Các hư?ng d?n kh?c ph?c s? c? cho Internet Explorer khi b?n truy c?p vào Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2437121 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Internet Explorer khi b?n s? d?ng nó đ? truy c?p vào Microsoft Office 365.

PHƯƠNG PHÁP

Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? cơ b?n

Đ? g? r?i các v?n đ? cơ b?n có liên quan đ?n Office 365, h?y làm theo các hư?ng d?n này:
 • Đ?m b?o r?ng Windows Internet Explorer 9 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính và đ?m b?o r?ng máy tính đáp ?ng yêu c?u h? th?ng.
 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t quan tr?ng t?t c? trên máy tính.
 • H?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành Windows đư?c h? tr? b?i Microsoft.
 • C? g?ng s? d?ng m?t ID ngư?i dùng khác nhau. Đi?u này s? giúp đ? ki?m tra xem li?u v?n đ? có liên quan đ?n tài kho?n ngư?i dùng Office 365.
 • C? g?ng s? d?ng m?t tài kho?n khác nhau Windows ho?c Macintosh. Đi?u này s? giúp đ? ki?m tra xem li?u v?n đ? có liên quan đ?n m?t thông tin người dùng.
 • C? g?ng s? d?ng m?t máy tính khác nhau. Đi?u này s? giúp đ? ki?m tra xem li?u v?n đ? có liên quan đ?n máy tính.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m?t s? thông báo l?i ph? bi?n

Thông báo l?i 1

Khi b?n c? g?ng truy c?p m?t web site an toàn, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Internet Explorer không th? hi?n th? web site.
Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? c?a s? ho?t đ?ng trong Internet Explorer.
 2. M? Internet Explorer.
 3. Trên các công c? tr?nh đơn, b?m Tùy ch?n Internet.
 4. Trong các Internet Options hộp thoại h?p, b?m vào các nâng cao tab.
 5. Trong khu v?c an ninh c?a các cài đ?t chuyên bi?t danh sách, b?m vào đ? ch?n s? d?ng SSL 3.0S? d?ng TLS 1.0 hộp kiểm.
 6. Nh?p vào OK đ? đóng các Internet Options hộp thoại.

Thông báo l?i 2

Khi b?n c? g?ng truy c?p m?t web site, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t đ?t b?o m?t c?a b?n không cho phép các website s? d?ng đi?u khi?n ActiveX đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Trang này có th? không hi?n th? m?t cách chính xác. B?m vào đây đ? bi?t các tu? ch?n...
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo Cách này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công hơn b?i ngư?i s? d?ng gây h?i ho?c b?i ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này b?n ph?i t? ch?u r?i ro.Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? c?a s? ho?t đ?ng trong Internet Explorer.
 2. M? Internet Explorer.
 3. Trên menu công c? , b?m Tùy ch?n Internet.
 4. Trong hộp thoại Tùy ch?n Internet , b?m vào tab B?o m?t.
 5. Trong m?c ch?n m?t vùng đ? xem ho?c thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t, b?m vào Các web site đáng tin c?y.
 6. Dư?i m?c b?o m?t cho vùng này, b?m vào m?c tùy ch?nh.
 7. Trong danh sách cài đ?t chuyên bi?t , dư?i đi?u khi?n ActiveX và ph?n b? sung, đ?m b?o r?ng các cài đ?t chuyên bi?t sau đây đư?c c?u h?nh như sau:
  • Theo hành vi nh? phân và k?ch b?n, ch?n Enable (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
  • Trong ph?n t?i v? k? đi?u khi?n ActiveX, ch?n nhanh chóng (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
  • Ch?y đi?u khi?n ActiveX và ph?n b? sung, ch?n Enable (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
  • Theo k?ch b?n đi?u khi?n ActiveX đánh d?u ki?m an toàn cho k?ch b?n *, ch?n Enable (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 8. Dư?i khác bi?t, ch?n Enable cho ?ng d?ng tung ra và không an toàn t?p tin cài đ?t chuyên bi?t (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 9. Nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào OK m?t l?n n?a đ? đóng hộp thoại Internet Options .

Thông báo l?i 3

Khi b?n c? g?ng t?i m?t t?p tin t? m?t web site, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t đ?t b?o m?t hi?n th?i c?a b?n không cho phép t?i xu?ng t?p này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo Cách này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công hơn b?i ngư?i s? d?ng gây h?i ho?c b?i ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này b?n ph?i t? ch?u r?i ro.Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? các trư?ng h?p ho?t đ?ng c?a Internet Explorer.
 2. M? Internet Explorer.
 3. Trên menu công c? , b?m Tùy ch?n Internet.
 4. Trong hộp thoại Tùy ch?n Internet , b?m vào tab B?o m?t.
 5. Trong m?c ch?n m?t vùng đ? xem ho?c thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t, b?m vào Các web site đáng tin c?y.
 6. Dư?i m?c b?o m?t cho vùng này, b?m vào m?c tùy ch?nh.
 7. Trong danh sách cài đ?t chuyên bi?t , trong t?i v?, ch?n Enable cho các T?p tin t?i v? thi?t l?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 8. Nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào OK m?t l?n n?a đ? đóng hộp thoại Internet Options .

Thông báo l?i 4

Khi b?n c? g?ng truy c?p m?t web site b?ng cách s? d?ng tr?nh duy?t Internet Explorer 8 trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
:-(
m?t cái g? đó đ? đi sai

Xin l?i, chúng tôi không th? nh?n đư?c thông tin đó ngay bây gi?. Xin vui l?ng th? l?i sau. N?u v?n l?i, h?y liên h? v?i b? ph?n tr? giúp c?a b?n.
Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Exporer 8, trên menu công c? , b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó b?m vào các nâng cao tab.
 2. Dư?iThi?t đ?t, trong khu v?c an ninh , ch?n hộp kiểm cho phép h? tr? XMLHTTP b?n đ?a , và sau đó nh?p vào OK.
 3. Đóng t?t c? các trư?ng h?p ho?t đ?ng c?a Internet Explorer, và sau đó m? Internet Explorer.

N?i dung ch?ng h?n như tr?nh đơn và b?ng không đư?c hi?n th? trong c?ng Office 365

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo Cách này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công hơn b?i ngư?i s? d?ng gây h?i ho?c b?i ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này b?n ph?i t? ch?u r?i ro.Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? các trư?ng h?p ho?t đ?ng c?a Internet Explorer.
 2. M? Internet Explorer.
 3. Trên menu công c? , b?m Tùy ch?n Internet.
 4. Trong hộp thoại Tùy ch?n Internet , b?m vào tab B?o m?t.
 5. Trong m?c ch?n m?t vùng đ? xem ho?c thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t, b?m vào Các web site đáng tin c?y.
 6. Dư?i m?c b?o m?t cho vùng này, b?m vào m?c tùy ch?nh.
 7. Trong danh sách cài đ?t chuyên bi?t , trong Scripting, h?y nh?p vào s? cho các Active Scripting cài đ?t chuyên bi?t (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 8. Nh?p vào OK, và sau đó nh?p vào OK m?t l?n n?a đ? đóng hộp thoại Internet Options .

Tài nguyên cho x? l? s? c? Internet Explorer v?n đ?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Internet Explorer, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
967897Không th? truy c?p m?t s? web site trong Internet Explorer
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2437121 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2437121 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2437121

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com