N?u câu tr? l?i là "có", CLSID c?a h? là g??
 • Cơ ch? chính cung c?p cho ngư?i tiêu dùng cho đi?u khi?n ActiveX đư?c yêu c?u là g??
 • URL công c?ng cho các tư v?n ISV ti?t l? các l? h?ng là g??

Thu?c tính

ID c?a bài: 240797 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB240797 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 240797

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com