Mô t? c?a Office Outlook 2007 update: Tháng m?t 11, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2412171 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office Outlook 2007. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho Office Outlook 2007. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.
V?n đ? đ? bi?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n g?c phát hành vào ngày 14, 2010 C?p nh?t này, b?n có th? th?y s? xu?ng c?p hi?u su?t khi b?n chuy?n đ?i các m?c tin thư thoại trong Outlook. Gi?i pháp cho v?n đ? này là cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i hơn C?p Nh?t phát hành vào ngày 11, 2011 trong ph?n gi?i pháp.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2485531 Microsoft Outlook 2007 có th? g?p s? c? g?i/nh?n ho?c hi?u su?t sau khi c?p nh?t g?n đây đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính

Gi?i pháp

C?p nh?t liên k?t t?i xu?ng

Đ? t?i b?n c?p nh?t này, nh?p vào liên k?t sau đây đ? t?i v? nó. T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng m?t 11, 2011

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây:
969907 Mô t? v? C?p Nh?t cho Outlook 2007: June 9, 2009

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Tham kh?o

Cho bi?t thêm thông tin v? các v?n đ? đư?c xác đ?nh trong tháng mư?i hai 2010 C?p Nh?t cho Outlook 2007, truy c?p vào Microsoft Office blog sau đây:
V?n đ? v?i C?p Nh?t g?n đây cho Outlook 2007

Thu?c tính

ID c?a bài: 2412171 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbvideocontent kbmt KB2412171 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2412171

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com