C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 ho?c Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 có th? không chính xác update t?p tin ngay c? khi cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2431806 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t s? C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 ho?c Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1, b?n C?p Nh?t có th? cài đ?t chuyên bi?t thành công. Tuy nhiên, t?p có th? không đư?c C?p Nh?t. V? v?y, các b?n C?p Nh?t có th? đư?c reoffered vào Windows Update.

NGUYÊN NHÂN

K?ch b?n này có th? x?y ra v? nhi?u l? do mà bao g?m m?t s? th?t b?i cài đ?t chuyên bi?t v?n đ? có liên quan đ?n chi nhánh kép ph?c v?. T? tháng 1 năm 2009 đ?n tháng 7 năm 2009, m?t s? hotfixes cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 và Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành v?i m?t khi?m khuy?t. Khi hotfixes có l?i này đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó m?t C?p Nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, s? hi?n di?n c?a các hotfix ngăn ch?n các t?p tin t?i tr?ng trong b?n c?p nh?t b?o m?t t? đang đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác. Trong m?t s? trư?ng h?p, v?n đ? này c?ng có th? bi?u hi?n b?n thân trong các h?nh th?c c?a l?i đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2262911 "Không th? n?p lo?i 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" ngo?i l? l?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 982167 ho?c C?p Nh?t 982168
Microsoft đ? g? b? t?t c? các hotfix đó bao g?m l?i này và đ? thay th? này v?i hotfixes m?i mà không có các khi?m khuy?t. Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft cho các hotfix l?i đ? đư?c C?p Nh?t, và h? danh sách hotfixes thay th? mà không có các khi?m khuy?t. N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t trong các hotfix l?i đư?c li?t kê ? đây, áp d?ng các workaround đư?c mô t? trong ph?n "Workaround" c?a bài vi?t này đ?n đ?a ch? các v?n đ?. N?u b?n không áp d?ng các workaround, đó là m?t kh? năng r?ng các t?p tin trong t?i tr?ng cho m?t C?p Nh?t b?o m?t có th? không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác, đ? l?i máy tính trong trạm đậu không phù h?p và có th? d? b? t?n thương.

Danh sách các khi?m khuy?t Hotfixes

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
946411Kh?c ph?c: Khi b?n in m?t t?p tin XPS trên Windows XP Service Pack 2 ho?c Service Pack 3 d?a trên máy tính, các kí t? đ?i di?n trong t?p tin XPS in không chính xác
952883IX: Lo?i tr? l?i hay tranh lu?n ra c?a m?t b?n ghi d?ch v? ASMX phương pháp bao g?m m?t tài s?n có m?t setter n?i b? có th? không đư?c đăng trên m?t máy tính có Net Framework cài đ?t chuyên bi?t
958090Kh?c ph?c: Ngo?i l? System.EnterpriseServices.TransactionProxyException không th? đư?c đánh b?t t? các l?nh v?c ?ng d?ng khi nó đư?c kích ho?t trong m?t hoàn t?t giao d?ch
958252Kh?c ph?c: Khi b?n s? d?ng công c? tu? ch?nh Msdatasetgenerator trong các Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 1 (SP1), giá tr? quy mô và giá tr? chính xác trong các m? đư?c t?o ra cho m?t bên th? ba .net d? li?u nhà cung c?p khác nhau t? các giá tr? mà b?n thi?t l?p
960442Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i ngo?i l? khi b?n s? d?ng các đ?i tư?ng BinaryFormatter serialize và deserialize m?t lo?i chung trong m?t h?i đ?ng trong Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 ho?c trong Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1
960754Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c ngo?i l? ObjectDisposedException khi b?n đ? c?p đ?n các đ?i tư?ng Transaction.Current.TransactionInformation
961847Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n xem m?t trang trong phương th?c thi?t k? sau khi b?n biên d?ch m?t d? án d?a trên Net Framework 3.5 Service Pack 1: "L?i t?o ki?m soát-'ControlInstanceName [văn b?n]' không th? đ?t thu?c tính 'PropertyName'"
961864Kh?c ph?c: Web khách hàng có th? có m?t s? v?n đ? khi b?n truy c?p vào m?t ASP.NET 2.0 AJAX cho phép web site
961870Kh?c ph?c: M?t r? b? nh? x?y ra khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng đ?i h?i CLR đ? t?i m?t l?p ráp ch? đ? tr?n l?n trong Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2
961881Kh?c ph?c: M?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra khi b?n B?t đ?u m?t ?ng d?ng ch?y trên CLR
961884Kh?c ph?c: B?n có kinh nghi?m r?t ch?m hi?u su?t trên m?t yêu c?u ban đ?u cho m?t trang ASP.NET Web sau khi b?n thay đ?i m?c tin thư thoại App_Code, thư t?p, ho?c các t?p tin Global.asax
961885Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t l?i vi ph?m truy nh?p khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng CLR r?ng các cu?c g?i phương pháp XslCompiledTransform.Transform
961901Kh?c ph?c: Các ch? đ? IME c? th? mà b?n đ?t cho m?t l?nh v?c ch?nh s?a có th? bi?n m?t khi b?n tr? v? l?nh v?c ch?nh s?a t? m?t formFIX Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 d?a trên Windows: ch? đ? IME c? th? mà b?n đ?t cho m?t l?nh v?c ch?nh s?a có th? bi?n m?t khi b?n tr? v? l?nh v?c ch?nh s?a t? m?t h?nh th?c Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 d?a trên Windows
961902Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n biên d?ch m?t d? án ASP.NET có ch?a nhi?u ?ng d?ng t?p tin tài nguyên: "M?t cơ h?i đ?u tiên ngo?i l? c?a lo?i 'System.ArgumentException' đ? x?y ra trong mscorlib.dll"
962351Kh?c ph?c: Các tr?nh đơn c?a s? pop-ra không hi?n th? khi b?n s? d?ng Internet Explorer 8,0 trong ch? đ? tiêu chu?n đ? xem m?t trang ASP.NET Web có năng đ?ng menu
962890S?a ch?a: Thông báo l?i khi m?t ?ng d?ng Khuôn kh? .NET 2.0 d?a trên các cu?c g?i các ch?c năng XmlTextReader.Read nhi?u l?n: "'Quy?n' B?t đ?u t? khóa trên d?ng 171 không kh?p v?i t? khóa cu?i cùng c?a 'PermissionRead'"
963676Kh?c ph?c: CLR không thành công v?i m?t công c? th?c hi?n gây t? vong l?i, và m?t v? tai n?n x?y ra khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2
967114S?a ch?a: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng các phương pháp System.Data.DataTable.InsertRow ho?c b?t k? phương pháp khác c?a t?nh tr?ng quá t?i trong m?t Khuôn kh? .NET 2.0 d?a trên ?ng d?ng đ? chèn hàng vào m?t b?ng: "s? h?c ho?t đ?ng d?n đ?n m?t tràn"
967613Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng theo d?i các s? ki?n kí nh?p m?c đ? v? khi nó g?i Dispose phương pháp l?p System.Diagnostics.EventLog
967615Kh?c ph?c: M?t Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 d?a trên ?ng d?ng ho?c m?t Khuôn kh? .NET 3.5 SP1 d?a trên ?ng d?ng không chính xác b? an toàn x? l? các đ?i tư?ng đư?c t?o b?i các đ?i tư?ng WindowsIdentity
967812M?t hotfix có s?n mà C?p Nh?t m?t s? tài s?n t?i System.Globalization.RegionInfo l?p cho Slovakia, Slovenia, và cho Th? Nh? K?
968108Kh?c ph?c: V? tai n?n khách hàng Web ho?c b?n g?p hành vi b?t ng? khi b?n truy c?p vào m?t ASP.NET 2.0 AJAX cho phép web site đó tri?n khai t?i m?t trang tr?i Web
968249Kh?c ph?c: M?t kích thư?c không đúng th?m đư?c t?o ra khi b?n s? d?ng lo?i thư vi?n doanh nghi?p xu?t kh?u đ? t?o ra m?t thư vi?n lo?i t? m?t CLR Cynulliad mewn Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2
968392Thông báo l?i và ki?m soát siêu liên k?t là không rendered n?u tài s?n ImageUrl đư?c thi?t l?p trong Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio 2008 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t NET Framework 2.0 SP2 ho?c Khuôn kh? .NET 3.5 SP1: "Đ?i tư?ng tham chi?u không đư?c đ?t đ? m?t th? hi?n c?a m?t đ?i tư?ng"
968432Kh?c ph?c: M?t ngo?i l? System.InvalidOperationException x?y ra khi b?n ch?y m?t ứng dụng web mà d?a trên Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 ho?c trong NET Framework 3,5 SP1
968556Kh?c ph?c: Các phương pháp XslCompiledTransform.Transform không có m?t phương pháp quá t?i ch?p nh?n c? hai XPathNavigator và XmlResolver các đ?i tư?ng như là đ?i s? trong Khuôn kh? .NET 2.0
968760M?t ?ng d?ng qu?n l? này có m?t s? ch? đ? x? l? và B? x? lí bi?n c? trong Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0
969364Kh?c ph?c: Kh?i m? nhúng vào m?t web site ASP.NET 2.0 bi?n m?t khi b?n s? d?ng các công c? t?o ra ngu?n l?c đ?a phương trong Visual Web Developer đ? t?o ra m?t t?p tin đ?a phương tài nguyên
969612Mô t? các hotfix rollup gói cho ASP.NET 2.0: tháng 4 năm 2009
969722Kh?c ph?c: "?ng d?ng ASP.NET v2.0.50727 (__Total__) \Sessions ho?t đ?ng" hi?u su?t truy c?p hi?n m?t cách b?t h?p l? cao giá tr? sau khi Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t
969836Kh?c ph?c: M?t s?i công nhân trong m?t ?ng d?ng d?a trên Khuôn kh? .NET 2.0 Windows Forms có th? b? ch?n khi nó g?i phương pháp Control.Invoke ngay c? khi GUI thread là nhàn r?i
970350Kh?c ph?c: Thông báo l?i ngo?i l? khi m?t đ?i tư?ng System.Drawing.FontConverter invokes các tài s?n FontFamily.Families Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 ho?c Khuôn kh? .NET 3.5 SP1: "Out of Memory"
970510Kh?c ph?c: M?t ngo?i l? TypeLoadException x?y ra khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên Net Framework 3,5 SP1
970924Kh?c ph?c: Hi?u su?t c?a các ?ng d?ng s? d?ng CreateType phương pháp gi?m v? b?n thêm nhi?u lo?i đ?i tư?ng vào m?t mô-đun năng đ?ng h?i trong Khuôn kh? .NET 2.0 SP2
971030Kh?c ph?c: M?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên Khuôn kh? .NET 2.0 có m?t cu?c g?i ?o IList<T>, IEnumerable<T>, ho?c ICollection<T> giao di?n trong m?t phương pháp LCG</T> </T> </T>
971169Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t ASP.NET 2.0 Web ?ng d?ng n?u t?p đ? đ?t tên tin tài nguyên toàn c?u có văn hóa tên "zh-Hant"
971601Kh?c ph?c: Các qu?y hi?u su?t giám sát đáp m?t ?ng d?ng ng?ng ?ng khi các ?ng d?ng thoát ra và kh?i đ?ng l?i và b?n nh?n đư?c ngo?i l? System.InvalidOperationException trên m?t máy tính đang ch?y Khuôn kh? .NET 2.0
971988Kh?c ph?c: S? d?ng CPU tăng đáng k? khi b?n ch?y m?t Khuôn kh? .NET 2.0-based Multi- AppDomain ?ng d?ng s? d?ng các đ?i tư?ng mà finalizers B?t đ?u phương pháp ThreadPool
971993Mô t? c?a các hotfix cho phép các ?ng d?ng ASP.NET Web đ? h? tr? d?a trên tuyên b? danh tính khi b?n s? d?ng các nhà cung c?p thành viên
972259Kh?c ph?c: Các ch? đ? c?a m?t Khuôn kh? .NET 2.0 SP2- d?a chương tr?nh t?m d?ng cho m?t th?i gian r?t dài khi b? sưu t?p đ?ng th?i rác đư?c kích ho?t
972848Kh?c ph?c: M?t th? h? t?p k?t xu?t nh? là ch?m và kích thư?c c?a t?p tin là l?n hơn so v?i d? ki?n khi các thông tin thu th?p các t?p tin không ph?i là lo?i MiniDumpWithFullMemory Khuôn kh? .NET 2.0
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chi nhánh kép ph?c v?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
960043 Hai chi nhánh ph?c v? cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 và Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1

cài đ?t chuyên bi?t hotfix 975954. Đ? t?i v? các b?n C?p Nh?t MSI, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
http://Code.MSDN.Microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

Bư?c 2

Ch?y m?t s?a ch?a c?a s?n ph?m. Chúng tôi có th? s?a ch?a các s?n ph?m cho b?n t? đ?ng, ho?c b?n có th? s?a ch?a các ch?a khoá s?n ph?m m?nh.

Ch?y s?a ch?a cho tôi

Đ? ch?y m?t s?a ch?a c?a các s?n ph?m t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?nghộp thoại h?p, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50468
Lưu ?Thu?t s? này là b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? lưu t? đ?ng s?a ch?a m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact do đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? s?a ch?a các ch?a khoá s?n ph?m m?nh, h?y nh?p các dòng lệnh sau thích h?p t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng lên:
 • N?u b?n ch? có các Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau:
  msiexec/f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  L?nh này đ? s?a ch?a các l?p s?n ph?m Khuôn kh? .NET 2.0 SP2.
 • N?u b?n có các Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau:
  msiexec/f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec/f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Các l?nh s?a ch?a Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 và các l?p s?n ph?m Khuôn kh? .NET 3,0 SP2.
 • N?u b?n có các Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau:
  msiexec/f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec/f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec/f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Các l?nh s?a ch?a Khuôn kh? .NET 2.0 SP2, Khuôn kh? .NET 3,0 SP2 và các l?p s?n ph?m Khuôn kh? .NET 3.5 SP1.
Khi b?n s?a ch?a các l?p s?n ph?m b?ng cách ch?y l?nh này, đi?u này gây ra t?t c? tính năng trong đó l?p s?n ph?m (.NET Framework 2.0 SP2, Khuôn kh? .NET 3,0 SP2 và Khuôn kh? .NET 3,0 SP1) đ? tái th?m đ?nh trạm đậu cài đ?t chuyên bi?t.

Đi?u này gi?i quy?t các v?n đ? đó gây ra b?i baseliner x?u và cho phép C?p Nh?t áp d?ng tr?ng t?i c?a nó thành công.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ch?y m?t l?nh s? d?ng cao mức cấp phép, truy c?p web site Microsoft sau đây:

http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows7/Command-Prompt-Frequently-Asked-Questions

Step3

Có l? b?n c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i m?t hotfix đ? đư?c C?p Nh?t và thay th? như đ? đ? c?p trong ph?n "Nguyên nhân". Đ? xác đ?nh li?u b?n c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i m?t hotfix C?p Nh?t, ki?m tra ph?n "Thông tin thay th? Hotfix" trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c cho các hotfix mà b?n cài đ?t chuyên bi?t.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đư?c h? tr? b?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, h?y truy c?p web site MSDN sau:
Tùy ch?n dòng lệnh
Đ? bi?t thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t Windows, truy c?p web site MSDN sau:
V? cài đ?t chuyên bi?t Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 2431806 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbprb kbfix kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinstallation kbmsifixme kbfixme kbmt KB2431806 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2431806

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com