EWS gi?t k?t n?i TCP đ? ?ng d?ng khách EWS mà không có b?t k? thông báo l?i trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2449266 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n s? d?ng m?t ?ng d?ng khách hàng Microsoft Exchange Web Services (EWS) đ? truy c?p m?c trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2010. Ví d?, b?n s? d?ng Microsoft Entourage cho Mac ho?c Microsoft Outlook cho Mac 2011.
  • ?ng d?ng khách EWS s? d?ng các GetItem ho?t đ?ng trong EWS đ? có đư?c các MimeContent b?t đ?ng s?n c?a m?t m?c. Đi?u này làm vi?c chuy?n đ?i n?i dung c?a kho?n m?c đ? MIME.
  • Vi?c chuy?n đ?i n?i dung không thành công. Ví d?, m?c là m?t h?p th?c iCal.
Trong trư?ng h?p này, EWS gi?t k?t n?i TCP đ?n các ?ng d?ng khách hàng mà không có b?t k? thông báo l?i. Khi đi?u này x?y ra, ?ng d?ng khách EWS không nh?n đư?c các m?c m?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? EWS không x? l? th?t b?i n?i dung chuy?n đ?i x?y ra khi EWS c? g?ng đ? có đư?c các MimeContent thu?c tính c?a kho?n m?c t? c?a hàng trao đ?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c s?a ch?a.

Cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
H? tr? c?a Microsoft: Liên h?
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng đư?c phát sinh đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí đi?n h?nh h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2449266 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2449266 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2449266

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com