Straipsnio ID: 2438651 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kompiuteryje su ?Windows? ?diegiant, pa?alinant arba naujinant program? gali b?ti parodytas vienas i? pateikt? klaidos prane?im?:

1 klaidos prane?imas
Nepavyko pasiekti ?Windows Installer? tarnybos.
2 klaidos prane?imas
Nepavyko paleisti ?Windows Installer? tarnybos.
3 klaidos prane?imas
Vietiniame kompiuteryje nepavyko paleisti ?Windows Installer? tarnybos. 5 klaida: prieiga u?drausta.

Prie?astis

Programos ?diegti arba pa?alinti gali nepavykti d?l keli? prie?as?i?. Straipsnyje aptariamos ?ios problemos (spustel?kite problem?, kad gautum?te jos sprendim?):
 • ?Windows Installer? triktys
 • Operacin?je sistemoje ?Windows? gal?jo nepavykti s?kmingai ?diegti arba atnaujinti program?
 • Operacin?je sistemoje ?Windows? gal?jo nepavykti s?kmingai pa?alinti program?

Sprendimas

I?spr?sti problem? automati?kai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2863010
Paleisti programos diegimo ir ?alinimo trik?i? diagnostikos priemon?

I?spr?sti problem? neautomati?kai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami pa?alinti ?ios r??ies triktis atlikite toliau pateiktus veiksmus:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svarbu. ? kompiuter? turite ?eiti naudodami administratoriaus abonement?. Norint atlikti daugel? ?iame straipsnyje pateikiam? veiksm?, ? kompiuter? reikia ?eiti naudojant abonement?, kuriam suteiktos administratoriaus teis?s. Nor?dami nustatyti, ar j?s? naudojamam abonementui yra suteiktos administratoriaus teis?s, atlikite ?iuos veiksmus:
Sistemose ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Atidarykite dialogo lang? Data ir laikas.
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
  2. ?veskite toliau nurodyt? komand? ? dialogo lang? Vykdyti, tada paspauskite Gerai:
   timedate.cpl
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2894662
 2. Atlikite reikiamus veiksmus atsi?velgdami ? rezultatus.
  • Jei parodomas dialogo langas Datos ir laiko ypatyb?s, jau esate ??j? administratoriaus teis?mis. Spustel?kite At?aukti, kad u?darytum?te dialogo lang? Datos ir laikoypatyb?s.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2894663
  • Jei nesate ??j? administratoriaus teis?mis, bus parodytas toliau pateikiamas klaidos prane?imas.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2894664
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sistemose ?Windows Vista? arba ?Windows 7?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Atidarykite dialogo lang? Data ir laikas.
  1. Spustel?kite Prad?ti.
  2. ?veskite ?i? komand? ? lauk? Prad?ti ie?k? arba Ie?koti program? ir fail?, tada paspauskite ENTER:
   timedate.cpl
   Atidaromas dialogo langas Data ir laikas.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2894665
 2. Dialogo lange Data ir laikas spustel?kite Keisti dat? ir laik?. Atsidarius dialogo langui Vartotojo abonemento valdymo tarnyba spustel?kite T?sti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2894666
 3. Dabar, atsi?velgdami ? tai, kas vyksta spustel?jus T?sti, atlikite vien? i? toliau nurodyt? veiksm?.
  • Jei neraginama ?vesti slapta?od?io
   Jau esate ??j? naudodami administratoriaus abonement?. Du kartus spustel?kite At?aukti ir u?darykite dialogo lang? Data ir laikas, tada b?site pasireng? t?sti darb? su ?ia u?duotimi.
  • Jei kompiuteryje raginama ?vesti slapta?od?
   Nesate ??j? naudodami administratoriaus abonement?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Installer? triktys

?Windows Installer? modulis gali b?ti sugadintas, netinkamai ?diegtas arba i?jungtas. D?l to gali kiti problem? diegiant.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. ?Windows Installer? modulis valdo programin?s ?rangos diegim?, jos komponent? ?traukim? ir panaikinim?, stebi fail? atkuriamum? ir at?aukdama keitimus pri?i?ri atk?rim? ?vykus bendriesiems gedimams.

Nor?dami nustatyti bet kokias ?Microsoft Installer? problemas, kurios gali kelti problem? diegiant, ?alinant arba naujinant programas, pasinaudokite vienu i? ?i? b?d?. Prad?kite nuo 1 b?do. Atlikite ?io b?do veiksmus, tada, jei problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie kito b?do.

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1 b?das. Nustatykite, ar veikia ?Windows Installer? modulis

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Ie?koti ?veskite cmd arba spustel?kite Vykdyti, tada dialogo lange (?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?) ?veskite cmd ir paspauskite Enter, kad atidarytum?te lang? Komandin? eilut?.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite MSIEexec, tada paspauskite Enter.
 3. Jei MSI modulis veikia, klaidos prane?imas netur?t? b?ti parodytas. Jei parodomas klaidos prane?imas, u?sira?ykite klaid?. Jei esate ?gud?s ie?kos moduli? vartotojas, naudodamas klaidos prane?im? galite ie?koti papildomos informacijos ir spr?sti problem?.
 4. Pabandykite dar kart? ?diegti arba pa?alinti.

Jei problema kartojasi, pereikite prie 2 b?do.


2 b?das: patikrinkite, ar ?Windows Installer? tarnyba n?ra nustatyta kaip I?jungta

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Ie?koti ?veskite services.msc arba spustel?kite Vykdyti, tada dialogo lange (?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?) ?veskite services.msc ir paspauskite Enter, kad atidarytum?te lang? Paslaugos.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tarnyb? ?Windows Installer?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Jei lauke Paleisties tipas yra nurodyta I?jungta, pakeiskite ?i? reik?m? ? Rankinis.
 4. Spustel?kite Gerai, kad u?darytum?te lang? Ypatyb?s.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tarnyb? ?Windows Installer?, tada spustel?kite Paleisti. ?i tarnyba tur?t? b?ti paleista be klaid?.
 6. Pabandykite dar kart? ?diegti arba pa?alinti.

Jei problema kartojasi, pereikite prie 3 b?do.

3 b?das: patikrinkite ?Windows Installer? versij? ir prireikus atnaujinkite j? ? naujausi? versij?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svarbu. ?is b?das taikomas tik ?Windows XP?, ?Windows Vista?, ?Windows Server 2003?, ?Windows Server 2003 R2? ir ?Windows Server 2008?.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Ie?koti ?veskite cmd arba spustel?kite Vykdyti, tada dialogo lange (?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?) ?veskite services.msc ir paspauskite Enter, kad atidarytum?te lang? Komandin? eilut?.
 2. Lange Komandin? eilut? ?veskite MSIExec, tada paspauskite Enter. Jei MSI modulis veikia, netur?t? b?ti parodyta joki? klaidos prane?im? ir tur?t? b?ti atidarytas atskiras dialogo langas. ?ia parodoma MSI versija.
 3. Jei diegimo programos versija n?ra 4.5, perskaitykite toliau nurodyt? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?, kuriame pateikiama informacijos ir ?Windows Installer 4.5? atsisiuntimo saitas:
 4. Pabandykite dar kart? ?diegti arba pa?alinti.

Jei problema kartojasi, pereikite prie 4 b?do.


4 b?das: u?registruokite diegimo modul?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svarbu. ?is b?das taikomas tik ?Windows XP? ir ?Windows Server 2000?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, tada dialogo lange ?veskite cmd ir galiausiai spustel?kite Komandin? eilut?.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite toliau pateikiam? tekst?, tada po kiekvienos eilut?s paspauskite Enter:
  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver
 3. Pabandykite dar kart? ?diegti arba pa?alinti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Gali b?ti, kad sistemoje ?Windows? nepavyko s?kmingai ?diegti arba atnaujinti program?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Naudojamas programos diegimo arba naujinimo b?das gali b?ti nebaigtas

Yra keletas b?d?, kuriais galima pasinaudoti norint ?diegti, pa?alinti arba atnaujinti program?. Be to, naudojamas b?das ar b?dai gal?jo b?ti neprad?ti arba s?kmingai neu?baigti. Toliau pateikiami da?niausiai naudojami programin?s ?rangos diegimo b?dai:
 • ?d?kite CD arba DVD laikmen?, tada leiskite diegimui prasid?ti automati?kai.
 • Pereikite prie CD, DVD, kei?iamosios laikmenos ar kitos vietos, kurioje saugomi programos diegimo failai, tada dukart spustel?kite Programos s?ranka. S?rankos failas paprastai b?na vienas ?i?:
  • ?Autorun? arba ?Autorun.exe?
  • ?Setup? arba ?Setup.exe?
  • ?Install? arba ?Install.exe?
 • Jei program? atsisiun?iate i? interneto svetain?s, spustel?kite Vykdyti.

Gali b?ti, kad ne?manoma nuskaityti diegimo laikmenos

Diegimo laikmena, pavyzd?iui, CD arba DVD, gali b?ti ne?vari arba subrai?yta, tod?l jos negali nuskaityti CD arba DVD skaitytuvas ir d?l to gali kilti problem? diegiant arba pa?alinant.

1 b?das: nuvalykite CD arba DVD disk?, kur? naudojate diegdami (tai reikia atlikti tik tuomet, jei naudojate CD arba DVD disk?.)

Nuvalykite CD arba DVD laikmen?. Tai atlikite naudodami CD arba DVD disk? valymo rinkin?. Arba ?velniai nu?luostykite sidabro spalvos disko pus? naudodami mink?t?, nesip?kuojan?i? medvilnin? ?luost?. Nenaudokite popierini? rank?luos?i?. Taip galite subrai?yti plastik? arba ant jo gali likti dry?i?. Kai valote disk?, braukite nuo centro disko kra?to link. Nenaudokite sukam?j? judesi?. Jei problema i?lieka, nuvalykite disk? dr?gna ?luoste ar parduodamomis CD ar DVD disk? valymo priemon?mis. Prie? ?d?dami disk? ? ?rengin? pirmiausia j? nusausinkite.

2 b?das: nukopijuokite diegimo failus ? kompiuter?

Nukopijuokite diegimo failus ? vietin? kompiuterio stand?j? disk? arba kit? kei?iam?j? laikmen?. U?sira?ykite viet?, tada i? jos paleiskite diegim?. Diegimo failas paprastai b?na pavadintas ?Autorun.exe? arba ?Setup.exe?, ta?iau neb?tinai. Jei nesate tikri, per?i?r?kite aplanke esant? fail? ?Readme?, kuriame pateikiami nurodymai, kaip paleisti diegim?. Jei yra vykdomasis failas (.exe), nerekomenduojame paleisti .msi fail?, jei to atskirai nenurodo atlikti gamintojas.

3 b?das: gaukite naujausi? diegimo paketo versij?

Jei band?te ?diegti i? CD arba DVD disko, atlikite ?iuos veiksmus:
 • Apsilankykite programin?s ?rangos gamintojo svetain?je ir patikrinkite, ar yra naujesn? programin?s ?rangos paketo versija. Atsisi?skite ir ?diekite nauj? versij?.
 • Jei jau turite naujausi? versij?, program? pabandykite atsisi?sti i? gamintojo svetain?s ir paleisti diegim?.

Patyr? vartotojai Jei reikia keli? CD arba DVD disk?, rekomenduojame nukopijuoti visus diskus ? vien? aplank? prie?inga tvarka (pirmiausia i? disk?, kuri? numeris didesnis). Pasiruo?kite paraginti patvirtinti fail? perra?ym?, tada diekite naudodami ?i? viet?.


Gali b?ti, kad sugadinti atsisi?sti arba nukopijuoti failai

1 b?das: nukopijuokite diegimo failus ? kompiuter?

Nukopijuokite diegimo failus ? vietin? kompiuterio stand?j? disk? arba kit? kei?iam?j? laikmen?. U?sira?ykite viet?, tada i? jos paleiskite diegim?. Diegimo failas paprastai b?na pavadintas ?Autorun.exe? arba ?Setup.exe?, ta?iau neb?tinai. Jei nesate tikri, per?i?r?kite aplanke esant? fail? ?Readme?, kuriame pateikiami nurodymai, kaip paleisti diegim?. Jei yra vykdomasis failas (.exe), nerekomenduojame paleisti .msi fail?, jei to atskirai nenurodo atlikti gamintojas.
 • Jei diegiate program? i? interneto, i? naujo atsisi?skite fail? (atsisiuntimo dialogo lange pasirinkite ?ra?yti, o ne Vykdyti), ?ra?ykite fail? ? aplank? kompiuterio vietiniame stand?iajame diske arba kitoje kei?iamojoje laikmenoje, tada paleiskite diegim? i? ?ios vietos.
 • Jei diegimo failai yra saugomi tinkle (pvz., komercin?je ar ?mon?s aplinkoje), nukopijuokite visus failus ? aplank?, esant? kompiuterio vietiniame stand?iajame diske, tada paleiskite diegim? i? ?ios vietos.

2 b?das: gaukite naujausi? diegimo paketo versij?

Jei paket? band?te ?diegti po kurio laiko, kai j? atsisiunt?te, atlikite ?iuos veiksmus:
 • Apsilankykite programin?s ?rangos gamintojo svetain?je ir patikrinkite, ar yra naujesn? programin?s ?rangos paketo versija. Atsisi?skite ir ?diekite nauj? versij?.
 • Jei jau turite naujausi? versij?, program? pabandykite atsisi?sti dar kart? ir paleiskite diegim?.

?iuo metu kompiuteryje veikian?ios programos gali trikdyti diegimo proces?

I?junkite programas, kurios gali trikdyti diegimo proces?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , ?veskite msconfig ? lauk? Ie?ka, tada spustel?kite msconfig.exe.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo teis?
  Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
 2. Skirtuke Bendra spustel?kite Atrankin? paleistis, tada spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? ?kelti paleisties elementus.
 3. Spustel?kite Tarnybos, Sl?pti visas ?Microsoft? tarnybas, tada spustel?kite I?jungti visk?.
 4. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.
 5. Pabandykite paleisti programin?s ?rangos programos diegim?.
 6. Baig? spr?sti problem?, paleiskite kompiuter? i? naujo naudodami ?prastin?s paleisties re?im?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , ?veskite msconfig ? lauk? Ie?ka, tada spustel?kite msconfig.exe.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo teis?
   Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
  2. Skirtuke Bendra spustel?kite ?prastin? paleistis, Gerai, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti ?MSConfig?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows? programos gali b?ti ne iki galo pa?alintos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Pam?ginkite ?diegti, pa?alinti arba atnaujinti programas naudodami kit? ?Windows? b?d?

Paprastai bet kuri? program? galima pa?alinti keliais b?dais. I?bandykite ?iuos b?dus. Jei vienas b?das nepad?jo i?spr?sti ?ios problemos, pereikite prie kito.

1 b?das: naudokite program? pa?alinimo parinkt? (jei yra)
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Visos programos.
 2. Pasirinkite programos, kuri? norite pa?alinti, aplank? ir j? atidarykite.
 3. Jei yra pa?alinimo parinktis, pabandykite program? pa?alinti naudodamiesi ja.

Jei problema nei?sprend?iama, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: naudokit?s valdymo skydo parinktimis
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , Valdymo skydas, ?traukti arba pa?alinti programas arba spustel?kite Programos ir funkcijos, tada spustel?kite Pa?alinti program?.
 2. Pasirinkite program?, tada spustel?kite Pa?alinti. Vykdykite nurodymus ir i?diekite program?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Jei reikia daugiau pagalbos d?l diegimo, pa?alinimo ar naujinimo problemos

Jei atlikote ?iuos veiksmus ir problemos vis tiek nepavyko i?spr?sti, papildomos pagalbos galite kreiptis ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb?. Informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft? palaikymo tarnyba, rasite apsilank? toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je. Gali b?ti taikomi tam tikri mokes?iai.
Microsoft Support
Be to, galite apsilankyti ?Microsoft? bendruomen?s svetain?je, kur galite nemokamai pateikti klausim? kitiems vartotojams ir gauti i? j? atsakym?. ?Microsoft? bendruomen? yra vartotojams skirtas palaikymo forumas. Nor?dami apsilankyti ?Microsoft? bendruomen?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Microsoft? bendruomen?

Patyr? vartotojai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Toliau pateikiami veiksmai skirti tik patyrusiems vartotojams.

Programos pa?alinimas rankiniu b?du

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Gali b?ti, kad naudodami ?Windows? s?saj? neautomati?kai gal?site pa?alinti kai kurias programos dalis. Pavyzd?iui, galb?t gal?site rankiniu b?du panaikinti programos failus ir aplankus. Kadangi tam atlikti skirti veiksmai gali b?ti ?vair?s, atsi?velgiant ? naudojam? ?Windows? versij? ir bandom? pa?alinti program?, ?iame straipsnyje jokie nurodomieji veiksmai n?ra pateikiami. Jei nesate i?samiai susipa?in?s su norima pa?alinti programa, kad gal?tum?te tinkamai atpa?inti ?ios programos failus ir aplankus, ?iuo b?du naudotis nerekomenduojame. Apskritai rankiniu b?du panaikindami programos failus ir aplankus galite sugadinti operacin? sistem?. Atlikdami ?? veiksm? prisiimate vis? atsakomyb?.

Jei program? ketinate pa?alinti rankiniu b?du, atkreipkite d?mes? ? kelis toliau pateikiamus dalykus:
 • Prie? atlikdami ?? veiksm? tur?tum?te i?bandyti visus ?prastinius programos pa?alinimo b?dus. Pavyzd?iui, pasinaudokite valdymo skydo parinktimi ?traukti arba pa?alinti programas.
 • Prie? atlikdami ?? veiksm? tur?tum?te sukurti sistemos atk?rimo ta?k?.
 • Prie? prad?dami perkelkite asmeninius duomenis ir dokumentus, kurie gal?jo atsidurti programos diegimo aplanke. Pavyzd?iui, perkelkite juos ? aplank? Dokumentai.
 • Jei programos failo negalite panaikinti rankiniu b?du, vadinasi, ?is failas yra atidarytas arba j? naudoja kita programa, tod?l jo neleid?iama panaikinti. Pavyzd?iui, fail? gali naudoti antivirusin? programin? ?ranga. Kai antivirusin? programin? ?ranga naudoja ?? fail? ir neleid?ia jo panaikinti, tik?tina, kad ta pati antivirusin? programin? ?ranga neleido ir pa?alinti programos ?prastin?mis priemon?mis.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Patikrinkite, ar yra fail? arba aplank? pavadinim?, ilgesni? nei 260 simboli?

Daugiau informacijos apie ilgiausio kelio apribojim? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) ?iniatinklio svetain?je:
Failai, keliai ir vard? sritys

?galinkite MSI registravim?, tada perskaitykite MSI daugia?od?ius ?urnalus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Daugelis program? sukuria diegimo ?urnal?. Jei jokio ?urnalo nepavyksta rasti, galite ?galinti daugia?od?io MSI registravim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?galinti ?Windows Installer? registravim?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je. 223300 Kaip ?galinti ?Windows Installer? registravim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Jei .msi fail? paleisite neperkrov? programos (.exe), gal?site prid?ti daugia?od?io registravimo parametr?. Pavyzd?iui:
Msiexec kelias\j?s?_msi.msi /L*v kelias\j?s?_msi_?urnalas.txt
?msiexec? komandin?s eilut?s parametr? ie?kokite apsilank? ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?je:
Komandin?s eilut?s parinktys
Paprastai nepavykus ?diegti, kai kyla problema ir pradedamas keitim? at?aukimas, ?urnale u?registruojama 3 gr??inimo reik?m?. Klaidos apra?ymas bus rodomas i?kart po 3 gr??inimo reik?m?s ?urnalo ?ra?u.

?rankis Wilogutl.exe yra naudingas analizuojant ?Windows Installer? diegimo ?urnalo failus. Be to, ?is ?rankis gali pasi?lyti ?urnale rast? klaid? sprendim?. ?rankiu ?Wilogutil.exe? galite naudotis naujausiame ?Microsoft Windows? programin?s ?rangos k?rimo rinkinyje.

Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip naudotis ?rankiu Wilogutl.exe:
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Nuorodos

Daugiau bendrosios informacijos, kaip ?diegti arba pa?alinti program?, rasite apsilank? ?iose ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?se:

Programos diegimas
Programos ?alinimas arba keitimas
Program? diegimas: da?nai u?duodami klausimai

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2438651 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 1 d. - Per?i?ra: 8.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com