C?p nh?t h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2449679 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a m?t mô t? đ?y đ? c?a t?t c? nh?ng thay đ?i trong Cumulative Update 4 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng Manager (SCOM) 2007 R2.

Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 bao g?m t?t c? các C?p Nh?t tích l?y trư?c cho SCOM 2007 R2 và bao g?m t?t c? cross-n?n t?ng C?p Nh?t.

Lưu ?: B?t k? thay đ?i cross-n?n t?ng cho b?n c?p nh?t này và b?n C?p Nh?t trong tương lai không c?n đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) riêng bi?t.

Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 gi?i quy?t các v?n đ? sau:
 • Các tính năng hi?u su?t và ngu?n l?c t?i ưu hóa (PRO) l?i khuyên ho?t đ?ng không chính xác sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2.
 • Xem c?nh báo không làm vi?c m?t cách chính xác khi ngu?n g?c c?a m?t c?nh báo ch?a c? màn h?nh và quy t?c.
 • Mô t? s? ki?n không đư?c thu th?p b?i Azure qu?n l? gói. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xây d?ng các ?ng d?ng Microsoft Azure b?ng cách s? d?ng Microsoft Azure SDK 1.3.
 • Quá tr?nh máy ch? giám sát có th? ng?ng đáp ?ng trên m?t máy tính đang ch?y trên Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).
 • Hi?u su?t c?a xem sơ đ? sàn là ch?m n?u m?t vai tr? ngư?i dùng trong ph?m vi c?a nhi?u nhóm.
 • Trong các thu?c tính web giao di?n đi?u khi?n cho m?t c?nh báo, các siêu liên k?t vào tab ki?n th?c là không ho?t đ?ng.
Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 cho bi?t thêm các tính năng sau đây:
 • H? tr? nâng c?p b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008 R2
 • Ph?c h?i t? đ?ng cho b?n ghi d?ch v? y t? trong trư?ng h?p th?t b?i SQL Server

  Lưu ?
  theo m?c đ?nh, tính năng này không đư?c kích ho?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng này, h?y xem ph?n "Ph?c h?i t? đ?ng c?a b?n ghi d?ch v? y t? trong m?t k?ch b?n SQL máy ch? th?t b?i".
Đ? t?i v? tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2, truy c?p vào web site Microsoft Download Center sau đây:
T?i v? C?p Nh?t tích l?y 4 cho SCOM 2007 R2
Lưu ?: N?u b?n không có tích l?y Update 3 cho SCOM 2007 R2 cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i t?i v? qu?n l? gói m?i nh?t cho giám sát máy tính Linux và UNIX trư?c khi b?n áp d?ng tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
T?i v? qu?n l? gói m?i nh?t cho giám sát máy tính Linux và UNIX

Thông tin thêm

H? tr? nâng c?p b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008 R2

Các tính năng cho h? tr? C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008 cho phép b?n nâng c?p b? máy cơ s? d? li?u cho SCOM 2007 R2 lên SQL Server 2008 R2. Các công c? cho tính năng này là trong m?c tin thư thoại SupportTools gói. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? nâng c?p b? máy cơ s? d? li?u t? SCOM 2007 R2, truy c?p vào bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:
Làm th? nào đ? nâng c?p b? máy cơ s? d? li?u t? SCOM 2007 R2
Trong các t?nh hu?ng nâng c?p sau, làm theo các bư?c đư?c mô t? trên "Làm th? nào đ? c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u t? SCOM 2007 R2" web site TechNet:
 • SQL 2005 b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL báo cáo b?n ghi d?ch v? 2008 Service Pack 1 (SP1)
 • SQL báo cáo b?n ghi d?ch v? 2008 Service Pack 1 (SP1) cho SQL báo cáo b?n ghi d?ch v? 2008 R2
Quan tr?ng N?u b?n đ? nâng c?p t? SQL Server 2005 lên SQL Server 2008, m?t phiên b?n c?a công c? SRSUpgradeTool đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? nâng c?p b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2008 R2, g? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n này c?a các SRSUpgradeTool công c?, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2. Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n trư?c c?a các SRSUpgradeTool công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa khóa s? ki?m nh?p SRSUpgradeHelperInstalled theo các khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Reporting
 2. G? cài đ?t chuyên bi?t công c? SRSUpgradeHelper b?ng cách s? d?ng các tính năng Add or Remove Programs.
 3. cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2.

Ph?c h?i t? đ?ng c?a b?n ghi d?ch v? y t? trong trư?ng h?p th?t b?i SQL Server

Sau khi SQL Server đi di?n đàn, y t? b?n ghi d?ch v? c?a ch? qu?n l? máy ch? (RMS) d?ng đáp ?ng. Ví d?, b?n ghi d?ch v? y t? ng?ng đáp ?ng sau khi SQL Server ng?t k?t n?i, kh?i đ?ng l?i, ho?c không thành công. Đ? ph?c h?i t? v?n đ? này khi SQL Server có s?n m?t l?n n?a, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? y t?.

theo m?c đ?nh, tính năng t? đ?ng ph?c h?i này b? vô hi?u hóa. Thi?t l?p DALInitiateClearPoolSeconds ki?m soát khi RMS gi?m tr?i k?t n?i hi?n t?i và khi RMS c? g?ng đ? thi?t l?p l?i k?t n?i SQL. Chúng tôi đ? ngh? b?n thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t này đ? 60 giây ho?c hơn đ? tránh v?n đ? hi?u su?t. Đ? c?u h?nh này khuy?n cáo cài đ?t chuyên bi?t, thi?t l?p các giá tr? sau cho các
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\DAL]
Subkeys:
 • "DALInitiateClearPoolSeconds"= dword:0000003 c
 • "DALInitiateClearPool"= dword:00000001
Lưu ?: Đ? áp d?ng cài đ?t chuyên bi?t DALInitiateClearPoolSeconds , kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? s?c kh?e RMS.

V?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?u ch?ngK?ch b?n
Các tính năng PRO M?o không ho?t đ?ng đúng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2.Ngư?i dùng cho phép tích h?p PRO và cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2. C?nh báo chuyên nghi?p đư?c không hi?n th?, và m?t s? ki?n đ? t? ch?c s? ki?n ID 26319 đư?c ghi nh?t k? ho?t đ?ng qu?n l?.
Xem c?nh báo không làm vi?c m?t cách chính xác khi ngu?n g?c c?a m?t c?nh báo ch?a c? màn h?nh và quy t?c.M?t cái nh?n c?nh báo ch?a c? màn h?nh và quy t?c như là ngu?n g?c c?a s? ki?n. Quan đi?m này c?nh báo đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng ch? là đi?u ki?n nhà nư?c gi?i quy?t c? th?-m?i . Sau khi c?nh báo l?n lên và sau đó đóng c?a, quan c?nh báo ti?p t?c hi?n th? c?nh báo đóng c?a.
Trư?ng mô t? cho các s? ki?n đư?c thu th?p b?i các giám sát qu?n l? gói cho m?t ?ng d?ng Microsoft Azure là luôn luôn có s?n ph?m nào.Mô t? s? ki?n không đư?c chuy?n giao cho Azure ch?n đoán và không đư?c thu th?p b?i Azure qu?n l? gói.

Quá tr?nh máy ch? giám sát có th? ng?ng đáp ?ng trên m?t máy tính đang ch?y trên Windows Server 2003 SP2.
Khi m?t th? hi?n c?a s? ki?n m? 19 đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng trên m?t phiên b?n d?a vào x 86 ho?c d?a vào x 64 c?a Windows Server 2003 SP2, quá tr?nh máy ch? giám sát có th? ng?ng đáp ?ng.
Hi?u su?t c?a xem sơ đ? sàn là ch?m n?u m?t vai tr? ngư?i dùng trong ph?m vi c?a nhi?u nhóm.
Ngư?i dùng c?u h?nh nhi?u Nhóm ngư?i dùng trong ph?m vi c?a nhi?u đ?i tư?ng. M?t ngư?i s? d?ng là trong nhi?u nhóm. Khi b?n m? m?t cái nh?n sơ đ? sàn ch?ng h?n như c?u trúc liên k?t qu?ng cáo, xem sơ đ? sàn m?t đ?n 10 phút đ? c?p nh?t.
Trong các thu?c tính web giao di?n đi?u khi?n cho m?t c?nh báo, các siêu liên k?t vào tab ki?n th?c là không ho?t đ?ng.
Ngư?i dùng cho bi?t thêm thông tin tùy ch?nh s?n ph?m trên tab ki?n th?c c?a m?t màn h?nh ho?c c?a m?t c?nh báo. Thông tin này có ch?a m?t liên k?t công ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) ho?c HTTP. Khi b?n nh?p vào liên k?t trong giao di?n điều khiển Web, liên k?t không ho?t đ?ng.
Sau phát hành SCOM 2007 R2 hotfix không đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này b?i v? các hotfix bao g?m k?ch b?n SQL Server Transact-SQL, SQL lưu tr? th? t?c C?p Nh?t, ho?c đ?i l? đa n?n t?ng C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho v?n đ? này, h?y truy c?p bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
981740 H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 không hi?n th? các thu?c tính m?i t?i m?t s? đi?m sau khi b?n nh?p m?t qu?n l? gói
Danh sách các v?n đ? đ? bi?t cho b?n c?p nh?t này
 • Kh?i đ?ng l?i c?a ph?ng không - ho?t đ?ng qu?n l? b?n ghi d?ch v?
  Trong m?t s? trư?ng h?p, không - ho?t đ?ng qu?n l? b?n ghi d?ch v? có th? đư?c kh?i đ?ng l?i khi các đ?i l? Operations Manager đư?c C?p Nh?t. V?n đ? này ch? ?nh hư?ng đ?n máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n c?p nh?t các đ?i l? t?i m?t th?i đi?m khi kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? ho?c kh?i đ?ng l?i máy ch? là ch?p nh?n đư?c. Ho?c, ch? C?p Nh?t đ?i l? đang g?p m?t ho?c nhi?u trong nh?ng v?n đ? liên quan đ?n đ?i l? đư?c đ? c?p trong danh sách gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? này s? đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t tích l?y s?p t?i.
 • Qu?n l? gói m?i s?a v?n đ?
  Khi b?n t?o m?t qu?n l? gói m?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 4, xu?t kh?u các qu?n l? gói và thay đ?i nó b?ng cách s? d?ng giao di?n đi?u khi?n authoring không làm vi?c chính xác n?a. Hành vi này x?y ra b?i v? giao di?n đi?u khi?n authoring không th? t?m th?y phiên b?n.61 c?a Microsoft.SystemCenter.Library qu?n l? gói. V?n đ? này d? ki?n s? đư?c gi?i quy?t trong Cumulative Update 5. Đ? gi?i quy?t ngay l?p t?c, xin vui l?ng liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cho m?t đ?ng g?i c?a này qu?n l? gói, ho?c c?p nh?t các ph?n tài li?u tham kh?o c?a b?n s? d?ng phiên b?n.0 qu?n l? gói này.
 • Quay ngư?c l?i / SDK B?t đ?u th?t b?i
  Tích l?y Update 4 có th? quay tr? l?i nhi?u l?n. Ho?c, SDK b?n ghi d?ch v? ho?c b?n ghi d?ch v? c?u h?nh không kh?i đ?ng l?i sau khi m?t quay ngư?c l?i c?a tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2. Ngoài ra, các "CAStartServices: StartService không thành công. M? l?i: 0x8007041D "thông báo l?i có th? đư?c kí nh?p các t?p tin kí nh?p đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  936707 Kh?c ph?c: M?t Khuôn kh? .NET 2.0 qu?n l? ?ng d?ng mà có m?t v?i m? xác th?c ch? k? m?t nhi?u th?i gian hơn b?nh thư?ng đ? B?t đ?u
  V?n đ? này x?y ra do v?n đ? Khuôn kh? .NET 2.0 mà m?t thu h?i gi?y ch?ng nh?n danh sách (CRL) ph?n ?ng ch?m tr? ?nh hư?ng đ?n m?t t? l? ph?n trăm nh? c?a máy tính. N?u b?n g?p ph?i v?n đ? này, áp d?ng m?t trong các gi?i pháp sau:
  • Làm theo các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau.

   Lưu ?: B?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t hotfix 963707 n?u b?n có Net Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Khuôn kh? .NET cài đ?t chuyên bi?t.
   936707 Kh?c ph?c: M?t Khuôn kh? .NET 2.0 qu?n l? ?ng d?ng mà có m?t v?i m? xác th?c ch? k? m?t nhi?u th?i gian hơn b?nh thư?ng đ? B?t đ?u
   Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix 963707, thay đ?i t?p kê khai cho các c?u h?nh b?n ghi d?ch v? và SDK b?n ghi d?ch v? trên các máy tính b? ?nh hư?ng. Gi?i pháp này vô hi?u hóa CRL ki?m tra th?c thi quy đ?nh v?nh vi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các th? sau đây đ? ch?nh s?a các <runtime></runtime> c?a Microsoft.MOM.ConfigServiceHost.exe.config Microsoft.MOM.Sdk.ServiceHost.exe.config các t?p tin đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t OM :
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <configuration>
   	<runtime>
   		<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   	</runtime>
   </configuration>
  • Th?c hi?n theo các bư?c sau:
   1. Làm theo các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
    922918 M?t b?n ghi d?ch v? không B?t đ?u, và s? ki?n 7000 và 7011 đư?c ghi trong Windows Server 2003
   2. Thi?t l?p giá tr? c?a ServicesPipeTimeout khoá ki?m nh?p đ? 120000.
   3. Kh?i đ?ng l?i máy tính b? ?nh hư?ng.
   4. N?p đơn xin l?i Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2.

    Lưu ?: Tích l?y Update 4 installer có th? hi?n th? m?t l?i ho?c c?nh báo trong tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. B? qua t?t c? các c?nh báo và l?i b?ng cách nh?p vào ti?p t?c.
 • Khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t ki?m tra b? sưu t?p b?n ghi d?ch v? (ACS), b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u m?t t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:
  L?i 2803: hộp thoại xem không t?m th?y m?t h? sơ cho hộp thoại
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính có cài đ?t chuyên bi?t sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t ACS ACS.

  Lưu ?: M?t s? C?p Nh?t báo cáo ACS đư?c mô t? cùng v?i Cumulative Update 3 đư?c không th?c s? bao g?m ti?ng Anh ho?c tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 Cumulative Update 3. Các b?n C?p Nh?t có s?n trong m?t b?n c?p nh?t s?p t?i.
 • Các t?p tin HealthServiceRuntime.dll không đư?c C?p Nh?t trên m?t s? máy tính d?a trên Windows 2000 đ?i l?. Đi?u này có ngh?a r?ng gi?i pháp cho v?n đ? sau đây không đư?c áp d?ng:
  Quá tr?nh máy ch? giám sát không B?t đ?u các quy tr?nh công vi?c ngay l?p t?c khi nh?n đư?c nhi?m v?.
  Hotfix này không đư?c h? tr? trên máy tính d?a trên Windows 2000 và không đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t tích l?y s?p t?i.
 • Tích l?y Update 4 đ?i l? vá th?t b?i
  N?u b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t 3 cho SCOM 2007 R2, các đ?i l? đ?y có th? không hi?n th? danh sách c?p nh?t m?t cách chính xác. V?n đ? này x?y ra b?i v? các đ?i l? thông tin C?p Nh?t trong Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2 có th? yêu c?u m?t ho?t đ?ng kh?i đ?ng l?i sau đó là m?t ho?t đ?ng s?a ch?a. N?u b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i các máy ch? sau khi b?n áp d?ng tích l?y Update 3 cho SCOM 2007 R2, các đ?i l? thông tin C?p Nh?t trong Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2 không đư?c áp d?ng. Tuy nhiên, kh?i đ?ng l?i yêu c?u nhà nư?c đư?c đ?t trên các máy tính này. V? v?y, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính này và sau đó s?a ch?a các đ?i l? đ? áp d?ng các b?n C?p Nh?t trong Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2.
 • Microsoft Office có th? không th? ch?nh s?a Công ty ki?n th?c. V?n đ? này không liên quan đ?n b?n C?p Nh?t tích l?y SCOM và đư?c Đ? c?p b?i m?t văn ph?ng an ninh hotfix. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các hotfix sau đây:
  2458608 Mô t? c?a gói hotfix Office Word 2007 (wordconv-x-none.msp, t?-x-none.msp): Tháng mư?i hai 14, 2010
  Lưu ?: SCOM 2007 R2 h? tr? ch? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft Office 2010.

Thông tin cài đặt

B?n c?p nh?t này ph?i đư?c áp d?ng cho máy tính lưu tr? b?t k? c?a h? ph?c v? Microsoft Operations Manager sau ho?c đ?i l?:
 • Máy ch? qu?n l? g?c (RMS)
 • Máy ch? qu?n l?
 • Máy ch? c?ng
 • Ho?t đ?ng giao di?n đi?u khi?n
 • Web giao di?n đi?u khi?n máy ch?
 • M?t đ?i l? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công
 • Ki?m tra b? sưu t?p b?n ghi d?ch v? (ACS) máy ch?
Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, b?n ph?i s? d?ng trương m?c có quy?n ngư?i dùng tương t? đ? đư?c s? d?ng trong khi cài đ?t chuyên bi?t qu?n l? ho?t đ?ng. Khi b?n c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u ho?t đ?ng qu?n l?, s? d?ng trương m?c có quy?n qu?n tr? c?c b? trên máy tính và có thông tin hệ thống kí nh?p ngư?i qu?n tr? (SA) trên b? máy cơ s? d? li?u. Khi b?n C?p Nh?t RMS, s? d?ng trương m?c có quy?n qu?n tr? và đó là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên qu?n l? ho?t đ?ng.

Lưu ?: Trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, chúng tôi khuyên b?n sao lưu b? máy cơ s? d? li?u ho?t đ?ng .


Th? t? cài đ?t chuyên bi?t đư?c đ? ngh?

Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này đ? m?t môi trư?ng, sau đây:
 1. Máy ch? qu?n l? g?c (RMS).
 2. T? C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng b?t lên và ch?y t?p tin bao g?m các th? t?c d?ch s?n đư?c th?o lu?n sau này trong bài vi?t này.
 3. Chuy?n nh?p th? công các gói qu?n l? đư?c th?o lu?n sau này trong bài vi?t này.
 4. Trung h?c qu?n l? máy ch?.
 5. Máy ch? c?ng.
 6. Tri?n khai b?n C?p Nh?t đ?i l? cho các đ?i l? s? d?ng m?t cài đ?t chuyên bi?t d?a trên phát hi?n.
 7. Máy tính vai tr? c?a ho?t đ?ng giao di?n đi?u khi?n.

  Lưu ?: Khi b?n C?p Nh?t vai tr? này, Ch?y máy ch? C?p Nh?t tùy ch?n t? hộp thoại C?p nh?t ph?n m?m .
 8. Web giao di?n đi?u khi?n các máy tính vai tr? máy ch?.
 9. Ki?m toán b? sưu t?p b?n ghi d?ch v? (ACS) vai tr? máy tính.
 10. Áp d?ng C?p Nh?t đ?i l? cho các đ?i l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công.

Lưu ý
 • Khi b?n c?p nh?t m?t thành ph?n b?ng cách s? d?ng màn h?nh gi?t gân cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i hoàn thành C?p Nh?t ba chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Khi b?n c?p nh?t m?t thành ph?n như RMS, m?i cài đ?t chuyên bi?t B?t đ?u và đ?i h?i b?n ph?i nh?p vào k?t thúc sau khi hoàn t?t. Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t ti?p theo B?t đ?u t? đ?ng.
 • Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 bao g?m các b?n C?p Nh?t sau ba:
  • SCOM 2007 R2 C?p Nh?t
  • B?n C?p Nh?t b?n đ?a hóa
  • Cross-n?n t?ng thông tin C?p Nh?t

Bư?c cài đ?t chuyên bi?t


Đ? trích xu?t các t?p tin đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép các t?p tin sau vào ho?c là m?t c?p c?c b? ho?c m?t ph?n có m?ng:
  SystemCenterOperationsManager2007-R2CU4-KB2449679-X86-X64-IA64-ENU.MSI
 2. Ch?y t?p này t?i đ?a phương trên m?i máy tính áp d?ng. Ví d?: ch?y t?p này trên máy ch? qu?n l? g?c (RMS).

  Lưu ý
  • Ch?y t?p tin này b?ng cách s? d?ng m?t trong hai Window Explorer ho?c b?ng cách s? d?ng m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
  • Đ? ch?y t?p này trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008, b?n ph?i s? d?ng m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao. M?t d?u ki?m nh?c l?nh cao là m?t d?u ki?m nh?c l?nh đ? đư?c B?t đ?u b?ng cách s? d?ng tùy ch?n ch?y như qu?n tr? viên . N?u b?n không ch?y t?p này d?a-trên-Windows cài đ?t chuyên bi?t dư?i m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao, màn h?nh gi?t gân C?p nh?t ph?n m?m h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 không cho phép các hotfix ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Trong c?a s? H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 ph?n m?m C?p Nh?t , ch?n tùy ch?n C?p Nh?t cho vai tr? đó s? đư?c C?p Nh?t.

Bư?c đư?c đ? ngh? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này trên m?t máy ch? qu?n l? nhóm g?c


Đ? bi?t thêm thông tin v? các hư?ng d?n đư?c đ? ngh? áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y trên m?t máy ch? qu?n l? nhóm g?c, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=190856

Ho?t đ?ng hư?ng d?n s? d?ng mà ph?i đư?c th?c hi?n sau khi b?n C?p Nh?t máy ch? qu?n l? g?c và kho d? li?u

Ch?y k?ch b?n SQL
B?n c?p nh?t này ch?a b?n vá mà ph?i đư?c áp d?ng theo cách th? công. Các b?n s?a l?i đư?c áp d?ng b?ng cách ch?y t?p tin \SQLUpdate\CU4_DataWarehouse.sql ch?ng l?i các nhà kho d? li?u OM (OperationsManagerDW) và b?ng cách ch?y t?p tin \SQLUpdate\CU4_Database.sql ch?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u OM (OperationsManager).

Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính mà b? máy cơ s? d? li?u máy ch? Operations Manager 2007 b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n qu?n tr? (SA) h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u cho trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u Operations Manager 2007. Đ? th?c hi?n C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u t? xa, kí nh?p vào m?t máy tính mà máy ch? SQL Server Management Studio b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n SA thích h?p đ? b? máy cơ s? d? li?u Operations Manager 2007.
 2. Ch?y SQL Server Management Studio.
 3. Trong hộp thoại k?t n?i đ?n máy ch? , k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server đó máy ch? b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng. Tên b? máy cơ s? d? li?u m?c đ?nh là OperationsManager.
 4. Nh?p vào Truy v?n m?i trên thanh công c?.
 5. T? thanh công c? biên t?p viên SQL, s? d?ng các tùy ch?n b? máy cơ s? d? li?u có s?n đ? ch?n b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng.
 6. Trên menu t?p , b?m vào m?, ch?n t?p tin \SQLUpdate\CU4_Database.sql đư?c tách ra b?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows (.msi t?p tin), và sau đó nh?p vào m?.
 7. Khi các t?p tin đư?c t?i, h?y nh?p vào th?c hi?n trên thanh công c? biên t?p viên SQL.
 8. Xem ô tin thư thoại đ? ki?m tra cho dù Transact-SQL sau ch?y thành công.
 9. Thoát kh?i SQL Server Management Studio.
 10. Nhà kho d? li?u Operations Manager, l?p l?i bư?c 1-8. Tuy nhiên, k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server lưu tr? kho d? li?u qu?n l? ho?t đ?ng b?t lên và ch?y t?p tin \SQLUpdate\CU4_DataWarehouse.sql.
Nh?p qu?n l? gói
Qu?n l? gói đư?c cung c?p trong m?c tin thư thoại ManagementPacks ph?i đư?c chuy?n nh?p theo cách th? công b?ng cách s? d?ng qu?n l? gói Wizard nh?p kh?u và b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n l? ho?t đ?ng. Các gói cài đ?t chuyên bi?t Windows đư?c phát hành cho m?i phiên b?n đ?a hoá c?a ngư?i qu?n l? ho?t đ?ng ch?a phiên b?n đ?a hoá thích h?p qu?n l? gói. Ví d?, các t?p tin có ch?a phiên b?n đ?a hoá c?a các gói qu?n l? cho Nh?t b?n đ?a phương c?a ngư?i qu?n l? ho?t đ?ng:
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU4-KB2449679-X86-X64-IA64-JPN.MSI
Các gói c?p nh?t qu?n l? sau đây đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại ManagementPacks c?a gói cài đ?t:
 • Microsoft.SystemCenter.DatawareHouse.Report.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WebApplication.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.mp
cài đ?t chuyên bi?t Linux/UNIX qu?n l? gói và c?p nh?t các đ?i l? Linux/UNIX

Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 có các b?n C?p Nh?t Linux/UNIX cùng đư?c bao g?m trong Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2. V? v?y, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t Linux/UNIX qu?n l? gói và các đ?i l? n?u b?n đ? c?p nh?t máy tính Linux/UNIX giám sát c?a b?n b?ng cách s? d?ng tích l?y Update 3 cho SCOM 2007 R2. N?u b?n không nâng c?p t? tích l?y Update 3 cho SCOM 2007 R2, h?y làm theo các bư?c sau đ? theo d?i máy tính Linux/UNIX:
 1. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t qu?n l? t? website sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b15fef5c-E331-4006-8913-be376bb0e0c1
 2. Nh?p kh?u các gói c?p nh?t qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a Linux hay UNIX mà b?n giám sát trong môi trư?ng c?a b?n.
 3. S? d?ng Operations Manager 2007 R2 phát hi?n thu?t s? đ? tái khám phá các máy tính Linux và UNIX mà b?n qu?n l?. Sau khi b?n tái khám phá các máy tính, các đ?i l? trên máy tính nh?ng nâng c?p t? đ?ng.

Công c? h? tr? C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y này

Các t?p tin C?p Nh?t sau đây trong m?c tin thư thoại SupportTools h? tr? nâng c?p t? SQL b?n ghi d?ch v? báo cáo năm 2005 đ?n năm 2008 b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL và t? SQL b?n ghi d?ch v? báo cáo năm 2008 lên SQL báo cáo b?n ghi d?ch v? 2008 R2:
SRSUpgradeTool.exe
Lưu ?: S? d?ng phiên b?n thích h?p n?n t?ng c?a t?p tin này thay v? các t?p tin đư?c cung c?p trong m?c tin thư thoại SupportTools phương ti?n truy?n thông phân ph?i ho?t đ?ng qu?n l? 2008 R2.

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t nâng cao m?t d?u ki?m nh?c l?nh

Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t (hotfix Ti?n ích) t?i v? t? web site này gi?i nén các bootstrapping ?ng d?ng và t?p tin MSP c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2. Nó là t?t hơn đ? ch?y các ti?n ích hotfix trên m?i máy tính và tri?n khai tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 b?ng cách s? d?ng giao di?n GUI g?i sau khi b?n ch?y các ti?n ích hotfix. Tuy nhiên, b?n có th? c?ng b? qua nhi?u đư?c trang b? ti?n ích hotfix, và sau đó tri?n khai tr?c ti?p gi?i nén các m?c tin thư thoại và t?p tin v?i các máy tính thích h?p. Các t?p tin ?. \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB 2449679\.

N?u b?n quy?t đ?nh cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2 tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng d?u ki?m nh?c l?nh, h?y s? d?ng l?nh sau đây:

SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB<#></#>-x86.msp /amd64msp:KB<#></#>-x64.msp /ia64msp:KB<#></#>-ia64.msp /x86locmsp:KB<#></#>- x 86 -<LOC></LOC>.msp /amd64locmsp:KB<#></#>- x 64 -<LOC></LOC>.msp /ia64locmsp:KB<#></#>- ia64 -<LOC></LOC>.msp /Agent /Silent /noreboot
Lưu ?:c?/im l?ng là không c?n thi?t n?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2 b?ng cách s? d?ng giao di?n GUI. Thay th? các <LOC></LOC> tham s? v?i m? ngôn ng? phù h?p cho b?n c?p nh?t mà b?n đ? t?i v?. Thay th? các <#></#> tham s? v?i s? KB cho b?n c?p nh?t này tích l?y. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau đây cho phiên b?n ti?ng Anh c?a tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2449679-x86.msp /amd64msp:KB2449679-x64.msp /ia64msp:KB2449679-ia64.msp /x86locmsp:KB2449679-x 86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2449679-x 64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2449679-ki?n trúc ia64-ENU.msp /Agent /Silent /noreboot

Nâng cao hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t n?u b?n đang s? d?ng Windows Server c?t l?i

Windows Server c?t l?i bao g?m m?t s? t?p tin DLL, ch?ng h?n như nh?ng:
Devmgr.dll
Efsadu.dll
Netplwiz.dll
Rasapi32.dll
Rasdlg.dll
ShDocVw.dll
Tapi32.dll
Đ? cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 4 trên m?t máy tính d?a trên Windows Server c?t l?i, làm theo hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t nâng cao nhưng không cung c?p các gói ngôn ng? c? th?.

Ví d?:

Msiexec.exe /p "C:\Program Files (x 86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2449679\Agent\KB2449679-x86-Agent.msp" REBOOT = "ReallySuppress"

Msiexec.exe /p "C:\Program Files (x 86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2449679\Agent\KB2449679-x86-ENU-Agent.msp" REBOOT = "ReallySuppress"

Nâng cao hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t th? công cài đ?t chuyên bi?t các đ?i l?


V?i tích l?y C?p Nh?t 4 cho SCOM 2007 R2, b?n có th? b?ng tay đ?i l? các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và b?n không c?n ph?i s? d?ng n?i dung đ?y đ? c?a các gói. Đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t cho m?t đ?i l? b?ng cách s? d?ng t?i thi?u s? lư?ng các t?p yêu c?u, h?y làm theo các bư?c sau:

 • cài đ?t chuyên bi?t các hotfix Ti?n ích b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n trong ph?n "Nâng cao hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t m?t d?u ki?m nh?c l?nh".
 • Sao chép t?t c? các thành ph?n ngo?i tr? ACS, Gateway, ManagementPacks, SCX-Gateway, SQLUpdate, công c? h? tr? và c?p nh?t m?c tin thư thoại và t?p tin msp trong m?c tin thư thoại g?c (KB2449679) c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • Đ?y các m?c tin thư thoại m?i c?a các t?p tin Lydiard t?t c? đ?i l? máy tính.
 • Ch?y l?nh sau:
  SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2449679-x86.msp /amd64msp:KB2449679-x64.msp /ia64msp:KB2449679-ia64.msp /x86locmsp:KB2449679-x 86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2449679-x 64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2449679-ki?n trúc ia64-ENU.msp /Agent /NoReboot
Lưu ?: Thay th? ENU v?i ngôn ng?, s? 4 b?n C?p Nh?t tích l?y cho SCOM 2007 R2 gói b?n đ? t?i v?.

Danh sách t?p tin và vai tr?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?nVai tr?
Máy ch?Tác nhânC?ngACSX-Plat
AdtAgent.exe6.1.7221.61XXX
AdtServer.exe6.1.7221.61X
AdtSrvDll.dll6.1.7221.61X
AuditingMessages.dll6.1.7221.61X
CACore.dll6.1.7221.61XXX
DisableForwarding.ps1không áp d?ngX
EnableForwarding.ps1không áp d?ngX
EventCommon.dll6.1.7221.61XXX
FormatTracing.cmdkhông áp d?ngXXX
HealthService.dll6.1.7221.61XXX
HealthServiceMessages.dll6.1.7221.61XXX
HealthServiceRuntime.dll6.1.7221.61XXX
HSLockdown.exe6.1.7221.61XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.Notification.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.WorkflowFoundation.dll6.1.7221.61XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Azure.dll6.1.7221.61XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Console.psc1không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll-help.xmlkhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Format.ps1xmlkhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Functions.ps1không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.NonInteractiveStartup.ps1không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Startup.ps1không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Types.ps1xmlkhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Common.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Web.ConsoleFramework.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.resources.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.Common.dll6.1.7221.61XXX
Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.DataAccessLayer.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.Modules.DataTypes.dll6.1.7221.61XXX
Microsoft.Mom.RecorderBarBHO.dll1.0.0.2X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe6.1.7221.61X
Microsoft.MOM.UI.Common.dll6.1.7221.61X
Microsoft.MOM.UI.Components.dll6.1.7221.61X
Microsoft.MOM.UI.Console.exe6.1.7221.61X
MobileWebConsole.dll6.1.7221.61X
MomADAdmin.exe6.1.7221.61X
MOMAgentInstaller.exe6.1.7221.61XX
MOMAgentInstallerPS.dll6.1.7221.61XX
MOMAgentManagement.dll6.1.7221.61XX
MomBidLdr.dll5.2.3790.1290XXX
MOMConnector.dll6.1.7221.61XXX
MomConnectorMessages.dll6.1.7221.61XXX
MOMModuleMsgs.dll6.1.7221.61XXX
MOMModules.dll6.1.7221.61XXX
MOMMsgs.dll6.1.7221.61X
MOMNetworkModules.dll6.1.7221.61XXX
MOMPerfSnapshotHelper.exe6.1.7221.61XXX
MOMSCXLogModules.dll6.1.7000.277X
MOMV3.SP2_7221_signed.cabkhông áp d?ngXXX
MonitoringHost.exe6.1.7221.61XXX
MPConvert.exe6.1.7221.61X
MPExport.exe6.1.7221.61X
MPImport.exe6.1.7221.61X
MPVerify.exe6.1.7221.61X
OperationalDataReporting.exe6.1.7221.61X
OpsMgrVssWriterService.exe6.1.7221.61X
PrereqResource.dll6.1.7221.61X
RootWebConsole.dll6.1.7221.61X
RSSWebConsole.dll6.1.7221.61X
SCXAgents.dll6.1.7000.277X
scxcertconfig.exe6.1.7000.277X
SecureStorageBackup.exe6.1.7221.61X
TraceConfig.exe6.1.7221.61XXX
tracefmtsm.exe6.1.7221.61XXX
TraceLogSM.exe6.1.7221.61XXX
WSSDiscovery.exe6.1.7221.61XXX
cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này C?p nh?t các đ?i l? UNIX và Linux, và b?n c?p nh?t này lo?i b? các đ?i l? c? c?a UNIX và Linux trong c?p sau:
Chương tr?nh qu?n l? ho?t đ?ng Trung tâm Files\System 2007\AgentManagement\UnixAgents
Các đ?i l? C?p Nh?t có tên t?p s? d?ng đ?nh d?ng sau và m?t s? phiên b?n c?a 265:
SCX-1.0.4 -265-<server type=""></server>.<server version=""></server>.<architecture></architecture>.<package type=""></package>
Lưu ý
 • <server type=""></server> là tên s?n ph?m máy ch? UNIX ho?c Linux.
 • <server version=""></server> là m?t s? phiên b?n c?a lo?i h? ph?c v?.
 • <architecture></architecture> là ki?n trúc b? x? l? c?a máy tính đích.
 • <package type=""></package> là lo?i t?p tin cài đ?t chuyên bi?t.
Ví d?, sau đây là các d?ng th?c t?p tên cho các đ?i l? cho SUSE Linux Enterprise Server 10 (x 86):
SCX-1.0.4 -265-sles.10.x86.rpm
Các đ?i l? đư?c bao g?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 qua n?n t?ng Cumulative Update 2 (hotfix 979490) có m?t s? phiên b?n s? 258. T?t c? các đ?i l? file cho s? phiên b?n này đư?c lo?i b? trong khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Các đ?i l? đư?c bao g?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 Cross Platform đ?i l? C?p Nh?t (hotfix 973583) có m?t s? phiên b?n c?a 252. T?t c? các đ?i l? file cho s? phiên b?n này đư?c lo?i b? trong khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Các đ?i l? đư?c bao g?m trong b?n phát hành c?a h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 có m?t s? phiên b?n c?a 248. Nh?ng t?p tin này không đư?c g? b? trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, nh?ng t?p tin này đư?c thay th? b?ng 1-kilobyte (KB) t?p tin. Nh?ng t?p tin này 1-KB có th? lo?i b? c?a b?n n?u b?n mu?n:
 • SCX-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z

Thu?c tính

ID c?a bài: 2449679 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2449679 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2449679

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com