Làm th? nào đ? có đư?c các thi?t l?p C?p Nh?t cho Microsoft Dynamics CRM 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2434455 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? có đư?c các b?n C?p Nh?t thi?t l?p cho Microsoft Dynamics CRM 2011. Bài vi?t này c?ng mô t? làm th? nào đ? th? công tri?n khai các b?n C?p Nh?t thi?t l?p.

Thông tin thêm

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics CRM 2011, ho?c khi b?n nâng c?p đ? Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n có th? ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t. N?u b?n ch?n tùy ch?n đ? ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, các ?ng d?ng t?i v? b?t k? b?n C?p Nh?t thi?t l?p m?i và áp d?ng chúng cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t trong khi quá tr?nh thi?t l?p đang ch?y.

N?u máy ch? Microsoft Dynamics CRM có kết nối Internet, b?n có th? l?a ch?n nh?n đư?c C?p Nh?t cho Microsoft Dynamics CRM trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. N?u có b?t k? b?n C?p Nh?t thi?t l?p, các b?n C?p Nh?t đư?c t?i v? và áp d?ng cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u máy ch? Microsoft Dynamics CRM không có kết nối Internet, ho?c b?n mu?n theo cách th? công tri?n khai các b?n C?p Nh?t thi?t l?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Có đư?c các b?n C?p Nh?t thi?t l?p b?ng cách truy c?p web site Microsoft sau đây:
  cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t cho Microsoft Dynamics CRM Server năm 2011

  Lưu ?: T?t c? trư?c đây phát hành b?n C?p Nh?t thi?t l?p có bây gi? đư?c bao g?m trong cài đ?t chuyên bi?t h? ph?c v? slip tr?c ti?p c?ng bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t và b?n s?a l?i thông qua Update Rollup 6. Không có hi?n nay không có b?n C?p Nh?t thi?t l?p khác.Microsoft Dynamics CRM máy ch? 2011

  Đ? xác minh s? phiên b?n tương ?ng v?i cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 6, B?m chu?t ph?i vào SetupServer.exe và sau đó nh?p vàothông tin chi ti?t nh?m xây d?ng s? là 5.0.9690.1992.
 2. Nh?p vào Thêm đ? thêm các C?p Nh?t vào gi?.
 3. Nh?p vào xem gi? hàng ? ph?n trên bên ph?i c?a trang.
 4. Nh?p vào T?i xu?ng.
 5. Ch?n v? trí t?i v?, và sau đó nh?p vào ti?p t?c.
 6. Các c?a hàng Microsoft Update s? t?o m?t m?c tin thư thoại s? d?ng tên c?a ph?n t?i v?, andthen nó sao chép m?t t?p tin .cab vào m?c tin thư thoại. Trong trư?ng h?p này, m?t m?c tin thư thoạiThi?t l?p C?p Nh?t cho Microsoft Dynamics CRM Server 2011đư?c t?o ra. M? t?p tin .cab đ? xem (các) t?p .msp. Các t?p tin .cab s? ch?a t?t c? 25 ngôn ng? Microsoft Dynamics CRM Server 2011 h? tr?.
 7. Gi?i nén t?p tin .msp đ?n v? trí c?a s? l?a ch?n c?a b?n.
 8. T?o m?t t?p tin Config.xml cho quá tr?nh thi?t l?p.
  Dư?i đây là m?t ví d? v? m?t t?p tin Config.xml. Xin vui l?ng tham kh?o hư?ng d?n th?c hi?n cho các thông tin v? các y?u t? xml khác mà có th? đư?c thêm vào.http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/hh367371.aspx

  <CRMSetup>
  <Server>
  <Patch update="true">Pathto c?a b?n t?p tin .msp (ví d?: c:\temp\ Server_KB2434455_amd64_1033.msp)</Patch>
  </Server>
  </CRMSetup>
 9. Kh?i đ?ng t?p tin cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại c?u h?nh.

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong cácthi?t l?pC?p Nh?t cho Microsoft Dynamics CRM 2011.

M?t hotfix đư?c thi?t k? đ? gi?i quy?t ch? s? c? đư?c th?o lu?n trong m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên k?t (KB). Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t hotfix c? th?, và cho bi?t thêm thông tin có th? đư?c yêu c?u n?u b?n không cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t thi?t l?p, xem các bài KB sau.

Lưu ?
các b?n C?p Nh?t là không hotfix đ? đư?c áp d?ng sau khi Microsoft Dynamics CRM đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Microsoft Dynamics CRM máy ch? 2011
 • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics CRM Server tr? đ?n m?t web site có m?t gi?i h?n trên HTTPS hi?n t?i, quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không chính xác đ?t lo?i gi?i h?n trên cho HTTP. V? v?y, giúp đ? không th? t?i v? b?t k? tri?n khai nơi web site có HTTPS.
 • Thi?t l?p máy ch? ch? nên đ?t HelpServerUrl khi giúp máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, m?t cách riêng bi?t t? ứng dụng web.
 • Microsoft Dynamics CRM Server nâng c?p th?t b?i v? m?t b?n ghi d?ch v? xóa không thành công đ? làm s?ch t?t c? các h? sơ đ? b? xóa.
 • Nâng c?p c?a Microsoft Dynamics CRM Server không nâng c?p ch? s? trong b? máy cơ s? d? li?u MSCRM_CONFIG.
 • Nâng c?p t? Microsoft Dynamics CRM 4,0 đ?n Microsoft Dynamics CRM 2011 cho cơ s? ngôn ng? ti?ng Anh k?t qu? trong m?t "không th? phím INSERT trùng l?p trong đ?i tư?ng ' MetadataSchema.LocalizedLabel'"error.
 • Nh?p kh?u organizationsthink đó là m?t b?n C?p Nh?t có s?n khi là không có.

Lưu ?: T?t c? các s?a ch?a li?t kê ? trên bây gi? đư?c bao g?m trong các bit thi?t l?p hi?n t?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2434455 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2434455 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2434455

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com