ID c?a bi: 2438651 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban cai t, d cai t hoc cp nht mt chng trinh trn may tinh chay Windows, ban co th nhn c mt trong cac thng bao li sau:

Thng bao li 1
Khng th truy cp Dich vu Windows Installer.
Thng bao li 2
Khng th khi ng Dich vu Windows Installer.
Thng bao li 3
Khng th khi ng dich vu Windows Installer trn May tinh Cuc b. Li 5: Truy nhp bi t chi

Nguyn nhn

Qua trinh cai t hoc d cai t mt chng trinh co th khng thanh cng vi mt s ly do. Bai vit nay thao lun cac s c sau (Bm vao tng s c xem giai phap co lin quan):
 • S? c? x?y ra v?i Windows Installer
 • Cai t hoc cp nht chng trinh trong Windows co th cha hoan tt thanh cng
 • D cai t chng trinh trong Windows co th cha hoan tt thanh cng

Gi?i php

Kh?c ph?c s? c? t? ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2863010
Kh?i ?ng tr?nh kh?c ph?c s? c? Ci ?t v D? ci ?t Chng tr?nh

Kh?c ph?c s? c? t? ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? kh?c ph?c cc lo?i s? c? ny, h?y lm theo cc b?c ?c li?t k bn d?i:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2684263
Quan trong Ban phai ng nhp vao may tinh bng tai khoan quan tri vin. thc hin nhiu bc trong bai vit nay, ban phai ng nhp vao may tinh co tai khoan co quyn quan tri vin. xac inh xem ban co ang s dung tai khoan co quyn quan tri vin hay khng, hay lam theo cac bc sau:
Trong Windows XP hoc trong Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. M hp thoai Ngay va Gi.
  1. Bm Bt u,sau o bm Chay.
  2. Go lnh sau vao hp thoai Chay, sau o bm OK:
   timedate.cpl (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 2. S dung mt trong cac bc phu hp, tuy thuc vao kt qua.
  • Nu hp thoai Thuc tinh Ngay va Gixut hin, ban a c ng nhp vi t cach quan tri vin. B?m Hu? ? ng h?p tho?i Ngy v Gi?Thu?c tnh. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
  • Thng bao sau xut hin nu ban khng c ng nhp vi t cach quan tri vin.
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh hi?n th? thng bo s? xu?t hi?n n?u b?n ng nh?p v?i t cch qu?n tr? vin
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Trong Windows Vista hoc trong Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. M hp thoai Ngay va Gi.
  1. Bm Bt u.
  2. Go lnh sau vao hp Bt u Tim kimhocvaohp Tim kim chng trinh va tp ri nhn ENTER:
   timedate.cpl
   Hp thoai Ngay va Gi m ra. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 2. Bm Thay i ngay va gi trong hp thoai Ngay va Gi. Khi h?p tho?i Ki?m sot Ti kho?n Ng?i dng m?, b?m vo Ti?p t?c.(?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 3. By gi, hay thc hin mt trong cac bc sau, tuy thuc vao tinh hung xay ra khi ban bm Tip tuc:
  • Nu may tinh cua ban khng nhc ban nhp mt khu
   Ban a c ng nhp bng tai khoan quan tri vin. Bm huy hai ln ong hp thoai Ngay va Gi va khi o ban a sn sang tip tuc tac vu nay.
  • Nu may tinh cua ban nhc ban nhp mt khu
   Ban cha c ng nhp bng tai khoan quan tri vin.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

S c x?y ra vi Windows Installer

Chng trinh Windows Installer co th bi hong, c cai t khng ung hoc a bi v hiu hoa. iu nay co th gy ra s c cai t.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Chu y Chng trinh Windows Installer quan ly vic cai t phn mm, quan ly vic thm va xoa cu phn phn mm, theo doi kha nng phuc hi tp va duy tri phuc hi li c ban bng cach s dung tinh nng rollback (hi sa).

S dung cac phng phap sau xac inh bt ky vn nao vi Microsoft Installer co th gy ra cac s c khi ban cai t, d cai t hoc cp nht chng trinh. Bt u vi phng phap 1, hay lam theo cac bc trong phng phap o, sau o i n phng phap tip theo nu s c cua ban khng c giai quyt.

Bm vao y xem hoc n thng tin chi tit
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Phng phap 1: Xac inh xem chng trinh Windows Installer co hoat ng hay khng

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go cmd vao hp Tim kim hoc bm Chay ri go cmd vao hp thoai (Windows XP hoc Windows Server 2003), sau o nhn Enter m ca s Du nhc Lnh.
 2. Tai du nhc lnh, go MSIExec, sau o nhn Enter.
 3. Nu chng trinh MSI hoat ng, se khng co thng bao li. Nu ban nhn c thng bao li, hay ghi nh li o. Nu ban thanh thao v cach s dung cng cu tim kim, ban co th s dung thng bao li giup xac inh ni dung b sung giai quyt s c.
 4. Th cai t hoc d cai t lai.

Nu s c vn xay ra, hay i ti phng phap 2.


Phng phap 2: am bao rng dich vu Windows Installer khng c t thanh V hiu hoa

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go services.msc vao hp Tim kim hoc bm Chay ri go services.msc vao hp thoai (Windows XP hoc Windows Server 2003), sau o nhn Enter m Dich vu.
 2. Bm chut phai vao dich vu Windows Installer, sau o bm vao Properties (Thuc tinh).
 3. Nu hp Startup type (Kiu khi ng) c t la Disabled (V hiu hoa), hay thay i thanh Manually (thu cng).
 4. Bm OK ong ca s Thuc tinh.
 5. Bm chut phai vao dich vu Windows Installer, sau o bm vao Start (Bt u). Dich vu se bt u ma khng co li.
 6. Th cai t hoc d cai t lai.

Nu s c vn xay ra, hay i ti phng phap 3.

Phng phap 3: Kim tra phin ban Windows Installer va nng cp ln phin ban mi nht nu cn

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2684263
Important Phng phap nay chi ap dung cho Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 va Windows Server 2008.
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go cmd vao hp Tim kim hoc bm Chay ri go services.msc vao hp thoai (Windows XP hoc Windows Server 2003), sau o nhn Enter m ca s Du nhc Lnh.
 2. Trong ca s Du nhc Lnh, go MSIExec, sau o nhn Enter. Nu chng trinh MSI hoat ng, khng co thng bao li va hp thoai ring bit se m ra. iu nay cho bit phin ban MSI.
 3. Nu phin ban cua tr?nh cai t khng phai la 4.5, hay xem bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft bit thng tin va lin kt tai xung tr?nh cai t Windows 4.5:
  942288 ? c Windows Installer 4.5 88 ? c Windows Installer 4.5
 4. Th cai t hoc d cai t lai.

Nu s c vn xay ra, hay i ti phng phap 4.


Phng phap 4: ng k? l?i chng tr?nh tr?nh ci ?t

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2684263
Quan tr?ng Phng php ny ch? p d?ng v?i Windows XP v Windows Server 2000.
 1. Bm Bt u, bm Chay ri go cmd vao hp thoai, sau o bm Du nhc Lnh.
 2. Tai du nhc lnh, hay go thng tin sau, sau o bm Enter sau mi dong:
  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver
 3. Th cai t hoc d cai t lai.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Qu tr?nh cai t hoc cp nht cac chng trinh trong Windows co th ? khng hoan tt thanh cng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Phng phap c s dung cai t hoc cp nht chng trinh co th cha ?c hoan tt thanh cng

Co th s dung mt s phng phap cai t, d cai t hoc cp nht chng trinh. Ngoai ra, phng phap nay hoc cac phng phap c s dung co th cha khi ng hoc cha hoan tt thanh cng. Sau y la cac phng phap ph bin c s dung cai t phn mm:
 • Cho phng tin CD hoc DVD vao, sau o cai t t ng bt u.
 • Duyt CD, DVD, phng tin di ng hoc cac vi tri khac lu tr tp cai t chng trinh, sau o bm up vao chng trinh Thit lp. Tp thit lp thng la mt trong cac tp sau:
  • Autorun hoc Autorun.exe
  • Setup hoc Setup.exe
  • Install hoc Install.exe
 • Bm Run (Chay) khi ban tai xung chng trinh t trang web Internet.

Phng tin cai t khng th oc c

Phng tin cai t nh CD va DVD co th bi bn hoc bi xc va khng th oc c bng u oc CD hoc DVD va gy ra s c v cai t, loai bo hoc cp nht.

Phng phap 1: Lam sach CD hoc DVD ma ban ang s dung cai t (Chi ap dung nu ban phai s dung CD hoc DVD.)

Lam sach phng tin CD hoc DVD. thc hin vic nay, hay s dung b dung cu v sinh ia CD hoc DVD. Hoc, nhe nhang lau sach mt bac cua ia bng vai bng mm, khng co gn. Khng s dung khn giy. S dung khn giy co th lam xc lp nha hoc lai vt. Khi lam sach ia, hay lau t gia ia ra ngoai. Khng lau theo vong tron. Nu s c vn tip tuc xay ra, hay lam sach ia bng khn m hoc dung dich v sinh ia CD hoc DVD. Lau kh ia trc khi a ia vao ia.

Phng phap 2: Sao chep tp cai t sang may tinh cua ban

Sao chep tp cai t sang ia cng cuc b trn may tinh cua ban hoc sang phng tin khac, phng tin di ng. Ghi nh vi tri, sau o chay cai t t vi tri o. Tp cai t thng co tn Autorun.exe hoc Setup.exe. Nhng tn nay co th khac nhau. Nu ban khng chc chn, hay kim tra tp Readme trong th muc c hng dn v cach chay cai t. Nu tp thi hanh (.exe) co sn, chung ti khuyn ban khng nn trc tip chay tp .msi ma khng co hng dn cu th t nha cung cp.

Phng phap 3: Nhn phin ban mi cua goi cai t

Nu ban c cai t t CD hoc DVD, hay thc hin cac thao tac sau:
 • Kim tra website cua nha san xut phn mm bit phin ban mi hn cua goi phn mm. Tai xung va cai t phin ban mi.
 • Nu ban a co phin ban mi nht, hay th tai xung chng trinh t website cua nha san xut, sau o chay cai t.

Ngi dung Chuyn su Nu cn nhiu CD hoc DVD, chung ti khuyn ban nn sao chep tt ca ia sang cung mt th muc, theo th t ao ngc (ia co s cao hn trc tin). Chun bi ph chun cac tp se bi ghi e nu ban c nhc, sau o cai t t vi tri o.


Tp cai t c tai xung hoc sao chep co th bi hong

Phng phap 1: Sao chep tp cai t sang may tinh cua ban

Sao chep tp cai t sang ia cng cuc b trn may tinh cua ban hoc sang phng tin khac, phng tin di ng. Ghi nh vi tri, sau o chay cai t t vi tri o. Tp cai t thng co tn Autorun.exe hoc Setup.exe. Nhng tn nay co th khac nhau. Nu ban khng chc chn, hay kim tra tp Readme trong th muc c hng dn v cach chay cai t. Nu tp thi hanh (.exe) co sn, chung ti khuyn ban khng nn trc tip chay tp .msi ma khng co hng dn cu th t nha cung cp.
 • Nu ban ang cai t chng trinh t Internet, hay tai lai tp xung (chon Lu thay vi Chay trong hp thoai tai xung), lu th muc tp vao cng cuc b trn may tinh hoc phng tin di ng khac va chay cai t t vi tri o.
 • Nu tp cai t cua ban trn mang (vi du: mi trng thng mai hoc cng ty), hay sao chep tt ca cac tp sang mt th muc trn ia cng cuc b trn may tinh cua ban, sau o chay cai t t vi tri o.

Phng phap 2: Nhn phin ban mi cua goi cai t

Nu a qua mt khoang thi gian gia thi im ban tai xung goi va thi im ban th cai t, hay lam nh sau:
 • Kim tra website cua nha san xut phn mm bit phin ban mi hn cua goi phn mm. Tai xung va cai t phin ban mi.
 • Nu ban a co phin ban mi nht, hay th tai lai chng trinh, sau o chay cai t.

Cac chng trinh hin ang chay trn may tinh cua ban co th can tr qua trinh cai t

V hiu hoa cac chng trinh co th gy can tr cho qua trinh cai t. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Start (Bt u)
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Start (Bt u)
  , go msconfig vao hp Tim kim, sau o bm msconfig.exe.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, hay nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
 2. Tn tab Chung, bm vao Khi ng la chon, sau o bm bo chon hp kim cac muc khi ng.
 3. Bm Dich vu, bm n tt ca cac dich vu cua Microsoft, sau o bm V hiu hoa tt ca.
 4. Bm OK, sau o bm Khi ng lai.
 5. Th chay cai t chng trinh phn mm cua ban.
 6. Khi ban a hoan tt vic khc phuc s c, hay khi ng lai may tinh ch Khi ng Binh thng. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
  1. Bm Start (Bt u)
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Start (Bt u)
   , go msconfig vao hp Tim kim, sau o bm msconfig.exe.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
   N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a qu?n tr? vin, hay nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
  2. Trn tab Chung, bm Khi ng binh thng, bm OK, sau o bm Khi ng lai.
? bi?t thng tin v? cch s? d?ng MSConfig, b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Qu tr?nh d? ci ?t cc chng tr?nh trong Windows c th? ? khng ?c hon t?t thnh cng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Th? ci ?t, d? ci ?t ho?c c?p nh?t cc chng tr?nh b?ng cch s? d?ng m?t phng php khc trong Windows

Th?ng c m?t vi cch ? d? ci ?t b?t k? chng tr?nh no. Th cac phng phap sau. Nu mt phng phap khng giai quyt c s c, hay th phng phap tip theo.

Phng phap 1: S dung tuy chon d cai t chng trinh (nu co)
 1. Bm Start (Bt u)
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Start (Bt u)
  , sau o bm All program (Tt ca cac Chng trinh).
 2. Chon th muc cho chng trinh ban mun d cai t, sau o m th muc.
 3. Nu co tuy chon d cai t, th s dung tuy chon o d cai t chng trinh.

Nu s c cua ban khng c khc phuc, hay chuyn sang phng phap 2.

Phng phap 2: S dung tuy chon Pa-nen iu khin
 1. Bm Start (Bt u)
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Start (Bt u)
  , bm Control Panel (Pa-nen iu khin), bm Add or Remove Programs (Thm hoc Loai bo Chng trinh) hoc bm Programs and Features (Chng trinh va Tinh nng) sau o bm Uninstall a program (D cai t chng trinh).
 2. Chon chng trinh, sau o bm Uninstall (D cai t). Lam theo du nhc d cai t chng trinh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

c tr giup thm v vn cai t, d cai t hoc cp nht

Nu ban a lam theo cac bc nay va s c vn cha c giai quyt, ban co th phai lin h vi b phn H tr cua Microsoft c h tr thm. bit thng tin v cach lin h vi b phn H tr cua Microsoft, hay truy cp vao trang web sau cua Microsoft. Co th mt mt s khoan phi.
H tr cua Microsoft
Co th ban cung mun truy cp vao website Cng ng cua Microsoft, tai y ban co th t cu hoi va nhn c cu tra li min phi t nhng ngi dung khac. Cng ng cua Microsoft la din an h tr cho khach hang tiu dung. truy cp Cng ng cua Microsoft, hay truy cp vao trang web sau cua Microsoft:
Cng ng cua Microsoft

Ngi dung nng cao

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Chu y Cac bc sau chi phu hp cho ngi dung nng cao.

D cai t chng trinh thu cng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ban co th d cai t thu cng mt s cu phn cua chng trinh qua giao din Windows. Vi du: ban co th xoa thu cng cac tp chng trinh va th muc. Vi cac bc thc hin vic nay co th khac nhau, tuy thuc vao phin ban Windows ma ban co va chng trinh ma ban ang c d cai t, bai vit nay khng cung cp cac bc co tinh quy tc thc hin vic nay. Nu ban cha u quen vi chng trinh ma ban ang c d cai t co th nhn dang tich cc cac tp va th muc cho chng trinh o, chung ti khuyn ban khng nn th phng phap nay. Noi chung, khi ban bt u xoa thu cng cac tp chng trinh va th muc, ban co nguy c lam hong h iu hanh cua minh. Lam theo bc nay vi rui ro cua ring ban.

Nu ban ang xem xet vic d cai t thu cng chng trinh, ban cn nh mt s im sau:
 • Ban phai n lc d cai t ng dung theo cac cach truyn thng trc khi ban lam theo bc nay. Vi du: s dung Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin.
 • Trc khi ban lam theo bc nay, ban phai tao thi im khi phuc h thng.
 • Trc khi ban bt u, hay chuyn moi d liu ca nhn hoc tai liu co th chuyn vao th muc cai t cua ng dung. Vi du: chuyn chung vao th muc Tai liu.
 • Nu ban khng th xoa thu cng mt tp chng trinh, iu nay co nghia la tp ang c s dung hoc mt s chng trinh khac ang truy cp vao tp va khng cho phep ban xoa tp o. Vi du: phn mm chng vi-rut co th ang truy cp vao tp. Khi mt phn mm chng vi-rut truy cp vao tp chng trinh va khin ban khng th xoa tp, co th phn mm chng vi-rut tng t nay khng cho ban d cai t chng trinh bng cac cach truyn thng hn.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Kim tra xem tn tp hoc th muc co dai hn 260 ky t khng

? bi?t thm thng tin v? gi?i h?n chi?u di ?ng d?n t?i a, h?y truy c?p vo trang web sau c?a M?ng l?i Nh pht tri?n Microsoft (MSDN):
T?p, ?ng d?n v Khng gian tn

B?t tnh nng ghi nh?t k? MSI, sau ?c nh?t k? ?y ? MSI

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
H?u h?t chng tr?nh s? t?o nh?t k? ci ?t. Nu khng th xac inh c nht ky nao, ban co th bt ghi nht ky MSI y u. bit thm thng tin v cach kich hoat tinh nng ghi nht ky cua Windows Installer, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft: 223300 Cach kich hoat tinh nng ghi nht ky cua Windows Installer

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Chu y Nu ban ang chay .msi ma khng co ng dung khi ng (.exe), ban co th thm tham s ghi nht ky y u. Vi du:
Msiexec path\your_msi.msi /L*v path\your_msi_log.txt
co danh sach tham s dong lnh msiexec, hay truy cp vao trang web sau cua Mang li Nha phat trin Microsoft (MSDN):
tuy chon Dong Lnh
Cai t khng thanh cng se thng ghi nht ky Gia tri Tra lai 3 ni s c xay ra va tinh nng rollback (hi sa) cai t bt u. M ta tht bai se xut hin ngay trc muc nht ky Gia tri Tra lai 3.

Cng cu Wilogutl.exe co th hu ich khi phn tich cac tp nht ky t cai t Windows Installer. Ngoai ra, cng cu co th gi y cac giai phap i vi li c tim thy trong tp nht ky. Hin co cng cu Wilogutil.exe trong B Phat trin Phn mm mi nht cua Microsoft Windows.

Sau y la vi du v cach s dung cng cu Wilogutl.exe:
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


Tham kh?o

bit thng tin chung v cach cai t hoc d cai t chng trinh, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:

Cai t chng trinh
D cai t hoc thay i chng trinh
Cai t chng trinh: cu hoi thng gp

Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2438651 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 9.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
T? kha:
kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com