C?p nh?t h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 tích l?y 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2449679 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t mô t? đ?y đ? c?a t?t c? các thay đ?i trong Cumulative Update 4 cho Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 R2.

Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 bao g?m t?t c? các b?n c?p nh?t trư?c đó tích l?y cho SCOM 2007 R2 và bao g?m t?t c? các cross-n?n t?ng thông tin C?p Nh?t.

Chú ý B?t k? thay đ?i cross-n?n t?ng cho b?n c?p nh?t này và b?n C?p Nh?t trong tương lai không c?n đư?c mô t? trong m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) riêng bi?t.

Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 gi?i quy?t các v?n đ? sau:
 • Các tính năng hi?u su?t và các ngu?n l?c t?i ưu hóa (PRO) M?o không ho?t đ?ng đúng sau khi b?n cài đ?t Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2.
 • Các C?nh báo xem không ho?t đ?ng đúng khi ngu?n thông báo ch?a c? màn h?nh và các quy t?c.
 • Mô t? s? ki?n không đư?c thu th?p b?i Azure qu?n l? gói. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xây d?ng các ?ng d?ng Windows Azure b?ng cách s? d?ng Windows Azure SDK 1.3.
 • Quá tr?nh máy ch? giám sát có th? ng?ng đáp ?ng trên m?t máy tính đang ch?y trên Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).
 • Hi?u su?t c?a các Sơ đ? xem là ch?m n?u m?t vai tr? ngư?i dùng trong ph?m vi c?a nhi?u nhóm.
 • Trong thu?c tính bàn đi?u khi?n web c?a m?t c?nh báo, siêu liên k?t trên các Ki?n th?c th? này không ho?t đ?ng.
Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 cho bi?t thêm các tính năng sau đây:
 • SQL Server 2008 R2 nâng c?p cơ s? d? li?u h? tr?
 • T? đ?ng ph?c h?i cho d?ch v? y t? trong m?t k?ch b?n th?t b?i SQL Server

  Chú ý
  Theo m?c đ?nh, tính năng này không đư?c phép. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng này, h?y xem ph?n "Ph?c h?i t? đ?ng c?a d?ch v? y t? trong m?t k?ch b?n th?t b?i SQL Server".
Đ? t?i v? Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2, truy c?p vào trang web Microsoft Download Center sau đây:
T?i v? C?p Nh?t tích l?y 4 cho SCOM 2007 R2
Chú ý N?u b?n chưa Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2 cài đ?t, b?n ph?i t?i v? các phiên b?n m?i nh?t c?a qu?n l? gói cho giám sát Linux và UNIX máy tính trư?c khi b?n áp d?ng Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p trang web Microsoft sau đây:
T?i v? qu?n l? gói m?i nh?t cho giám sát máy tính Linux và UNIX

THÔNG TIN THÊM

SQL Server 2008 R2 nâng c?p cơ s? d? li?u h? tr?

Tính năng cho SQL Server 2008 C?p Nh?t cơ s? d? li?u h? tr? cho phép b?n nâng c?p cơ s? d? li?u cho SCOM 2007 R2 cho SQL Server 2008 R2. Các công c? cho tính năng này đang trong các SupportTools thư m?c c?a các gói ph?n m?m C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách nâng c?p cơ s? d? li?u t? SCOM 2007 R2, truy c?p vào bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet:
Làm th? nào đ? nâng c?p cơ s? d? li?u t? SCOM 2007 R2
Trong k?ch b?n nâng c?p sau, làm theo các bư?c đư?c mô t? trên "Làm th? nào đ? c?p nh?t cơ s? d? li?u t? SCOM 2007 R2" TechNet trang web:
 • SQL báo cáo d?ch v? 2005 đ? SQL báo cáo d?ch v? 2008 Service Pack 1 (SP1)
 • SQL báo cáo d?ch v? 2008 Service Pack 1 (SP1) cho SQL báo cáo d?ch v? 2008 R2
Quan tr?ng N?u b?n đ? nâng c?p t? SQL Server 2005 SQL Server 2008, m?t phiên b?n c?a các SRSUpgradeTool công c? đ? đư?c cài đ?t. Nâng c?p cơ s? d? li?u SQL Server 2008 R2, g? b? cài đ?t phiên b?n này c?a các SRSUpgradeTool công c?, và sau đó cài đ?t phiên b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2. Đ? g? cài đ?t các phiên b?n trư?c c?a các SRSUpgradeTool công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa các SRSUpgradeHelperInstalled khóa s? đăng k? dư?i khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft ho?t đ?ng Manager\3.0\Reporting
 2. G? cài đ?t các SRSUpgradeHelper công c? b?ng cách s? d?ng các tính năng thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2.

Ph?c h?i t? đ?ng c?a d?ch v? y t? trong m?t k?ch b?n th?t b?i SQL Server

Sau khi SQL Server đi ngo?i tuy?n, y t? d?ch v? c?a ngư?i ch? qu?n l? máy ch? (RMS) ng?ng đáp ?ng. Ví d?, d?ch v? y t? d?ng đáp ?ng sau khi SQL Server ng?t k?t n?i, kh?i đ?ng l?i, ho?c không thành công. Đ? ph?c h?i t? v?n đ? này khi SQL Server có s?n m?t l?n n?a, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? y t?.

Theo m?c đ?nh, tính năng t? đ?ng ph?c h?i này b? vô hi?u hóa. Các DALInitiateClearPoolSeconds thi?t l?p đi?u khi?n khi RMS gi?t k?t n?i hi?n t?i h? bơi và khi RMS c? g?ng thi?t l?p l?i k?t n?i SQL. Chúng tôi đ? ngh? b?n thi?t l?p cài đ?t này đ? 60 giây ho?c hơn đ? tránh các v?n đ? hi?u su?t. Đ? c?u h?nh này đư?c đ? ngh? thi?t đ?t, đ?t các giá tr? sau đây cho các
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft ho?t đ?ng t? Manager\3.0\DAL]
Subkeys:
 • "dalinitiateclearpoolseconds"= dword:0000003c
 • "dalinitiateclearpool"= DWORD: 00000001
Chú ý Đ? áp d?ng các DALInitiateClearPoolSeconds cài đ?t, kh?i đ?ng l?i d?ch v? y t? RMS.

Các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Hiện tượngK?ch b?n
Tính năng PRO M?o không ho?t đ?ng đúng sau khi b?n cài đ?t Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2.Ngư?i dùng cho phép tích h?p PRO và cài đ?t Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2. C?nh báo chuyên nghi?p không c?n hi?n th?, và m?t s? ki?n mà đ? t? ch?c s? ki?n ID 26319 đăng nh?p đăng nh?p Operations Manager.
Các C?nh báo xem không ho?t đ?ng đúng khi ngu?n thông báo ch?a c? màn h?nh và các quy t?c.M?t C?nh báo xem bao g?m c? màn h?nh và quy t?c như là ngu?n g?c c?a s? ki?n. Đi?u này C?nh báo xem đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng ch? các nhà nư?c gi?i quy?t c? th?-m?i đi?u ki?n. Sau khi c?nh báo nâng lên và sau đó đóng c?a, các C?nh báo Xem ti?p t?c hi?n th? c?nh báo đóng.
Các l?nh v?c mô t? cho các s? ki?n đư?c thu th?p b?i các giám sát qu?n l? gói cho m?t ?ng d?ng Windows Azure là luôn luôn có s?n ph?m nào.Mô t? s? ki?n không đư?c chuy?n giao cho Azure ch?n đoán và không đư?c thu th?p b?i Azure qu?n l? gói.

Quá tr?nh máy ch? giám sát có th? ng?ng đáp ?ng trên m?t máy tính đang ch?y trên Windows Server 2003 SP2.
Khi m?t th? hi?n c?a s? ki?n Code 19 đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng trên m?t x 86 d?a trên ho?c x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 SP2, quá tr?nh máy ch? giám sát có th? ng?ng đáp ?ng.
Hi?u su?t c?a các Sơ đ? xem là ch?m n?u m?t vai tr? ngư?i dùng trong ph?m vi c?a nhi?u nhóm.
M?t ngư?i s? d?ng c?u h?nh nhi?u nhóm ngư?i dùng đang trong ph?m vi c?a nhi?u đ?i tư?ng. M?t ngư?i s? d?ng là trong nhi?u nhóm. Khi b?n m? m?t Sơ đ? Xem ví d? như qu?ng cáo Topology, xem bi?u đ? m?t 10 phút đ? C?p Nh?t.
Trong thu?c tính bàn đi?u khi?n web c?a m?t c?nh báo, siêu liên k?t trên các Ki?n th?c th? này không ho?t đ?ng.
Ngư?i dùng cho bi?t thêm thông tin s?n ph?m tu? ch?nh trên các Ki?n th?c th? c?a m?t màn h?nh ho?c c?a m?t c?nh báo. Thông tin này có ch?a m?t liên k?t công ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) ho?c HTTP. Khi b?n nh?p vào liên k?t trong giao di?n web, liên k?t không ho?t đ?ng.
Sau phát hành SCOM 2007 R2 hotfix không đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này b?i v? các hotfix này bao g?m các t?p l?nh SQL Server Transact-SQL, SQL th? t?c lưu tr? thông tin C?p Nh?t ho?c đ?i l? cross-n?n t?ng thông tin C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho v?n đ? này, truy c?p vào bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
981740 System Center Operations Manager 2007 R2 không hi?n th? thu?c tính m?i t?i m?t s? đi?m sau khi b?n chuy?n nh?p m?t qu?n l? gói
Danh sách các v?n đ? đ? bi?t cho b?n c?p nh?t này
 • Kh?i đ?ng l?i d?ch v? không Operations Manager
  Trong trư?ng h?p nh?t đ?nh, không - ho?t đ?ng qu?n l? d?ch v? có th? đư?c kh?i đ?ng l?i khi các đ?i l? Operations Manager đư?c C?p Nh?t. V?n đ? này ch? ?nh hư?ng đ?n máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n c?p nh?t các đ?i l? t?i m?t th?i đi?m khi kh?i đ?ng l?i d?ch v? ho?c kh?i đ?ng l?i máy ch? là ch?p nh?n đư?c. Ho?c, ch? C?p nh?t các đ?i l? đang g?p m?t ho?c nhi?u v?n đ? liên quan đ?n đ?i l? đư?c đ? c?p trong danh sách các v?n đ? đư?c gi?i quy?t. V?n đ? này s? đư?c gi?i quy?t trong m?t b?n C?p Nh?t s?p t?i tích l?y.
 • M?i qu?n l? gói ch?nh s?a v?n đ?
  Khi b?n t?o m?t qu?n l? gói m?i sau khi b?n cài đ?t Cumulative Update 4, xu?t kh?u các qu?n l? gói và thay đ?i nó b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n authoring không ho?t đ?ng đúng. Hành vi này x?y ra v? giao di?n đi?u khi?n authoring không th? t?m th?y phiên b?n.61 c?a Microsoft.SystemCenter.Library qu?n l? gói. V?n đ? này đư?c d? ki?n s? đư?c gi?i quy?t trong Cumulative Update 5. Gi?i quy?t ngay l?p t?c, xin vui l?ng liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft cho m?t b?n sao c?a này qu?n l? gói, ho?c c?p nh?t ph?n tài li?u tham kh?o c?a b?n s? d?ng phiên b?n.0 qu?n l? gói này.
 • Quay ngư?c l?i / SDK b?t đ?u th?t b?i
  Tích l?y Update 4 có th? quay tr? l?i nhi?u l?n. Ho?c, SDK d?ch v? ho?c c?u h?nh d?ch v? không kh?i đ?ng l?i sau khi cu?n ngư?c Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2. Ngoài ra, các "CAStartServices: StartService th?t b?i. Error Code: 0x8007041D "thông báo l?i có th? đăng nh?p t?p tin đăng nh?p đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  936707 KH?C PH?C: A.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng mà có m?t ch? k? v?i m? xác th?c m?t nhi?u th?i gian hơn b?nh thư?ng đ? b?t đ?u
  V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t đư?c bi?t đ?n.NET Framework 2.0 v?n đ? mà m?t thu h?i gi?y ch?ng nh?n danh sách (CRL) ph?n ?ng ch?m tr? ?nh hư?ng đ?n m?t t? l? nh? c?a máy tính. N?u b?n g?p ph?i v?n đ? này, áp d?ng m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t sau đây:
  • Làm theo các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau.

   Chú ý B?n không c?n ph?i cài đ?t hotfix 963707 n?u b?n có các.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các.NET Framework cài đ?t.
   936707 KH?C PH?C: A.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng mà có m?t ch? k? v?i m? xác th?c m?t nhi?u th?i gian hơn b?nh thư?ng đ? b?t đ?u
   Sau khi b?n cài đ?t hotfix 963707, thay đ?i t?p kê cho c?u h?nh d?ch v? và SDK d?ch v? trên các máy tính b? ?nh hư?ng. Gi?i pháp này vô hi?u hoá CRL ki?m tra cho th?c thi đư?c ch? đ?nh v?nh vi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các th? sau đây đ? ch?nh s?a các <runtime></runtime> ph?n c?a các Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe.config Microsoft.Mom.SDK.ServiceHost.exe.config t?p tin đư?c lưu tr? trong các OM cài đ?t thư m?c:
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <configuration>
   	<runtime>
   		<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   	</runtime>
   </configuration>
  • Làm theo các bư?c sau:
   1. Làm theo các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
    922918 M?t d?ch v? không b?t đ?u, và các s? ki?n 7000 và 7011 đang đăng nh?p trong Windows Server 2003
   2. Thi?t l?p giá tr? c?a các ServicesPipeTimeout khóa s? đăng k? đ? 120000.
   3. Kh?i đ?ng l?i máy tính b? ?nh hư?ng.
   4. N?p đơn xin l?i Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2.

    Chú ý Cumulative Update 4 installer có th? hi?n th? m?t l?i ho?c c?nh báo trong tr?nh cài đ?t. B? qua t?t c? các c?nh báo và l?i b?ng cách nh?n vào đ? ti?p t?c.
 • Khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t ki?m toán b? sưu t?p d?ch v? (ACS), b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u m?t t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  L?i 2803: H?p tho?i xem không t?m th?y m?t k? l?c cho h?p tho?i
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính có cài đ?t sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t ACS ACS.

  Chú ý M?t s? C?p Nh?t báo cáo ACS đư?c mô t? cùng v?i Cumulative Update 3 không th?c s? có trong Cumulative Update 3 ho?c Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2. Các b?n C?p Nh?t có s?n trong m?t b?n C?p Nh?t s?p t?i.
 • Các t?p tin HealthServiceRuntime.dll không đư?c C?p Nh?t trên m?t s? máy tính d?a trên Windows 2000 đ?i l?. Đi?u này có ngh?a r?ng gi?i pháp cho các v?n đ? sau đây không đư?c áp d?ng:
  Quá tr?nh máy ch? giám sát không b?t đ?u nh?ng công vi?c ngay l?p t?c khi nh?n đư?c công vi?c.
  Hotfix này không đư?c h? tr? trên Windows 2000 d?a trên các máy tính và không đư?c đ?a ch? trong b?n C?p Nh?t s?p t?i tích l?y.
 • Tích l?y Update 4 đ?i l? vá l?i
  N?u b?n áp d?ng Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2, các đ?i l? đ?y có th? không hi?n th? danh sách C?p Nh?t m?t cách chính xác. V?n đ? này x?y ra b?i v? các đ?i l? thông tin C?p Nh?t trong Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2 có th? yêu c?u m?t ho?t đ?ng kh?i đ?ng l?i theo sau là m?t thao tác s?a ch?a. N?u b?n không kh?i đ?ng l?i máy ch? này sau khi b?n áp d?ng Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2, đ?i l? thông tin C?p Nh?t trong Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2 không đư?c áp d?ng. Tuy nhiên, kh?i đ?ng l?i yêu c?u nhà nư?c đư?c đ?t trên các máy tính này. Do đó, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i nh?ng máy tính và sau đó s?a ch?a các đ?i l? đ? áp d?ng các b?n C?p Nh?t trong Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2.
 • Microsoft văn ph?ng có th? là không th? ch?nh s?a Công ty ki?n th?c. V?n đ? này không liên quan đ?n SCOM tích l?y thông tin C?p Nh?t và đư?c gi?i thi?u b?i m?t văn ph?ng an ninh hotfix. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix sau đây:
  2458608 Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office Word 2007 (wordconv-x-none.msp, t?-x-none.msp): tháng mư?i hai 14, 2010
  Chú ý SCOM 2007 R2 h? tr? ch? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft Office 2010.

Thông tin cài đ?̃t

B?n c?p nh?t này ph?i đư?c áp d?ng cho máy tính lưu tr? b?t k? c?a h? ph?c v? Microsoft Operations Manager sau ho?c các đ?i l?:
 • Máy ch? qu?n l? g?c (RMS)
 • Máy chủ Quản lý
 • Máy ch? c?ng
 • Ho?t đ?ng giao di?n đi?u khi?n
 • Web giao di?n đi?u khi?n máy ch?
 • M?t đ?i l? đ? đư?c cài đ?t b?ng tay
 • Ki?m toán b? sưu t?p d?ch v? (ACS) máy ch?
Đ? áp d?ng tích l?y C?p nh?t này, b?n ph?i s? d?ng trương m?c có quy?n ngư?i dùng cùng m?t mà đ? đư?c s? d?ng trong khi cài đ?t c?a Operations Manager. Khi b?n c?p nh?t cơ s? d? li?u qu?n l? chi?n d?ch, s? d?ng trương m?c có quy?n qu?n tr? đ?a phương trên máy tính và có h? th?ng qu?n tr? (SA) ch?ng trên cơ s? d? li?u. Khi b?n C?p Nh?t RMS, s? d?ng trương m?c có quy?n qu?n tr? và đó là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh.

Chú ý Trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, chúng tôi khuyên b?n sao lưu các Ho?t đ?ng cơ s? d? li?u.


Th? t? cài đ?t đư?c khuy?n cáo

Chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y đ? môi trư?ng, sau đây:
 1. Máy ch? qu?n l? g?c (RMS).
 2. T? c?p nh?t cơ s? d? li?u qu?n l? các ho?t đ?ng và ch?y t?p tin bao g?m th? t?c đư?c lưu tr? đư?c th?o lu?n sau này trong bài vi?t này.
 3. Chuy?n nh?p th? công các gói qu?n l? s? đư?c th?o lu?n sau này trong bài vi?t này.
 4. Trung h?c qu?n l? máy ch?.
 5. Các máy ch? c?a ng?.
 6. Tri?n khai các b?n C?p Nh?t đ?i l? đ? các đ?i l? s? d?ng m?t cài đ?t phát hi?n d?a trên.
 7. Máy tính vai tr? c?a các ho?t đ?ng giao di?n đi?u khi?n.

  Chú ý Khi b?n C?p Nh?t vai tr? này, ch?n các Ch?y máy ch? C?p Nh?t l?a ch?n t? các C?p nh?t ph?n m?m h?p tho?i.
 8. Web giao di?n đi?u khi?n máy ch? vai tr? máy vi tính.
 9. Ki?m toán b? sưu t?p d?ch v? (ACS) vai tr? máy tính.
 10. Áp d?ng các C?p Nh?t đ?i l? cho các đ?i l? đ? đư?c cài đ?t b?ng tay.

Chú ý
 • Khi b?n C?p Nh?t m?t thành ph?n b?ng cách s? d?ng màn h?nh gi?t gân tr?nh cài đ?t, b?n ph?i hoàn t?t ba chương tr?nh cài đ?t b?n C?p Nh?t. Khi b?n C?p Nh?t m?t thành ph?n như RMS, m?i cài đ?t b?t đ?u và đ?i h?i b?n ph?i click vào K?t thúc sau khi hoàn t?t. Tr?nh cài đ?t ti?p theo b?t đ?u t? đ?ng.
 • Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 bao g?m các b?n c?p nh?t sau ba:
  • SCOM 2007 R2 C?p Nh?t
  • B?n C?p Nh?t b?n đ?a hoá
  • Cross-n?n t?ng thông tin C?p Nh?t

Cài đ?t bư?c


Đ? trích xu?t các t?p tin đư?c ch?a trong b?n c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép các t?p tin sau vào ho?c là m?t thư m?c đ?a phương ho?c vào m?t c?p m?ng có s?n:
  SystemCenterOperationsManager2007-R2CU4-KB2449679-X86-X64-IA64-ENU.MSI
 2. Ch?y t?p này t?i đ?a phương trên m?i máy tính áp d?ng. Ví d?, ch?y t?p này vào g?c qu?n l? máy ch? (RMS).

  Chú ý
  • Ch?y t?p này b?ng cách s? d?ng m?t trong hai Windows Explorer ho?c b?ng cách s? d?ng m?t d?u nh?c l?nh.
  • Đ? ch?y t?p này trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008, b?n ph?i s? d?ng m?t d?u nh?c l?nh nâng lên. M?t d?u nh?c l?nh nâng lên là m?t d?u nh?c l?nh đư?c b?t đ?u b?ng cách s? d?ng các Ch?y như qu?n tr? viên tùy ch?n. N?u b?n không ch?y cài đ?t Windows d?a trên tranh dư?i m?t d?u nh?c l?nh cao, màn h?nh gi?t gân C?p nh?t ph?n m?m h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 không cho phép các hotfix đư?c cài đ?t.
 3. Trong các C?p nh?t ph?n m?m h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 c?a s?, ch?n C?p Nh?t tùy ch?n cho vai tr? mà s? đư?c C?p Nh?t.

Các bư?c đư?c đ? ngh? áp d?ng này C?p Nh?t tích l?y trên m?t máy ch? qu?n l? nhóm g?c


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các hư?ng d?n đư?c đ? ngh? áp d?ng này C?p Nh?t tích l?y trên m?t máy ch? qu?n l? nhóm g?c, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 190856

Các ho?t đ?ng hư?ng d?n s? d?ng mà ph?i đư?c th?c hi?n sau khi b?n c?p nh?t các máy ch? qu?n l? g?c và d? li?u kho

Ch?y t?p l?nh SQL
B?n c?p nh?t này ch?a các b?n s?a l?i mà ph?i đư?c áp d?ng theo cách th? công. Các b?n s?a l?i đư?c áp d?ng b?ng cách ch?y t?p tin \SQLUpdate\CU4_DataWarehouse.sql ch?ng l?i OM d? li?u kho)OperationsManagerDW) và b?ng cách ch?y t?p tin \SQLUpdate\CU4_Database.sql ch?ng l?i OM cơ s? d? li?u ()OperationsManager).

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính đó cơ s? d? li?u máy ch? Operations Manager 2007 b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n c?a qu?n tr? (SA) h? th?ng cơ s? d? li?u cho trư?ng h?p cơ s? d? li?u Operations Manager 2007. Đ? th?c hi?n C?p Nh?t cơ s? d? li?u t? xa, đăng nh?p vào máy tính mà máy ch? SQL Server Management Studio b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có quy?n SA thích h?p đ? cơ s? d? li?u Operations Manager 2007.
 2. Ch?y SQL Server Management Studio.
 3. Trong các K?t n?i t?i h? ph?c v? h?p tho?i h?p, k?t n?i cho trư?ng h?p máy ch? SQL máy ch? cơ s? d? li?u Operations Manager. Tên cơ s? d? li?u m?c đ?nh là OperationsManager.
 4. Nh?p vào Truy v?n m?i trên thanh công c?.
 5. T? thanh công c? biên t?p viên SQL, s? d?ng các Cơ s? d? li?u có s?n tùy ch?n đ? ch?n các ho?t đ?ng qu?n l? cơ s? d? li?u.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?, ch?n t?p tin \SQLUpdate\CU4_Database.sql đư?c tách ra b?i tr?nh cài đ?t Windows (.msi t?p tin), và sau đó nh?p vào M?.
 7. Khi t?p tin đư?c t?i, h?y nh?p vào Th?c thi trong SQL Editor thanh công c?.
 8. Xem các Tin nh?n ô đ? ki?m tra xem li?u các l?nh Transact SQL ch?y thành công.
 9. Thoát kh?i SQL Server Management Studio.
 10. Đ?i v?i các nhà kho d? li?u Operations Manager, l?p l?i bư?c 1-8. Tuy nhiên, k?t n?i v?i ví d? c?a SQL Server mà ch? nhà kho d? li?u Operations Manager, và ch?y t?p tin \SQLUpdate\CU4_DataWarehouse.sql.
Chuy?n nh?p qu?n l? gói
Qu?n l? gói cung c?p trong các ManagementPacks thư m?c ph?i đư?c nh?p kh?u th? công b?ng cách s? d?ng thu?t s? Packs qu?n l? nh?p kh?u và b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh. Các gói cài đ?t Windows đư?c phát hành cho m?i phiên b?n đ?a hoá c?a các ho?t đ?ng qu?n l? ch?a phiên b?n đ?a hoá thích h?p c?a qu?n l? gói. Ví d?, các t?p tin sau đây có ch?a phiên b?n đ?a hoá c?a các qu?n l? gói cho b?n đ?a hóa c?a ngư?i qu?n l? ho?t đ?ng:
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU4-KB2449679-X86-X64-IA64-JPN.MSI
Sau C?p Nh?t qu?n l? gói đư?c đ?t t?i các ManagementPacks thư m?c cài đ?t gói:
 • Microsoft.SystemCenter.DatawareHouse.Report.Library.MP
 • Microsoft.SystemCenter.WebApplication.Library.MP
 • Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.MP
Cài đ?t Linux/UNIX qu?n l? gói và c?p nh?t các đ?i l? Linux/UNIX

Tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 ch?a các b?n C?p Nh?t Linux/UNIX cùng đư?c bao g?m trong Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2. V? v?y, b?n không ph?i cài đ?t Linux/UNIX qu?n l? gói và các đ?i l? n?u b?n đ? có C?p Nh?t máy tính Linux/UNIX giám sát c?a b?n b?ng cách s? d?ng Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2. N?u b?n chưa nâng c?p t? Cumulative Update 3 cho SCOM 2007 R2, h?y làm theo các bư?c sau đ? giám sát máy tính Linux/UNIX:
 1. T?i v? và cài đ?t các gói C?p Nh?t qu?n l? t? trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = b15fef5c-e331-4006-8913 ngư?i-be376bb0e0c1
 2. Chuy?n nh?p các C?p Nh?t qu?n l? gói cho m?i phiên b?n c?a Linux hay UNIX mà b?n đang giám sát trong môi trư?ng c?a b?n.
 3. S? d?ng Operations Manager 2007 R2 phát hi?n thu?t s? đ? tái khám phá các máy tính Linux và UNIX mà b?n qu?n l?. Sau khi b?n tái khám phá các máy tính, các đ?i l? trên máy vi tính nh?ng nâng c?p t? đ?ng.

Công c? h? tr? C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này tích l?y

Sau C?p Nh?t t?p tin trong các SupportTools c?p h? tr? nâng c?p t? SQL d?ch v? báo cáo năm 2005 đ? báo cáo 2008 SQL d?ch v? và t? SQL d?ch v? báo cáo năm 2008 đ? SQL báo cáo d?ch v? 2008 R2:
SRSUpgradeTool.exe
Chú ý S? d?ng phiên b?n n?n t?ng thích h?p c?a t?p tin này thay v? các t?p tin đư?c cung c?p trong các SupportTools c?p phương ti?n truy?n thông phân ph?i Operations Manager 2008 R2.

Hư?ng d?n cài đ?t nâng cao t?i m?t d?u nh?c l?nh

Tr?nh cài đ?t (hotfix ti?n ích) t?i v? t? trang web này gi?i nén các bootstrapping ?ng d?ng và t?p tin MSP c?n thi?t đ? cài đ?t Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2. Nó là t?t hơn đ? ch?y các ti?n ích hotfix trên m?i máy tính và tri?n khai tích l?y Update 4 cho SCOM 2007 R2 b?ng cách s? d?ng giao di?n GUI kích ho?t sau khi ch?y ti?n ích hotfix. Tuy nhiên, b?n có th? c?ng b? qua nhi?u cài đ?t ti?n ích hotfix, và sau đó tr?c ti?p tri?n khai m? gói thư m?c và t?p tin v?i các máy tính thích h?p. Các t?p này ?. \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB 2449679\.

N?u b?n quy?t đ?nh đ? cài đ?t Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2 tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng d?u nh?c l?nh, s? d?ng l?nh sau đây:

SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB<#></#>-x86.msp /amd64msp:KB<#></#>-x64.msp /ia64msp:KB<#></#>-ia64.msp /x86locmsp:KB<#></#>-x 86 -<loc></loc>.MSP /amd64locmsp:KB<#></#>-x 64 -<loc></loc>.MSP /ia64locmsp:KB<#></#>-ia64-<loc></loc>.MSP /Agent /Silent /noreboot
Chú ý Các / Im l?ng đánh d?u là không c?n thi?t n?u b?n mu?n cài đ?t Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2 b?ng cách s? d?ng giao di?n GUI. Thay th? các <loc></loc> tham s? v?i m? ngôn ng? thích h?p cho các C?p Nh?t mà b?n đ? t?i v?. Thay th? các <#></#> tham s? v?i s? KB c?a b?n c?p nh?t này tích l?y. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau cho phiên b?n ti?ng Anh c?a Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2449679-x86.msp /amd64msp:KB2449679-x64.msp /ia64msp:KB2449679-ia64.msp /x86locmsp:KB2449679-x 86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2449679-x 64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2449679-ia64-ENU.msp /Agent /Silent /noreboot

Nâng cao hư?ng d?n cài đ?t n?u b?n đang s? d?ng Windows Server Core

Windows Server Core không bao g?m các t?p tin DLL nh?t đ?nh, ch?ng h?n như nh?ng:
Devmgr.dll
Efsadu.dll
Netplwiz.dll
Rasapi32.dll
Rasdlg.dll
Shdocvw.dll
Tapi32.dll
Cài đ?t Cumulative Update 4 ngày m?t Windows Server Core d?a trên máy tính, làm theo hư?ng d?n cài đ?t nâng cao nhưng không cung c?p các gói ngôn ng? c? th?.

Ví d?:

msiexec.exe /p "c: Program Files (x 86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2449679\Agent\KB2449679-x86-Agent.msp" REBOOT = "reallysuppress"

msiexec.exe /p "c: Program Files (x 86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2449679\Agent\KB2449679-x86-ENU-Agent.msp" REBOOT = "reallysuppress"

Nâng cao hư?ng d?n cài đ?t đ? t? C?p Nh?t đư?c cài đ?t các đ?i l?


V?i Cumulative Update 4 cho SCOM 2007 R2, b?n có th? t? C?p Nh?t đư?c cài đ?t các đ?i l?, và b?n không c?n ph?i s? d?ng n?i dung đ?y đ? c?a các gói. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho m?t đ?i l? b?ng cách s? d?ng t?i thi?u s? lư?ng các t?p tin c?n thi?t, h?y làm theo các bư?c sau:

 • Cài đ?t các ti?n ích hotfix b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n trong ph?n "Nâng cao hư?ng d?n cài đ?t m?t d?u nh?c l?nh".
 • Sao chép t?t c? các thành ph?n ngo?i tr? ACS, Gateway, ManagementPacks, SCX-Gateway, SQLUpdate, công c? h? tr? và c?p nh?t c?p và t?p msp trong thư m?c g?c (KB2449679) c?a tr?nh cài đ?t.
 • Đ?y thư m?c m?i c?a nh?ng t?p tin này coped cho t?t c? các đ?i l? các máy tính.
 • Chạy lệnh sau:
  SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2449679-x86.msp /amd64msp:KB2449679-x64.msp /ia64msp:KB2449679-ia64.msp /x86locmsp:KB2449679-x 86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2449679-x 64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2449679-ia64-ENU.msp /Agent /NoReboot
Chú ý Thay th? ENU ENU v?i m? ngôn ng? Cumulative Update 4 SCOM 2007 R2 gói b?n đ? t?i v?.

Danh sách t?p và vai tr?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bảnVai tr?
Máy chủTác nhânCổng vàoACSX-Plat
AdtAgent.exe6.1.7221.61XXX
AdtServer.exe6.1.7221.61X
AdtSrvDll.dll6.1.7221.61X
AuditingMessages.dll6.1.7221.61X
CACore.dll6.1.7221.61XXX
DisableForwarding.ps1Không áp d?ngX
EnableForwarding.ps1Không áp d?ngX
EventCommon.dll6.1.7221.61XXX
FormatTracing.cmdKhông áp d?ngXXX
HealthService.dll6.1.7221.61XXX
HealthServiceMessages.dll6.1.7221.61XXX
HealthServiceRuntime.dll6.1.7221.61XXX
HSLockdown.exe6.1.7221.61XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.modules.DataWarehouse.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.modules.Notification.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.modules.WorkflowFoundation.dll6.1.7221.61XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.modules.Azure.dll6.1.7221.61XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.console.psc1Không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll-help.xmlKhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.format.ps1xmlKhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.functions.ps1Không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.NonInteractiveStartup.ps1Không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Startup.ps1Không áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.types.ps1xmlKhông áp d?ngX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.common.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.web.ConsoleFramework.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.authoring.dll6.1.7221.61X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.authoring.Resources.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.common.dll6.1.7221.61XXX
Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.DataAccessLayer.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.modules.ClientMonitoring.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.modules.DataTypes.dll6.1.7221.61XXX
Microsoft.Mom.RecorderBarBHO.dll1.0.0.2X
Microsoft.Mom.SDK.ServiceDataLayer.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.SDK.ServiceHost.exe6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.UI.common.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.UI.components.dll6.1.7221.61X
Microsoft.Mom.UI.console.exe6.1.7221.61X
MobileWebConsole.dll6.1.7221.61X
MomADAdmin.exe6.1.7221.61X
MOMAgentInstaller.exe6.1.7221.61XX
MOMAgentInstallerPS.dll6.1.7221.61XX
MOMAgentManagement.dll6.1.7221.61XX
MomBidLdr.dll5.2.3790.1290XXX
MOMConnector.dll6.1.7221.61XXX
MomConnectorMessages.dll6.1.7221.61XXX
MOMModuleMsgs.dll6.1.7221.61XXX
MOMModules.dll6.1.7221.61XXX
MOMMsgs.dll6.1.7221.61X
MOMNetworkModules.dll6.1.7221.61XXX
MOMPerfSnapshotHelper.exe6.1.7221.61XXX
MOMSCXLogModules.dll6.1.7000.277X
MOMV3.SP2_7221_signed.cabKhông áp d?ngXXX
MonitoringHost.exe6.1.7221.61XXX
MPConvert.exe6.1.7221.61X
MPExport.exe6.1.7221.61X
MPImport.exe6.1.7221.61X
MPVerify.exe6.1.7221.61X
OperationalDataReporting.exe6.1.7221.61X
OpsMgrVssWriterService.exe6.1.7221.61X
PrereqResource.dll6.1.7221.61X
RootWebConsole.dll6.1.7221.61X
RSSWebConsole.dll6.1.7221.61X
SCXAgents.dll6.1.7000.277X
scxcertconfig.exe6.1.7000.277X
SecureStorageBackup.exe6.1.7221.61X
TraceConfig.exe6.1.7221.61XXX
tracefmtsm.exe6.1.7221.61XXX
TraceLogSM.exe6.1.7221.61XXX
WSSDiscovery.exe6.1.7221.61XXX
Cài đ?t b?n c?p nh?t này C?p nh?t các đ?i l? UNIX và Linux, và c?p nh?t này lo?i b? c? UNIX và Linux các đ?i l? trong c?p sau:
Chương tr?nh Files\System trung tâm ho?t đ?ng qu?n l? 2007\AgentManagement\UnixAgents
C?p nh?t các đ?i l? có tên t?p tin s? d?ng đ?nh d?ng sau và m?t s? phiên b?n c?a 265:
SCX-1.0.4 -265-<server type=""></server>.<server version=""></server>.<architecture></architecture>.<package type=""></package>
Chú ý
 • <server type=""></server> là tên c?a s?n ph?m máy ch? UNIX ho?c Linux.
 • <server version=""></server> là s? phiên b?n c?a lo?i h? ph?c v?.
 • <architecture></architecture> là ki?n trúc b? x? l? c?a máy tính đích.
 • <package type=""></package> là lo?i t?p tin cài đ?t.
Ví d?, sau đây là đ?nh d?ng tên t?p tin cho các đ?i l? cho SUSE Linux Enterprise Server 10 (x 86):
SCX-1.0.4 -265-sles.10.x86.rpm
Các đ?i l? đư?c bao g?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Cumulative Update 2 (hotfix 979490) có m?t s? phiên b?n c?a 258. T?t c? các đ?i l? t?p cho s? phiên b?n này s? b? xoá trong khi cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Các đ?i l? đư?c bao g?m trong h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 Cross Platform đ?i l? Update (hotfix 973583) có m?t s? phiên b?n c?a 252. T?t c? các đ?i l? t?p cho s? phiên b?n này s? b? xoá trong khi cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Các đ?i l? đư?c bao g?m trong b?n phát hành ban đ?u c?a h? th?ng Trung tâm Operations Manager 2007 R2 có m?t s? phiên b?n c?a 248. Nh?ng t?p tin này không đư?c c?t b? trong khi cài đ?t. Tuy nhiên, nh?ng t?p tin này đư?c thay th? b?ng 1-kilobyte (KB) t?p tin. Nh?ng t?p tin này 1-KB th? g? b? b?n n?u b?n mu?n:
 • SCX-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • SCX-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm
 • SCX-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z
 • SCX-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z

Thu?c tính

ID c?a bài: 2449679 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2449679 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2449679

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com