Kh?c ph?c: ?ng d?ng APPC ho?c ch? s? CPI-C không ch?y n?u ?ng d?ng s? d?ng m?t k? t? cho tên IBM d?ch v? giao d?ch chương tr?nh trên máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2417432 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n ch?y m?t ?ng d?ng máy tính l?n c?a IBM mà các cu?c g?i m?t nâng cao chương tr?nh-đ?n-chương tr?nh truy?n thông (APPC) ho?c giao di?n l?p tr?nh chung cho các ?ng d?ng truy?n thông (CPT-C). APPC ho?c ch? s? CPI-C ?ng d?ng ch?y trên m?t máy ch? Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 d?a ho?c trên m?t h? th?ng Microsoft Host h?i nh?p h? ph?c v? khách hàng năm 2009.
  • Tên giao d?ch chương tr?nh (TP) Đ?i v?i các ?ng d?ng máy tính l?n đư?c ch? r? trong các Đính kèm ch?c năng qu?n l? tiêu đ?-5 (FMH-5) thông báo là m?t k? t? dài. Ví d?, Tên giao d?ch chương tr?nh (TP) có nh?ng X '03' giá tr?. Đi?u này TPtên là tên IBM d?ch v? giao d?ch chương tr?nh.

Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng không ch?y, và hai l?i s? ki?n mà trông gi?ng như sau đây đ? đăng trên máy ch? máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 d?a trên:
ID s? ki?n: 60
Ngu?n: SNA Server
Mô t?:
Th?t b?i trong vi?c g?i APPC TP <one-character ibm="" service="" tp="" name=""></one-character> (), đ?a phương LU = <local appc="" lu=""></local>, c?m giác data = 84 c 0000

L?I GI?I THÍCH
C? g?ng g?i TP APPC hi?n th? đ? th?t b?i. Các l?i s? đư?c báo cáo cho invoking TP trên h? th?ng t? xa v?i đo?n m? tr? l?i chính sau:

AP_ALLOCATION_ERROR. D? li?u c?m giác đư?c hi?n th? là m? tr? l?i trung h?c, trong đó s? là m?t trong các giá tr? h? th?p l?c phân sau:

X '084B6031' AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_RETRY
X'084 C 0000' AP_TRANS_PGM_NOT_AVAIL_NO_RETRY
X '10086021' AP_TP_NAME_NOT_RECOGNIZED
X '10086031' AP_PIP_NOT_ALLOWED
X '10086032' AP_PIP_NOT_SPECIFIED_CORRECTLY
X '10086034' AP_CONVERSATION_TYPE_MISMATCH
X '10086041' AP_SYNC_LEVEL_NOT_SUPPORTED
X '080F6051' AP_SECURITY_NOT_VALID

ID s? ki?n: 730
Ngu?n: SNA cơ s? d?ch v?
Mô t?:
Máy ch? lưu tr? tích h?p máy tính đ? không th? xác đ?nh v? trí m?t TP invokable <converted ibm="" service="" tp="" name=""></converted>Bí danh APPC LU <local appc="" lu="" alias=""></local>Máy tr?m tên: <workstation name=""></workstation>.

L?I GI?I THÍCH

C? g?ng g?i TP APPC hi?n th? đ? th?t b?i v? máy ch? lưu tr? h?i nh?p không t?m th?y s?n ph?m TP tên đăng k? trên b?t k? khách hàng trong các tên mi?n ph?. N?u đây là m?t t? đ?ng b?t đ?u TP, đ?m b?o TP đư?c đ?nh ngh?a trên máy khách hàng b?ng cách s? d?ng chương tr?nh máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? TPSETUP.

Chú ýV?n đ? này c?ng x?y ra trong phiên b?n trư?c c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? module truy c?p năng đ?ng (DMOD) t?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p ho?c trong máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? ?ng d?ng khách không đúng convert tên IBM d?ch v? giao d?ch chương tr?nh dài c?a m?t k? t?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix


Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Snaadsi.dll8.0.3783.2170,8322 Tháng mư?i hai 201020: 24x86
Snadmod.dll8.0.3783.2810,8322 Tháng mư?i hai 201020: 24x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Snaadsi.dll8.0.3783.2416,5922 Tháng mư?i hai 201020: 26x64
Snadmod.dll8.0.3783.21,016,6562 Tháng mư?i hai 201020: 26x64
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

IBM d?ch v? giao d?ch chương tr?nh tên có th? ch?a m?t, hai ho?c b?n k? t?. K? t? đ?u tiên trong tên là m?t s? h? th?p l?c phân EBCDIC t?X '00' đ? X '3F'. EBCDIC h? th?p l?c phân s? là m?t nhân v?t nonprintable. V? v?y, IBM d?ch v? TP tên không th? đư?c chuy?n đ?i sang m?t tên quan tr?ng d?ch v? đăng k? h?p l?. Tuy nhiên, ông s? d?ng ánh x? sau đây đ? đ?i di?n cho m?t s? con s? th?p l?c phân EBCDIC:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
EBCDIC h? th?p l?c phân s?Nhân v?t nonprintable
0x07DDM
0x20DIA
0x21SNAD
0x24FS
0x30PO
EBCDIC h? th?p l?c phân s? khác trong kho?ng t? X'00 s? X '3F' s?.LIÊN HI?P QU?C
Chú ý Giá tr? UN có ngh?a là chưa bi?t.

Ví d?, AS / 400 thông tin TP tên h? tr? thi đua 5250 hi?n th? đư?c g?i là X '30F0F0F5'. Đ? xác đ?nh tên này trong s? đăng k? cho m?t chương tr?nh c?a giao d?ch invokable, TP tên đư?c thi?t l?p đ? PO005. Trong trư?ng h?p này, các PO đ?i di?n cho X '30', 'X' F0 đư?c chuy?n đ?i sang s? zero)0), và 'X' F5 đư?c chuy?n đ?i sang s? (5)5).

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh chương tr?nh IBM d?ch v? giao d?ch c?a m?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
148970 Làm th? nào đ? c?u h?nh SNA d?ch v? TPs trong s? đăng k?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2417432 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2417432 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2417432

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com