B?n không th? k?t n?i v?i Lync Online ho?c các tính năng nh?t đ?nh không ho?t đ?ng do tư?ng l?a t?i ch? đ? ch?n k?t n?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2409256 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

B?n g?p m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây trong Microsoft Lync Online:
 • B?n không th? k?t n?i tr?c tuy?n Lync.
 • Các tính năng sau đây không làm vi?c trong Lync Online:
  • C?p Nh?t hi?n di?n, và đi?u này bao g?m h?nh ?nh liên h?
  • Microsoft Tích h?p Outlook
  • Giao d?ch truy?n t?p
  • Âm thanh và video

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, đ?t c?u h?nh ngo?i l? cho Microsoft Office 365 URL và các ?ng d?ng t? tư?ng l?a ho?c proxy.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho Microsoft Internet Security và Acceleration (ISA) Server 2006, t?o m?t quy t?c cho phép. Các quy t?c cho phép ph?i đáp ?ng các tiêu chí sau. Các tiêu chí này đư?c đánh giá cao đ? ngh?:
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. microsoftonline.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *.microsoftonline-p.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. onmicrosoft.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. sharepoint.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. outlook.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: *. lync.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: evsecure-ocsp.verisign.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: evsecure-aia.verisign.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: evsecure-crl.verisign.com
 • Cho phép các k?t n?i đi đ?n sau đây: sa.symcb.com

  Lưu ?: Đây là thư vi?n thu h?i ch?ng ch? cho microsoftonline.com.
 • Giao th?c Giao th?c Ki?m soát Truy?n và HTTPS
 • Quy t?c ph?i áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng
 • HTTPS/SSL time-out thi?t đ?n 8 gi?
Có nh?ng hành đ?ng sau đây:
 • Xem l?i các bài đăng blog Office 365 sau:

  Thi?t l?p m?ng c?a b?n cho Lync Online
 • Lo?i tr? các d?i đ?a ch? IP đư?c s? d?ng b?i Lync Online. Đ? xem các ph?m vi đ?a ch? IP, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

  Lync tr?c tuy?n URL và d?i đ?a ch? IP
 • Lo?i tr? d?i đ?a ch? IP đư?c s? d?ng b?i b?n ghi d?ch v? Office 365 khác, đ?c bi?t là ph?m vi IP cho Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n kí nh?p. N?u b?n đang s? d?ng Exchange Online, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lo?i tr? đ?a ch? IP đi cho Exchange Online.
  Văn ph?ng 365 URL và IP ph?m vi đ?a ch?.
 • S? d?ng ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t Office 365 mi?n tu? ch?nh tên cho Lync tr?c tuy?n:
  B? phân tích Kết nối từ xa Lync
 • Xem bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft đ? t?o ra m?t ngo?i l? trong tư?ng l?a c?a b?n cho h? th?ng xác th?c Microsoft Azure qu?ng cáo:
  2769142 Lync 2013 ho?c Lync 2010 không th? k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync v? m?t proxy đang ch?n các k?t n?i t? MSOIDSVC.exe
Ngoài ra, các c?ng sau đây ph?i đư?c m? trong tư?ng l?a c?a bên ngoài.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?ngGiao th?cHư?ngS? d?ng
443STUN/TCPNgoài nư?cÂm thanh, video, ?ng d?ng phiên chia s?
443PSOM/TLSNgoài nư?cPhiên chia s? d? li?u
3478 ngư?iSTUN/UDPNgoài nư?cPhiên âm thanh, video
5223Giao th?c Ki?m soát Truy?nNgoài nư?cđiện thoại di động Lync đ?y các thông báo
50000-50019RTP/UDPNgoài nư?cÂm thanh
50020-50039RTP/UDPNgoài nư?cVideo
50040-50059Giao th?c Ki?m soát Truy?nNgoài nư?ctruy?n t?p và ?ng d?ng chia s?

Lưu ?: Các khái ni?m quy t?c cùng có th? đư?c áp d?ng cho b?c tư?ng l?a khác. Ngoài ra, máy ch? tư?ng l?a c?a b?n có th? yêu c?u m?t khách hàng tư?ng l?a đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a ngư?i-dùng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh quy t?c tư?ng l?a ISA 2006, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

C?u h?nh quy t?c tư?ng l?a ISA Server 2006

THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này x?y ra n?u m?t tư?ng l?a t?i ch? kh?i d?ng ch?y thông tin liên h?.


Làm th? nào đ? xác minh r?ng t?t c? các yêu c?u v? m?ng tr?c tuy?n Lync đư?c đáp ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Trong m?t trình duyệt Web, duy?t đ?n m?t trong Lync tr?c tuy?n giao thông v?n t?i đáng tin c?y IP thăm d? (TRIPP) công c? URL sau. (Tr?nh duy?t đ?n URL đó là g?n nh?t v?i v? trí th?c t? c?a ngư?i dùng.)Sau đó, nh?p vào B?t đ?u th? nghi?m.

N?u b?t k? c?a các bài ki?m tra đư?c th?c hi?n b?i công c? TRIPP th?t b?i, có nh?ng hành đ?ng c?n thi?t đ? gi?i quy?t s? th?t b?i, và sau đó ch?y l?i công c? TRIPP đ? xác minh r?ng các v?n đ? k?t n?i đư?c gi?i quy?t. S? d?ng các tài li?u tham kh?o trư?c đó trong bài vi?t này cho các thông tin v? c?ng, ph?m vi IP và URL mà nên đư?c phép thông qua ch? tư?ng l?a ho?c proxy.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các bài ki?m tra truy c?p khách hàng và phương ti?n truy?n thông truy c?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Hai trong s? các bài ki?m tra quan tr?ng đ? xem xét là các bài ki?m tra truy c?p khách hàng và ki?m nghi?m c?a phương ti?n truy?n thông truy c?p. N?u nh?ng th? nghi?m th?t b?i, k?t n?i Lync Online s? không th? đ? kí nh?p vào ho?c đ? k?t n?i v?i phương ti?n truy?n thông ho?c h?p tác phiên.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a các khách hàng truy c?p, truy c?p liên bang, phương ti?n truy?n thông truy c?p trang th? nghi?m, Đang hi?n th? các k?t n?i thành công
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Th? nghi?m Route

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Th? nghi?m đư?ng th?c hi?n ch?n đoán trên hành tr?nh c?a m?t gói t? máy tính khách hàng đ?n các máy ch? Lync Online và hi?n th? thông tin và s? li?u th?ng kê v? m?i hop trong vi?c truy?n t?i. N?u m?t đi?m trên b?ng x?p h?ng Hi?n th? gi?m ch?c năng, nó có ngh?a là thi?t b? t?i v? trí đó có th? gây ra s? c? k?t n?i. Thi?t trong môi trư?ng t?i ch?, n?u xác minh r?ng nó đang ho?t đ?ng m?t cách chính xác và r?ng t?t c? ph?n m?m là đ?n nay. N?u thi?t b? là bên ngoài m?ng và thu?c s? h?u c?a nhà cung c?p ? thư?ng ngu?n, b?n có th? ph?i liên h? v?i nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đ? gi?i quy?t cu?c xung đ?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a k?t qu? ki?m tra tuy?n đư?ng
Đ? xem thêm thông tin và s? li?u th?ng kê v? m?t đi?m cu?i, t?m d?ng v? m?t đi?m trong bi?u đ? trên trang hi?u su?t đ? th? c?a các tuy?n đư?ng tab:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a tuy?n đư?ng đi?m s? li?u th?ng kê

Trang tóm lư?c k?t n?i c?a các tóm t?t tab cung c?p cho b?n m?t cái nh?n nhanh chóng c?a các bài ki?m tra không thành công và th? nghi?m thành công.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a trang tóm t?t conection
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2409256 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 17.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365022013 o365m o365p kbgraphic kbmt KB2409256 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2409256

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com