Tháng mư?i hai 2010 múi thời gian tích l?y C?p Nh?t cho hệ điều hành Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2443685 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c b?n c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Quan tr?ng B?n c?p nh?t này thay th? và thay th? C?p Nh?t 2158563, mà đ? đư?c phát hành vào tháng 9 năm 2010. B?n c?p nh?t này c?ng bao g?m thay đ?i múi thời gian b? sung đư?c th?c hi?n sau khi C?p Nh?t 2158563 đư?c t?o ra.

N?u b?n đ? tri?n khai đ? c?p nh?t 2158563, đ?c các mô t? c?a nh?ng thay đ?i múi thời gian c? th? đư?c đ? c?p trong bài vi?t này đ? xác đ?nh cho dù b?n ph?i tri?n khai b?n c?p nh?t này ngay l?p t?c. N?u h? th?ng không ?nh hư?ng tr?c ti?p, b?n có th? l?ch tr?nh tri?n khai vào cơ h?i có s?n.

Chúng tôi khuyên b?n nên tri?n khai b?n C?p Nh?t tích l?y múi thời gian Windows m?i nh?t đ? đ?m b?o s? th?ng nh?t c?a b? máy cơ s? d? li?u múi thời gian trên t?t c? các h? th?ng.


Quan tr?ng
 • Trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này, đư?c nh?n th?c c?a v?n đ? ti?m năng mà có th? ?nh hư?ng đ?n Microsoft Outlook.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  931667 Làm th? nào đ? thay đ?i múi thời gian đ?a ch? b?ng cách s? d?ng công c? c?p nh?t d? li?u múi thời gian đ?i v?i Microsoft Office Outlook
 • N?u b?n đang ch?y Microsoft Exchange Server trong m?t môi trư?ng công ngh? thông tin (IT), b?n ph?i có các bi?n pháp b? sung đ? đ?m b?o ho?t đ?ng chính xác c?a Exchange Server.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p Nh?t th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) trao đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  941018 Làm th? nào đ? gi?i quy?t ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian b?ng cách s? d?ng công c? c?p nh?t l?ch c?a Exchange
 • B?n C?p Nh?t tích l?y múi thời gian ch?a ch? d? li?u mà đ? thay đ?i cho m?t khu v?c c? th? ho?c mà đ? đư?c b? sung đ? duy tr? tính ch?n l? v?i phiên b?n hệ điều hành khác. V? v?y, n?u m?t phím múi thời gian s? b? xóa, m?t s? giá tr? ban đ?u có th? không th? ph?c h?i sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y khu.
  Chúng tôi không khuyên b?n nên b?n xóa b?t k? khóa registry có liên quan đ?n múi thời gian. Trên m?t máy tính có múi thời gian không đ?y đ? phím, l?n đ?u tiên khôi ph?c l?i các phím múi thời gian t? đ?ng g?i lưu t?t đư?c bi?t đ?n. Sau đó, áp d?ng C?p Nh?t.

GI?I THI?U

B?n C?p Nh?t bài vi?t này mô t? thay đ?i d? li?u múi thời gian đ? thích ?ng v?i nh?ng thay đ?i gi? mùa hè (DST) trong m?t s? qu?c gia. B?n c?p nh?t này c?ng bao g?m DST trß??ng Li?¬n quan ?æß??n, múi thời gian trß??ng Li?¬n quan ?æß??n và cài đ?t chuyên bi?t trß??ng Li?¬n quan ?æß??n khác. M?t s? nh?ng thay đ?i đ? x?y ra k? t? khi các s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" đ? đư?c phát hành.

B?n C?p Nh?t bài vi?t này mô t? là m?t tích l?y C?p Nh?t rollup bao g?m t?t c? nh?ng thay đ?i đ? đư?c phát hành trư?c đó trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098, 981793 và 2158563.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách DST thay đ?i có th? ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m Microsoft khác, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://support.Microsoft.com/GP/cp_dst

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào thay đ?i ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian có th? ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m khác c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
914387 Làm th? nào đ? c?u h?nh ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian cho hệ điều hành Microsoft Windows


Lưu ?: Khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
C?p Nh?t không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t c?p nh?t m?i hơn ho?c cùng m?t múi đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Thông báo này ch? ra r?ng b?n đ? áp d?ng các C?p Nh?t chính xác ho?c r?ng b?n c?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update có t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Không có Hành đ?ng b? sung là c?n thi?t đ? c?p nh?t hệ điều hành Windows.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2443685) bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n C?p Nh?t cho Windows 7 cho h? th?ng d?a trên x 64 (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t cho Windows Server 2003 (KB2443685) bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2003 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t cho Windows Server 2008 (KB2443685) bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t cho Windows Vista (KB2443685) bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các b?n C?p Nh?t cho Windows Vista x 64 d?a trên h? th?ng (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t cho Windows XP (KB2443685) bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n C?p Nh?t cho Windows XP x 64 Edition (KB2443685) gói bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t cho Windows Embedded tiêu chu?n 7 (KB2443685) bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các b?n C?p Nh?t cho nhúng tiêu chu?n đ? Windows 7 x 64 d?a trên h? th?ng (KB2443685) gói bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng mư?i m?t-25-2010

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

B?n C?p Nh?t t? trư?c đó tích l?y Windows thông tin múi gi?


Nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n k? t? khi b?n C?p Nh?t tích l?y múi gi? Windows trư?c đó:
 • Magadan gi? chu?n:
  Múi gi? chu?n Magadan t?o ra v?i tên hi?n th? c?a "(UTC + 11:00) Magadan". Timezone này s? có DST h? tr?, v?i DST b?t đ?u tháng ba và k?t thúc vào tháng mư?i.
  Lo?i b? "Magadan" t? tên hi?n th? c?a "(UTC + 11:00) Magadan, qu?n đ?o Solomon, New Caledonia" múi gi?, mà không có h? tr? DST.
 • Gi? chu?n Namibia, displayname (UTC + 1:00) Windhoek:
  Thay đ?i múi gi? thiên v? t? UTC + 2:00 đ?n UTC + 1:00.
  Thay đ?i DST b?t đ?u và k?t thúc ngày, do đó, DST b?t đ?u vào tháng chín và k?t thúc trong April.These thay đ?i có hi?u l?c b?t đ?u t? năm 2011.
 • Ai C?pGi? chu?n, displayname (UTC + 2:00) Cairo:
  B? 2011 DST b?t đ?u-ngày x?y ra trong tháng tư và DST cu?i-ngày x?y ra trong tháng chín.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Múi gi? chính tên Tên hi?n th? 2010 DST b?t đ?u 2010 DST cu?i Khoá con TZI
Gi? chu?n Magadan(UTC + 11:00)MagadanCh? nh?t cu?i tháng ba

02:00:00:000
Cu?i ch? nh?t vào tháng

03:00:00:000

"TZI" = hex: 6 c, fd, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Namibia-gi? chu?n(UTC + 01:00) WindhoekCác ch? nh?t đ?u tiên c?a tháng chín

02:00:00:000
Các ch? nh?t đ?u tiên c?a tháng

02:00:00:000
"TZI" = hex: c4, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Ai C?p-gi? chu?n(UTC + 02:00)CairoCu?i th? năm tháng tư

23:59:59:999
Các th? năm cu?i tháng chín

23:59:59:999
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


Ngoài nh?ng thay đ?i này, ngày DST CU ch?a 2011 DST b?t đ?u đi?u ch?nh và k?t thúc-ngày tháng cho múi sau đây:

· Israel Gi? chu?n
· Ma R?c Gi? chu?n
· Thái B?nh DươngSA Gi? chu?n
· Samoa Gi? chu?n
· Syria Gi? chu?n


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gi? chu?n Israel(UTC + 2:00) JerusalemFirstFriday tháng tư

02:00:00.000
Các ch? nh?t đ?u tiên c?a ngày

02:00:00.000
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Gi? chu?n Ma R?cUTC Casablanca Không cóKhông có"TZI" = hex: 00 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Á Thái B?nh Dương-gi? chu?n(UTC -4:00) SantiagoCác th? b?y th? hai c?a tháng mư?i,

23:59:59.999
Các th? b?y th? hai c?a tháng,

23:59:59.999
"TZI" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Gi? chu?n Samoa(UTC-11:00) SamoaCu?i th? b?y c?a tháng chín, 2010Th? b?y đ?u tiên c?a tháng 4 năm 2011"TZI" = hex: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Gi? chu?n Syria(UTC + 2:00) DamascusCu?i th? năm
Tháng ba

23:59:59.999
Cu?i th? năm
Tháng mư?i

23:59:59.999
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


Thông tin bản c?p nh?t hợp nhất

Windows XP


Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có m?t trong các h? đi?u hành sau cài đ?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows XP m?i nh?t

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

Lưu ?: B?n có th? cài đ?t tích l?y update rollup này ngay c? sau khi b?n đ? cài đ?t b?t k? các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây. B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2158563 Tháng Chín 2010 múi gi? tích l?y C?p Nh?t cho h? đi?u hành Microsoft Windows


Windows Server 2003


Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Windows Server 2003 SP2 cài đ?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

Lưu ?: B?n có th? cài đ?t tích l?y update rollup này ngay c? sau khi b?n đ? cài đ?t b?t k? các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây. B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2158563 Tháng Chín 2010 múi gi? tích l?y C?p Nh?t cho h? đi?u hành Microsoft Windows


Windows Vista ho?c Windows Server 2008


Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có m?t trong các h? th?ng ho?t đ?ng sau đây đư?c cài đ?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.
 • Windows Vista ho?c Windows Server 2008 Service Pack 1

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

Lưu ?: B?n có th? cài đ?t tích l?y update rollup này ngay c? sau khi b?n đ? cài đ?t b?t k? các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây. B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2158563 Tháng Chín 2010 múi gi? tích l?y C?p Nh?t cho h? đi?u hành Microsoft Windows


Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2


Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

Lưu ?: B?n có th? cài đ?t tích l?y update rollup này ngay c? sau khi b?n đ? cài đ?t b?t k? các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây. B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2158563 Tháng Chín 2010 múi gi? tích l?y C?p Nh?t cho h? đi?u hành Microsoft Windows

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (RTM, SPn) và d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong các "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Nhánh d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. QFE d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tzchange.dll5.1.2600.604916,89605 tháng 11 năm 201005:57x 86
Tzchange.exe5.1.2600.604946,0803 tháng mư?i m?t, 201013:12x 86
Tzchange.dll5.1.2600.604916,89605 tháng 11 năm 201005:57x 86
Updspapi.dll6.3.13.0382,840Ngày 26 tháng 5, 200911:40x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tzchange.dll5.2.3790.479317,40828 tháng mư?i, 201023:08x 86
Tzchange.exe5.2.3790.479346,08027 tháng mư?i, 201012:59x 86
Tzchange.dll5.2.3790.479317,40828 tháng mư?i, 201023:08x 86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18416 tháng tư, 201012:15x 86

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP và Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngNhánh d?ch v?
Tzchange.dll5.2.3790.479322.01628 tháng mư?i, 201020:49x 64Không áp d?ng
Tzchange.exe5.2.3790.479360,92828 tháng mư?i, 201020:49x 64Không áp d?ng
Tzchange.dll5.2.3790.479322.01628 tháng mư?i, 201020:49x 64Không áp d?ng
Updspapi.dll6.3.4.1462,12828 tháng mư?i, 201020:49x 64Không áp d?ng
Wtzchange.exe5.2.3790.479346,08028 tháng mư?i, 201020:49x 86WOW

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngNhánh d?ch v?
Tzchange.dll5.2.3790.479337,88828 tháng mư?i, 201020:49IA-64Không áp d?ng
Tzchange.exe5.2.3790.479391,64828 tháng mư?i, 201020:47IA-64Không áp d?ng
Tzchange.dll5.2.3790.479337,88828 tháng mư?i, 201020:49IA-64Không áp d?ng
Updspapi.dll6.3.4.1655,15228 tháng mư?i, 201020:49IA-64Không áp d?ng
Wtzchange.exe5.2.3790.479346,08028 tháng mư?i, 201020:47x 86WOW

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh d?ch v?
  6.0.6000.16XXXWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20XXXWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18XXXWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22XXXWindows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000. XXXXXX s? phiên b?n.
 • Nhánh d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tzres.dll6.0.6001.185472.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201012:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 tháng 1 năm 201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201012:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 tháng mư?i, 201012:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 tháng 1 năm 201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 tháng mư?i, 201013:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018: 30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:15Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017: 51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017: 51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 tháng mư?i, 201017: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017: 51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:42Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:35Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:34Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:34Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:34Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 tháng mư?i, 201017:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 tháng mư?i, 201017:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:34Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201018: 26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:08Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 tháng mư?i, 201019:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 tháng mư?i, 201019:09Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201016:24Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:04Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 tháng mư?i, 201019:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 tháng mư?i, 201019:04Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tzres.dll6.0.6001.185472.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:17x 64
Tzupd.exe6.0.6001.1841020,99223 tháng 1 năm 201010:00x 64
Tzres.dll6.0.6001.227872.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:17x 64
Tzupd.exe6.0.6001.2278720,99228 tháng mư?i, 201013:17x 64
Tzres.dll6.0.6002.183362.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:56x 64
Tzupd.exe6.0.6002.1819220,99223 tháng 1 năm 201009:44x 64
Tzres.dll6.0.6002.225142.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:57x 64
Tzupd.exe6.0.6002.2251420,99228 tháng mư?i, 201013:57x 64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201018: 24Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729.18428 tháng mư?i, 201018:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201018:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 tháng mư?i, 201018:23Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 tháng mư?i, 201015:21Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728.16028 tháng mư?i, 201018: 24Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201015:21Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729.18428 tháng mư?i, 201018:20Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854726,11228 tháng mư?i, 201018: 16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201018: 24Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725.60028 tháng mư?i, 201015:21Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725.60028 tháng mư?i, 201018:23Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729.18428 tháng mư?i, 201018:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 tháng mư?i, 201018:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 tháng mư?i, 201018:20Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854719,45628 tháng mư?i, 201015:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854720,48028 tháng mư?i, 201015:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854730,72028 tháng mư?i, 201018: 16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,69628 tháng mư?i, 201018: 16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201018:23Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728.16028 tháng mư?i, 201019:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729.18428 tháng mư?i, 201018:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729.18428 tháng mư?i, 201018:20Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201018:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201018:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201018:20Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728.16028 tháng mư?i, 201018:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201018:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,69628 tháng mư?i, 201018:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 tháng mư?i, 201018:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201018:23Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 tháng mư?i, 201018:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201018:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854717,92028 tháng mư?i, 201015:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854718,94428 tháng mư?i, 201015:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201017: 56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729.18428 tháng mư?i, 201017:53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201018: 05Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 tháng mư?i, 201017: 56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 tháng mư?i, 201015:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728.16028 tháng mư?i, 201017: 56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201015:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729.18428 tháng mư?i, 201017:53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278726,11228 tháng mư?i, 201017:42Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201017: 56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725.60028 tháng mư?i, 201015:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725.60028 tháng mư?i, 201017: 56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729.18428 tháng mư?i, 201017:53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 tháng mư?i, 201018: 05Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 tháng mư?i, 201017:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278719,45628 tháng mư?i, 201015:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278720,48028 tháng mư?i, 201015:31Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278730,72028 tháng mư?i, 201017:42Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,69628 tháng mư?i, 201017:42Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201017: 56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728.16028 tháng mư?i, 201018: 05Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729.18428 tháng mư?i, 201018:04Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729.18428 tháng mư?i, 201017:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201018: 05Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201017:53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201017:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728.16028 tháng mư?i, 201017:53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201017:53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,69628 tháng mư?i, 201017:53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 tháng mư?i, 201018:04Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201017: 56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 tháng mư?i, 201018: 05Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201017:53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278717,92028 tháng mư?i, 201015:31Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278718,94428 tháng mư?i, 201015:31Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201019:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629.18428 tháng mư?i, 201020:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201020:27Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 tháng mư?i, 201019:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 tháng mư?i, 201016:32Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628.16028 tháng mư?i, 201019:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201016:32Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629.18428 tháng mư?i, 201019:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833626,11228 tháng mư?i, 201020:08Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201019:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625.60028 tháng mư?i, 201016:32Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625.60028 tháng mư?i, 201019:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629.18428 tháng mư?i, 201020:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 tháng mư?i, 201020:27Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 tháng mư?i, 201019:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833619,45628 tháng mư?i, 201017:35Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833620,48028 tháng mư?i, 201017:35Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833630,72028 tháng mư?i, 201020:08Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,69628 tháng mư?i, 201020:08Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201019:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628.16028 tháng mư?i, 201020:27Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629.18428 tháng mư?i, 201020:27Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629.18428 tháng mư?i, 201019:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201020:27Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201020:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201019:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628.16028 tháng mư?i, 201020:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201020:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,69628 tháng mư?i, 201020:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 tháng mư?i, 201020:27Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201019:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 tháng mư?i, 201020:27Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201020:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833617,92028 tháng mư?i, 201017:35Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833618,94428 tháng mư?i, 201017:35Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019: 45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429.18428 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201019:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 tháng mư?i, 201019: 45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 tháng mư?i, 201019:19Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428.16028 tháng mư?i, 201019: 45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201016:19Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429.18428 tháng mư?i, 201019: 53Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251426,11228 tháng mư?i, 201019:25Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201019: 45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425.60028 tháng mư?i, 201019:11Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425.60028 tháng mư?i, 201019: 45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429.18428 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 tháng mư?i, 201019:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 tháng mư?i, 201019:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251419,45628 tháng mư?i, 201020:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251420,48028 tháng mư?i, 201019:58Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251430,72028 tháng mư?i, 201019:25Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,69628 tháng mư?i, 201019:25Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201019: 45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428.16028 tháng mư?i, 201019:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429.18428 tháng mư?i, 201019:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429.18428 tháng mư?i, 201019:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201019:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428.16028 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,69628 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 tháng mư?i, 201019:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201019: 45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 tháng mư?i, 201019:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251417,92028 tháng mư?i, 201019:58Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251418,94428 tháng mư?i, 201020:00Không áp d?ng
Tzres.dll6.0.6001.185472.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201012:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 tháng 1 năm 201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201012:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 tháng mư?i, 201012:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 tháng 1 năm 201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 tháng mư?i, 201013:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018: 30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:15Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017: 51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017: 51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 tháng mư?i, 201017: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017: 51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:42Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:37Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201018:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:35Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:34Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:34Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:34Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 tháng mư?i, 201017:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 tháng mư?i, 201017:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:34Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201018: 26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201017:18Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:08Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 tháng mư?i, 201019:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 tháng mư?i, 201019:09Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201019:17Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201016:24Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:04Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 tháng mư?i, 201019:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 tháng mư?i, 201019:04Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201019:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018: 46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tzres.dll6.0.6001.185472.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:01IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1841037,88823 tháng 1 năm 201009:49IA-64
Tzres.dll6.0.6001.227872.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:00IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2278737,88828 tháng mư?i, 201013:00IA-64
Tzres.dll6.0.6002.183362.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:30IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.1819237,88823 tháng 1 năm 201009:28IA-64
Tzres.dll6.0.6002.225142.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:30IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.2251437,88828 tháng mư?i, 201013:30IA-64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 tháng mư?i, 201014:51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 tháng mư?i, 201014:51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725.60028 tháng mư?i, 201014:51Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854719,45628 tháng mư?i, 201015:20Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854720,48028 tháng mư?i, 201015:14Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854717,92028 tháng mư?i, 201015:14Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854718,94428 tháng mư?i, 201015:14Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 tháng mư?i, 201014:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 tháng mư?i, 201014:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725.60028 tháng mư?i, 201014:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278719,45628 tháng mư?i, 201015:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278720,48028 tháng mư?i, 201015:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278717,92028 tháng mư?i, 201015:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278718,94428 tháng mư?i, 201015:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 tháng mư?i, 201015:58Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 tháng mư?i, 201015:58Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625.60028 tháng mư?i, 201015:58Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833619,45628 tháng mư?i, 201016:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833620,48028 tháng mư?i, 201016:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833617,92028 tháng mư?i, 201016:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833618,94428 tháng mư?i, 201016:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 tháng mư?i, 201018:01Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 tháng mư?i, 201015:54Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425.60028 tháng mư?i, 201018:01Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251419,45628 tháng mư?i, 201018:48Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251420,48028 tháng mư?i, 201018: 43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251417,92028 tháng mư?i, 201018: 43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251418,94428 tháng mư?i, 201018: 43Không áp d?ng
Tzres.dll6.0.6001.185472.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201012:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 tháng 1 năm 201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201012:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 tháng mư?i, 201012:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 tháng 1 năm 201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142.048 ngư?i28 tháng mư?i, 201013:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 tháng mư?i, 201013:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:15Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 tháng mư?i, 201015:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 tháng mư?i, 201015:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 tháng mư?i, 201014:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 tháng mư?i, 201015:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:56Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 tháng mư?i, 201015:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 tháng mư?i, 201016:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201016:24Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 tháng mư?i, 201018:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 tháng mư?i, 201019:26Không áp d?ng

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin

Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tzres.dll6.1.7600.166952.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201004:32x 86
Tzupd.exe6.1.7600.1651840,44802 tháng hai, 201007:47x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201004:22x 86
Tzupd.exe6.1.7600.2082640,44827 tháng mư?i, 201004:24x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201004:39Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201004:38Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525.60027 tháng mư?i, 201004:38Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525.60027 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 tháng mư?i, 201005:40Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201005:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227 tháng mư?i, 201005:50Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625.60027 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625.60027 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 tháng mư?i, 201005: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 tháng mư?i, 201005: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027 tháng mư?i, 201005:50Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 tháng mư?i, 201005:50Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201005:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:01Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:59không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 tháng mư?i, 201005: 29không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 tháng mư?i, 201005:20không áp d?ng

Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tzres.dll6.1.7600.166952.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201005:06x 64
Tzupd.exe6.1.7600.1651849,66402 tháng hai, 201008:39x 64
Tzres.dll6.1.7600.208262.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201005:10x 64
Tzupd.exe6.1.7600.2082649,66427 tháng mư?i, 201005:12x 64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201005:01Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201005:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227 tháng mư?i, 201006:39Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525.60027 tháng mư?i, 201005:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525.60027 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 tháng mư?i, 201006:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027 tháng mư?i, 201006:39Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 tháng mư?i, 201006:39Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:41Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 tháng mư?i, 201006:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:36Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 tháng mư?i, 201006:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 tháng mư?i, 201006:03Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201006:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201005:15Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201006:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:14Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625.60027 tháng mư?i, 201005:15Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625.60027 tháng mư?i, 201006:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 tháng mư?i, 201006:05Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 tháng mư?i, 201006:05Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027 tháng mư?i, 201006:44Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 tháng mư?i, 201006:43Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:47Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201006:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201006:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201006:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:49Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:45Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:46Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 tháng mư?i, 201006:14Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 tháng mư?i, 201006:14Không áp d?ng
Tzres.dll6.1.7600.166952.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201004:32x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201004:22x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201004:39Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201004:38Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525.60027 tháng mư?i, 201004:38Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525.60027 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529.18427 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:13Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528.16027 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:12Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201006:16Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201006:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 tháng mư?i, 201005:40Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201005:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227 tháng mư?i, 201005:50Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625.60027 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625.60027 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 tháng mư?i, 201005: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 tháng mư?i, 201005: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027 tháng mư?i, 201005:50Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 tháng mư?i, 201005:50Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629.18427 tháng mư?i, 201005:52Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201006:01Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628.16027 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:57Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201006:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201005:59Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 tháng mư?i, 201005: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 tháng mư?i, 201005:20Không áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tzres.dll6.1.7600.166952.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201004:05IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.1651878,84802 tháng hai, 201006:52IA-64
Tzres.dll6.1.7600.208262.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201004:01IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.2082678,84827 tháng mư?i, 201004:04IA-64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201004:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201004:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525.60027 tháng mư?i, 201004:00Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 tháng mư?i, 201005:11Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 tháng mư?i, 201005:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 tháng mư?i, 201005:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 tháng mư?i, 201005:10Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201004:06Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201004:05Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625.60027 tháng mư?i, 201004:04Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 tháng mư?i, 201004:58Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 tháng mư?i, 201005:06Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 tháng mư?i, 201004:58Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 tháng mư?i, 201004:58Không áp d?ng
Tzres.dll6.1.7600.166952.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201004:32x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262.048 ngư?i27 tháng mư?i, 201004:22x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 tháng mư?i, 201004:39Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 tháng mư?i, 201004:38Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525.60027 tháng mư?i, 201004:38Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 tháng mư?i, 201005:40Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 tháng mư?i, 201005:30Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625.60027 tháng mư?i, 201004:28Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 tháng mư?i, 201005: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 tháng mư?i, 201005: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 tháng mư?i, 201005: 29Không áp d?ng
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 tháng mư?i, 201005:20Không áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2443685 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Embedded Standard 7
T? khóa: 
kbsurveynew kbqfe kbpubtypekc kbmt KB2443685 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2443685

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com