MS10-070: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft.NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2416472 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS10-070. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet an ninh x? l? s? c? và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo đi?u qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh ch? đ? m? hóa di s?n trong ASP.NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2425938 Làm th? nào đ? c?u h?nh ch? đ? m? hóa di s?n trong ASP.NET

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng ba, 2010

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c m?t phiên b?n sau nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Windows Installer 4.5 Redistributable

V?n đ? đ? bi?t và thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho bi?t thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t các v?n đ? c?p nh?t b?o m?t này ho?c v?i Microsoft.NET Framework Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2431728 N?i dung đư?c m? hóa trong ASP.NET không gi?i m?t m? cho m?t web site đư?c tri?n khai t?i m?t trang tr?i web
2431208 M?t b?n c?p nh?t cho Microsoft.NET Framework có th? không cài đ?t chuyên bi?t khi Microsoft.NET Framework 4 đư?c cài đ?t chuyên bi?t và kh?i đ?ng l?i đang ch? x? l?
2260913 S? d?ng các t?p tin ho?c File khóa có th? d?n đ?n khung l?p ráp t?p b? xóa
2263996 Vá l?i c?a Microsoft khung có th? th?t b?i v?i truy c?p b? t? ch?i ho?c t?p tin trong s? d?ng l?i
2473228 S?n ph?m ho?c thông tin C?p Nh?t có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng khi Microsoft.NET Framework 4 ho?c c?p nh?t cho Microsoft.NET Framework 4 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t sau khi s?n ph?m khác ho?c C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t và kh?i đ?ng l?i đang ch? x? l?

Lưu ? Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t cho C?p Nh?t tương ?ng v?i bài vi?t cơ s? ki?n th?c 2416472 không có m?t liên k?t b?n đ?a hoá cho chính sách b? sưu t?p d? li?u. Thông tin này có th? đư?c t?m th?y trong các web site sau đây. Ch?n liên k?t thích h?p cho ngôn ng? c?a b?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngôn ng?Quy?n riêng tư cho chương tr?nh c?i thi?n kinh nghi?m khách hàng Microsoft
Ti?ng ? R?phttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/ar-sa/privacypolicy.mspx
Trung Qu?c - Trung Qu?chttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/zh-cn/privacypolicy.mspx
Trung Qu?c - Đài Loanhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/zh-tw/privacypolicy.mspx
Séchttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/CS-cz/privacypolicy.mspx
Đan M?chhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/da-DK/privacypolicy.mspx
Ti?ng Hà Lanhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/NL-NL/privacypolicy.mspx
Ti?ng Anhhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/en-US/privacypolicy.mspx
Ph?n Lanhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/Fi-Fi/privacypolicy.mspx
Ti?ng Pháphttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/fr-FR/privacypolicy.mspx
Ti?ng Đ?chttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/de-de/privacypolicy.mspx
Hy L?phttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/El-GR/privacypolicy.mspx
Ti?ng Do Tháihttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/he-IL/privacypolicy.mspx
Hungaryhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/Hu-Hu/privacypolicy.mspx
?http://www.Microsoft.com/Products/CEIP/It-It/privacypolicy.mspx
Ti?ng Nh?thttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/JA-JP/privacypolicy.mspx
Cộng hòa Hàn Quốchttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/ko-kr/privacypolicy.mspx
Na Uyhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/NB-NO/privacypolicy.mspx
Ba Lanhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/pl-PL/privacypolicy.mspx
B? Đào Nha - Brasilhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/pt-BR/privacypolicy.mspx
B? Đào Nha - B? Đào Nhahttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/pt-PT/privacypolicy.mspx
Ngahttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/ru-ru/privacypolicy.mspx
Ti?ng Tây Ban Nhahttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/es-ES/privacypolicy.mspx
Th?y Đi?nhttp://www.Microsoft.com/Products/CEIP/SV-SE/privacypolicy.mspx
Th? Nh? K?http://www.Microsoft.com/Products/CEIP/tr-tr/privacypolicy.mspx

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này

Đ? có thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, xem các Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh Windows Installer tài li?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào các Windows Installer MSDN web site.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, tr? khi các t?p tin đang đư?c c?p nh?t thư?ng b? khóa ho?c s? d?ng. Tuy nhiên, b?n c?p nh?t b?o m?t này s? gây ra Tất cả các dịch vụ liên quan đ?n Internet Information Services IIS đ? kh?i đ?ng l?i. Chúng bao g?m các b?n ghi d?ch v? IISADMIN, W3SVC, FTP và SMTP. Hành vi này x?y ra b?i v? m?t thành ph?n cơ b?n cho các.NET Framework bao g?m các hư?ng d?n đ? kh?i đ?ng l?i nh?ng b?n ghi d?ch v? này. V? v?y, m?i l?n c?p nh?t cho s?n ph?m s? th?c hi?n cùng m?t hư?ng d?n đ? kh?i đ?ng l?i nh?ng b?n ghi d?ch v? này.

C?p nh?t thông tin lo?i b?

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t b?o m?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t b?o m?t này không thay th? m?t C?p Nh?t b?o m?t phát hành trư?c đó.

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n và v?i thiên v? gi? ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Đ?i v?i x 86 d?a trên h? th?ng

T?p tin GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
System.web.extensions.dll4.0.30319.2061,836,904Tháng Chín năm 201012: 54
System.web.dll4.0.30319.2065,176,144Tháng Chín năm 201012: 55
LDR t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Setup.exe10.0.30319.36378,152Tháng Chín năm 201012: 45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,304Tháng Chín năm 201012: 45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,248Tháng Chín năm 201012: 45
System.web.extensions.dll4.0.30319.3631,836,904Tháng Chín năm 201012: 46
System.web.dll4.0.30319.3635,176,144Tháng Chín năm 201012: 47

Cho x 64 d?a trên h? th?ng

T?p tin GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
System.web.extensions.dll4.0.30319.2061,836,904Tháng Chín năm 201012: 54
System.web.dll4.0.30319.2065,146,960Tháng Chín năm 201013: 21
System.web.dll4.0.30319.2065,176,144Tháng Chín năm 201012: 55
LDR t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Setup.exe10.0.30319.36378,152Tháng Chín năm 201012: 45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,304Tháng Chín năm 201012: 45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,248Tháng Chín năm 201012: 45
System.web.extensions.dll4.0.30319.3631,836,904Tháng Chín năm 201012: 46
System.web.dll4.0.30319.3635,146,960Tháng Chín năm 201013: 08
System.web.dll4.0.30319.3635,176,144Tháng Chín năm 201012: 47

Cho IA-64 d?a trên các h? th?ng

T?p tin GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
System.web.extensions.dll4.0.30319.2061,836,904Tháng Chín năm 201012: 54
System.web.dll4.0.30319.2064,759,376Tháng Chín năm 201013: 48
System.web.dll4.0.30319.2065,176,144Tháng Chín năm 201012: 55
LDR t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Setup.exe10.0.30319.36378,152Tháng Chín năm 201012: 45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,304Tháng Chín năm 201012: 45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,248Tháng Chín năm 201012: 45
System.web.extensions.dll4.0.30319.3631,836,904Tháng Chín năm 201012: 46
System.web.dll4.0.30319.3634,759,376Tháng Chín năm 201013: 32
System.web.dll4.0.30319.3635,176,144Tháng Chín năm 201012: 47

Thu?c tính

ID c?a bài: 2416472 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2416472 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2416472

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com