Thng bao li "Khng ro giao thc a chi ra", hoc cac thit t giao thc bi thiu, trong Windows Media Player

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2422258 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Ban gp phai mt hay nhiu vn sau trong Microsoft Windows Media Player.

S c 1

Khi ban c phat trc tip m thanh hoc video t Microsoft Windows Media Services, ban co th nhn c thng bao li tng t nh sau trong Windows Media Player:
Khng ro giao thc a chi ra.
Chu y S c nay khng xay ra khi ban phat ni dung c lu tr trn ia cng cuc b.

S c 2

Khi ban nhp vao tab Mang cua menu Tuy Chon trong Windows Media Player, khng co gi xay ra.

S c 3

Trn tab Mang cua menu Tuy Chon trong Windows Media Player, danh sach giao thc Thit t uy quyn theo lung trng rng.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
tools


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2647675Nguyn nhn

S c nay co th xay ra nu mt hoc nhiu iu kin sau y ung:
 • Tp Wmnetmgr.dll cha c ng ky.

  Chu y Tp Wmnetmgr.dll c t th muc C:\Windows\System32.
 • Tp Wmsdkns.xml bi hong.

  Chu y
  Tp Wmsdkns.xml la tp khng gian tn mang cho Windows Media Player.
 • Tp Wmsdkns.xml co cac quyn khng ung.

Gi?i php

giai quyt s c nay, s dung mt trong nhng phng phap sau.

Phng phap 1

ng ky tp Wmnetmgr.dll bng cach s dung tai khoan thuc nhom Quan tri vin. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  VistaStartButton
  ri go regsvr32 wmnetmgr.dll vao tim kim.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2647676


 2. Bm chut phai vao regsvr32 wmnetmgr.dll, ri bm Chay vi vai tro ngi quan tri.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2647677

Phng phap 2

am bao rng tai khoan ngi dung ang s dung Windows Media Player co cac quyn cn thit i vi tp Wmsdkns.xml. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. inh vi th muc sau.

  Chu y Ban phai bt tuy chon Hin cac tp, cp, va n trn may tinh cua ban hin thi cp. ? bi?t thm thng tin, h?y xem phn Hin cc tp n.
  • Trong Windows 7
   C:\Users\UserName\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\12.0
  • Trong Windows Vista
   C:\Users\UserName\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\11.0
  • Trong Windows XP
   C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media\11.0
 2. Bm chut phai vao tp Wmsdkns.xml ri bm Thuc tinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2647678

 3. Nhp vao tab Bao Mt, va sau o chon tai khoan ngi dung ma ban s dung trong danh sach Tn ngi dung hoc nhom.

  Cac quyn cua ngi dung hoc nhom ma ban a chon c hin thi di cung cua hp thoai. Hay chc chn rng ban co quyn Sa i i vi tp Wmsdkns.xml.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2647679


  • Nu ban ng nhp vao may tinh bng cach s dung mt tai khoan khng co cac quyn cn thit, hay ong phin ng nhp, va sau o th lai bng cach s dung tai khoan ngi quan tri h thng, hoc bng cach s dung tai khoan co quyn sa i tp nay.
  • N?u b?n khng ch?c ch?n, lin h? v?i ng?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.

Phng phap 3

Xoa tp Wmsdkns.xml. Sau khi ban xoa tp nay, Windows Media Player se tao lai tp Wmsdkns.xml. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. inh vi th muc sau.

  Chu y Ban phai bt tuy chon Hin cac tp, cp, va n trn may tinh cua ban hin thi cp. ? bi?t thm thng tin, h?y xem phn Hin cc tp n.
  • Trong Windows 7
   C:\Users\UserName\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\12.0
  • Trong Windows Vista
   C:\Users\UserName\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\11.0
  • Trong Windows XP
   C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media\11.0
 2. Bm chut phai vao tp Wmsdkns.xml, ri bm Xoa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2647680

 3. Trong ca s xac nhn, bm Co.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2647681

 4. Khi ng lai may tinh.

Thng tin thm

Hin thi tp n

hin thi cac tp va cp n, lam theo cac bc sau:
 1. Trong Windows Explorer, hay nhn phim Alt hin thi thanh menu, va sau o trn menu Cng Cu, nhp vao Tuy chon cp.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2647682

 2. Trn tab Xem, bm chon Hin cc tp, cp va n ri bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2647683

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2422258 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
 • Windows Media Player 12
 • Microsoft Windows Media Player 11
T? kha:
kbstepbystep kbprb kbtshoot kbhowto kbgraphxlink KB2422258

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com