Straipsnio ID: 244435 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?Microsoft Excel? i?saugo tik kiekvieno naudojamo darbalapio dal?, kurioje yra duomen? arba formatavimo. Kartais paskutinis darbalapio langelis gali b?ti u? fakti?kai naudojam? duomen? diapazono. D?l ?ios trikties failo dydis gali b?ti didesnis nei b?tina, galite i?spausdinti papildom? puslapi?, gauti klaid? prane?im? ?Tr?ksta atminties?, galimas kitoks ne?prastas veikimas. ?ias triktis galima pa?alinti i?valius perteklines eilutes ir stulpelius, kad b?t? i? naujo nustatytas paskutinis langelis.

Pastaba Paskutin? aktyvaus darbalapio langel? galima rasti paspaudus CTRL+SHIFT+END.

Daugiau informacijos

Da?niausiai paskutinis langelis atsiduria u? darbalapio diapazono rib? tod?l, kad naudojama per daug formatavimo. Kai formatuojate i?tisas eilutes ir stulpelius, kai kurie formatavimo tipai gali lemti, kad paskutinis nustatomas langelis yra daug toliau nei faktinis naudojamas diapazonas arba ? de?in? nuo jo.

?i triktis taip pat galima ? ?Excel? importuojant ?Lotus 1-2-3? fail?. Kai ?Lotus? fail? i?saugote ?Excel? darbaknyg?s formatu, ?Excel? negali nustatyti paskutinio ?Lotus 1-2-3? darbalapio langelio. Tod?l ji suaktyvina vis? darbalap?. Nor?dami i? naujo nustatyti paskutinio langelio adres?, galite naudoti nurodytus b?dus, kad i?valytum?te nereikaling? informacij? (duomenis ir formatavim?) i? nepanaudot? darbalapio stulpeli? ir eilu?i?. Kai pa?alinate nereikaling? informacij?, i?saugokite lap?, kad ?Excel? perkurt? aktyvi? langeli? lentel?.

Pastaba Kai naudojate kur? nors i? ?i? b?d?, galite gauti klaidos prane?im? ?Tr?ksta atminties? arba pana??. Taip yra tod?l, kad programa ?Excel? bando panaikinti pasirinkt? diapazon?. Jei gaunate ?? klaidos prane?im?, valydami duomenis naudokite ma?esnius eilu?i? arba stulpeli? diapazonus.

1 b?das. Rankiniu b?du panaikinkite perteklines eilutes ir stulpelius

Nor?dami i? naujo nustatyti paskutin? langel?, rankiniu b?du panaikindami perteklines eilutes ir stulpelius atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Pasirinkite visus stulpelius, esan?ius ? de?in? nuo paskutinio stulpelio, kuriame yra duomen?, pa?ym?dami atitinkam? stulpeli? antra?tes.

  Patarimas Vienas b?das tai padaryti ? paspausti F5 ir ?vesti atitinkam? nuorod?. Pavyzd?iui, stulpeliams ?veskite F:IV, o eilut?ms ? 5:65536.
 2. Meniu Redaguoti spustel?kite Valyti visk?.

  Pastaba Jei ?iuo veiksmu nei?valomas visas perteklinis formatavimas, gali reik?ti de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?ti stulpelius ir spustel?ti Naikinti norint visi?kai pa?alinti langelius. Jei panaikinsite langelius, kuriuos nurodo formul?s, nuoroda pasikeis ? ?#REF!.? Tod?l patariame sukurti originalaus failo atsargin? kopij? ir atlikus ?iuos veiksmus patikrinti, ar formul?se n?ra ?#REF!?.
 3. Pakartokite 1 ir 2 veiksmus eilut?ms, esan?ioms po paskutine duomen? eilute.
 4. I?saugokite fail?.
 5. Nor?dami toliau dirbti su failu, j? u?darykite ir v?l atidarykite.

2 b?das. Naudokite ?Excel? papildin?

Pavyzd?iui, dabar galima atsisi?sti ?Excel? papildin?, kuris pa?alina perteklin? formatavim? ir i? naujo nustato paskutin? langel?. Nor?dami atsisi?sti ?? papildin? apsilankykite ?ioje svetain?je: 
XSFormatCleaner.xla
Naudokite tinklalapio skyri? Atsisiun?iami failai, nor?dami atsisi?sti XSFormatCleaner.xla ir i?saugoti savo kompiuteryje. Kai atsisiun?iate xla, galite naudoti pateiktas instrukcijas, kad paleistum?te papildinio kod? siekdami pa?alinti perteklin? darbaknyg?s formatavim?.
 1. Paleiskite ?Excel?, tada atlikite ?iuos veiksmus atsi?velgdami ? naudojam? ?Excel? versij?.

  ?Microsoft Office Excel 2007?, ?Microsoft Office Excel 2010? ir ?Microsoft Office Excel 2013?

  1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?Excel? parinktys.
  2. Spustel?kite Papildiniai, spustel?kite ?Excel? papildiniai lauke Valdyti, tada spustel?kite Vykdyti.
  3. Jei failo nei?saugojote aplanke Biblioteka, spustel?kite mygtuk? Nar?yti, raskite fail? ir pasirinkite j? lange Nar?yti.
  4. Spustel?kite Excess Format Cleaner 1.1, tada ? Gerai.

  ?Microsoft Office Excel 2003? ir ankstesn?s ?Excel? versijos

  1. Meniu ?rankiai spustel?kite Papildiniai.
  2. Jei failo nei?saugojote aplanke Biblioteka, spustel?kite mygtuk? Nar?yti, raskite fail? ir pasirinkite j? lange Nar?yti.
  3. Spustel?kite Excess Format Cleaner 1.1, tada ? Gerai.
 2. Programoje ?Excel 2007? spustel?kite skirtuk? Papildiniai, tada spustel?kite I?valyti perteklin? formatavim? naudojant XSFormatCleaner.xla grup?je Meniu komandos.

  Programoje ?Excel 2003? ir ankstesn?se ?Excel? versijose atidarykite norim? i?valyti darbaknyg?, tada spustel?kite parinkt? I?valyti perteklin? darbaknyg?s formatavim?, esan?i? meniu Failas. Tada makrokomanda i?valys perteklin? formatavim? i? vis? failo darbalapi?.

  Kai makrokomanda ?vykdoma, bus prane?ta, kad reikia i?saugoti darbaknyg?, jog pakeitimai i?likt?.
 3. I?saugokite, u?darykite ir v?l atidarykite fail?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 244435 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbcode kbdtacode kbhowto kbinfo kbprogramming KB244435

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com