ID c?a bài: 244435 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Excel s? lưu l?i ch? là ph?n c?a m?i b?ng tính đang s? d?ng, có ngh?a là ph?n có ch?a d? li?u hay đ?nh d?ng. Đôi khi các t? bào cu?i c?a m?t b?ng tính có th? vư?t ra ngoài ph?m vi c?a các d? li?u đư?c s? d?ng th?c t? c?a b?n. V?n đ? này có th? gây ra b?n có m?t kích thư?c t?p tin l?n hơn neccesary, b?n có th? in các trang b? sung, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i "Out of Memory" ho?c b?n có th? g?p hành vi b?t thư?ng. Xoá các hàng dư th?a và c?t đ? thi?t l?p l?i các t? bào cu?i cùng có th? giúp gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này.

Chú ý B?n có th? xác đ?nh v? trí các t? bào cu?i c?a b?ng tính ho?t đ?ng b?ng cách nh?n CTRL + SHIFT + END.

THÔNG TIN THÊM

Nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a các t? bào cu?i cùng đư?c đ?t ? bên ngoài các ph?m vi c?a b?ng tính là hi?n đang s? d?ng là quá nhi?u đ?nh d?ng. Khi b?n đ?nh d?ng toàn b? hàng và c?t, m?t s? lo?i đ?nh d?ng có th? gây ra các t? bào cu?i đư?c thi?t l?p đ? m?t t? bào xa bên dư?i ho?c sang ph?i ph?m vi th?c t? là trong s? d?ng.

V?n đ? này c?ng có th? x?y ra khi b?n chuy?n nh?p m?t t?p tin Lotus 1-2-3 vào Excel. Khi b?n lưu t?p Lotus đ? đ?nh d?ng Excel Workbook, Excel không th? xác đ?nh các t? bào cu?i trong b?ng tính Lotus 1-2-3. Do đó, nó làm cho các toàn b? b?ng tính ho?t đ?ng. Đ? thi?t l?p l?i đ?a ch? cu?i di đ?ng, b?n có th? s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây đ? xóa các thông tin không c?n thi?t (d? li?u và đ?nh d?ng) t? vi?c không s? d?ng c?t và các hàng c?a b?ng tính. Sau khi b?n lo?i b? các thông tin không liên quan, ti?t ki?m t? đ? bu?c Excel đ? xây d?ng l?i ho?t đ?ng di đ?ng b?ng.

Chú ý Khi b?n s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, b?n có th? nh?n đư?c m?t "out of Memory" thông báo l?i ho?c m?t thông báo l?i tương t?. Đi?u này là do c? g?ng Excel đ? xóa đư?c l?a ch?n ph?m vi. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, s? d?ng nh? hơn hàng ho?c c?t d?y khi b?n xoá d? li?u.

Phương pháp 1: Xóa b?ng tay dư th?a hàng và c?t

Đ? thi?t l?p l?i các t? bào cu?i b?i b?ng tay xóa các hàng dư th?a và c?t, làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n t?t c? các c?t ? bên ph?i c?a c?t trư?c đó ch?a d? li?u b?ng cách ch?n các đ? m?c c?t thích h?p.

  M?o M?t cách đ? làm đi?u này là đ? nh?n F5 và g? nhaán tài li?u tham kh?o. Ví d?, g? F:IV cho c?t, ho?c lo?i 5:65536 Đ?i v?i hàng.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa t?t c?.

  Chú ý N?u bư?c này không r? ràng t?t c? các dư th?a d?ng, b?n có th? ph?i b?m chu?t ph?i vào các c?t và sau đó nh?p vào Xóa đ? hoàn toàn lo?i b? các t? bào. N?u b?n xóa các t? bào đư?c tham chi?u b?i công th?c, tài li?u tham kh?o đ? thay đ?i "#REF!." V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n t?o b?n sao lưu c?a t?p g?c và sau đó ki?m tra c?a b?n công th?c cho "#ref!" sau khi b?n th?c hi?n theo các bư?c sau.
 3. L?p l?i bư?c 1 và 2 cho các hàng đang tri?n khai xây cu?i cùng hàng có ch?a d? li?u.
 4. Lưu t?p tin.
 5. Đ? ti?p t?c làm vi?c trong các t?p tin, đóng và sau đó m? l?i các t?p tin.

Cách 2: S? d?ng m?t Excel add-in

Chú ý Sau Excel add-in ch? áp d?ng cho phiên b?n ti?ng Anh c?a Excel, không áp d?ng cho không ph?i ti?ng Anh Phiên b?n c?a Excel. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n có th? thay đ?i ngôn ng? trong Excel trư?c khi b?n s? d?ng này Excel add-in.

M?t Excel thêm-trong đó lo?i b? đ?nh d?ng dư th?a và đ?t l?i cu?i cùng t? bào là bây gi? có s?n đ? t?i v?. T?i v? này thêm trong, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = ECFD076C-B873-48CC-B842-DA999C848C82 & displaylang = en
 1. Vào trang t?i xu?ng, b?m vào các T?i v?nút. Khi b?n đư?c nh?c làm như v?y, b?m vào M? ho?c Ch?y.
 2. Khi b?n nh?n đư?c th?a thu?n c?p phép, h?y nh?p vàoCó.
 3. Khi b?n nh?n đư?c d?u nh?c WinZip Self-Extractor, nh?p vào các Tr?nh duy?t nút, và sau đó ch?n v? trí mà b?n mu?n add-in đ? đư?c gi?i nén.

  Chú ý B?n có th? đ?t các t?p tin trong Excel thêm t?i v?, nơi nó s? t? đ?ng hi?n th? trong các Addins h?p tho?i trong Excel. R?ng v? trí là c?p thư vi?n văn ph?ng cài đ?t v? trí. Thông thư?ng, v? trí này là các C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library thư m?c.

  Sau khi b?n ch?n v? trí t?i v? b?n mu?n trong các Tr?nh duy?th?p tho?i h?p, b?m vào Gi?i nén trong các WinZip h?p tho?i h?p. Nh?p vào Ok vào d?u nh?c t?i v? thành công, và sau đó Nh?p vào Đóng trong các WinZip h?p tho?i h?p.
 4. B?t đ?u Excel, và sau đó làm theo các bư?c này, như là thích h?p cho phiên b?n Excel b?n đang ch?y.

  Microsoft Office Excel 2007 và 2010

  1. B?m vào các Microsoft Office Button, và sau đó nh?p vào Excel tùy ch?n.
  2. Nh?p vào Add-in, b?m Excel Add-in trong các Qu?n l? h?p, và sau đó b?m Đi.
  3. N?u b?n đ? không lưu t?p vào thư vi?n thư m?c, nh?p vào các Tr?nh duy?t nút, xác đ?nh v? trí các t?p tin, và sau đó ch?n t?p tin trong các Tr?nh duy?t c?a s?.
  4. Nh?p vào Vư?t quá Format s?ch hơn 1.1, và sau đó nh?p vào Ok.

  Microsoft Office Excel 2003 và phiên b?n trư?c c?a Excel

  1. Nh?p vào Add-in trên các Công cụ tr?nh đơn.
  2. N?u b?n đ? không lưu t?p vào thư vi?n thư m?c, nh?p vào các Tr?nh duy?t nút, xác đ?nh v? trí các t?p tin, và sau đó ch?n t?p tin trong các Tr?nh duy?t c?a s?.
  3. Nh?p vào Vư?t quá Format s?ch hơn 1.1, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong Excel 2007, b?m các Add-in tab, và sau đó b?m Đ?nh d?ng vư?t quá r? ràng trong XSFormatCleaner.xla trong các Menu l?nh nhóm.

  Trong Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, m? b?ng tính mà b?n mu?n đ? làm s?ch, và sau đó nh?p vàoChance of rain dư th?a d?ng trong b?ng tínhtrên các Tệp tr?nh đơn. V? mô s? r? ràng sau đó đ?nh d?ng dư th?a t? t?t c? các b?ng trong t?p tin.

  Khi v? mô đ? đư?c hoàn thành, b?n s? thông báo r?ng b?n ph?i lưu b?ng tính đ? nh?ng thay đ?i v?nh vi?n.
 6. Ti?t ki?m, đóng, và sau đó m? l?i t?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 244435 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbcode kbdtacode kbhowto kbinfo kbprogramming kbmt KB244435 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:244435

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com